Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Α'-Β' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » 9ο Γυμνάσιο Βόλου: «Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»
9ο Γυμνάσιο Βόλου: «Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»

9ο Γυμνάσιο Βόλου: «Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»

Τo 9ο Βόλου είναι ένα από τα 120 σχολεία που θα συμμετάσχουν στο : «Ένα ανοιχτό σε μια ανοιχτή κοινωνία» .

Το 9ο Βόλου κάνοντας πολλές καινοτόμες δράσεις όπως δημιουργία-κατασκευή  σχολικού κήπου (η σύνδεση των φυσικών επιστημών με την τεχνολογία, τα μαθηματικά και τη μηχανική ),συνεργασία με μεγάλα ερευνητικά κέντρα όπως το   ,πανεπιστήμια , μέσω skype και τηλεδιασκέψεις  ,συνεργασίες με άλλα σχολεία , δημιουργία γέφυρας ανάμεσα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ,νέες μεθόδους διδασκαλίας και άλλες πολλές δράσεις  επιλέχθηκε στο OSOS. Το μας είναι ανοικτό στην κοινωνία και συμπορεύεται με αυτήν μέσω διαφόρων δράσεων ..

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στη Β΄ φάση ευρείας εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία)
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με την Πράξη 55/15-11-2018 του Δ.Σ., κάλεσε σχολικές μονάδες της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση εφαρμογής του έργου H2020: «Open Schools for Open Societies-OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία), που θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΑΝΤΙΜΕΝΟ του ΕΡΓΟΥ

Το ευρωπαϊκό έργο H2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» ( «Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία») μελετάει, ερευνά, προτείνει και ενθαρρύνει το σύγχρονο σχολείο προς την απόκτηση χαρακτηριστικών ενός ανοιχτού, καινοτόμου και δημοκρατικού «οικοσυστήματος», με ενεργό συμμετοχή τόσο στην εκπαιδευτική όσο και στην τοπική κοινότητα. Το «ανοικτό σχολείο» αξιοποιεί την εκπαιδευτική καινοτομία, τα εργαλεία της ανακαλυπτικής μάθησης, την τεχνολογία, τη διδασκαλία των φυσικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών για τη μελέτη και ψηλάφηση τοπικών ζητημάτων. Ένα σχολείο που βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία και πορεύεται ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος της.

Αντικείμενο του έργου είναι η προετοιμασία της εισαγωγής της καινοτομίας του «Ανοιχτού σχολείου», με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Στο ανωτέρω πλαίσιο, τα 100 συνολικά ελληνικά σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) που θα συμμετέχουν στο OSOS θα υποστηριχθούν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ώστε να προωθήσουν την έννοια του «Ανοικτού Σχολείου». Οι Διευθυντές και οι Εκπαιδευτικοί των σχολείων που θα συμμετέχουν, θα θέσουν και το δικό τους όραμα για το ανοικτό σχολείο, το οποίο θα κληθούν να υποστηρίξουν με τη δημιουργία πρωτότυπων μαθησιακών εμπειριών υποστηριζόμενων με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν όλους/ες τους/τις μαθητές/-τριες να συμμετέχουν με ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Στην παρούσα πρόσκληση θα επιλεγούν για την πιλοτική φάση του έργου 10 σχολεία (και 5 αναπληρωματικά).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο έργο, οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολείων θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:

Ενημέρωση/ επιμόρφωση από ειδικούς – εμπειρογνώμονες σχετικά με τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία του OSOS.
Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή πρωτότυπων «Σχεδίων» και αξιολόγησή τους, με την καθοδήγηση ομάδας εμπειρογνωμόνων.
Συνεργασία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης με την ομάδα εμπειρογνωμόνων του έργου.
Ανατροφοδότηση, ανά τακτά διαστήματα σχετικά με την πορεία της υλοποίησης, τις παρατηρήσεις,
τις προτάσεις, τα προβλήματα εφαρμογής κ.λπ.
Συμμετοχή με τον ρόλο του πολλαπλασιαστή / συντονιστή κατά την επέκταση της εφαρμογής του «Ανοιχτού σχολείου» σε 90 σχολεία, κατά τα σχολικά έτη 2018-19 και 2019-20.
Συμβολή στη διάχυση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής προς την ευρύτερη εκπαιδευτική
κοινότητα και την κοινωνία.
Βασική επιδίωξη του έργου αποτελεί η λειτουργία των σχολείων και των εκπαιδευτικών της πιλοτικής φάσης ως πυρήνων κοινοτήτων μάθησης και διάχυσης στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας για δημιουργία δικτύων σχολικών μονάδων με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας και της ενεργού εμπλοκής των εκπαιδευτικών της δράσης στις διαδικασίες εισαγωγής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών στο «Ανοιχτό σχολείο» με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, μέσω της οποίας θα υποστηριχθούν/ καλλιεργηθούν/ αναδειχθούν:

οι αρχές της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στην εκπαίδευση,
η ενίσχυση των κινήτρων μάθησης και η υποστήριξη των προσπαθειών εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών,
η σύνδεση των φυσικών επιστημών με την τεχνολογία, τα μαθηματικά και τη μηχανική,
η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών και η ανάδειξη καλών πρακτικών μεταξύ σχολείων στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη,
η καλλιέργεια στους/στις μαθητές/-τριες κοινωνικών αντιλήψεων και πρακτικών δικαιοσύνης, γενναιοδωρίας, εμπιστοσύνης, συνεργασίας, ενσυναίσθησης,
η ενθάρρυνση των μαθητών/-τριών να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία,
η υποστήριξη της ολόπλευρης ανάπτυξης των μαθητών/-τριών,
η ενίσχυση διαρκούς διαλόγου μεταξύ του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας

  1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η τελική επιλογή των σχολικών μονάδων θα γίνει με αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια, κατά τη σειρά καταγραφής τους, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατανομή της δράσης και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της:

  1. Ενδιαφέρον και εμπειρία σχολείου και παιδαγωγικής ομάδας.
  2. Πρωτοτυπία πρότασης δράσης στο πλαίσιο του OSOS (προτάσεις με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές
    προκλήσεις όπως ρύπανση, φυσικές καταστροφές, νανοτεχνολογία, διατροφή, κ.ά.).
  3. Αντιπροσωπευτικότητα ως προς τη βαθμίδα (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) και τη γεωγραφική κατανομή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και αντιπροσωπευτικότητα αστικών και μη αστικών περιοχών, ώστε να διασφαλιστεί ένας βαθμός αποδεκτής στατιστικά κοινωνικο-οικονομικής στρωματοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή του ζητούμενου σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια δείγματος σχολικών μονάδων, μπορούν να επιλεγούν περισσότερες σχολικές μονάδες της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

http://www.fresh-education.gr/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9/

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση