Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Αγωγή-καταγγελία απόδοσης της Πλάζ Αλυκών
Αγωγή-καταγγελία απόδοσης της Πλάζ Αλυκών

Αγωγή-καταγγελία απόδοσης της Πλάζ Αλυκών

Η άσκηση αγωγής ς και απόδοσης της «ΠΛΑΖ ΑΛΥΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» θα αποφασιστεί στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015 και ώρα 13:00 στο .

Στην αγωγή που υπογράφει η δικηγόρος του Δήμου Σοφία Παπαγιαννίτση –μεταξύ άλλων- αναφέρεται: «Επειδή, εν προκειμένω, μεσολαβεί χρόνος εύλογος για την διαπίστωση της εμμονής του μισθωτή στην κακή χρήση, στην αχρησία του μισθίου με βλαβερές συνέπειες τόσο για το μίσθιο όσο και για το , εκμισθωτή.

Επειδή, η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης μίσθωσης μας παρέχει το δικαίωμα της ς της σύμβασης και της απόδοσης του μισθίου αδιάφορα αν η παράβαση αφορά ουσιώδεις ή μη όρους της σύμβασης μίσθωσης ή αν από αυτήν παραβλάπτεται το μίσθιο .

Επειδή η αντίδικος έχει παραβεί τους όρους της μεταξύ μας μισθωτικής σύμβασης

Επειδή, η αχρησία του μισθίου κατά τα ανωτέρω είναι σημαντική και όχι ολιγόχρονη και μας προκαλεί βλάβη.

Επειδή, η διαμαρτυρία μας προς την μισθώτρια εταιρεία είναι σαφής, ρητή και επανειλημμένη.

Επειδή η κακή χρήση, αχρησία, του μισθίου, οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του μισθωτή , με αποτέλεσμα από την αχρησία να βλάπτεται και να μειώνεται η αξία του μισθίου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και κατά την άποψη μου θεωρώ ότι θα πρέπει να ασκηθεί αγωγή για την καταγγελθείσα εξωδίκως μισθωτικής σύμβασης της «ΠΛΑΖ ΑΛΥΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» και για την απόδοση του μίσθιου ακινήτου. Και να χορηγηθεί εντολή και πληρεξουσιότητα για την άσκηση αυτής.»

Στην ίδια συνεδρίαση θα ληφθούν αποφάσεις για τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Λήψη απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2015

-Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015

-Λήψη απόφασης διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015

-Λήψη απόφασης για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση της ασφάλισης των οχημάτων, μηχανημάτων και ποδηλάτων του Δήμου Βόλου με ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το διάστημα από 15-7-2015 έως 15-7-2017

-Λήψη απόφασης σχετικά με την της μελέτης και την κατάρτιση των όρων ς για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών Δήμου Βόλου έτους 2015”

-Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση των όρων ς για την διενέργεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Βόλου για την διετία 2015-2017 ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού τριακοσίων τριών (303.000,00 €) χιλιάδων ευρώ για το διάστημα από 15-7-2015 έως 15-7-2017

-Λήψη απόφασης για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση “Αλώνια” Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου

-Λήψη απόφασης σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό επί του αιτήματος του κ. Καρακαντέ Αθανασίου περί καταβολής αποζημίωσης

-Λήψη απόφασης σχετικά με: Την ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 93/2015 απόφασης της Ο.Ε. και την έγκριση της τροποποιημένης μελέτης (Τεχνική έκθεση, ενδεικτικός
προϋπολογισμός, τεχνικές προδιαγραφές , συγγραφή υποχρεώσεων) και την
επανακατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας “Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των λαϊκών αγορών από 11-5-2015 έως 31-12-2015 και του Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες από 1-6-2015 έως 15-9-2015

-Τροποποίηση κατόπιν υποδείξεων της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου των τεχνικών
προδιαγραφών και επανακατάρτιση των όρων διακήρυξης , όπως είχαν εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 654/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Ολοκληρωμένο τουριστικής προβολής της περιοχής παρέμβασης με συλλογή πρωτογενούς υλικού και προωθητικές ενέργειες”

-Λήψη απόφασης για την έγκριση της επέκτασης δικτύων φωτισμού στα πλαίσια του έργου “Επεκτάσεις δικτύων ΔΕΗ” στην πλατεία Δ.Δ. Αϊδηνίου

-Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου “Συνδέσεις περιφερειακού με αστικό δίκτυο έτους 2015”

-Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου “Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2015”

-Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου “Συντήρηση πλακοστρώσεων
πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων έτους 2015”

-Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου “Συντήρηση δρόμων Δ.Ε. πλην Βόλου -ς έτους 2015”

-Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου “Συντήρηση δρόμων Δ.Ε. Βόλου -ς έτους 2015”

-Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου “Έργα πυροπραστασίας έτους 2015”

-Λήψη απόφασης για την μίσθωση βενζινοκίνητων χορτοκοπτικών μηχανημάτων με πεζό χειριστή, για τις ανάγκες βοτανίσματος αυτοφυούς βλάστησης στα πλαίσια της προετοιμασίας του Δήμου για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Εφήβων

-Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 22/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδικ. Εεργατικών Διαφορών)

-Λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης αίτησης ακύρωσης του άλλοτε Δήμου Αγριάς

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση