Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΠΑΙΔΕΙΑ » Γ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Ποινική ρήτρα κατά της ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ από το Π.Θ. για το έργο των εγκαταστάσεων ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα
Ποινική  ρήτρα  κατά της ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ από το Π.Θ. για το έργο των εγκαταστάσεων ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα

Ποινική ρήτρα κατά της ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ από το Π.Θ. για το έργο των εγκαταστάσεων ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα

Την επιβολή ποινικής ρήτρας για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας του υ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» επειδή εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας, χωρίς , για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών, αποφάσισε το Πανεπιστήμιο ς.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων, την από 28-12-2011 σύμβαση του υ ύψους 3.460.918,75 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και συνολική προθεσμία περατώσεως του 24 ημερολογιακούς μήνες , τις εγκεκριμένες παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου, με , μέχρι στις 20/12/2015 (αθροιστικά) σύμφωνα με τις αποφάσεις συνεδριάσεων της Συγκλήτου, επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλονταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, την απόφαση της αριθμ. 166/3-03- συνεδρίασης της Συγκλήτου σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι στις 20/03/ εκ των οποίων οι δύο μήνες, δλδ μέχρι στις 20/02/2016, με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου κι ο υπόλοιπος ένας μήνας μέχρι στις 20/03/2016 χωρίς αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08.

Επιπλέον λήφθηκε υπόψη, η απόφαση της αριθμ. 168/22-04-2016 συνεδρίασης της Συγκλήτου σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά 101 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι στις 30/06/2016, χωρίς αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 και την απόφαση της αριθμ. 172/29-07-2016 συνεδρίασης της Συγκλήτου σύμφωνα με την οποία, χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι στις 31/08/2016, χωρίς αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08.

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3669/08 και ειδικότερα από την επομένη της 20ης /02/2016, επειδή εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών.
Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 507/17-05-2016 Απόφασης της Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου, η ποινική ρήτρα ανέρχεται πλέον στο ποσό των 357,17€/ημέρα προκύπτει ως εξής:

-Ποσό σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.: 2.705.533,73€

-Αρχική συμβατική προθεσμία: 732 ημέρες

-Συνολική προθεσμία του έργου με τις εγκεκριμένες με αναθεώρηση παρατάσεις έως την 20η /02/2016): 1515ημέρες

-Μέση ημερήσια αξία έργου: 2.705.533,73 / 1515 = 1.785,83€/ημέρα

  • 20% × 1.785,83 = 357,17€/ημέρα) για το χρονικό διάστημα από τις 16/07/2016 έως και τη λήξη της συνολικής προθεσμίας του έργου και μπορεί να επιβληθεί μέχρι τη συμπλήρωση ποσοστού 6% του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Η παρακράτηση των ποινικών ρητρών θα γίνεται τμηματικά σε κάθε πιστο και θα περιλαμβάνει ποσόν που αντιστοιχεί στις ημέρες που έχουν διανυθεί μέχρι την υποβολή της.

Επιπλέον, στον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου θα προστεθεί και το ποσόν της διαφοράς της ποινικής ρήτρας για το χρονικό διάστημα από 16/07/2016 έως και 23/08/2016 (ημέρα υποβολής 30ης πιστος).

"Αλιεύοντας" την είδηση