Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Αναζήτηση στέγης για την ΕΛΣΤΑΤ στον Βόλο
Αναζήτηση  στέγης για την ΕΛΣΤΑΤ στον Βόλο

Αναζήτηση στέγης για την ΕΛΣΤΑΤ στον Βόλο

Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό,προκηρύσσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, µε γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου να στεγαστεί η Υπηρεσία Στατιστικής Ν. στο Βόλο, για χρονικό διάστημα έξι ετών από 1/08/2016 έως 31/07/2022, µε ύψος μισθώματος μέχρι του ποσού των 600 ευρώ μηνιαίως και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας (γραφειακοί και λοιποί βοηθητικοί) από 150 έως 200 τ.µ. , µε µια απόκλιση της τάξεως των +-5 τετρ. μέτρων.

Με που δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια” διευκρινίζεται ότι το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό για την πρώτη τριετία και θα αναπροσαρµόζεται ετησίως και από την έναρξη του τέταρτου έτους της μίσθωσης κατά ποσοστό ίσο µε τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου δωδεκάμηνου, όπως αυτή η μεταβολή υπολογίζεται και ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας Στατιστικής του Ν. (Ιωλκού 86) στις, 27/06/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής μίσθωσης ακινήτων. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από της δημοσίευσης της ς μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι το χαμηλότερο μίσθωμα, το οποίο δε θα υπερβαίνει το ποσό των 600 ευρώ το μήνα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, όπως κάθε φορά ισχύουν. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο, μετά το πέρας του αντίστοιχου τριμήνου.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να είναι συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας μεταξύ 150 τ.µ. και 200 τ.µ., µε µια απόκλιση της τάξεως των +-5 τετρ. μέτρων, (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινόχρηστων διαδρόμων), ήτοι θα περιλαμβάνει τέσσερις κυρίους χώρους – γραφεία, ένα χώρο αρχείου- ς , έναν αποθηκευτικό χώρο και 1 WC . Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις νομιμότητας και καταλληλότητας για την ανωτέρω χρήση, να είναι φρεσκοβαμμένο, φωτεινό, µε καλό εξαερισµό και εξοπλισμό θέρμανσης, κλιματισμού και σκίασης. Επιπλέον, να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Βόλου, σε θέση που να έχουν εύκολα πρόσβαση οι πολίτες. Να είναι αυτόνομο, ώστε να µην επηρεάζεται η ανεξάρτητη, απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας και οι να είναι τέτοιοι, ώστε να μπορεί να διασφαλίζεται το απόρρητο των στατιστικών στοιχείων και ερευνών.

Το προσφερόμενο για μίσθωση ακίνητο θα πρέπει κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς να βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή, ή στην επικαρπία και την κατοχή του προσφέροντος και να είναι ελεύθερο παντός πραγματικού ή νομικού βάρους ή ελαττώματος, που να εμποδίζει την ακώλυτη χρήση του από την ΕΛΣΤΑΤ, να είναι κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται (γραφεία), το οποίο θα προκύπτει από την άδεια της οικοδομής, να είναι κατασκευασμένο την τελευταία 30ετία, να είναι πλήρως αποπερατωμένο και έτοιμο για παράδοση στην ΕΛΣΤΑΤ, µε όλες τις αναγκαίες τεχνικού χαρακτήρα (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, δίκτυα πληροφορικής και επικοινωνιών, κλιματισμό, ιδιαίτεροι μετρητές ρεύματος και νερού κ.λπ.), μέχρι την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου, να διαθέτει πιστοποιητικό ς σε ισχύ, εγκεκριμένο από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, το οποίο υποχρεούται ο εκμισθωτής να προσκομίσει στην ΕΛΣΤΑΤ το αργότερο εντός 2 μηνών από την παράδοση σ΄ αυτήν του ακινήτου, να παρέχονται, κατά την ημερομηνία παραλαβής του ακινήτου, οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις για ΑΜΕΑ όπως αυτές καθορίζονται στην Υπουργική και να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης το οποίο υποχρεούται ο εκμισθωτής να προσκομίσει στην ΕΛΣΤΑΤ το αργότερο εντός 2 μηνών από την παράδοση σ΄ αυτήν του ακινήτου.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι προσφορές για μίσθωση θα υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Μαγνησίας (Ιωλκού 86 Τ.Κ. 38.221-Βόλος) από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους, ή από τους νομίμως εξουσιοδοτημένους αροσώπους τους (το πληρεξούσιο ή η εξουσιοδότηση µε βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή θα δίνεται μαζί µε την προσφορά), έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Επίσης, οι προσφορές μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικά, µε την προϋπόθεση να παραληφθούν μέχρι και την προηγούμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού ημέρα.

Η μίσθωση του ακινήτου θα είναι διάρκειας έξι χρόνια και θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του μισθίου. Μετά τη λήξη της μίσθωσης, η ΥΣΝ Μαγνησίας δύναται να παραμείνει στο μίσθιο μέχρι δύο μήνες προκειμένου να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη μεταστέγασή της σύμφωνα µε τις προβλεπόμενες διατάξεις.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση