Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Ονομαστικοποίηση ανώνυμων μετοχών των ανωνύμων εταιρειών
Ονομαστικοποίηση ανώνυμων μετοχών των ανωνύμων εταιρειών

Ονομαστικοποίηση ανώνυμων μετοχών των ανωνύμων εταιρειών

Σύμφων με τις διτάξεις του υ 184 του Ν.4548/ καταργήθηκε το δικαίωμα έκδοσης ανώνυμων μετοχών από την δημοσίευση του ανωτέρω νόμου και χορηγήθηκε δικαίωμα μετατροπής των ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές με καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του εν λόγω μέτρου την 31/12/2019.

ια τις ανώνυμες εταιρείες που δεν έχουν πραγματοποιήσει τροποποίηση καταστατικού έως και την 31/12/2019 και συνεχίζουν να διατηρούν εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπει η εν λόγω διάταξη από την 01/01/2020.

Πιο συγκεκριμένα:

Α) Η μερίδα τους στο ΕΜΗ θα αλλάξει κατάσταση και θα τεθεί σε καθεστώς «ς».

Β) Η Υπηρεσία εξωστρέφειας του ΓΕΜΗ (σύστημα έκδοσης πιστοποιητικών και αντιγράφων) θα απενεργοποιηθεί και δεν θα εκδίδονται αυτοματοποιημένα πιστοποιητικά και αντίγραφα για τις εταιρείες που υπάγονται σε καθεστώς «ς».

Γ) Για την άρση του εν λόγω μέτρου και την επαναφοράς των υπόχρεων σε καθεστώς «ενεργής» εταιρείας θα πρέπει να τηρηθεί η απαίτηση του άρθρου 184 του Ν. 4548/. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ εφόσον καταχωρίσουν στην μερίδα της εταιρείας την πράξη τροποποίησης του καταστατικού τους και την ονομαστικοποίησης των μετοχών τους αίρονται οι λόγοι αναστολής και επαναφέρουν την εταιρεία στην πρότερη «ενεργή» κατάσταση.

Επίσης λόγος άρσης του εν λόγω μέτρου μπορεί να είναι και η διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018 και η οποία συνοδεύεται από τις απαραίτητες πράξεις και στοιχεία για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας.

Επιπρόσθετα οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ από την 01/01/2020 και μετά δεν θα πραγματοποιήσουν καμία καταχώριση στην μερίδα των εν λόγω εταιρειών ούτε και θα προβούν σε έκδοση πιστοποιητικών ενόσω η εταιρεία δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 184 του ν.4548/18.

Για τους λόγους αυτούς συνιστάται όπως όσες Α.Ε. δεν έχουν προβεί ακόμα σε μετατροπή των ανωνύμων μετοχών τους σε ονομαστικές να το πράξουν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να αποφύγουν τις δυσμενείς συνέπειες του Νόμου.

"Αλιεύοντας" την είδηση