Βρίσκεστε εδώ:  / ΒΟΛΟΣ / Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / Υπογραφή πενταετούς μνημονίου συνεργασίας ΟΛΒ-Π.Θ.
Υπογραφή πενταετούς μνημονίου συνεργασίας ΟΛΒ-Π.Θ.

Υπογραφή πενταετούς μνημονίου συνεργασίας ΟΛΒ-Π.Θ.


Με απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΒ Α.Ε. που συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα, αποφασίστηκε η υπογραφή μνημονίου πενταετίας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. προτίθεται να στηρίξει δραστηριότητες που προωθούν την έρευνα και την καινοτομία σε συνεργασία με το υψηλού επιπέδου επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό της χώρας και για την υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου, υπογράφεται το συγκεκριμένο μνημόνιο.

Οι λιμένες αποτελούν βασικό κρίκο λειτουργίας της σύγχρονης μεταφορικής αλυσίδας καθώς το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται διά θαλάσσης και διεκδικούν έναν ολοένα και σημαντικότερο οικονομικό και γεωπολιτικό ρόλο.

Επιπλέον, οι διευρυνόμενες ανάγκες του διεθνούς εμπορίου σε συνδυασμό με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών συμβάλλουν στην ανάδειξη των λιμένων σε διαμετακομιστικούς κόμβους μεταφορών και αποθήκευσης και διαχείρισης εμπορευμάτων.

Η ανάπτυξη της λιμενικής βιομηχανίας και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός για την παραγωγή και προσφορά των λιμενικών υπηρεσιών θέτουν απαιτήσεις ως προς την πληρέστερη ικανοποίηση των πελατών – χρηστών του κάθε λιμένα. Η λειτουργία του λιμένα στο έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλης τεχνικά και τεχνολογικά οργανωτικής υποδομής και εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει τη σημασία των ευρωπαϊκών λιμένων ως «μηχανών ανάπτυξης» και έχει δημιουργήσει το κεντρικό δίκτυο λιμένων και το εκτεταμένο δίκτυο λιμένων που είναι συνδεδεμένα με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών.

Ο λιμένας του Βόλου ανήκει στο εκτεταμένο δίκτυο λιμένων και είναι ο μοναδικός λιμένας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Βασικός ρόλος του λιμένα του Βόλου είναι η εξυπηρέτηση της θαλάσσιας διακίνησης ανθρώπων καιεμπορευμάτων και η παροχή υπηρεσιών στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αναψυχής.

Οι βασικοί στόχοι ανάπτυξης του λιμένα του Βόλου περιλαμβάνουν:

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και
Μεσογείου ως λιμένα διακίνησης συμβατικού φορτίου.

2. Αύξηση της δραστηριότητας διερχόμενης κρουαζιέρας και μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη της
κρουαζιέρας αφετηρίας.

3. Βελτιστοποίηση της ακτοπλοϊκής και RO-RO δραστηριότητας και εμπλουτισμός τους με
νέους εγχώριους και διεθνείς προορισμούς.

4. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των πολυτροπικών συνδέσεων του λιμένα.

5. Αξιοποίηση και ανάπλαση των διαθέσιμων χώρων και κτηριακών υποδομών του λιμένα για
σύγχρονες λιμενικές δραστηριότητες καθώς και για επιχειρηματικές δραστηριότητες που:

α)συνδέονται με την ανάπτυξη καινοτομιών και νέων τεχνολογιών

β)ενδυναμώνουν τη σχέση του λιμένα με την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μετά από 30 χρόνια ζωής, αναγνωρίζεται ως υψηλής στάθμης εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο της χώρας με διεθνή ακτινοβολία και κύρος.

Το έργο του έχει συμβάλλει στην εκπαίδευση και στην έρευνα, προώθησε λύσεις στα προβλήματα της Παιδείας, συνέβαλε αποφασιστικά στην πολιτιστική ζωή και την ανάπτυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της χώρας, διοργανώνοντας πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων και αναλαμβάνοντας την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και την εκτέλεση σημαντικών
έργων.

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρό και αξιόλογο δίκτυο ερευνητικών εργαστηρίων, με σκοπό την ανάπτυξη, διάδοση και υλοποίηση ιδεών, γνώσεων και προγραμμάτων και την αξιοποίηση του διδακτικού και φοιτητικού δυναμικού.

Τόσο η διοίκηση της Ο.Λ.Β. Α.Ε. όσο και η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκτιμούν ότι η υπογραφή του παρόντος «Μνημονίου Συνεργασίας» συμβαδίζει με τους παραπάνω αναφερόμενους γενικούς και ειδικούς στρατηγικούς στόχους και έχει όλες τις προϋποθέσεις να αποτελέσει αφετηρία για τη στήριξη και την εκπλήρωσή τους.

Με βάση τα προαναφερθέντα οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, να συμμετέχουν από κοινού, στις παρακάτω ενδεικτικές και όχι περιοριστικές πρωτοβουλίες και ενέργειες:

Την υλοποίηση της επιλογής της Ο.Λ.Β. Α.Ε. να ενισχύσει, παράλληλα με τη λειτουργία της ως φορέα επιχειρηματικότητας, οικονομικών δραστηριοτήτων και καινοτομίας, ερευνητικές εργασίες που αναφέρονται σε νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες που συνδέονται με τις λιμενικές λειτουργίες και την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και των χρηστών του λιμένα, τόσο μέσα στα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης όσο και της αστικής ζώνης.

Την αξιοποίηση των ερευνητικών εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που αποτελούν σημαντικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες και της συμβολής τους στην πολύπλευρη περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη.

Την αναστροφή του «Brain Drain» σε «Brain Gain» με την παροχή κινήτρων για την παραμονή και εγχώρια αξιοποίηση του επιστημονικά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.


Τομείς συνεργασίας

Προς το σκοπό εκπλήρωσης του αντικειμένου του παρόντος «Μνημονίου Συνεργασίας», ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να προωθήσουν τα
ακόλουθα έργα:

• Την υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας των εκπαιδευτικών – ερευνητικών στόχων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. όπως επίσης από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. των συναφών με τους στόχους αυτούς έργων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

• Τη συνεργασία της Ο.Λ.Β. Α.Ε. με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. για την υποστήριξη διπλωματικών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών με θεματολογία σχετική με τις λιμενικές λειτουργίες της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

• Τη συμβολή αμφότερων των μερών στη διασύνδεση των δραστηριοτήτων τους με Ευρωπαϊκούς Λιμένες και Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα συγκεκριμένης στόχευσης.

Διάρκεια και Οικονομικοί Όροι Συνεργασίας

Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας ορίζεται πενταετής και δύναται να παραταθεί μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Το κόστος κάθε ενέργειας, που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο του παρόντος «Μνημονίου Συνεργασίας», θα καλύπτεται από ένα ή και τα δύο από τα συμβαλλόμενα μέρη, ανά περίπτωση, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συμφωνίας τους.

Από το «Μνημόνιο Συνεργασίας» δεν προκύπτει οικονομική υποχρέωση για τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία υπογραφεί έγγραφη συμφωνία.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • ΕΚΒ: Άμεση λήψη υγειονομικών μέτρων για ασφαλείς χώρους δουλειάς - https://t.co/ghJ9emqe6w -

  • Αναφορά Κ. Παπανάτσιου για το ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας στα #σχολεία  #σχολεία - https://t.co/YViMoBU5uK -

  • Συνάντηση ΝΤ ΑΔΕΔΥ Μαγνησίας- Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας - https://t.co/cgehu5lYxF -

"Αλιεύοντας" την είδηση