Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Άκυρη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση χώρου του Πεδίου Άρεως στον Ιππικό Όμιλο
Άκυρη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση χώρου του Πεδίου Άρεως στον Ιππικό Όμιλο

Άκυρη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση χώρου του Πεδίου Άρεως στον Ιππικό Όμιλο

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύτηκε σήμερα στη “Διαύγεια”, ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για την παραχώρηση χώρου του Πεδίου Άρεως στον Ιππικό Όμιλο Βόλου.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 185 παρ. 1 & 2 . 3463/2006, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται ν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.

Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται ν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα. Επιπλέον επειδή με την αριθμ. 44/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου, εγκρίνεται η παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα στον Ιππικό Όμιλο Βόλου του χώρου στο νοτιοδυτικό τμήμα του Πάρκου Πεδίου του Άρεως για χρονικό διάστημα 5 ετών, επειδή με το 386/20757/12-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης προς το Δήμο Βόλου, ζητήθηκε η του καταστατικού του ως άνω ομίλου και αν στις δραστηριότητές του εν λόγω σωματείου περιλαμβάνονται αντίστοιχες εμπορικές/οικονομικές/διαφημιστικές δραστηριότητες (π.χ. καταβολή διδάκτρων κλπ.).

Επιπλέον επειδή με το υπ' αριθμ. 21895/15-3-2016 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Βόλου, απεστάλη στην Αποκεντρωμένη το από 10-3-2016 έγγραφο του Ιππικού Ομίλου Βόλου σύμφωνα με το οποίο «Σας ενημερώνουμε ότι πόροι του Σωματείου μας, είναι οι ετήσιες συνδρομές των μελών καθώς και οι έκτακτες ενισχύσεις των μελών» Επειδή από τα εν γένει στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι, δεν απεστάλη στην Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης το ζητηθέν καταστατικό προκειμένου να αποδεικνύεται (κατ' αυτό έστω) η αποκλειστικά κοινωφελούς δραστηριότητας ή η προαγωγή των τοπικών συμφερόντων από τη δράση του ανωτέρω σωματείου (άρθ. 185 παρ. 1 & 2 Ν. 3463/2006) β) στο υπ' αριθμ. 21895/15-3-2016 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Βόλου, δεν αποκλείεται ρητώς η μη εμπορικών/οικονομικών/διαφημιστικών δραστηριοτήτων του Ιππικού Ομίλου Βόλου, απαραίτητης προϋπόθεσης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 185 παρ. 1 & 2 του Ν. 3463/2006.

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί , από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της ειδικής ς του υ 152 του Ν.3463/2006 εντός ς ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

"Αλιεύοντας" την είδηση