Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Προς αποκατάσταση το κτήριο Ματσάγγου
Προς  αποκατάσταση το κτήριο  Ματσάγγου

Προς αποκατάσταση το κτήριο Ματσάγγου

Με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, εντάσσεται η πράξη «αποκατάσταση τμήματος της πρώην καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου και μετατροπή του σε Πανεπιστημιακό κτίριο για τις ανάγκες του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Π.Θ. στο Βόλο», με δικό ΟΠΣ 5003760 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

Πρόκειται για το κτίριο  στην οδό Ερμού και την Πλ. και θα αποτελέσει επέκταση του πρώτου μέρους του κτιρίου, που ήδη έχει ολοκληρωθεί και θα φιλοξενήσει το του Π.Θ. στο Βόλο.

Η ένταξη στο ΠΕΠ αφορά το κτίριο της πρώην καπνοβιομηχανίας, μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου, Π. Μελά, Ερμού και Μακεδονομάχων, όπως αναφέρεται στην απόφαση ένταξης που αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.818.409,83 € και ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31/12/2018.

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης αποκατάσταση τμήματος του κτηριακού συγκροτήματος (κτίρια Ε1, Ε2 και Ε3) της πρώην καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου και η μετατροπή του σε πανεπιστημιακό κτήριο (στέγαση της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Θεσσαλίας). Τα κτίρια Ε1, Ε2 και Ε3, είναι στατικώς ανεξάρτητα και χωρίζονται μεταξύ τους με αρμούς. Το κτήριο Ε1 αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους (A και Β), το κτήριο Ε2 αποτελείται από υπόγειο ισόγειο και τρεις ορόφους (Α,Β,Γ), ενώ το κτήριο Ε3 αποτελείται από την υπερυψωμένη στοά και τρείς ορόφους (Α,Β,Γ). Τα κτίρια αυτά βρίσκονται μεταξύ των οδών 28ης Οκτωμβρίου, Π. Μελά, Μακεδονομάχων και στοάς Ματσάγγου. Είναι κατασκευασμένα από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος και τοίχους πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή. Η αλλαγή χρήσης από βιομηχανικό σε κτίριο ς γίνεται με όλους τους όρους και τις προδιαγραφές που απαιτούνται με βάση την κείμενη .

Πρόκειται να πραγματοποιηθεί ενίσχυση του φέροντος οργανισμού σύμφωνα με τη στατική μελέτη, ούτως ώστε το κτίριο να είναι απολύτως ασφαλές με βάση τον ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό. Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του κτιρίου για θέρμανση, πυροπροστασία, πυρασφάλεια, φυσικό αερισμό, ηλιοπροστασία, κ.λπ., ενώ έχει ληφθεί ειδική μέριμνα από τον αρχικό σχεδιασμό, ούτως ώστε το κτίριο να υπακούει στις για βιοκλιματική λειτουργία και κατά το δυνατόν σε εξοικονόμηση ενέργειας.

Η συνολική μεικτή επιφάνεια δόμησης είναι 3.975,98 τ.μ. και περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: i)Δεκατρείς αίθουσες διδασκαλίας (συνολ. εμβαδού) 990τ.μ. ii) Αμφιθέατρο 140 θέσεων: 170τ.μ. iii) Είκοσι εννιά γραφεία: (συνολ. εμβαδού) 461τ.μ. iv) Δύο χώρους Διοίκησης: (συνολ. εμβαδού) 90τ.μ. v) λοιπούς χώρους (κυλικείο, χώροι φοιτ. εργασιών – καθηγητών, αποθήκες, αρχείο, κ.λ.π.): (συνολ. εμβαδού) 665τ.μ. vi) Υπόγειους χώρους: (Η/Μ εγκαταστάσεις) 928,29 τ.μ. vii)Χώρους κυκλοφορίας: 1.599,98 τ.μ.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή του έργου, με σκοπό την ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του κτιρίου, που αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής του μεσοπολέμου και του μοντέρνου κινήματος, θα γίνουν επιπλέον κάποιες παρεμβάσεις στα δώματα της καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου, όπως οπτικοί φραγμοί και φύτευση χαμηλών θάμνων και φυτών, αναγκαίες εργασίες για την αποκατάσταση σαθρών τμημάτων όψεων όμορων κτιρίων ενώ πρόκειται να γίνουν και εργασίες για την προστασία των εξωτερικών μονώσεων (όπως π.χ. επενδύσεις σε αεραγωγούς με ανοξείδωτη ).

 

Το Π.Θ.

Εν τω μεταξύ διευκρινίσεις δίνει το Π.Θ. μετά την  ανάρτηση στη «Διαύγεια» απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού  για ένταξη της αποκατάστασης τμήματος της πρώην Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου και μετατροπής του σε Πανεπιστημιακό κτίριο για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, το διευκρινίζει ότι η αποκατάσταση αφορά το κτίριο των οδών 28ης Οκτωβρίου, Π. Μελά, Μακεδονομάχων και στοάς Ματσάγγου, που έχει ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με το Π.Θ. «το μπροστινό τμήμα του κτιρίου Ματσάγγου επί της οδού Ερμού δεν έχει προς το παρόν ενταχθεί σε κανένα προγραμματισμό αποκατάστασης και δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πλαίσιο».

Το Π.Θ. αναφέρει  ότι η απόφαση ένταξης της πράξης αφορά την ανακατανομή πόρων για το κτίριο που θα στεγάσει το και σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, ενώ για το τμήμα την πρώην Καπνοβιομηχανίας προς την οδό Ερμού δεν έχει γίνει ακόμη μελέτη.

 

"Αλιεύοντας" την είδηση