Βρίσκεστε εδώ:  / ΜΑΓΝΗΣΙΑ / Κάλεσμα της ΛΑΕ στην απεργία κατά του αντιασφαλιστικού
Κάλεσμα της ΛΑΕ στην απεργία κατά του αντιασφαλιστικού

Κάλεσμα της ΛΑΕ στην απεργία κατά του αντιασφαλιστικού

“ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ στη 48ωρη απεργία, τις απεργιακές συγκεντρώσεις και τις συγκεντρώσεις για την Πρωτομαγιά! ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ στους δρόμους και τις πλατείες των πόλεων! Τα νέα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα κυβέρνησης και δανειστών ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!!!” τονίζει η ΛΑΕ.

Σε ανακοίνωσή της αναφέρεται: “Η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑΝΕΛ επι­διώ­κει να πε­ρά­σει από τη Βουλή με πρω­το­φα­νείς, πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες, μέσα στο Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, το αντια­σφα­λι­στι­κό και φο­ρο­μπη­χτι­κό νο­μο­σχέ­διο κα­τε­δά­φι­σης των συ­ντά­ξε­ων, κα­τα­στρο­φής της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης και νέας φο­ρο­ε­πι­δρο­μής. Το νο­μο­σχέ­διο λε­η­λα­τεί συ­ντά­ξεις και λαϊκά ει­σο­δή­μα­τα, εξα­να­γκά­ζει σε έξοδο από το επάγ­γελ­μά τους και σε ανερ­γία εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες επαγ­γελ­μα­τί­ες και επι­στή­μο­νες και σε ξε­κλή­ρι­σμα την μι­κρο­με­σαία αγρο­τιά. Επί­σης η κυ­βέρ­νη­ση προ­ω­θεί νέα αύ­ξη­ση άμε­σων και έμ­με­σων φόρων, ολο­κλή­ρω­ση του ξε­που­λή­μα­τος της δη­μό­σιας πε­ριου­σί­ας και πα­ρά­δο­ση ακόμα και της πρώ­της κα­τοι­κί­ας υπερ­χρε­ω­μέ­νων στις τρά­πε­ζες νοι­κο­κυ­ριών στις αρ­πα­κτι­κές δια­θέ­σεις ξένων κερ­δο­σκο­πι­κών κε­φα­λαί­ων. Δεν στα­μα­τούν όμως μόνο εκεί.

Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ, εκτός από τα πα­ρα­πά­νω μέτρα, που θα επι­βα­ρύ­νουν το λαό με 5,4 δις ευρώ, ενώ παί­ζει ένα κα­κό­γου­στο θέ­α­τρο δήθεν σκλη­ρών δια­πραγ­μα­τεύ­σεων με τους δα­νει­στές, έχει ήδη συμ­φω­νή­σει μαζί τους να νο­μο­θε­τή­σει με τη μορφή του «αυ­τό­μα­του μη­χα­νι­σμού» και επι­πλέ­ον «προ­λη­πτι­κά» μέτρα εξό­ντω­σης του λαού, ύψους 3,6 δις ευρώ, (νέες μειώ­σεις μι­σθών, συ­ντά­ξε­ων, κοι­νω­νι­κών επι­δο­μά­των, νέοι άμε­σοι και έμ­με­σοι φόροι κλπ), για να εφαρ­μο­στούν άμεσα σε πε­ρί­πτω­ση μη υλο­ποί­η­σης (πράγ­μα βέ­βαιον) των μνη­μο­νια­κών στό­χων. Προ­ω­θούν δη­λα­δή «προ­λη­πτι­κά» και τέ­ταρ­το μνη­μό­νιο. Τα κυ­βερ­νη­τι­κά μνη­μο­νια­κά αντι­λαϊ­κά μέτρα των 9 δις ευρώ, που προ­στί­θε­νται στα 63 δις ευρώ των δύο προη­γού­με­νων μνη­μο­νί­ων, απο­τε­λούν τη στα­γό­να που ξε­χει­λί­ζει το πο­τή­ρι της λαϊ­κής οργής και αγα­νά­κτη­σης.

Η ΛΑΕ καλεί την ερ­γα­τι­κή τάξη, το λαό και τη νε­ο­λαία σε ενω­τι­κή, μα­ζι­κή, μα­χη­τι­κή συμ­με­το­χή στις απερ­γί­ες και τις συ­γκε­ντρώ­σεις των επό­με­νων ημε­ρών στο Σύ­νταγ­μα και σε όλες τις πλα­τεί­ες των πό­λε­ων, που πρέ­πει και μπο­ρούν να πά­ρουν τη μορφή πα­νερ­γα­τι­κού – παλ­λαϊ­κού ξε­ση­κω­μού. Ένας τέ­τοιος παλ­λαϊ­κός ξε­ση­κω­μός μπο­ρεί να οδη­γή­σει στην ανα­τρο­πή των νέων αντι­λαϊ­κών μέ­τρων, όλων των μνη­μο­νί­ων, της κυ­βέρ­νη­σης (ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ), που τα εφαρ­μό­ζει, και ολό­κλη­ρου του μνη­μο­νια­κού πο­λι­τι­κού κα­τε­στη­μέ­νου (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟ­ΤΑ­ΜΙ, ΕΝΩΣΗ ΚΕ­ΝΤΡΩ­ΩΝ), που ή τα εφάρ­μο­σε ή τα ψή­φι­σε ή τα στη­ρί­ζει. Για ν’ ανοί­ξει ένας άλλος ελ­πι­δο­φό­ρος δρό­μος για το λαό και τη νε­ο­λαία με τερ­μα­τι­σμό της λι­τό­τη­τας, δια­γρα­φή του δη­μο­σί­ου χρέ­ους, γεν­ναία “σει­σά­χθεια” στο ιδιω­τι­κό χρέος, εθνι­κο­ποί­η­ση των τρα­πε­ζών και έξοδο από την ευ­ρω­ζώ­νη στη βάση ενός προ­ο­δευ­τι­κού προ­γράμ­μα­τος ανά­πτυ­ξης και πα­ρα­γω­γι­κής ανα­συ­γκρό­τη­σης, που θα στη­ρί­ζει και θα ενι­σχύ­ει τους μι­σθούς τις συ­ντά­ξεις, τα λαϊκά ει­σο­δή­μα­τα και τις θέ­σεις ερ­γα­σί­ας.

Η ΛΑΕ Μαγνησίας καλεί το Λαό του νομού να πάρει μαζικά μέρος τόσο στη συγκέντρωση αγωνιστικής αφύπνισης που οργανώνουν τα συνδικάτα την Παρασκευή 6/5 και 6μμ στον Αγιο Νικόλαο, όσο και στην απεργιακή συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας την 8/5 και 11πμ.”

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Από διαρροή αερίου η #έκρηξη στη Συγγρού #έκρηξη - https://t.co/pqfj3d1bIq -

  • Συμφωνία Ολυμπιακού με Ελιστάνο Μάνγκα #ΠΑΕΟλυμπιακόςΒόλου1937 - https://t.co/E5PkkrC5yV -

  • Απόπειρα αυτοκτονίας 34χρονης στο Βόλο #απόπειρααυτοκτονίας - https://t.co/RB8wDxm8Nd -

"Αλιεύοντας" την είδηση