Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » Εγκρίθηκε ο νέος τροποποιημένος οργανισμός της Περιφέρειας
Εγκρίθηκε ο νέος τροποποιημένος οργανισμός της Περιφέρειας

Εγκρίθηκε ο νέος τροποποιημένος οργανισμός της Περιφέρειας

Εγκρίθηκε ο νέος τροποποιημένος οργανισμός της Περιφέρειας από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

O νέος Οργανισμός, με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Διεύθυνσης Οικονομικού της έδρας, καθώς και των Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα άρθρα του Οργανισμού που τροποποιούνται έχει ως εξής :

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Στη Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας μεταφέρονται και κατανέμονται όλες οι αρμοδιότητες, που προβλέπονται σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 69Γ του νόμου 4270/2014, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 58 του νόμου 4438/2016 Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, ορίζεται αρμόδιος για την Δημοσιονομική Διαχείριση των Οικονομικών του φορέα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

α. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
β. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
γ. Διεύθυνση Διοίκησης, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
δ. Διεύθυνση Οικονομικού, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
ε. Διεύθυνση Διοικητικού−Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας ς, με έδρα την και τοπική αρμοδιότητα στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας.
στ. Διεύθυνση Διοικητικού−Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων, με έδρα το Βόλο και τοπική αρμοδιότητα στις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων.
ζ. Διεύθυνση Διοικητικού−Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, με έδρα τα και τοπική αρμοδιότητα στην περιφερειακή ενότητα Τρικάλων.
Διάρθρωση-αρμοδιότητες Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού ανάγονται ιδίως η συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης. Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει επίσης αρμοδιότητα την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της Περιφέρειας, την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, τον έλεγχο, εκκαθάριση και εντολή της πληρωμής κάθε είδους δαπάνης(με εντολή του/της Γενικού/ης Διευθυντή/ντριας Εσωτερικής Λειτουργίας) και τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων, την κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

Τη Διεύθυνση Οικονομικού απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:

α. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Εφαρμογών
β. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, Προσόδων και Περιουσίας
γ. Τμήμα Προμηθειών δ. Τμήμα Μισθοδοσίας ε.Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης-Δημοσιονομικού Ελέγχου

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα ως εξής:

α. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Εφαρμογών είναι αρμόδιο ιδίως:
• Για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού,
• Στη σύνταξη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)
• Στη μελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας της Περιφέρειας,
• Στην παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης
• Για την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις.
• Για την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπ. Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.
• Στη σύνταξη μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων-δημοσιονομικών αναφορών και αποστολή όπου απαιτείται.
• Στην ανάρτηση μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων στο πρόγραμμα Διαύγεια
• Στην αποστολή μηνιαίας έκθεσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
• Στη σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
• Στην τήρηση δικαιολογητικών, αρχείων και βιβλίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
• Στην καταχώρηση όλων των παραστατικών δαπανών στο λογιστικό σύστημα
• Τη βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.

β. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, Προσόδων και Περιουσίας είναι αρμόδιο ιδίως:
• για τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων και ιδίως για τη διενέργεια των πληρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη
• για την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς
• για την είσπραξη όλων των εσόδων
• την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης
• Τηρεί το φυσικό ταμείο και διενεργεί τις χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες
• Για την μέριμνα της διενέργειας συμψηφισμών και την απόδοση στο δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των φόρων, κρατήσεων και οφειλών των δικαιούχων.
• Για την ενημέρωση των δικαιούχων ως προς την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων και της πληρωμής των.
• Για την καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.
• για τη μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την περιφερειακή ενότητα στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας.
• Επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, , έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοσή τους.
• Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων.
• Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία και τηρεί τα προβλεπόμενα με το αντικείμενό του αρχεία και

γ. Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως:
• για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας
• τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, ή πλείονες της μίας των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων.
• Το τμήμα αυτό διεξάγει τη διαδικασία εξεύρεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στην περίπτωση πρόθεσης της Περιφέρειας να συνομολογήσει δάνειο
• μεριμνά για τη και μετα των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων
• Τηρεί Αποθήκη προμηθευομένων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

δ.Τμήμα Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως:
• για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας
• της αντιμισθίας, των εξόδων κίνησης και των αποζημιώσεων από τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις των αιρετών οργάνων όλης της Περιφέρειας.
• Το τμήμα Μισθοδοσίας μεριμνά για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων στα αντίστοιχα ταμεία και την ηλεκτρονική τους υποβολή όπου απαιτείται
• Την τήρηση των σχετικών αρχείων μισθοδοτικών καταστάσεων και εκδίδει κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας
• Την σύνταξη των οικονομικών στοιχείων των προς συνταξιοδότηση υπαλλήλων.
• Την έκδοση και αποστολή των μηνιαίων βεβαιώσεων αποδοχών στους υπαλλήλους, καθώς και την αποστολή των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών όλης της Περιφέρειας στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
• Την ενημέρωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις πρόσθετες αμοιβές των υπαλλήλων, καθώς και των επικουρικών ταμείων ασφάλισης με την αποστολή καταστάσεων και λοιπών δικαιολογητικών.
• Την καταβολή όπου απαιτείται εφάπαξ αποζημίωσης, λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων.
• Είναι επίσης αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και για τη μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων

ε.Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης-Δημοσιονομικού Ελέγχου είναι αρμόδιο ιδίως:
• Τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων.
• Για τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
• Για την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και η έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται
• Τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας , εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της έδρας της Περιφέρειας, και την προώθησή τους εφόσον απαιτείται στα οικεία αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο των χρηματικών ενταλμάτων, όσο και των συμβάσεων που υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο αυτού.
• Την έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
• την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
• Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
• την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημοσίων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
• Για τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
• Για τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων Προεδρικού Διατάγματος
• Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
• Τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της περιφέρειας
• την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
• Την κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Μαγνησίας & Σποράδων και Τρικάλων

Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Μαγνησίας & Σποράδων, και Τρικάλων, ανάγονται ιδίως:

 1. Στη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, ο έλεγχος, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής όλων των δαπανών της Περιφερειακής τους Ενότητας (με εντολή του/της Γενικού/κής Διευθυντή/ντριας Εσωτερικής Λειτουργίας).
  • Στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους,
  • Στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών κάθε περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας,
  • Στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών,
  • στην καταγραφή, στην αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας κάθε Περιφερειακής Ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων,
  • Στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση,
  • Στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας
  • στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας 2. Τις Διευθύνσεις Διοικητικού-Οικονομικού των ως άνω περιφερειακών ενοτήτων απαρτίζουν τα ακόλουθα τμήματα: α. Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας. β. Τμήμα Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης γ. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας. δ. Τμήμα Προμηθειών ε. Τμήμα Γραμματείας

Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού των περιφερειακών ενοτήτων της παρ. 1 κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτές τμήματα ως εξής:

Το Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως:
• για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας.
• Εκδίδει τις σχετικές ατομικές πράξεις για το προσωπικό αυτό, για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου.
• Διενεργεί την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.
• Μεριμνά για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων,
• τηρεί σχετικά αρχεία και εκδίδει κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων και συντάσσει τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.
• Είναι επίσης αρμόδιο για την τήρηση του μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και για τη μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Το Τμήμα Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο ιδίως:
• για τη συγκέντρωση και καταχώρηση των δικαιολογητικών των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που αφορούν την περιφερειακή ενότητα,
• Την συγκέντρωση των αιτούμενων στοιχείων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Περιφερειακής ενότητας και την ενημέρωση του Τμήματος προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας.
• Τον έλεγχο των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού και την εισήγηση στο αρμόδιο τμήμα της έδρας για την τροποποίησή τους
• τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής δαπανών, και την προώθησή τους εφόσον απαιτείται στα οικεία αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, όσο και των συμβάσεων που υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο αυτού.
• για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής, καθώς και για την παρακολούθηση της απόδοσής τους.
• Μελετά και αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την περιφερειακή ενότητα
• για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, , έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοσή τους.
• Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων.
• Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία της περιφερειακής ενότητας και τηρεί τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά, αρχεία και
• Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη και την καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
• Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
• Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων Προεδρικού Διατάγματος.
• Τη βεβαίωση επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του φορέα, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.
• Την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
• Την έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
• Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
• Την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
• Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και την έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.
• Την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
• Την κοινοποίηση στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

Το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο:

• για τη διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων της περιφερειακής ενότητας
• για τη διενέργεια των πληρωμών και την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη,
• για την είσπραξη όλων των εσόδων και την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης.
• διενεργεί τις χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες,
• Την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
• Τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
• Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.
• την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης
• Την καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα

Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως:

• για τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας.
• Μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων.
• Τηρεί Αποθήκη προμηθευομένων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ε.
Το Τμήμα Γραμματείας οργανώνεται, ταξινομείται και τηρείται το πρωτόκολλο καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, πλην των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο τμήμα γραμματείας.

Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διακίνηση της αλληλογραφίας της περιφερειακής ενότητας, για την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας , καθώς και για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, Προσόδων και Περιουσίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στο Τμήμα Προμηθειών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στο Τμήμα Μισθοδοσίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης-Δημοσιονομικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Διευθύνσεις Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακών Ενοτήτων

Στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στο Τμήμα Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στο Τμήμα Προμηθειών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στο Τμήμα Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Λογιστικού, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ Με την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση