Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » ΑΛΜΥΡΟΣ » Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού
Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού

Mε 38  θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού  την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου  και ώρα 18.00΄.

Στη συνεδρίαση θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 

 1. 6η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.
 2. 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2018.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, αντικειμένων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού για την αποζημίωση πληρεξουσίου δικηγόρου με σκοπό την παράστασή του ενώπιον του Αρείου Πάγου επί υποθέσεως της υπαλλήλου του Δήμου Αλμυρού, Σοφίας Ζαχαροπούλου.
 5. Έγκριση απόδοσης ποσού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως απόδοση του ποσοστού 25% των εισπράξεων των τελών της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αλμυρού του Α’ εξαμήνου 2018».
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Τουμαζάτου Σπυρίδωνα του Μαρίνου περί παράτασης της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος Α στην παραλία Αμαλιάπολης.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Τηγανόπουλου Γεωργίου του Σπυρίδωνος περί παράτασης της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος Β στην παραλία Αμαλιάπολης.
 8. Απευθείας μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Αλμυρού στην εταιρεία COSMOTE.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας «Κ. Κίτος – Δ. Γραβάνης ΕΕ με δ.τ. «Θεσσαλική Μελετών ΕΕ»» με θέμα «Παραχώρηση χρήσης χώρου του Δήμου που θα λειτουργήσει ως Μονάδα Ενημέρωσης για το Κτηματολόγιο Δ. Αλμυρού».
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Συλλόγου Σαρακατσαναίων Σούρπης και Περιχώρων για την παραχώρηση χρήσης χώρου με σκοπό την στέγαση των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Συλλόγου Φίλων Παραδοσιακής Μουσικής για την παραχώρηση χρήσης του χώρου της λαϊκής αγοράς με σκοπό την τέλεση παραδοσιακής εκδήλωσης.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Σωματείου «Ένωση Βενζινοπωλών Ν.Μαγνησίας» περί παύσης επιβολής των «τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων».
 13. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.48/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου Αλμυρού με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Αλμυρού για το έτος 2016».
 14. Λήψη απόφασης για την στο Δήμο Αλμυρού ενός δικηγόρου, με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής.
 15. Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης προς ένταξη, με τίτλο «Ανάπλαση δημοτικής έκτασης με κοινόχρηστο χαρακτήρα, πλησίον Κοινοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Πλατάνου Δ. Αλμυρού», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2017-2018, του Πράσινου Ταμείου.
 16. Δέσμευση κάλυψης από ιδίους πόρους του Δήμου Αλμυρού, για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση δημοτικής έκτασης με κοινόχρηστο χαρακτήρα, πλησίον Κοινοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Πλατάνου Δ. Αλμυρού».
 17. Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης προς ένταξη, με τίτλο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Δ.Κ. Ευξεινούπολης Δ. Αλμυρού», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2017-2018, του Πράσινου Ταμείου.
 18. Δέσμευση κάλυψης από ιδίους πόρους του Δήμου Αλμυρού, για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Δ.Κ. Ευξεινούπολης Δ. Αλμυρού».
 19. Υποβολή αιτήματος ένταξης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση “Πλατάνια Ρέμα-Γαλή Κονάκια-Βράχος-Κάστρο” της Δ.Κ. Αλμυρού και Τ.Κ. Φυλάκης Δ. Αλμυρού», στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
 20. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αλμυρού», προϋπολογισμού 74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 21. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή-συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ. Αλμυρού», προϋπολογισμού  000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.
 22. Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης: «Εκπόνηση μελέτης του έργου “Κατασκευή γέφυρας στην οδό σύνδεσης Ευξεινούπολη – Ζερέλια”» εκτιμώμενης δαπάνης 58.222,64 € (με ΦΠΑ 24%).
 23. Έγκριση 2ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (5η παράταση εργασιών) του 1ου Υποέργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Αγ. Δημήτριος Αχιλλείου» της πράξης με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία ΟΠΑΑΧ Αγ. Δημήτριος Αχιλλείου» του Δήμου Αλμυρού, του Μέτρου 4.3, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».
 24. Έγκριση 7ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 2ου Α.Π.Ε.) της Πράξης με τίτλο «Ανάπλαση και Βελτίωση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Σούρπης Δ. Αλμυρού», του Μέτρου 7 – Υπομέτρου 7.2 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».
 25. Έγκριση 1ου ΠΚΝΤΜΕ και του 1ου ΑΠΕ του έργου «Έργα Πυροπροστασίας Δήμου Αλμυρού».
 26. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία Καλλικρατικού Δ. Αλμυρού 2017».
 27. Έγκριση τροποποίησης των μελετών του έργου «Ανέγερση Νηπιαγωγείου Σούρπης Δ. Αλμυρού Ν. Μαγνησίας».
 28. Έγκριση τροποποίηση της μελέτης του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης και έργα μεταφοράς στην Ε.Ε.Λ. Αλμυρού».
 29. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Συλλόγου Προσφύγων Μικρασιατών για την τοποθέτηση μνημείου εντός του πάρκου Μικρασιατών στον οικισμό Αγίου Νικολάου της πόλης του Αλμυρού.
 30. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Κωνσταντίνου Μιχαήλ για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης επιβατικού οχήματος ΑμεΑ, πλησίον της κατοικίας του.
 31. Επιβολή και καθορισμός διδάκτρων του Δημοτικού Ωδείου Αλμυρού.
 32. Συμπλήρωση των αριθμ. 123/2018  & 217/ αποφάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου – «Έγκριση προγραμματισμού αθλητικών εκδηλώσεων 2018 και Ψήφιση – διάθεση των σχετικών  πιστώσεων».
 33. Διατύπωση γνώμης για τα προτεινόμενα μέτρα απαγόρευσης βοσκής στον πίνακα υλοτομίας διακατεχόμενων δασών Βρύναινας και Ανάβρας και Δημοτικών δασών Κωφών και Κοκκωτών διαχειριστικού έτους 2018.
 34. Διατύπωση γνώμης για τα προτεινόμενα μέτρα απαγόρευσης βοσκής στη διαχειριστική μελέτη του συνιδιόκτητου δάσους Γαβριανής της Τ.Κ. Πτελεού.
 35. Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σε  διακατεχόμενη δασική έκταση, στη θέση «Αγιος Νικόλαος», Τ.Κ. Ανάβρας, Δήμου Αλμυρού στον Απόστολο Καπέλλο του Χρήστου.
 36. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (Λαϊκών Αγορών) στην Σαρρή Σταυρούλα του Παντελή.
 37. Έγκριση της αριθ. 36/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμυρού περί «3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2018».

Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμυρού.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

 • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

 • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση