Βρίσκεστε εδώ:  / ΜΑΓΝΗΣΙΑ / Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε επιχείρηση επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων στη Β’ ΒΙΠΕ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε επιχείρηση επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων στη Β’ ΒΙΠΕ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε επιχείρηση επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων στη Β’ ΒΙΠΕ

Εγκρίνεται η χορήγηση Άδειας Λειτουργίας αόριστης χρονικής διάρκειας μετά από πραγματοποιηθείσα μηχανολογική επέκταση – εκσυγχρονισμό στη δραστηριότητα ‘’Κέντρο Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) & Λοιπών Αποβλήτων και αποθήκευσης Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) Υγειονομικών Μονάδων’’ ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε.», στη Β’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστού η οποία αναρτήθηκε σήμερα στη “”.

Η άδεια αυτή, χορηγείται µε την επιφύλαξη της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αναφέρονται στο σκεπτικό τη απόφασης αυτής και με όρους.

Ειδικότερα θα πρέπει να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για την ζωή και την υγεία των εργαζομένων, να τηρείται η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 470/Β), όπως τροποποιήθηκε, αλλά και να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη µη πρόκληση οχλήσεων στους περίοικους, και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των εγκεκριμένων Μ.Π.Ε.

Επίσης θα πρέπει να τηρούνται οι όροι της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως κάθε φορά ισχύει, αυτή να ανανεώνεται έγκαιρα και να προσκομίζεται αντίγραφο στη υπηρεσία µας. Η επιχείρηση υποχρεούται να λάβει τα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται, να τηρούνται οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, καθώς κι οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλειας και καλής λειτουργίας των εγκατεστημένων ατμογεννητριών κα των ατμοδοχείων και να ανανεώνονται εγκαίρως τα σχετικά πιστοποιητικά Υδραυλικής Δοκιμασίας πριν τη λήξη τους.

Η μονάδα θα επεξεργάζεται και θα αποθηκεύει απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων µε τους Κωδικούς που προβλέπονται ενώ απαγορεύεται η επεξεργασία και αποθήκευση αποβλήτων µε κωδικούς ΕΚΑ διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους.

Επίσης, κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε τρέχοντος έτους η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της ∆/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, στο Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και στη και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας σειρά εγγράφων.

Η συγκεκριμένη απόφαση ανακαλείται εφόσον δεν πληρούνται οι παραπάνω αναφερόμενοι όροι και προϋποθέσεις. Η άδεια αυτή μεταβιβάζεται μόνον κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, χωρίς αυτήν την έγκριση η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου άλλου, εκτός του ανωτέρω στο όνομα του οποίου εκδόθηκε. Τέλος κατά της απόφασης αυτής μπορεί, μέσα σε 15 ημέρες από την έκδοσή της, να γίνει προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Οδηγούσε χωρίς #δίπλωμα   #δίπλωμα - https://t.co/7UhwKUJy6z -

  • Η ποδηλασία της Νίκης Βόλου έτρεξε για τη “Φλόγα” #ποδηλασίαΝίκηςΒόλου - https://t.co/FE3NdPFOqP -

  • Διανομή προϊόντων #ΤΕΒΑ στα Προπύλαια του Δημοτικού Σταδίου Βελεστίνου #ΤΕΒΑ - https://t.co/tpkKe3pY24 -

"Αλιεύοντας" την είδηση