Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Πράσινο φως για τους προτεινόμενους νέους πόρους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των μέσων βιοπορισμού
Πράσινο φως για τους προτεινόμενους νέους πόρους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των μέσων βιοπορισμού

Πράσινο φως για τους προτεινόμενους νέους πόρους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των μέσων βιοπορισμού

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο για την ταχεία εφαρμογή ορισμένων προτάσεων της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωναϊού. Με τις ψηφοφορίες καθίσταται δυνατή: η άνευ προηγουμένου ανακατεύθυνση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης δημόσιας υγείας (πρωτοβουλία CRII +)· η διάθεση πρόσθετων κονδυλίων της ΕΕ ύψους 3,08 δισ. ευρώ για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης) και για ιατρικό εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης (rescEU)· η διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και ορισμένα άλλα μέτρα στήριξης.

Το πράσινο φως από το Κοινοβούλιο ακολουθεί την ταχεία έγκριση της πλειονότητας των εν λόγω πρωτοβουλιών από τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο· η πρωτοβουλία CRII + και η αναβολή του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν έχουν εγκριθεί ακόμα από το Συμβούλιο.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_577

Ανακατεύθυνση όλων των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, όλα τα μη δεσμευμένα κεφάλαια από τα υφιστάμενα ταμεία της πολιτικής συνοχής θα κινητοποιηθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης δημόσιας υγείας. Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ανακατεύθυνσης των κονδυλίων εκεί όπου υφίστανται οι πλέον επείγουσες ανάγκες, θα είναι πλέον δυνατή η μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ διαφορετικών ταμείων, περιφερειών και προγραμμάτων πολιτικής. Η πρωτοβουλία παρέχει άμεση ρευστότητα με τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέτρων που σχετίζονται με την κρίση κατά 100 % από την ΕΕ, που σημαίνει ότι για την αποδέσμευση των κονδυλίων της ΕΕ δεν απαιτείται συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη.

Χάρη στην ευέλικτη χρήση όλων των διαθέσιμων κονδυλίων και στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, η πρωτοβουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού παρέχει άνευ προηγουμένου στήριξη στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τις βιομηχανίες και τους ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα είναι επίσης πλέον δυνατή η χρήση του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την αγορά εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τους εθελοντές που παραδίδουν βοήθεια. Η βασική υλική συνδρομή μπορεί να παρέχεται μέσω κουπονιών, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους εθελοντές, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να βοηθούν τους άστεγους, τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και τα άτομα που εξαρτώνται από τις τράπεζες τροφίμων.

Διάθεση 2,7 δισ. ευρώ για το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης θα συμβάλει στη χρηματοδότηση επειγουσών αναγκών σε ιατρικά εφόδια, όπως ιατρικές μάσκες και μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας, της μεταφοράς ιατρικού εξοπλισμού και ασθενών σε διασυνοριακές περιφέρειες, της τοποθέτησης εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε περιοχές όπου υπάρχουν εστίες μόλυνσης, και της κατασκευής κινητών νοσοκομειακών μονάδων.

Η Επιτροπή θα είναι σε θέση να προμηθεύεται απευθείας εξοπλισμό εκ μέρους των κρατών μελών της ΕΕ και να διοχετεύει τη βοήθεια εκεί όπου υπάρχουν οι περισσότερες ανάγκες.

Η Επιτροπή συνεργάζεται ήδη με τα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση των πλέον πιεστικών αναγκών· έχει συσταθεί ειδική ομάδα της Επιτροπής η οποία θα διαχειριστεί τη διαδικασία. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η ΕΕ θα είναι σε θέση να συμπληρώνει τις προσπάθειες μαζικών διαγνωστικών εξετάσεων και τις ιατρικές έρευνες των κρατών μελών, με την Επιτροπή σε ρόλο συντονιστή της αντίδρασης καθ'όλη τη διάρκεια της κρίσης.

Διάθεση 380 εκατ. ευρώ για το απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού rescEU

Προκειμένου να βελτιωθεί η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της κρίσης σε ολόκληρη την ΕΕ, θα δημιουργηθεί ευρωπαϊκό απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού και ο εξοπλισμός θα φιλοξενείται από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη. Το κράτος ή τα κράτη φιλοξενίας θα είναι υπεύθυνα για την προμήθεια του εξοπλισμού και η Επιτροπή θα χρηματοδοτεί το 100 % του εν λόγω ιατρικού αποθέματος. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Επιτροπής θα διαχειρίζεται τη διανομή του εξοπλισμού, ώστε να διατίθεται εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο. Το πρώτο κράτος φιλοξενίας θα είναι η Ρουμανία, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η παραγωγή των πρώτων αναπνευστήρων.

Διάθεση 3,6 εκατ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)

Με αυτή τη νέα χρηματοδότηση θα ενισχυθεί η ικανότητα του ECDC να εντοπίζει, να αξιολογεί και να γνωστοποιεί απειλές για την ανθρώπινη υγεία από μεταδοτικές νόσους και, ειδικότερα, θα αυξηθεί το δυναμικό των εμπειρογνωμόνων του.

Αναβολή της εφαρμογής του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Το υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής να αναβληθεί για ένα έτος η εφαρμογή του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη, τα υγείας και η βιομηχανία να δώσουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση του κορωναϊού. Η πρόταση αυτή λαμβάνει υπόψη τις πρωτοφανείς προκλήσεις της πανδημίας και την ανάγκη για αυξημένη διαθεσιμότητα ιατροτεχνολογικών προϊόντων ζωτικής σημασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή αναμένει να λάβει σύντομα την πλήρη υποστήριξη του Συμβουλίου για το σημαντικό αυτό μέτρο.

Στήριξη των αλιέων και των γεωργών

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας θα τροποποιηθεί ώστε να μετριαστεί ο αντίκτυπος του κορονοϊού στον τομέα των θαλασσινών προϊόντων. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να παρέχουν στήριξη για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και την αποθήκευση προϊόντων αλιείας και ς. Θα χορηγηθεί, επίσης, βοήθεια στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής: παραχώρηση μεγαλύτερης ευελιξίας στη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων· διευκόλυνση της ανακατανομής των χρηματοδοτικών πόρων από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) και ελάφρυνση της διοικητικής επιβάρυνσης των εθνικών αρχών που ασχολούνται με ΠΑΑ.

Διάθεση πρόσθετων κονδυλίων για άλλες προτεραιότητες

Αποδεσμεύονται πρόσθετα κονδύλια για την αναδιοργάνωση των δαπανών της ΕΕ για το τρέχον έτος, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες προτεραιότητες. Εκτός από την αποδέσμευση κονδυλίων για τη στήριξη του τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τα εν λόγω σχέδια διορθωτικών προϋπολογισμών προβλέπουν:

  • 45 εκατ. ευρώ για τον επαναπατρισμό υπηκόων της ΕΕ που έχουν εγκλωβιστεί εκτός της ΕΕ·
  • βοήθεια ύψους 350 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα για τη διαχείριση της μετανάστευσης, επιπλέον της βοήθειας έκτακτης ανάγκης ύψους 350 εκατ. ευρώ που διατέθηκε ήδη, για την υλοποίηση της δέσμευσης της Επιτροπής να κινητοποιήσει άμεσα 700 εκατ. ευρώ επιπλέον για τη διαχείριση των έκτακτων μεταναστευτικών και συνοριακών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα·
  • 100 εκατ. ευρώ για την Αλβανία, ώστε να μπορέσει να ανακάμψει από τον καταστροφικό σεισμό της 26ης Νοεμβρίου 2019·
  • πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 3,3 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2020. Τα χρήματα θα επιτρέψουν, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προσλάβει ταχύτερα ειδικευμένο προσωπικό και να αγοράσει εξοπλισμό ΤΠ για να ξεκινήσει τη διεκπεραίωση των πρώτων υποθέσεων. Επομένως, σε συνδυασμό με τη στήριξη που έλαβε ήδη νωρίτερα φέτος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη διαχείριση υποθέσεων, η συνολική αύξηση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το 2020 ανέρχεται σε 48 %.

Ελλάδα: Η ΕΕ συντονίζει βοήθεια για την αποσυμφόρηση των καταυλισμών στα νησιά

 Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές για να βοηθήσει στην υλοποίηση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των κινδύνων ενδεχόμενης έξαρσης κορωναϊού στους καταυλισμούς των ελληνικών νησιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αυστρία προσέφερε 181 οικίσκους στέγασης και υγιεινής μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Η ΕΕ θα συγχρηματοδοτήσει τα έξοδα αποστολής των ειδικών οικίσκων που είναι εξοπλισμένοι με ντους και τουαλέτες.

Ο Γιάνες Λέναρτσιτς, Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, δήλωσε σχετικά: «Η πανδημία του κορονοϊού επηρεάζει όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Χάρη στην προσφορά της Αυστρίας, η Ελλάδα θα ετοιμαστεί καλύτερα για να αποτρέψει τη διασπορά του ιού σε ευάλωτους πρόσφυγες και μετανάστες. Η ΕΕ είναι έτοιμη να παράσχει περαιτέρω βοήθεια». 

Η Ελλάδα ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ για να ζητήσει υλικά στέγασης, υγιεινής και ιατρικό εξοπλισμό, όπως συσκευές παραγωγής οξυγόνου, ακτινολογικά μηχανήματα και . 

Κορωναϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο μέτρα για τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα.

 Τα μέτρα αυτά θα αυξήσουν τις ταμειακές ροές των γεωργών και θα μειώσουν τον διοικητικό φόρτο τόσο για τις εθνικές και περιφερειακές αρχές όσο και για τους γεωργούς σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές.

 Για την αύξηση των ταμειακών ροών των γεωργών, η Επιτροπή θα αυξήσει τις προκαταβολές των άμεσων ενισχύσεων (από 50 % σε 70 %) και των ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης (από 75 % σε 85 %).

 Οι γεωργοί θα αρχίσουν να εισπράττουν τις εν λόγω προκαταβολές από τα μέσα Οκτωβρίου. Για επιπλέον ευελιξία, τα κράτη μέλη θα μπορούν να πληρώσουν τους γεωργούς πριν ολοκληρωθούν όλοι οι επιτόπιοι έλεγχοι.

 Με το δεύτερο μέτρο που εγκρίθηκε μειώνεται ο αριθμός των φυσικών επιτόπιων ελέγχων επιλεξιμότητας για το κύριο μέρος του προϋπολογισμού της ΚΓΠ από 5 % σε 3 %. Υπό τις παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις, επιβάλλεται η ελαχιστοποίηση της φυσικής επαφής μεταξύ γεωργών και επιθεωρητών.

 Η Επιτροπή παρέχει επίσης ευελιξία όσον αφορά τον χρόνο των ελέγχων.

 Τα κράτη μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης για να αντικαταστήσουν τις καθιερωμένες επισκέψεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (π.χ. δορυφορικές εικόνες ή φωτογραφίες με γεωσήμανση για απόδειξη της πραγματοποίησης επενδύσεων).

 Έτσι θα καταστεί δυνατή η αποδοτικότερη χρήση των πόρων, η τήρηση των κανόνων περιορισμού, θα μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και θα αποφευχθούν περιττές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αιτήσεων ενίσχυσης ώστε η στήριξη να καταβληθεί στους γεωργούς το συντομότερο δυνατόν.

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν και την προηγούμενη στήριξη της Επιτροπής στον γεωργικό τομέα σχετικά με την τρέχουσα υγειονομική κρίση είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. 

Γεωργία: Ανθεκτικός ο της ΕΕ, σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της Επιτροπής

 H Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία έκθεση βραχυπρόθεσμων προοπτικών για τις γεωργικές αγορές της ΕΕ.

Η τακτική αυτή έκδοση παρέχει μια επισκόπηση των πλέον πρόσφατων τάσεων και των μελλοντικών προοπτικών των αγορών αγροδιατροφικών προϊόντων ανά τομέα.

Η έξαρση του κορονοϊού συνεπάγεται πρωτοφανείς προκλήσεις για τον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ.

Ο τομέας ανταποκρίνεται και προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, με τη στήριξη των μέτρων που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Λόγω των μέτρων περιορισμού που εφαρμόζονται στην ΕΕ και σε όλο τον κόσμο, η ζήτηση για τρόφιμα έχει μεταβληθεί ραγδαία από την έναρξη της κρίσης.

Οι παρατηρούμενες συμπεριφορές αποθήκευσης αλλά και το κλείσιμο εστιατορίων, μπαρ και ξενοδοχείων έχουν άμεσες επιπτώσεις στους παραγωγούς αγροδιατροφικών προϊόντων.

Από τη μία πλευρά παρατηρείται αύξηση της ζήτησης για βασικά τρόφιμα όπως ζυμαρικά, ρύζι, αλεύρι και φρούτα και λαχανικά σε κονσέρβα, χάρη στην αύξηση της κατανάλωσης στο σπίτι.

Από την άλλη πλευρά, καταγράφεται σημαντική πτώση της κατανάλωσης προϊόντων υψηλής αξίας, όπως τεμαχίων ποιοτικού κρέατος, οίνου και εκλεκτών τυριών που συνήθως καταναλώνονται εκτός σπιτιού.

Για περισσότερα στοιχεία σχετικά με συγκεκριμένες αγορές, ανατρέξτε στη σχετική είδηση και στην έκθεση που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο. 

 

Κορωναϊός: Η Επιτροπή εγκαινιάζει πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων για ερευνητές

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με πολλούς εταίρους εγκαινίασε την ευρωπαϊκή πλατφόρμα δεδομένων COVID-19, η οποία θα καταστήσει δυνατή την ταχεία συλλογή και ανταλλαγή των διαθέσιμων ερευνητικών δεδομένων. Η πλατφόρμα, η οποία εντάσσεται στο σχέδιο δράσης ERAvsCorona , αποτελεί ένα ακόμα ορόσημο στις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ για να στηρίξει τους ερευνητές στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο στη μάχη κατά της έξαρσης του κορωναϊού.

Η Μαρίγια Γκαμπριέλεπίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Η έναρξη λειτουργίας της ευρωπαϊκής πλατφόρμας δεδομένων COVID-19 αποτελεί σημαντικό συγκεκριμένο μέτρο για την ενίσχυση της συνεργασίας στην καταπολέμηση του κορονοϊού. Συνεχίζοντας την επί σειρά ετών συνεπή στήριξή μας στην ανοικτή επιστήμη και την ανοικτή πρόσβαση, τώρα είναι η στιγμή να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να στηρίξουμε τους ερευνητές μας. Μέσω των κοινών μας προσπαθειών, θα κατανοήσουμε καλύτερα, θα διαγιγνώσκουμε και, εντέλει, θα νικήσουμε την πανδημία.»

Η νέα πλατφόρμα θα παρέχει ένα ανοιχτό, αξιόπιστο και κλιμακούμενο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον στο οποίο οι ερευνητές θα μπορούν να αποθηκεύουν και να ανταλλάσσουν σύνολα δεδομένων, όπως αλληλουχίες DNA, δομές πρωτεϊνών, δεδομένα προκλινικής έρευνας και κλινικών δοκιμών, καθώς και επιδημιολογικά δεδομένα. Η πλατφόρμα αποτελεί προϊόν κοινής προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας (EMBL-EBI), της υποδομήςElixir και του έργου COMPARE, καθώς και των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων εταίρων.

Η ταχεία ανοιχτή ανταλλαγή δεδομένων επιταχύνει σημαντικά την έρευνα και τις ανακαλύψεις, καθιστώντας δυνατή την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει προκαλέσει ο κορωναϊός. Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα δεδομένων COVID-19 συνάδει με τις αρχές που αποτυπώνονται στη Δήλωση για την κοινοχρησία δεδομένων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας και καταδεικνύει τη δέσμευση της Επιτροπής στα ανοιχτά ερευνητικά δεδομένα και την Ανοιχτή Επιστήμη, που έχει ως στόχο η επιστήμη να καταστεί πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη και να αποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η πλατφόρμα αποτελεί επίσης πιλοτικό έργο προτεραιότητας, για την πραγμάτωση των στόχων του ευρωπαϊκού νέφους ανοικτής επιστήμης (EOSC), και αξιοποιεί τα καθιερωμένα δίκτυα που συνδέουν το EMBLEBI με τις εθνικές υποδομές δεδομένων δημόσιας υγείας

Σχέδιο δράσης ERAvsCorona

Στις 7 Απριλίου 2020, οι υπουργοί έρευνας και καινοτομίας από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ υποστήριξαν 10 δράσεις προτεραιότητας του σχεδίου δράσης ERAvsCorona. Στηριζόμενο στους γενικούς στόχους και στα εργαλεία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), το σχέδιο δράσης καλύπτει βραχυπρόθεσμες δράσεις που βασίζονται στον στενό συντονισμό, τη συνεργασία, την ανταλλαγή δεδομένων και τις κοινές χρηματοδοτικές προσπάθειες της Επιτροπής και των κρατών μελών. Το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται στις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, οι οποίες τώρα θα αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό για να βοηθήσουν τους ερευνητές και τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιτύχουν στον αγώνα τους κατά της πανδημίας του κορωναϊού.

Πέραν της ευρωπαϊκής πλατφόρμας δεδομένων COVID-19 που εγκαινιάστηκε, οι υπόλοιπες δράσεις επικεντρώνονται στον συντονισμό της χρηματοδότησης, στην επέκταση των μεγάλων κλινικών δοκιμών σε ολόκληρη την ΕΕ, στην αύξηση της στήριξης σε καινοτόμες επιχειρήσεις, στη στήριξη ενός πανευρωπαϊκού μαραθωνίου ανάπτυξης εφαρμογών (Hackathon) στα τέλη Απριλίου, για να κινητοποιηθούν οι Ευρωπαίοι καινοτομίας και η κοινωνία των πολιτών. Κατά τους προσεχείς μήνες, το κοινό σχέδιο που απαριθμεί τις δράσεις προτεραιότητας θα επικαιροποιείται τακτικά και θα συνδιαμορφώνεται από τις της Επιτροπής και τις εθνικές κυβερνήσεις.  

Κορωναϊός: Η Επιτροπή παρουσίασε οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ

για το άσυλο και τις διαδικασίες επιστροφής και σχετικά με την επανεγκατάσταση

 

 

Η Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των σχετικών κανόνων της ΕΕ για το άσυλο και τις διαδικασίες επιστροφής και σχετικά με την επανεγκατάσταση, στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωναϊού, τις οποίες θα απευθύνει στα κράτη μέλη. Ανταποκρίνεται στο αίτημα των κρατών μελών για παροχή συμβουλών σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους θα διασφαλιστεί η συνέχεια των διαδικασιών και ο σεβασμός των βασικών δικαιωμάτων. Οι οδηγίες καταρτίστηκαν με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), και σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές.

Ο  Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε: «Η πανδημία έχει άμεσες συνέπειες στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι της ΕΕ για το άσυλο και την επιστροφή, και παράλληλα διαταράσσει την επανεγκατάσταση. […] ενεργούμε για την υποστήριξη των κρατών μελών, παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της ευελιξίας στους της ΕΕ ώστε να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η συνέχιση των διαδικασιών, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των προσώπων. Παρότι ο τρόπος ζωής μας έχει πιθανώς αλλάξει δραστικά τις τελευταίες εβδομάδες, οι αξίες και οι αρχές μας δεν πρέπει να αλλάξουν.»

Η  Ίλβα Γιούανσον, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε: «Ακόμα και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, πρέπει να εγγυηθούμε τα ατομικά θεμελιώδη δικαιώματα. Η Επιτροπή αναγνωρίζει πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη στην τρέχουσα κατάσταση. Στις οδηγίες, παρέχουμε συμβουλές για πρακτικές λύσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις θεμιτές ανησυχίες και τους περιορισμούς των κρατών μελών. Κάθε μέτρο που λαμβάνεται στον τομέα του ασύλου, της επανεγκατάστασης και της επιστροφής θα πρέπει επίσης να λαμβάνει πλήρως υπόψη τα μέτρα προστασίας της υγείας που θεσπίζονται από τα κράτη μέλη για την πρόληψη της εξάπλωσης του κορωναϊού. Ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή θα πρέπει να δίνεται στα ευάλωτα άτομα, ιδίως τους ασυνόδευτους ανηλίκους, και στις οικογένειες.»

Διαδικασίες ασύλου

Τα υγειονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί για να περιοριστούν οι κοινωνικές επαφές μεταξύ του προσωπικού που εργάζεται στον τομέα του ασύλου και των αιτούντων άσυλο έχουν αντίκτυπο στις διαδικασίες ασύλου. Πρέπει να εφαρμοστεί η ευελιξία που προβλέπεται στους κανόνες της ΕΕ:

  • Πρέπει να συνεχιστούν η καταχώριση και η επεξεργασία των αιτήσεων. Θα πρέπει να επιτρέπεται η μέγιστη ευελιξία όσον αφορά τις προθεσμίες και τη διάρκεια επεξεργασίας και εξέτασης των αιτήσεων. Ωστόσο, τυχόν καθυστερήσεις στην καταχώριση δεν θα πρέπει να σημαίνουν ότι οι αιτούντες παραμένουν χωρίς συνθήκες υποδοχής.
  • Μπορούν να διεξάγονται προσωπικές συνεντεύξεις με ειδικές ρυθμίσεις, όπως εξ αποστάσεως μέσω βιντεοδιάσκεψης, ή ακόμη και να παραλείπονται, εφόσον αυτό χρειαστεί.
  • Κανονισμός του Δουβλίνου: Η στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών έχει θεμελιώδη σημασία για την καλή λειτουργία του συστήματος του Δουβλίνου. Η Επιτροπή παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να αρχίσουν εκ νέου τις μεταφορές των αιτούντων το συντομότερο δυνατόν, δεδομένων των εξελισσόμενων περιστάσεων. Πριν να προβούν σε οποιαδήποτε μεταφορά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν την κατάσταση όσον αφορά τον κορονοϊό, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης που προκύπτει από την έντονη πίεση που ασκείται στο σύστημα υγείας στο υπεύθυνο κράτος μέλος. Όταν οι μεταφορές προς το κράτος μέλος που είναι κανονικά υπεύθυνο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός της ισχύουσας προθεσμίας, τα κράτη μέλη μπορούν ακόμη να συμφωνήσουν διμερώς να πραγματοποιήσουν τη μεταφορά σε μεταγενέστερη ημερομηνία, πράγμα το οποίο ενθαρρύνεται π.χ. για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τις περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) είναι έτοιμες να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.
  • Συνθήκες υποδοχής: Τα μέτρα καραντίνας και απομόνωσης πρέπει να είναι εύλογα, αναλογικά και να μην εισάγουν διακρίσεις. Οι αιτούντες πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη. Οι αιτούντες που βρίσκονται υπό κράτηση θα πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους, και τυχόν περιορισμοί, όπως ο περιορισμός των επισκεπτών, πρέπει να εξηγούνται προσεκτικά.
  • Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων: Σύμφωνα με τον κανονισμό Eurodac, όταν δεν είναι δυνατό να ληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα αιτούντος λόγω μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα εν λόγω δακτυλικά αποτυπώματα το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός 48 ωρών αφότου εκλείψουν αυτοί οι λόγοι υγείας.

Επανεγκατάσταση

Η πανδημία του κορονοϊού έχει προκαλέσει σοβαρή διαταραχή των επιχειρήσεων επανεγκατάστασης: Τα κράτη μέλη, καθώς και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) έχουν αναστείλει προσωρινά τις επιχειρήσεις επανεγκατάστασης. Θα πρέπει να συνεχιστούν οι προπαρασκευαστικές δραστηριότητες στον βαθμό του δυνατού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις επανεγκατάστασης να μπορέσουν να ξεκινήσουν εκ νέου ομαλά. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για το 2020 και θα επιτρέψει ευελιξία όσον αφορά την περίοδο υλοποίησης.

Επιστροφή

Τα μέτρα που λαμβάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την ανάσχεση της πανδημίας έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην επιστροφή. Παρά την προσωρινή διακοπή που έχει προκαλέσει ο κορωναϊός, θα πρέπει να συνεχιστούν οι διαδικασίες επιστροφής σε τρίτες χώρες, ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες που μπορούν να εκτελεστούν παρά τα περιοριστικά μέτρα, ώστε να υπάρχει ετοιμότητα όταν θα μπορέσουν να ξεκινήσουν εκ νέου οι επιχειρήσεις επιστροφής. Τώρα περισσότερο από ποτέ, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις οικειοθελείς επιστροφές, επίσης λόγω του ότι παρουσιάζουν χαμηλότερο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια. Ο Frontex είναι έτοιμος να συνδράμει τα κράτη μέλη στην οργάνωση των επιχειρήσεων αερομεταφοράς. Θα πρέπει επίσης να διατηρηθεί στενή συνεργασία και επαφές με τρίτες χώρες όσον αφορά την ταυτοποίηση, την έκδοση εγγράφων και την επιστροφή των υπηκόων τους. Όσον αφορά την κράτηση πριν από την απομάκρυνση, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι οι προσωρινοί περιορισμοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας οδηγούν αυτόματα στο συμπέρασμα ότι σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει πλέον εύλογη προοπτική απομάκρυνσης. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη, όταν αποφασίζουν για την ανάληψη κατάλληλης δράσης, να εξετάζουν κάθε περίπτωση ξεχωριστά για να προσδιορίζουν κατά πόσον εξακολουθεί να υπάρχει εύλογη προοπτική απομάκρυνσης.

Κορωναϊός: Η ΕΕ κινητοποιεί βοήθεια για την Ιταλία, την Κροατία και γειτονικές χώρες

 Κατόπιν αιτημάτων για συνδρομή μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ στη μάχη κατά της πανδημίας του κορωναϊού, η ΕΕ συντονίζει και συγχρηματοδοτεί την αποστολή βοήθειας εντός της ΕΕ και σε γειτονικές χώρες.

 Η Σλοβακία αποστέλλει μάσκες και απολυμαντικά στην Ιταλία, ενώ η Αυστρία αποστέλλει γάντια και απολυμαντικά στην Κροατία.

 Ο Γιάνες Λέναρτσιτς, επίτροπος αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων, δήλωσε σχετικά: «Ο ιός αυτός δεν γνωρίζει σύνορα και η συνεργασία είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να τον σταματήσουμε. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στη Σλοβακία και την Αυστρία για τις χειρονομίες ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στις οποίες προέβησαν. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών συνεχίζει να εργάζεται νυχθημερόν για να στηρίξει τα κράτη μέλη.

 Για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, η Αυστρία αποστέλλει επίσης γάντια, απολυμαντικά και άλλα είδη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βόρεια , το Μαυροβούνιο και τη Μολδαβία. Επίσης, θα αποστείλει μέσω του Μηχανισμού στη Σερβία κουβέρτες, στρώματα και σκηνές για μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα.

 Η βοήθεια αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στήριξη που παρέχει η ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και την περιοχή, μεταξύ άλλων και με χρηματοδοτική συνδρομή.

 Η Ιταλία έχει πλέον λάβει αρκετές προσφορές βοήθειας μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, όπως ομάδες ιατρών και νοσηλευτών, καθώς και διμερείς προσφορές μέσων ατομικής προστασίας από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση