Βρίσκεστε εδώ:  / Α'-Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Καταγγελία για τις τοποθετήσεις-μεταθέσεις των διοικητικών γραμματέων στα σχολεία
Καταγγελία για τις τοποθετήσεις-μεταθέσεις των διοικητικών γραμματέων στα σχολεία

Καταγγελία για τις τοποθετήσεις-μεταθέσεις των διοικητικών γραμματέων στα σχολεία

Καταγγελία έκανε ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας για τις τοποθετήσεις των διοικητικών γραμματέων στις σχολικές μονάδες και τις μεταθέσεις σε αυτά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας έγινε γνωστό ότι με το υπ’ αριθμ. 7978/9-7-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του περιφερειακού διευθυντή Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, με την οποία δίνεται εντολή στο αρμόδιο τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης, να προχωρήσει στην ματαίωση της διαδικασίας, η οποία αφορά στις μεταθέσεις διοικητικών υπαλλήλων σε σχολικές μονάδες με ταυτόχρονη μεταφορά των οργανικών θέσεων που κατέχουν.

Σύμφωνα με τον σύλλογο «στο εν λόγω έγγραφο, προτείνεται η ματαίωση της διαδικασίας μεταθέσεων για λόγους νομιμότητας, καθώς όπως περιγράφεται στο έγγραφο δεν προβλέπεται η σύσταση οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού στις γραμματείς των σχολικών μονάδων.

Μάλιστα στο έγγραφο επιδιώκεται με νομικές αυθαιρεσίες, λεκτικές και λογικές υπερβάσεις και κυρίως με εσφαλμένη ερμηνεία των κείμενων διατάξεων, να αποδειχθεί ότι η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει τη σύσταση οργανικών θέσεων γραμματέων στις σχολικές μονάδες.

Ωστόσο, το σημείωμα του ΠΔΕ Θεσσαλίας, δεν λαμβάνει υπόψη τον Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου στο άρθρο 19 παράγραφος 6, αναφέρει επί λέξει: «Σε κάθε μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθητές πάνω από διακόσιους (200) λειτουργεί γραμματεία, στην οποία τοποθετείται ένας διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ.

Στη γραμματεία των λυκείων που έχουν περισσότερους από πεντακόσιους (500) μαθητές τοποθετείται και δεύτερος γραμματέας, καθώς και τρίτος, αν έχουν περισσότερους από οκτακόσιους (800) μαθητές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να οριστεί ότι σε κάθε 12θέσιο και πάνω δημοτικό σχολείο τοποθετείται διοικητικός υπάλληλος ως γραμματέας αυτού».

Ουσιαστικά, η ως άνω διάταξη ρητά καθορίζει την ύπαρξη οργανικής θέσης στις εν λόγω σχολικές μονάδες και μάλιστα με την ειδικότητα του Γραμματέα και μάλιστα με ρητή αναφορά σε διοικητικό υπάλληλο και όχι σε εκπαιδευτικό.

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφο 5 του ως άνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/21-6-2006 τ. Α΄): «Η κατανομή και ανακατανομή των θέσεων υπαλλήλων των προηγούμενων παραγράφων γίνεται, κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η περαιτέρω κατανομή και ανακατανομή των θέσεων διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται σε εκπαιδευτικές μονάδες και διευθύνσεις και γραφεία εκπαίδευσης του νομού, με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου διοικητικού προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ). Η περαιτέρω κατανομή και ανακατανομή των θέσεων διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες και σχολικές μονάδες του νομού γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ).»

Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και 79 του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/23-2-2018 τ. Α’), κατανέμονται οι θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωποπαγών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) κατά κατηγορία και κλάδο ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και νομό. Τέλος, σύμφωνα με τον Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ. Α’), όπως ισχύει, οι υπηρεσιακές μεταβολές που επιτρέπονται κατά την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων είναι η μετακίνηση (άρθρο 66), η μετάθεση (άρθρο 67) και η απόσπαση (άρθρο 68) και μάλιστα αναφερόμενες περιοριστικά.

Επιπλέον, το έγγραφο του ΠΔΕ Θεσσαλίας δεν λαμβάνει υπόψη ή σκοπίμως παρερμηνεύει τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/23-2-2018 τ.Α΄) και ειδικότερα την παρ. 8 του άρθρου 52 όπου αναφέρεται επί λέξει: “8. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν, ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες, σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στην περίπτ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24) όπως ισχύει.”. Αντιθέτως, στο έγγραφο αναφέρεται ότι η εκάστοτε Μονάδα είναι και ταυτόχρονα Αποκεντρωμένη Υπηρεσία της αντίστοιχης Δ/νσης Εκπ/σης ενώ το σωστό είναι πως μόνο υπάγεται σε αυτή. Οι σχολικές μονάδες, όμως, όπως και οι άλλες Υπηρεσίες είναι όλες αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Το ως άνω ΠΔ σαφέστατα αναφέρεται στην περίπτωση ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2986/2002 η οποία επί λέξει σημειώνει ότι: “1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: α) οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης……… β)οι Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης………….γ)..δ)..ε).. …. .., ι) Οι σχολικές μονάδες, …….”.

Είναι λοιπόν σαφές, ότι ο ΠΔΕ Θεσσαλίας εκδίδοντας το ανωτέρω σημείωμα, επιχειρεί να προκαταλάβει και να επηρεάσει, τις διοικητικές υπηρεσίες, δίνοντας εσφαλμένες κατευθύνσεις και οδηγίες, με σκοπό την παράτυπη παρεμπόδιση μιας νόμιμης διαδικασίας. Το Υπουργείο και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του οφείλουν, στα πλαίσια της αρμοδιότητας του ιεραρχικού τους ελέγχου να καθορίσουν με ακρίβεια το σχετικό πλαίσιο μεταθέσεων των διοικητικών υπαλλήλων και ειδικότερα να καθορίσουν ότι η σύσταση των οργανικών θέσεων των γραμματέων στις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με το Ν. 1566/1985, είναι εν ισχύι και ουδέποτε έχει ρητά καταργηθεί από το ΠΔ 18/2018, όπως εσφαλμένως διατείνεται ο ΠΔΕ Θεσσαλίας.

Η δε επίκληση στο ανωτέρω έγγραφο της με αριθμό 289/ Γνωμοδότησης του ΝΣΚ, πέρα του γεγονότος ότι αφορά στο ζήτημα της κινητικότητας και μόνο και όχι στο αν υπάρχουν οργανικές θέσεις γραμματέων στις σχολικές μονάδες, είναι αποκλειστικά και μόνο παρελκυστική για τη δημιουργία εντυπώσεων. Αυθεντική ερμηνεία των διατάξεων, μπορεί να υπάρξει μόνο από το διοικητικό δικαστή και προς τούτο αναμένουμε εντός του επόμενου διμήνου τη δημοσίευση σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Πάτρας, επί αιτήσεως ακύρωσης συναδέλφων μας υπηρετούντων σε σχολικές μονάδες της οικείας ΠΔΕ, με την οποία θα δοθεί μια αυθεντική ερμηνεία των εν λόγω διατάξεων.

Με βάση τα ανωτέρω οφείλει το Υπουργείο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες κάνοντας άμεσα αποδεκτή την υπ’ αριθ.26/19-7-2021 προτεινόμενη από την ομοσπονδία μας τροπολογία για τοποθετήσεις γραμματέων σε σχολικές μονάδες συμπεριλαμβάνοντάς στη στο προς ψήφιση νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και να επιλύσει το ζήτημα, δίνοντας σχετική εντολή για την ανάκληση του εγγράφου και όποιων άλλων αποφάσεων βασίζονται σε αυτό καθώς σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος οι υπάλληλοι του τμήματος Προσωπικού της ΠΔΕ Θεσσαλίας, εφαρμόζοντας τις ως άνω εσφαλμένες οδηγίες του προϊσταμένου τους, να οδηγηθούν σε παράνομες και παράτυπες πράξεις κατά την τέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Συνεπώς, δηλώνουμε ρητά και προς κάθε κατεύθυνση ότι θα συνδράμουμε με κάθε τρόπο οποιονδήποτε/οποιανδήποτε συνάδελφο θίγεται από τις ως άνω διοικητικές πράξεις, με προσφυγή στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές».

"Αλιεύοντας" την είδηση