Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Γεωργικές προειδοποιήσεις ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Γεωργικές προειδοποιήσεις ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

Για τις απαραίτητες ενέργειες ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας της βαµβακοκαλλιέργειας ενηµερώνει τους βαµβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Μαγνησίας η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας σε
συνεργασία µε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας.

Η σπορά των βαµβακοκαλλιεργειών στις περισσότερες περιοχές πραγµατοποιήθηκε αρκετά όψιµα εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων του Μαρτίου, που διατήρησαν την υγρασία του εδάφους σε υψηλά επίπεδα και δεν επέτρεψαν την
έγκαιρη και σωστή προετοιµασία του εδάφους.

Οι χαµηλές θερµοκρασίες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του Απριλίου είχαν σαν αποτέλεσµα την καθυστέρηση
και την επιµήκυνση της διάρκειας σποράς η οποία ολοκληρώθηκε περί τις αρχές Μαΐου.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Αφορά το χρονικό διάστηµα από το φύτρωµα των βαµβακόφυτων έως την
εµφάνιση των πρώτων πραγµατικών φύλλων. Συνιστάται στους βαµβακοπαραγωγούς να
εφαρµόζουν την απολύτως απαραίτητη αζωτούχο λίπανση και άρδευση (ποσότητα
νερού και αριθµός αρδεύσεων). Έχει αποδειχθεί ότι υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις
και αρδεύσεις οδηγούν στην οψίµιση της παραγωγής και κυρίως στη δηµιουργία φυτών
µε πλούσια βλάστηση, τα οποία προσελκύουν για εγκατάσταση τους επιβλαβείς
οργανισµούς και κυρίως τα έντοµα.

Το σύνολο των λιπαντικών µονάδων δεν πρέπει να
υπερβαίνει:
Ν = 10-14 µονάδες
Κ = 5-7 µονάδες
Κ = 5-7 µονάδες

∆εν πρέπει να γίνεται ενσωµάτωση αζωτούχων λιπασµάτων σε κάθε πότισµα.

Επισηµαίνεται, ότι στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των βαµβακοφύτων, οι εντοµολογικές προσβολές και ιδιαίτερα αυτές από το πράσινο σκουλήκι, είναι συνήθως τοπικές και περιορισµένης έκτασης, γεγονός που σηµαίνει ότι, ακόµη και στο ίδιο
βαµβακοχώραφο, το ποσοστό προσβολής από το έντοµο µπορεί να διαφέρει σηµαντικάαπό σηµείο σε σηµείο.

Παρόλα αυτά πολλές φορές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών αναπτύσσονται υψηλοί πληθυσµοί άλλων εντόµων που αποµυζούν τις θρεπτικές ουσίες από τα νεαρά φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς και συγκεκριµένα:

ΑΦΙ∆ΕΣ: Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών αναπτύσσονται υψηλοί πληθυσµοί αφίδων (µελίγκρα) που αποµυζούν τους χυµούς από τα φύλλα και τους νεαρούς βλαστούς, προκαλώντας συστροφή των φύλλων και αναστολή της ανάπτυξής
τους.

ΘΡΙΠΕΣ: Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών έχουµε και την εµφάνιση των θριπών, οι οποίοι τρέφονται από αυτά προκαλώντας συστροφές και αποχρωµατισµό των φύλλων, και σε µεγάλους πληθυσµούς νεκρώσεις.

Η Υπηρεσία συστήνει στους παραγωγούς να µην καταφεύγουν σε χηµικές επεµβάσεις για την αντιµετώπιση των ανωτέρω εχθρών καθώς τα προσβεβληµένα φυτά αφενός αναλαµβάνουν από την προσβολή αφετέρου προκαλείται θανάτωση των
ωφέλιµων εντόµων που αναπτύσσονται αυτή την εποχή στην καλλιέργεια µε συνέπεια την έξαρση του τετράνυχου.

Οι βαµβακοκαλλιεργητές θα πρέπει να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από έντοµα, έτσι ώστε να είναι
αποτελεσµατική η αντιµετώπισή τους, µε τη µικρότερη οικονοµική δαπάνη και περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Εφαρµογή ψεκασµών µε Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Η Υπηρεσία ενηµερώνει ότι κάθε βαµβακοπαραγωγός είναι καταρχήν υποχρεωµένος να πιστοποιηθεί ως χρήστης γεωργικών φαρµάκων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και πρέπει να παρακολουθεί
ανελλιπώς τις ανακοινώσεις των ∆ελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων, ταυτόχρονα µε την κατάσταση του αγρού του, µε σκοπό να υποβοηθείται στην λήψη των αποφάσεων επιλογής της συγκεκριµένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέµβασης, σύµφωνα µε τις συνθήκες της καλλιέργειάς του. ∆ηλαδή είναι υπεύθυνος να αποφασίσει για το είδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων , τον τρόπο και το χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και τους λοιπούς καλλιεργητικούς χειρισµούς που θεωρεί ότι θα συµβάλλουν αποτελεσµατικά στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας του.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρεί αυστηρά τις οδηγίες χρήσης των παρασκευαστών οίκων για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας
επέµβασης και συγκοµιδής καθώς και για τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να χρησιµοποιούνται πάντοτε σύµφωνα µε την ετικέτα και µε αποκλειστική ευθύνη του καλλιεργητή.

Προστασία µελισσών

Θα πρέπει να τηρούνται οι υποχρεώσεις των επαγγελµατιών χρηστώνγεωργικών φαρµάκων για την ορθή εφαρµογή ψεκασµών µε σκοπό την προστασία τουανθρώπου και του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα να αποφεύγονται ψεκασµοί µε µελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και, όπου κρίνεται αναγκαίο, η εφαρµογή των ψεκασµών να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι µέλισσες, κατά τις απογευµατινές ώρες, κυρίως µετά τη δύση του ηλίου.

Έλεγχοι ορθής χρήσης εγκεκριµένων φυτοπροστατευτικών ουσιών

Η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρµάκων βλάπτει την υγεία των καταναλωτών, επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει το κόστος παραγωγής.
H Υπηρεσία πραγµατοποιεί συχνούς δειγµατοληπτικούς ελέγχους στιςβαµβακοφυτείες για τον έλεγχο της ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Σε περίπτωση εύρεσης µη επιτρεπτών υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων, εφαρµόζεται ηπροβλεπόµενη από το νόµο διαδικασία κυρώσεων.

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το αρ. 9 παρ.3 του ν.4036/2012 ( Α΄8): « όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εµπορία, εµπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ΄οποιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσει, µεταφέρει, χρησιµοποιεί ή διαφηµίζει µέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης του στην αγορά έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εµπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραµατισµού, τιµωρείται µε πρόστιµο από 1000 έως 30.000 ευρώ.

Για την ίδια παράβαση προβλέπονται επιπλέον ποινικές κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 10, παράγραφος 3 του
ν.4036 /2012 (Α΄8).Ταυτόχρονα ενηµερώνεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη µη τήρηση της πολλαπλής συµµόρφωσης και εφαρµόζεται η διαδικασία κυρώσεων όσον αφορά τις κοινοτικές ενισχύσεις.

Για οποιοδήποτε πληροφορία οι βαµβακοπαραγωγοί µπορούν να απευθύνονται στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής στα τηλέφωνα 24213 52494 του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου για το Βόλο, 2422021281 του Γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας για τον Αλµυρό και 2425022723 του Γραφείου Αγροτικής Οικονοµίας για το Βελεστίνο καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο τηλέφωνο 24210 66525.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση