Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Ενημέρωση βαμβακοπαραγωγών Π.Ε.Μαγνησίας για φυτοπροστασία και βαμβακοκαλλιέργεια
Ενημέρωση βαμβακοπαραγωγών Π.Ε.Μαγνησίας για φυτοπροστασία και βαμβακοκαλλιέργεια

Ενημέρωση βαμβακοπαραγωγών Π.Ε.Μαγνησίας για φυτοπροστασία και βαμβακοκαλλιέργεια

Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μαγνησίας σε συνεργασία µε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας ενηµερώνει τους βαµβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Μαγνησίας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσµατικής φυτοπροστασίας της βαµβακοκαλλιέργειας.

Στόχοι

 1. H έγκαιρη ενηµέρωση των βαµβακοπαραγωγών για την αποτελεσµατική φυτοπροστασία στον πραγµατικό καλλιεργητικό χρόνο.
 2. Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαµβακοχώραφου ώστε να εφαρµόζονται οι καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο και σύµφωνα µε τα πραγµατικά δεδοµένα.

∆ιαπιστώσεις

 1. Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας της Βαµβακοκαλλιέργειας της Χώρας καλλιεργητικής περιόδου 2015», η Υπηρεσία µας έχει αναπτύξει δίκτυο παγίδων που καλύπτουν τις βαµβακοπαραγωγικές περιοχές των ∆ήµων Ρήγα Φεραίου και Αλµυρού. Έχουν τοποθετηθεί φεροµονικές παγίδες για το και το ρόδινο σκουλήκι.
 • Αυτή την εποχή τα βαµβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο σχηµατισµού των πρώτων χτενιών.

 • Από τους επιτόπιους ελέγχους γεωπόνων της υπηρεσίας µας διαπιστώνεται ότι οι σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες καθώς και οι βροχοπτώσεις που επικράτησαν κατά το δεύτερο 15ήµερο Μαΐου, δεν βοήθησαν την των βαµβακόφυτων µε αποτέλεσµα την οψίµιση της παραγωγής σε σχέση µε την περισινή καλλιεργητική περίοδο.

 • Οι ακµαίων (πεταλούδων) υ σκουληκιού στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων της Yπηρεσίας µας δείχνουν αυξηµένο µέγεθος πληθυσµού συγκριτικά µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και ιδιαιτέρως υψηλό σε ορισµένες περιοχές. Υψηλές ενήλικων πράσινου σκουληκιού και υψηλός κίνδυνος για προσβολή των βαµβακοφυτειών διαπιστώνεται στις περιοχές «Μπόζαλο» Αλµυρού, στην ευρύτερη περιοχή της Σούρπης ∆ήµου Αλµυρού και στην περιοχή «Μπαλτισιές – Γκέκας» στο Στεφανοβίκειο του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου.

 • Τέλος δεν διαπιστώθηκαν ανησυχητικοί πληθυσµοί άλλων εχθρών (αφίδες, θρίπες, λύγκος κ.α.).

 •  

  Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

  Συστήνεται στους βαµβακοπαραγωγούς να εφαρµόζουν περιορισµένη και ορθολογική άρδευση (ποσότητα νερού και αριθµός αρδεύσεων) και αζωτούχο λίπανση για την αποφυγή της υπέρµετρης βλάστησης των βαµβακόφυτων, η οποία θα έχει ως συνέπεια την προσέλκυση και εγκατάσταση επιβλαβών οργανισµών.

  Στα αρχικά βλαστικά στάδια που βρίσκεται η καλλιέργεια σήµερα οι εντοµολογικές προσβολές (και ειδικότερα αυτές από το πράσινο σκουλήκι) είναι συνήθως τοπικές και περιορισµένης έκτασης, γεγονός που σηµαίνει ότι ακόµη και στο ίδιο βαµβακοχώραφο το ποσοστό προσβολής από το έντοµο µπορεί να διαφέρει σηµαντικά από θέση σε θέση. Γι' αυτό το λόγο οι παραγωγοί απαιτείται να βρίσκονται σε αυξηµένη ετοιµότητα και να επιθεωρούν την καλλιέργειά τους τακτικά (κάθε 2 – 3 ηµέρες) προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν εντοµολογικές προσβολές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος. Η ανάγκη και το είδος της χηµικής επέµβασης µε φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα πρέπει να εκτιµάται προσεκτικά σε επίπεδο κάθε χωραφιού, καθώς στην παρούσα χρονική περίοδο εγκαθίστανται τα ωφέλιµα έντοµα στις βαµβακοκαλλιέργειες, για τα οποία η εξόντωσή τους είναι δυνατόν να οδηγήσει σε δευτερογενείς εξάρσεις τετράνυχου, αφίδων ή άλλων εντοµολογικών εχθρών.

  Ειδικότερα, η βλαπτική δράση της 1ης γενιάς του πράσινου σκουληκιού, στο βλαστικό στάδιο που βρίσκονται αυτή τη χρονική περίοδο οι βαµβακοκαλλιέργειες, µπορεί να αναχαιτιστεί µε την δραστηριότητα των ωφέλιµων εντόµων, που έχουν εγκατασταθεί και που είναι χρήσιµα να συνεχίζουν να υπάρχουν στον αγρό για τις επόµενες και πιο καταστρεπτικές γενεές του πράσινου σκουληκιού. Επισηµαίνεται ότι οι προσβολές που προκαλούνται από την 1η γενιά του πράσινου σκουληκιού στο βαµβάκι δεν είναι σηµαντικές, λόγω της ικανότητας του βαµβακοφύτου να αναπληρώνει τα κατεστραµµένα καρποφόρα όργανα. Κατά συνέπεια, οι βαµβακοπαραγωγοί πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στη διατήρηση και προστασία των ωφέλιµων οργανισµών αυτή τη χρονική στιγµή για τη µείωση των συνεπειών της υπέρµετρης αύξησης του πράσινου σκουληκιού στις επόµενες γενιές, η καταπολέµηση των οποίων θα αυξήσει σηµαντικά το κόστος παραγωγής. Η χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών στη βαµβακοκαλλιέργεια θα πρέπει να γίνεται µε σκευάσµατα που δεν είναι επιζήµια για τους ωφέλιµους οργανισµούς, όπως π.χ. σκευάσµατα µε δραστική ουσία το Βάκιλο Θουριγγίας.

   

  ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΡΟ∆ΙΝΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΙΟΥ

  Οι συλλήψεις ενήλικων (πεταλούδων) ατόµων πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις φεροµονικές παγίδες που έχουν τοποθετηθεί τόσο από τους ίδιους τους παραγωγούς όσο και από την Υπηρεσία µας, δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρµογή χηµικής επέµβασης αλλά εργαλείο ς του κινδύνου προσβολής στον αγρό από πράσινο ή ρόδινο σκουλήκι. Η σοβαρότητα της προσβολής µε σκοπό την άµεση λήψη ή µη µέτρων αντιµετώπισης εξαρτάται τόσο από τον αριθµό και την ηλικία των ζωντανών προνυµφών (σκουληκιών) που διαπιστώνονται στον αγρό, όσο και από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας. Σε κάθε περίπτωση κριτήριο για την λήψη ή όχι µέτρων αντιµετώπισης είναι µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων δειγµατοληψιών στα βλαστικά όργανα των φυτών (χτένια, άνθη, καρύδια).

  Η χηµική καταπολέµηση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού είναι πιο αποτελεσµατική όταν γίνεται στο 1ο ή στο 2ο στάδιο της προνύµφης (µήκος έως 1 εκατοστό) όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

  Στάδιο ανθοφορίας – καρποφορίας

  Έξι έως οκτώ (6-8) νεαρές προνύµφες (1ου και 2ου σταδίου), µήκους µέχρι ένα (1) εκατοστό κατά µέσο όρο, ανά 100 φυτά ή µία (1) νεαρή προνύµφη στα φυτά γραµµής µήκους ενός (1) µέτρου.

  – Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera)

  Στάδιο ανθοφορίας – καρποφορίας: Έξι έως οκτώ (6-8) νεαρές προνύµφες (1ου και 2ου σταδίου), µήκους µέχρι ένα (1) εκατοστό κατά µέσο όρο, ανά 100 φυτά ή µία (1) νεαρή προνύµφη στα φυτά γραµµής µήκους ενός (1) µέτρου.

  Στάδιο καρποφορίας: Τέσσερις (4) νεαρές προνύµφες 1ου και 2ου σταδίου, µήκους µέχρι ένα εκατοστό κατά µέσο όρο, ανά 100 φυτά ή µια (1) νεαρή προνύµφη στα φυτά γραµµής µήκους ενάµιση (1,5) µέτρου.

  – Ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella)

  Στάδιο ανθοφορίας: Προσβολή 20% στα άνθη, εµφάνιση µορφής «ροζέτας»

  Στάδιο καρποφορίας: Όταν διαπιστωθούν, στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 εβδοµάδων, προνύµφες ρόδινου σε ποσοστό 5-8% στα 100 καρύδια.

  O ψεκασµός θα πρέπει να διενεργείται µετά τη δύση του ηλίου, γιατί τότε αυξάνεται η δραστηριότητα των προνυµφών, καθώς και η αποτελεσµατικότητα πολλών εντοµοκτόνων (π.χ. Bacillus thurigiensis) αλλά και για την προστασία των µελισσών (βλ. κατωτέρω).

  Οι Γεωπόνοι (∆ήµοι, Καταστήµατα Γεωργικών Φαρµάκων, κλπ) που πιθανόν εντοπίσουν σηµαντική προσβολή στις βαµβακοφυτείες ή ανησυχητικό αριθµό συλληφθέντων ατόµων σε φεροµονικές παγίδες παρακαλούνται να επικοινωνούν άµεσα µε την Υπηρεσία µας, προκειµένου να αξιολογούνται οι πληροφορίες για να εκδοθεί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή.

  Εφαρµογή ψεκασµών µε φυτοπροστατευτικά

  Κάθε βαµβακοπαραγωγός είναι αποκλειστικά και µόνο υπεύθυνος και πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις ανακοινώσεις των ∆ελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων ταυτόχρονα µε την κατάσταση του αγρού του, µε σκοπό να υποβοηθείται στην λήψη των αποφάσεων ς της συγκεκριµένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέµβασης σύµφωνα µε τις συνθήκες της καλλιέργειάς του. ∆ηλαδή είναι υπεύθυνος να αποφασίσει για το είδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τον τρόπο και το χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και τους λοιπούς καλλιεργητικούς χειρισµούς, που θεωρεί ότι θα συµβάλλουν αποτελεσµατικά στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειάς του.

  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρεί αυστηρά τη νοµοθεσία και τις οδηγίες χρήσης των παρασκευαστών οίκων για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής καθώς και για τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχηµικά πρέπει να χρησιµοποιούνται πάντοτε σύµφωνα µε την ετικέτα και µε αποκλειστική ευθύνη του καλλιεργητή.

  Η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρµάκων βλάπτει την των καταναλωτών, επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει το κόστος παραγωγής.

  Προστασία µελισσών και ενηµέρωση κοινού

  Να αποφεύγονται ψεκασµοί µε µελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά και όπου κρίνεται αναγκαίο η εφαρµογή των ψεκασµών να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι µέλισσες, κατά τις απογευµατινές ώρες, κυρίως µετά τη δύση του ηλίου. Οι βαµβακοπαραγωγοί να προειδοποιούν τους µελισσοκόµους, ώστε να αποµακρύνουν τα µελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασµού και γενικότερα να λαµβάνουν όλα τα µέτρα ενηµέρωσης το κοινού πριν την εφαρµογή του ψεκασµού σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. πρωτ. 5919/62354/13-5-2014 Εγκύκλιο του Υπ.Α.Α.Τ. (Α∆Α: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ) και το Νόµο 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α'). Για το σκοπό της προστασίας των µελισσών θα πρέπει απαραιτήτως οι µελισσοκόµοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι βαµβακοπαραγωγοί µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μαγνησίας (τηλ. 2421352494, 2422091281), καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας (τηλ. 2421066525).

  PagasitikosNews logo

  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  Dark Mode

  "Αλιεύοντας" την είδηση