Βρίσκεστε εδώ:  / ΑΛΜΥΡΟΣ / Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού
Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αλμυρού

Με 32 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδρίαζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018, στις 18.00΄.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα παρακάτω θέματα:

-Έκδοση ψηφίσματος περί μη παραχώρησης δημοτικών ακινήτων στην Ελληνική Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου.

-7η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2018.

-9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2018.

-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, αντικειμένων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

-Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού του κληροδοτήματος «Ευαγγέλου Αργυρόπουλου» οικ. έτους 2017.

-Έγκριση προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Αγγ. Τσούκα για το έτος 2019.

-Εξειδίκευση πίστωσης 0,00 € από τον Κ.Α. 00-6733.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2018 για την στήριξη άπορων δημοτών του Δήμου Αλμυρού.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Τουμαζάτου Σπυρίδωνα του Μαρίνου περί παράτασης της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος Α΄ στην παραλία Αμαλιάπολης.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Τηγανόπουλου Γεωργίου του Σπυρίδωνος περί παράτασης της μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος Β΄ στην παραλία Αμαλιάπολης.

-Παράταση μίσθωσης των κτημάτων του κληροδοτήματος Αγγ. Τσούκα.

-Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της περιοχής «Λίμνες Ζερέλια» Δ. Αλμυρού.

-Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην θέση Κοκκίνα της Τ.Κ. Κροκίου, εκτάσεως 20,5 στρεμμάτων του κληροδοτήματος «Μαρίας Κυριάκου».

-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Συλλόγου Ανατολικής Ρωμυλίας για παραχώρηση χώρου στην αίθουσα του Πολιτιστικού κέντρου Ευξεινούπολης.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Πολιτιστικού –Εξωραϊστικού Συλλόγου Βρύναινας για παραχώρηση χώρου στην είσοδο του Πολιτιστικού κέντρου Αλμυρού.

-Έγκριση σχεδίου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αλμυρού και Επιμελητηρίου Μαγνησίας για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλμυρού» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020».

-Τροποποίηση της υπ’αριθ.107/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Α. Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμυρού» με Κωδικό ΟΠΣ 5003160 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».
Β. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 60.480,00 €.
Γ. Έγκριση υλοποίησης της πράξης με ιδία μέσα.
Δ. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για υλοποίηση της πράξης με ιδία μέσα.»

-Τροποποίηση της υπ’αριθ. 320/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού – Περιφέρειας Θεσσαλίας – Δήμου Αλοννήσου & Δήμου Αλμυρού, για το έργο «Δημιουργία Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων»».

-Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης του έργου «Δημιουργία Κέντρου Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Κοινού (Κ.Ε.Ε.Κ.) Αμαλιάπολης».

-Αποδοχή ένταξης Πράξης του Δήμου Αλμυρού (Ν. Μαγνησίας) στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

-Αποδοχή ένταξης Πράξης του Δήμου Αλμυρού στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

-Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ανοιχτού αμφιθεάτρου στη θέση «Πλατάνια» Δ.Κ. Αλμυρού, Δ. Αλμυρού» στη Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Μέτρου 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER»».

-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρόμων και πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλμυρού (Ευξεινούπολη, οδός Μετσοβίτη, οδός Βόλου ».

-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία Περιοχών ΟΠΑΑΧ, Αγ. Δημήτριος Τ.Κ. Αχιλλείου Δ. Αλμυρού».

-Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Έργα Πυροπροστασίας Δήμου Αλμυρού».

-Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Έργα Πυροπροστασίας Δήμου Αλμυρού».

-Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάδειξη-Προστασία και Αξιοποίηση της περιοχής «Λίμνες Ζερέλια»-Έργα Ερμηνείας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος».

-Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων:
Α. «Τσιμεντοστρώσεις οδοποιίας Τ.Κ. Αγίας Τριάδας και Τ.Κ. Βρύναινας».
Β. «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Κοκκωτών, Δ.Ε. Αλμυρού (οικ.Νεοχωρακίου)».
Γ. «Τσιμεντοστρώσεις οδοποιίας Δ.Ε Πτελεού (Τ.Κ. Πτελεού, Άγιοι Θεόδωροι)».

-Επικαιροποίηση της υπ’αριθ.88/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συμμετοχή του Δήμου Αλμυρού, ως συνδεδεμένο μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – Δ.Ε.Π.ΑΝ.»

-Καταστροφή άχρηστων υλικών (ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών) Δήμου Αλμυρού.

– Έγκριση κοπής ή μη, δέντρων, σε κοινόχρηστους χώρους.

– Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σε διακατεχόμενη δασική έκταση, στη θέση «Πεταλούδα-Τσουρνάτι», Τ.Κ. Ανάβρας, Δήμου Αλμυρού στον Δημήτριο Κανατούλα του Ιωάννη.

-Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σε διακατεχόμενη δασική έκταση, στη θέση «Πεταλούδα», Τ.Κ. Ανάβρας, Δήμου Αλμυρού στον Ηλία Τσιανή του Δημητρίου.

-Διατύπωση απόψεων για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης για την αδειοδότηση υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σε διακατεχόμενη δασική έκταση, στη θέση «Μεσόραχη», Τ.Κ. Βρύναινας, Δήμου Αλμυρού στον Κωνσταντίνο Χουλιαρά του Χρήστου.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • #Συρία: Πάνω από 120 οι νεκροί στις σφοδρές μάχες ΙΚ – κουρδικών δυνάμεων #Συρία - https://t.co/BUQ2KNSXoZ -

  • Γερμανία: Πόσα εμβόλια θα απαιτούνται στο μέλλον; – Προσφέρουν οι τρεις δόσεις επαρκή #ανοσοποίηση;… - https://t.co/EhgJ0GYAsT -

  • Κακοκαιρία «Ελπίς»: Επιδείνωση από το βράδυ, αύριο το σφοδρότερο κύμα #ΚακοκαιρίαΕλπίς - https://t.co/VcW5obvGZ1 -

"Αλιεύοντας" την είδηση