Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Δημόσιος διαγωνισμός για την κατασκευή κι εκμετάλλευση του πάρκινγκ Φιλελλήνων
Δημόσιος διαγωνισμός  για την κατασκευή κι εκμετάλλευση του πάρκινγκ Φιλελλήνων

Δημόσιος διαγωνισμός για την κατασκευή κι εκμετάλλευση του πάρκινγκ Φιλελλήνων

Η περίληψη διακήρυξης για τη σύναψη σύμβασης για την κατασκευή, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση (λειτουργία και συντήρηση) του έργου: «Πολυόροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών ∆ηµητριάδος-Φιλελλήνων» δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια”.

Ο Δήμος Βόλου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση µε σύμβαση Παραχώρησης του έργου: «Κατασκευή – Χρηματοδότηση και Παραχώρηση της Εκμετάλλευσης του Πολυόροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος – Φιλελλήνων», µε ενδεικτικό προϋπολογισμό 1.951.219,51 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) οικοδομικές εργασίες, µε ενδεικτικό προϋπολογισμό 745.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), και β) ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, µε ενδεικτικό προϋπολογισμό 800.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Το αντικείμενο παροχής του Παραχωρησιούχου (αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης) συνίσταται στη κατασκευή, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση (λειτουργία και συντήρηση) του παρακάτω Σταθμού Αυτοκινήτων και η εκτέλεση των Παράλληλων Έργων που περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο της διακήρυξης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αποκατάστασης και αναδιαμόρφωσης των ισόγειων επιφανειών του Οριοθετηµένου Χώρου Κατασκευής του Έργου, επάνω και πέριξ του Σταθμού, και των εργασιών μεταφοράς ή αποκατάστασης στον προτέρα τους κατάσταση όλων των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) και του Δήμου σε χώρο που οριοθετείται στα συνοδεύοντα την παρούσα σχέδια της Αναθέτουσας Αρχής .

Στο αντικείμενο παροχής του Παραχωρησιούχου, το οποίο θα εκτελεσθεί µε ολική χρηματοδότηση και µε δαπάνες του Παραχωρησιούχου, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα κάτωθι:

•Όλες ανεξαιρέτως οι απαιτούμενες μελέτες που τυχόν απαιτηθούν πέραν των εγκεκριμένων μελετών όπως εγκρίθηκαν µε την 312/2009 Α.∆.Σ.(29-6-2009) και εκδόθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 251/2010 Οικοδομική Άδεια, όπως και όλες οι ενέργειες που αποσκοπούν στην αναθεώρηση – ανανέωση – επανέκδοση της παραπάνω Οικοδομικής Αδείας (σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της 251/2010 Οικοδομικής Άδειας). Επισημαίνεται η υποχρέωση του Αναδόχου για τη σύνταξη σχεδίου ασφάλειας και υγιεινής (ΣΑΥ) καθώς και την τήρηση φακέλου ασφάλειας και υγιεινής (ΦΑΥ), σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία.

• Η κατασκευή του Σταθμού έτοιµου προς λειτουργία και χρήση.

• Η καταβολή στον Κύριο του Έργου του ποσοστού επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων του Σταθμού που θα προσδιορίζεται στην Προσφορά του Αναδόχου και το οποίο δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. Σε περίπτωση όμως που το ετήσιο που προκύπτει ότι πρέπει να καταβληθεί στο Δήμο Βόλου είναι μικρότερο από 130.396,76 € τότε υποχρεωτικά θα καταβάλλεται ετησίως στο Δήμο Βόλου το των 130.396,76 €.

• Οι λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου, που απορρέουν από τη Σύμβαση. Η λειτουργία και η συντήρηση του Σταθμού μετά το πέρας των παραπάνω καθοριζομένων περιόδων ευθύνης του Αναδόχου, θα ανατίθενται µε αποκλειστική ευθύνη του Κυρίου του Έργου. Στον Ανάδοχο χορηγείται, έναντι του συνόλου του αντικειμένου της παροχής του, ως Συμβατικό Αντάλλαγμα, το δικαίωμα πλήρους εκμετάλλευσης του συνόλου των θέσεων στάθμευσης που θα κατασκευαστούν στον Σταθμό (προϋπάρχοντων και κατασκευασθέντων) και των Παράλληλων Εκμεταλλεύσεων που τυχόν θα αναπτυχθούν, για χρονική περίοδο 30 ετών, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης εκ των οποίων οι 18 μήνες (ένα και μισό έτος) θα αποτελούν το κατασκευαστικό στάδιο.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.µ. στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου (Μικρασιατών 81 – Κτίριο Σπίρερ). 4

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι, θα καταθέσουν εγγυητική(ές) επιστολή(ές) συμμετοχής, συνολικού ύψους 37.642ευρώ δηλαδή 2% επί του Εκτιμώμενου προϋπολογισμού του Έργου χωρίς την Αναθεώρηση. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδια και/ή δανειακά κεφάλαια του Αναδόχου.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση