Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΣΠΟΡ » Εξώδικη γνωστοποίηση – δήλωση της Ερασιτεχνικής Νίκης προς την ΕΠΣΘ
Εξώδικη  γνωστοποίηση  – δήλωση της Ερασιτεχνικής Νίκης προς την ΕΠΣΘ

Εξώδικη γνωστοποίηση – δήλωση της Ερασιτεχνικής Νίκης προς την ΕΠΣΘ

Ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής

Εξώδικη γνωστοποίηση – δήλωση της Ερασιτεχνικής Νίκης ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής, χάριν της Ιστορίας του Σωματείου , του κύρους της ΕΠΣΘ και γενικότερα του Ερασιτεχνικού Βολιώτικου Ποδοσφαίρου.

Συγκεκριμένα η εξώδικη δήλωση του Ερασιτεχνικού Γυμναστικού Συλλόγου με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ ‘’Η ΝΙΚΗ’’», που εδρεύει στη Ν. Ιωνία Βόλου, επί της οδού Μαιάνδρου, αριθμ. 14, όπως νόμιμα εκπροσωπείται κοινοποιήθηκε στην Ένωση Αθλητικών Σωματείων με την επωνυμία «Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας (Ε.Π.Σ.Θ.)», που εδρεύει στο Βόλο, οδός Ροζού 17, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (Υπόψη : Διοικητικού Συμβουλίου και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, συγκαλουμένης στις 17-7-2017) και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), που εδρεύει στην Αθήνα, πάρκο Γουδή (πλησίον θεάτρου Badminton), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται: “Συγκαλείται τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Θ. στο Βόλο, έκτακτη Γενική Συνέλευση, με θέματα : «1. Επικυρώσεις των εκπροσώπων των Σωματείων και έλεγχος απαρτίας, 2. Επικύρωση Πρακτικών της Γ.Σ. της 22-2-2017 και 3. Επικύρωση αποφάσεως του Δ.Σ. περί εγγραφής νέων Σωματείων – Μελών (ΑΣΒ Νέος Μαγνησιακός και Βόλος ΝΠΣ)».
Ο Σύλλογός μας, ένα από τα τρία ιδρυτικά μέλη της Ε.Π.Σ.Θ. και από τα αρχαιότερα, δηλώνει ότι δεν έχει, καταρχήν, καμία αντίρρηση για την εγγραφή στην Ένωση νέων ποδοσφαιρικών ερασιτεχνικών Σωματείων της πόλης μας (και ευρύτερα της περιοχής μας), αφού διά των σωματείων αυτών προωθείται η ιδέα του ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αθλητισμού και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάδειξη νέων αθλητών που θα πλαισιώσουν αργότερα τις επαγγελματικές ομάδες. Αρκεί φυσικά να πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, οι οποίες έχουν τεθεί για τη διασφάλιση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, και δη του ποδοσφαιρικού.
Προκειμένου ν’ αποφευχθεί η λήψη αποφάσεων που αντιβαίνουν στο νόμο και, ως εκ τούτου, τίθενται ζητήματα ακυρότητας αυτών, επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

1. Ο κανονισμός ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωματείων στο άρθρο 13, με τίτλο « Εγγραφή ως μέλους της Τοπικής Ερασιτεχνικής Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων », ορίζει στην παρ. 2 ότι « … Η εγγραφή ποδοσφαιρικού σωματείου στην τοπική Ε.Π.Σ., γίνεται κατόπιν σχετικής αίτησης κα με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) αυτής. Κάθε ποδοσφαιρικό σωματείο, είναι, υποχρεωτικά, μέλος μίας μόνο Ερασιτεχνικής Ε.Π.Σ., ανάλογα με την έδρα του και συμμετέχει αποκλειστικά στα πρωταθλήματα που διοργανώνει η τελευταία, με μόνη εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 37 παρ.1 εδ. β του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων».
Καθίσταται, συνεπώς, με τη διάταξη αυτή σαφές ότι:
α. Αρμόδιο όργανο για τη λήψη απόφασης περί εγγραφής σωματείου σε τοπική Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) είναι η Εκτελεστική Επιτροπή και όχι το Δ.Σ. αυτής. Επομένως, η απόφαση περί εγγραφής των « νέων Σωματείων – Μελών (ΑΣΒ Νέος Μαγνησιακός και Βόλος ΝΠΣ)» και δη του δεύτερου στην Ε.Π.Σ.Θ., αναρμοδίως ελήφθη από το Δ. Σ αυτής και, ως εκ τούτου, τυγχάνει απολύτως άκυρη.
β. Σωματείο άλλης Ε.Π.Σ. , το οποίο υποβάλλει αίτημα εγγραφής του στην Ε.Π.Σ.Θ, πρέπει, προηγουμένως, να έχει διαγραφεί από την άλλη ερασιτεχνική Ε.Π.Σ., της οποίας ήταν μέλος, και να προσκομίζεται, μ ε την αίτηση εγγραφής, η απόφαση διαγραφής του από την άλλη ερασιτεχνική Ε.Π.Σ. Και αυτό διότι μίας μόνο ερασιτεχνικής Ε.Π.Σ. μπορεί να είναι μέλος. Και
γ. Η εγγραφή νέου μέλους σε ερασιτεχνική Ε.Π.Σ. συνεπάγεται τη συμμετοχή του αθλητικού αυτού σωματείου στους ποδοσφαιρικούς αγώνες της Β΄ Τοπικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.
2. Ο Κανονισμός Αγώνων Πρωταθλημάτων (Κ.Α.Π.) Ερασιτεχνικών Ομάδων, στο άρθρο 37 με τίτλο «Γενικές ρυθμίσεις», ορίζει ότι : «1. Όλοι οι αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων διεξάγονται μέσα στην περιοχή που καθορίζεται από το Καταστατικό της κάθε Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) Κατ’ εξαίρεση, η Ε.Π.Ο. μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης ομάδας και γνώμη των αρμοδίων Ε.Π.Σ. και μόνον αν συντρέχουν σοβαροί γεωγραφικοί λόγοι, έχει το δικαίωμα να ζητήσει, με αιτιολογημένη απόφασή της, την ένταξή της ομάδας σε άλλη Ε.Π.Σ. η οποία υποχρεούται να τη δεχθεί…….».

2.1. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι είναι δυνατή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου ποδοσφαιρικού σωματείου στην Ε.Π.Ο., η ένταξή του σε άλλη Ε.Π.Σ, χωρίς, όμως, αλλαγή της επωνυμίας του και για αυστηρώς γεωγραφικούς και μόνο λόγους. Η απόφαση αυτή, θετική ή αρνητική, εκδίδεται αποκλειστικώς από το Δ.Σ της Ε.Π.Ο. και επιβάλλεται να είναι πλήρως αιτιολογημένη, ήτοι να αναφέρει στο σώμα της επακριβώς τους συγκεκριμένους εκείνους λόγους που επιβάλλουν την ένταξη ή όχι του αιτούντος ποδοσφαιρικού σωματείου σε άλλη Ε.Π,Σ. Και αυτό, αφού προηγουμένως το Δ.Σ αυτής λάβει υπόψη και τις γνωμοδοτικού χαρακτήρα αποφάσεις των εκτελεστικών επιτροπών των αρμοδίων Ε.Π.Σ., δηλαδή τόσο της Ε.Π.Σ. από την οποία αποχωρεί, όσο και της Ε.Π.Σ. στην οποία πρόκειται να ενταχθεί το αιτούν ποδοσφαιρικό σωματείο.

2.1.α. Επομένως, τα Διοικητικά Συμβούλια ( Δ.Σ.) και οι Γενικές Συνελεύσεις( Γ.Σ.) των Ε.Π.Σ. ουδεμία αρμοδιότητα έχουν επί του θέματος της εντάξεως ποδοσφαιρικού σωματείου σε άλλη Ε.Π.Σ. Τυχόν δε αποφάσεις τους, με εγκριτικό περιεχόμενο, στερούνται, ως απλές γνώμες – γνωμοδοτικές, εκτελεστότητος, παραβιάζουν βαναύσως την ανωτέρω διάταξη, αφού εκδίδονται καθ’ υπέρβαση των καταστατικών τους αρμοδιοτήτων, είναι απολύτως άκυρες και θεμελιώνονται ποινικές και αποζημιωτικές ευθύνες για τα μέλη αυτών

2.2. Υπό τα δεδομένα αυτά, το Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Θ, καθ υπέρβαση των καταστατικών του αρμοδιοτήτων, έλαβε την απόφαση εγγραφής στα μέλη της του « Βόλος Ν.Π.Σ. ». Επίσης, το Δ.Σ. αυτής μη νομίμως συγκαλεί για το θέμα αυτό τη Γ.Σ. και, περαιτέρω, απαραδέκτως εισαγάγει για επικύρωση την ανωτέρω παράνομη απόφαση του στη Γ. Σ., καθόσον και η τελευταία ουδεμία αρμοδιότητα έχει να εγκρίνει την μη πληρούσα, άλλωστε, καμία από τις αναφερθείσες προϋποθέσεις ανωτέρω εγγραφή.

3. Στις 12-7-2017 υποβάλλαμε στην Ε.Π.Σ.Θ. αίτηση, με την οποία ζητούσαμε να μας χορηγηθούν, μεταξύ άλλων, επικυρωμένα αντίγραφα και των ακόλουθων εγγράφων. Ήτοι:
– Των καταστατικών των νέων σωματείων, των οποίων επίκειται η εγγραφή τους ως μελών της Ε.Π.Σ.Θ., και συγκεκριμένα των καταστατικών του «Α.Σ. ΝΕΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ» και του «ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.».
– Της αιτήσεως που υπέβαλαν τ’ ανωτέρω σωματεία περί εγγραφής τους στην Ε.Π.Σ.Θ.
– Της απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Θ. περί εγγραφής των νέων σωματείων ως μελών της Ένωσης, της οποίας ζητείται η επικύρωση.

3.1. Από τα έγγραφα που μας χορηγήθηκαν, προκύπτουν τα εξής:

3.1.α. Η απόφαση του Δ.Σ. αναφέρεται γενικώς και αορίστως (και επιγραμματικά) στην εγγραφή του Σωματείου «ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.», χωρίς καμία απολύτως περαιτέρω επεξήγηση ή μνεία του λόγου της εγγραφής του.
Η απόφαση αυτή είναι παντελώς αυθαίρετη και, ως εκ τούτου, ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Θ., που την έλαβαν αναρμοδίως και χωρίς νόμιμη αιτία, παραβιάζουν συνειδητά την κείμενη νομοθεσία και παραβαίνουν το υπηρεσιακό τους καθήκον, έχοντας επισημαίνουμε, ποινικές και αποζημιωτικές ευθύνες, εξαιτίας της, εξόφθαλμα παρανόμου, αποφάσεώς τους αυτής.

3.1.β. Το Σωματείο «ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ.», στην από 20/06/2017 αίτησή του η οποία παρελήφθη με το υπ΄αριθμ. πρωτ : 518/22.6.2017 από την Ε.Π.Σ.Θ., δηλώνει ότι διαγράφτηκε από τον πίνακα μελών της Ε.Π.Σ. Πιερίας. Ομολογείται, επομένως, ότι ζητείται, για πρώτη φορά, η εγγραφή του στα μέλη της Ένωσης Θεσσαλίας. Οπότε η προϋφιστάμενη κατάσταση, δεδομένης της διαγραφής, ουδεμία έννομη συνέπεια επάγεται και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. Συνεπώς, με τα δεδομένα αυτά, εάν η αίτηση του γίνει, τελικώς, δεκτή (όπως παρανόμως και αναρμοδίως αποφάσισε το Δ.Σ.), αυτονοήτως επιβάλλεται το Σωματείο « ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. » ν’ αγωνισθεί στη Β΄ Τοπική Ερασιτεχνική Κατηγορία.

3.1.γ. Για να υπάρξει περίπτωση ν’ αγωνισθεί το ανωτέρω Σωματείο στη Γ΄ Κατηγορία, θα πρέπει αποκλειστικώς το Δ.Σ.. της Ε.Π.Ο., με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή του, να βεβαιώσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 37 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Ομάδων και δη οι αυστηρώς γεωγραφικοί και μόνο λόγοι.

Στην κρινόμενη, όμως, περίπτωση, σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση του άνω Σωματείου – η οποία δεν απευθύνεται στην ΕΠΟ – δεν ζητείται η ένταξη του σε άλλη Ε.Π.Σ.. για γεωγραφικούς λόγους, αλλά η εγγραφή του για πρώτη φορά στην Ε.Π.Σ.Θ. Είναι προφανές ότι, εφόσον εκ του περιεχομένου της αίτησης του Σωματείου « ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. » συνάγεται η βούληση του για νέα και πρώτη εγγραφή στην Ε.Π.Σ.Θ., η συμμετοχή αυτού, επαναλαμβάνουμε, είναι δυνατή μόνο στη Β΄ Τοπική Κατηγορία. Εάν, τέλος, ήθελε εκτιμηθεί ότι με την αίτηση ζητείται αλλαγή Ε.Π.Σ. για γεωγραφικούς λόγους, η αίτηση αυτή είναι απολύτως αόριστη, ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, και, ως εκ τούτου, απαράδεκτη και μη νόμιμη.

3.1.δ. Συμπερασματικά, η απόφαση αυτή του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Θ., προδήλως μη εκτελεστή, εξόφθαλμα παράνομη και άκυρη, προσβάλλει βαναύσως την νοημοσύνη των μελών αυτής. Πρόκειται για μεθοδεύσεις του Δ.Σ. αυτής, για λόγους που αδυνατούμε να κατανοήσουμε – προς το παρόν τουλάχιστον –, φαντάζουν σ’ αυτό το στάδιο, επιεικώς αφελείς και επιβεβαιώνουν την ανευθυνότητα και την ανεπάρκεια του προέδρου και των μελών του Δ. Σ αυτής να διαχειρίζονται και να λαμβάνουν αποφάσεις με αντικειμενικά και μόνο κριτήρια.

3.1.ε. Θεωρούμε δεδομένο ότι η ΕΠΟ, ως εποπτεύουσα αρχή, θα θέσει άμεσα φραγμό στις περιγραφείσες παράνομες αυτές ενέργειες του Πρόεδρου και των μελών του Δ.Σ της ΕΠΣΘ, και θα καταλογίσει σ’ αυτούς ταυτόχρονα τις μέγιστες ευθύνες τους .

4. Κατ ακολουθία πάντων των προεκτεθέντων σας γνωστοποιούμε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε στη Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουλίου 2017, καθόσον οι αποφάσεις της, που τυχόν ληφθούν, δεν θα είναι εκτελεστές, θα είναι παράνομοι και, ως εκ τούτου, απολύτως άκυρες και σας δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός περαιτέρω νομίμου δικαιώματός μας Και αυτά χάριν της ιστορίας του Σωματείου μας, του κύρους της Ε.Π.Σ.Θ. και, γενικότερα, του ερασιτεχνικού Βολιώτικου ποδοσφαίρου.

Δίνεται η παραγγελία σε κάθε αρμόδιο Δικαστικό Επιμελητή να επιδώσει νόμιμα την παρούσας προς την καθής Ένωση, όπως επίσης και στην ΕΠΟ, για να λάβουν γνώση και για να επέλθουν οι έννομες συνέπειες, με το αίτημα ν’ ανακοινωθεί το περιεχόμενο της παρούσας και στα μέλη της συνέλευσης.”

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση