Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Αίτηση αναίρεσης για το Μουσείο της Πόλης Βόλου
Αίτηση αναίρεσης για το Μουσείο της Πόλης Βόλου

Αίτηση αναίρεσης για το Μουσείο της Πόλης Βόλου

Την άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της µε αριθμό 608/ απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα VII) που αφορά στο έργο « Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της Πόλης» αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίασή της καθώς και τη χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στην έμμισθη δικηγόρου του Δήμου Βόλου Σοφία Κ. Παπαγιαννίτση για την άσκηση αυτής.

Σύμφωνα με το εισαγωγικό σημείωμα της δικηγόρου, η κοινοπραξία « Κ/Ξ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Τ.Ε- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β. ΔΑΜΙΑΝΙ∆ΗΣ Κ.Ε∆Ε» είχε αναδειχθεί ανάδοχος για την εκτέλεση του δημοτικού έργου « Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της Πόλης» στο Βόλο. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου αυτού και κατόπιν των εργασιών εκδόθηκε ο 7ος λογαριασμός ποσού «85.510,42» ευρώ, ο οποίος εξοφλήθηκε από τον δημοτικό ταμία Χρήστο Σιγάλα, δυνάμει του 4071/Α/ 2010 χρηματικού εντάλματος πληρωμής, χωρίς να προσκομισθεί ασφαλιστική ενημερότητα και χωρίς να παρακρατηθεί και αποδοθεί το ποσό της οφειλής της αναδόχου κοινοπραξίας στο Ι.Κ.Α- ΕΤΑΜ, ανερχόμενο σε 28.029,53 ευρώ. Στη συνέχεια ο Δήμος Βόλου κατέβαλε στο Ι.Κ.Α- ΕΤΑΜ το ποσό των 29.239, 44 ευρώ ( συμπεριλαμβανομένων των νομίμων προσαυξήσεων) δυνάμει του 1614/Β/2011 χρηματικού εντάλματος, το οποίο εκδόθηκε µε την αιτιολογία « Απόδοση ποσού στο Ι.Κ.Α για λογαριασμό της Κοινοπραξίας Δημοσθένης Α.Τ.Ε- Αραμπατζής Β.- Δαμιανίδης Α.Τ.Ε».

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου, µε την 324/2012 απόφασή της, καταλόγισε το δημοτικό ταμία υπό την ιδιότητα του ως δημοσίου υπολόγου µε τις µη αποδοθείσες στο Ι.Κ.Α. ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούσαν στο συνολικό ποσό των 59.964,11 ευρώ, μέρος του οποίου αποτελεί το προαναφερθέν ποσό ( 29.934,44 ευρώ), µε την αιτιολογία ότι: « ….προκάλεσε έλλειμμα στο ταμείο του Δήμου Βόλου, συνολικού ποσού πενήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων και έντεκα εκατοστών ( 59.964,11) ευρώ µε τις προσαυξήσεις του Ι.Κ.Α., επειδή εξόφλησε το αριθμ. 4071/2010 σειρά Α χρηματικό ένταλμα πληρωμής στις 10/12/2010 ( στην Κ/Ξ « ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΤΕ- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.- ΔΑΜΙΑΝΙ∆ΗΣ Κ.»), και τα αριθμ. 2708/2007 σειρά Α. και 5227/2007 σειρά Α χρηματικά εντάλματα πληρωμής ( στην Κ/Ξ « ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»), στις 18/07/2007 και 31/12/2007 αντίστοιχα.

Για µεν τα δύο πρώτα, δεν υπήρχε επισυναπτόμενη σε αυτά ως δικαιολογητικό πληρωμής η απαιτούμενη βεβαίωση του Ι.Κ.Α. Για το τρίτο, ενώ υπήρχε κατατεθειμένη βεβαίωση οφειλής του Ι.Κ.Α ( αριθμ. πρωτ. 2914/27-12-2007) της Κ/Ξ « ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ – ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.» ποσού 27.628,60 ευρώ και ενώ, όπως προκύπτει από τα πιο πάνω έγγραφα του Ι.Κ.Α., οι εν λόγω ανάδοχοι ήταν οφειλέτες, η µεν εταιρεία Κ/Ξ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β. ΔΑΜΙΑΝΙ∆ΗΣ Κ. για το ποσό των 28.029,53 ευρώ, η δε εταιρεία Κ/Ξ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β. για το ποσό των 30.724,67 ευρώ, ποσά τα οποία ο Ταμίας όφειλε να παρακρατήσει και να αποδώσει στο Ι.Κ.Α., κατά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων, πράγμα το οποίο όμως δεν έκανε, κατά παράβαση του υπαλληλικού του καθήκοντος, µε συνέπεια να επιβαρυνθεί το Ταμείο του Δήμου µε τα αντίστοιχα ποσά, λόγω υποχρέωσης καταβολής αυτών από το Δήμο στο Ι.Κ.Α» . Ακολούθως, η ίδια Επιτροπή του Δήμου , µε την 325/2012 απόφαση της, καταλόγισε το ποσό των 29.239, 44 ευρώ σε βάρος της κοινοπραξίας, το οποίο αντιστοιχεί στις οφειλόμενες στο Ι.Κ.Α- ΕΤΑΜ.

Η κοινοπραξία µε την επωνυμία « Κ/Ξ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Τ.Ε- ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β. ΔΑΜΙΑΝΙ∆ΗΣ Κ. Ε.∆.Ε» µε την από 12.07.2012 έφεση της στο Ελεγκτικό Συνέδριο ( Τμήμα VΙΙ) προσέβαλλε την µε αριθμό 325/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ζητώντας την εξαφάνιση της. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ( τμήμα VII) µε την µε αριθμό 608/2016 απόφαση του έκανε δεκτή την παραπάνω έφεση της κοινοπραξίας και ακύρωσε την 325/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου για λόγους που εξέτασε αυτεπάγγελτα ως προς το νόμο βάσιμο της αιτίας καταλογισμού και ως προς την αρμοδιότητα του οργάνου που εξέδωσε την καταλογιστική απόφαση. Η ανωτέρω μνημονευόμενη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκανε δεκτό ότι : « Ανεξαρτήτως τούτων και αν ακόμη θεωρηθεί ως γενεσιουργός αιτία του επίμαχου καταλογισμού η πληρωμή που έλαβε χώρα µε το δεύτερο χρηματικό ένταλμα, το έλλειμμα που δημιουργήθηκε στο Δήμο από την επιγενόμενη καταβολή του ποσού των οφειλομένων εισφορών στο Ι.Κ.Α µε το 1614/Β/2011 ∆ χρηματικό ένταλμα δεν συνάπτεται αιτιωδώς µε τις ενέργειες του ταμία που εξόφλησε το πρώτο χρηματικό ένταλμα ( 4071/2010) , ενώ δεν αφορά την εκκαλούσα κοινοπραξία, η οποία δεν φέρει σ’ αυτό την ιδιότητα της δικαιούχου.

Ειδικότερα, μολονότι ο ταμίας δεν παρακράτησε το επίδικο ποσό των εισφορών που βάρυναν αποκλειστικά την εκκαλούσα κοινοπραξία, ο Δήμος δεν κατέστη συνυπόχρεος απόδοσης αυτών, το δε χρηματικό ένταλμα εκδόθηκε υπέρ του Ι.Κ.Α µε την αιτιολογία «…..απόδοση ποσού …..για λογαριασμό της Κοινοπραξίας…..» ως εκ τούτου, δεν δύναται να θεμελιωθεί οποιαδήποτε σχέση αυτής µε την εν λόγω πληρωμή. Συνεπώς, εφόσον η πληρωμή των 29.239,44 ευρώ δεν συνιστά ανοίκειο πληρωμή και αιτία διαχειριστικού ελλείμματος, δεν υφίσταται νόμιμη αιτία καταλογισμού και η προσβαλλόμενη καταλογιστική απόφαση για λόγο που εξετάζεται αυτεπάγγελτα, αφού ανάγεται στο νόμο βάσιμο αυτής είναι ακυρωτέα.» Ο Δήμος Βόλου µε το µε αριθμό 1614/Β/2011 ΧΕΠ κατέβαλε στο Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ το ποσό των 29.239,44 ευρώ ( συμπεριλαμβανομένων των νομίμων προσαυξήσεων) για που όφειλε και είχαν βεβαιωθεί από το Ι.Κ.Α -ΕΤΑΜ σε βάρος της Κ/ξίας και για την οποία οφειλή ο Δήμος δεν ήταν συνυπεύθυνος κατά τα οριζόμενα στο νόμο, όπως αποδέχεται τόσο η προσβαλλόμενη απόφαση όσο και η αντίδικος Κ/ξία. Με την καταβολή αυτή στο Ι.Κ.Α- ΕΤΑΜ, όπως προκύπτει και από την αιτιολογία του άνω εντάλματος « Απόδοση ποσού στο ΙΚΑ για λογαριασμό της Κοινοπραξίας Δημοσθένης Α.Τ.Ε – Αραμπατζής Β. Δαμιανίδης Α.Τ.Ε» υποκατέστησε την κοινοπραξία στις υποχρεώσεις της απέναντι στο Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ. Η υποκατάσταση αυτή δεν στηρίζεται σε νόμιμη αιτία αφού ο Δήμος δεν ήταν συνυπεύθυνος άλλως συνυπόχρεος και ούτε υπήρξε βεβαίωση από την αιτία αυτή σε βάρος του.

Η Κοινοπραξία όμως κατέστη πλουσιότερη από µη νόμιμη αιτία αφού διεγράφη µε τον τρόπο αυτό η προς το Ι.Κ.Α- ΕΤΑΜ οφειλή που είχε βεβαιωθεί σε βάρος της. Από τις παραπάνω ενέργειες του ταμία υπήρξε μετακίνηση περιουσίας του Δήμου Βόλου προς την Κοινοπραξία χωρίς νόμιμη αιτία. Συνεπώς η πληρωμή των 29.239,44 ευρώ συνιστά ανοίκειο πληρωμή και αιτία ελλείμματος και ως ε κ τούτου κατά την µου συντρέχει λόγος καταλογισμού. Σύμφωνα µε τα παραπάνω, κατά την µου, συντρέχουν λόγοι προσβολής της άνω απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε την άσκηση αίτησης αναίρεσης, που ανάγονται στο νόμο βάσιμο της καταλογιστικής απόφασης.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Τέλος Ιουνίου τα εγκαίνια του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου «Βαγγέλης Παπαθανασίου» - https://t.co/SjL0VtPdrs -

  • Νέος Πρύτανης του Π.Θ. ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης #πρύτανηςΠανεπιστημίουΘεσσαλίας - https://t.co/i4FWLwv6PM -

  • Στον Βόλο ο Δημήτρης Κουτσούμπας #ΔημήτρηςΚουτσούμπας - https://t.co/GZISPk1xLM -

"Αλιεύοντας" την είδηση