Βρίσκεστε εδώ:  / ΑΛΜΥΡΟΣ / Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΥΑΛ
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΥΑΛ

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΥΑΛ

 Mε  πρόσφατη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αλμυρού,  δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών που σχετίζονται με τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Αλμυρού κατανοώντας τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα νοικοκυριά από την παρατεταμένη κρίση, με απόφασή της δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές-πελάτες της για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Συγκεκριμένα:

 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Οφειλές ύδρευσης-αποχέτευσης προς τη Δ.Ε.Υ.Α Αλμυρού, δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών προς την υπηρεσία της ΔΕΥΑ Αλμυρού, υποβαλλομένης το αργότερο έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, να ρυθμίζονται άπαξ και να εξοφλούνται εφάπαξ ή να καταβάλλονται σε δόσεις.α) Το φυσικό πρόσωπο σε βάρος του οποίου είναι βεβαιωμένη η οφειλή (υπόχρεος ή ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου) ή σε περίπτωση εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, ο ομόρρυθμος εταίρος ή το φυσικό πρόσωπο που ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας ή του νομικού προσώπου αντίστοιχα, β) Οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.

Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη, για την καταβολή μέρους οφειλής μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο για το μέρος αυτό.

 1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ: Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από πεντακόσια (500,00) ευρώ και άνω, δηλαδή το σύνολο του κεφαλαίου των βεβαιωμένων οφειλών, όπως αυτό διαμορφώνεται την ημέρα υποβολής της αίτησης προστιθεμένων των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
 2. α) Προκαταβολή 5% επί του συνόλου του οφειλόμενου μετά των προσαυξήσεων ποσού πριν την υποβολή της αίτησης

 β)ΑΡΙΘΜΟΣ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ: Οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, ως εξής:

 1. αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
 2. αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
 3. αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
 4. αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
 5. αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (7) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ευρώ.

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

Οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

 1. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Επέρχεται απώλεια της ρύθμισης με συνέπεια την υποχρέωση καταβολής του υπολοίπου σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή

β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

γ) όσοι δε απολέσουν την παρούσα ρύθμιση δεν θα μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση υπαγωγής σ’ αυτή.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Εξιχνιάστηκε κλοπή σε ναό στη Βρύναινα Αλμυρού - https://t.co/ceXzjOEYjp -

 • Νεκρός 78χρονος στο Νεοχώρι - https://t.co/fahNLTz7aq -

 • "Κώδωνα κινδύνου"  για τον κίνδυνο υπερμετάδοσης του κορωναϊού εξαιτίας καταλήψεων στα σχολεία… - https://t.co/kbfujme7pV -

"Αλιεύοντας" την είδηση