Βρίσκεστε εδώ:  / Α'-Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Κενές θέσεις προϊσταμένων σε νηπιαγωγεία και δημοτικά της Μαγνησίας
Κενές θέσεις προϊσταμένων σε νηπιαγωγεία και δημοτικά της Μαγνησίας

Κενές θέσεις προϊσταμένων σε νηπιαγωγεία και δημοτικά της Μαγνησίας

Με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Γ. Πολύζου, προκηρύσσεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Δημοτικών Σχολείων και 2/θ Νηπιαγωγείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας .

 

Οι θέσεις  έχουν ως εξής :

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 2/Θ
25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 2/Θ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ 2/Θ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ 2/Θ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 2/Θ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ 2/Θ
7 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 2/Θ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΠΙΑΔΟΣ-ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ 3/Θ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ 3/Θ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ 2/Θ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΠΟΥΡΙΟΥ 2/Θ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 2/Θ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2/Θ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2/Θ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν τη σχετική αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Π.Ε. Μαγνησίας, από την Τρίτη 01‐10‐2019 μέχρι και την Πέμπτη 10‐10‐2019.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη όπου έχουν οργανική θέση και μόνο για τη θέση της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν με οργανική θέση.

Οι συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, ο οποίος περιλαμβάνει:
1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
5. Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ή
αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
6. Αποδεικτικά συγγραφικού έργου.
7. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στο διδακτικό – επιμορφωτικό καθώς και στη διοικητική και διδακτική εμπειρία, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της κρίσης του Συμβουλίου περί της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησής του, καθώς και περί της συνδρομής των λοιπών κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 23 του . 4547/2018.
9. Υπεύθυνη δήλωση του . 1599/1986 (’ 75) με την οποία βεβαιώνεται:
αα) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την
ποινή της προσωρινής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 ΄26),
ββ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών,
γγ) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ως στέλεχος της εκπαίδευσης για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) / Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Προϋποθέσεις – Κωλύματα Επιλογής
Ως προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση, την οποία αφορά η επιλογή. Αν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν την προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

Εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4547/2018, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.
4547/2018 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις
παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40 του ν. 4547/2018, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της
εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.

Τα κωλύματα επιλογής δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Κριτήρια επιλογής
Κριτήρια επιλογής των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και προϊσταμένων δημοτικών σχολείων είναι η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η επιστημονική του συγκρότηση, η διοικητική και διδακτική του εμπειρία, η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατικότητα και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, η συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, καθώς και οι ικανότητες διοίκησης ή και οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων.

Επιλογή & Τοποθέτηση
Η τοποθέτηση προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου ΠΥΣΠΕ της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018, το οποίο προκειμένου να διατυπώσει την πρότασή του λαμβάνει υπόψη του τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 23 του ανωτέρω νόμου.

Θητεία
H επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής, δηλαδή από την τοποθέτησή τους έως την 31η Ιουλίου 2020. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Στον Βόλο η #MENSA προς αναζήτηση των δυνατών μυαλών - https://t.co/FZ6DGp1Wj5 -

  • Επίθεση ιερωμένου με #βιτριόλι στη Μονή Πετράκη #βιτριόλι - https://t.co/NT8sUHQG1v -

  • Μετατίθενται για τις 10 Ιουλίου οι εκλογές του Γ.Σ.Β. «Η ΝΙΚΗ» #ΓΣΒΗΝΙΚΗ - https://t.co/IsjCOyNCcI -

"Αλιεύοντας" την είδηση