Βρίσκεστε εδώ:  / ΚΟΣΜΟΣ / Μετεγκατάσταση: Επόμενο στάδιο των διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας
Μετεγκατάσταση: Επόμενο στάδιο των διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας

Μετεγκατάσταση: Επόμενο στάδιο των διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένες γνώμες στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Ουγγαρία και στην Πολωνία λόγω μη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις που υπέχουν στον τομέα της μετεγκατάστασης.

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για ανάληψη δράσης και τις διαδικασίες επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή τον περασμένο μήνα, οι τρεις αυτές χώρες εξακολουθούν να παραβιάζουν τις νομικές υποχρεώσεις τους και έχουν δείξει αδιαφορία για τις δεσμεύσεις τους απέναντι στην Ελλάδα, στην Ιταλία και σε άλλα κράτη μέλη.

Στις 15 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει και απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές, διότικαμία από αυτές δεν συνοδευόταν από ένδειξη ότι τα εν λόγω κράτη μέλη θα ξεκινήσουν σύντομα τις μετεγκαταστάσεις στο έδαφός τους. Κανένα από τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν —είτε πρόκειται για την εκκρεμούσα δικαστική υπόθεση κατά του Συμβουλίου που δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, για την επίδειξη αλληλεγγύης με άλλον τρόπο ή για δυσκολίες κατά τη διενέργεια των ελέγχων ασφάλειας— δεν δικαιολογεί τη μη ανάληψη δέσμευσης για διαθέσιμες θέσεις. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει το επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου απαιτούν από τα κράτη μέλη να δεσμεύονται για διαθέσιμες θέσεις για κάθε τρεις μήνες, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία και εύρυθμη υλοποίηση της διαδικασίας μετεγκατάστασης. ΗΟυγγαρία δεν έχει αναλάβει καμία απολύτως δράση από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, ενώ ηΠολωνία δεν έχει πραγματοποιήσει καμία και καμία δέσμευση από τον Δεκέμβριο του 2015. ΗΤσεχική Δημοκρατία δεν έχει πραγματοποιήσει καμία μετεγκατάσταση από τον Αύγουστο του 2016 και καμία νέα δέσμευση εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Επόμενα βήματα

Η αιτιολογημένη γνώμη αποτελεί το δεύτερο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει και συνίσταται σε επίσημο αίτημα συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ, με το οποίο καλούνται τα κράτη μέλη να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για να συμμορφωθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Δεδομένου ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου για τη μετεγκατάσταση εκδόθηκαν ως απόκριση σε επείγουσα κατάσταση και λαμβανομένων υπόψη των επανειλημμένων εκκλήσεων προς τα τρία κράτη μέλη, οι αρχές της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας έχουν πλέον προθεσμία ενός μήνα για να απαντήσουν στην αιτιολογημένη γνώμη, αντί της συνήθους δίμηνης προθεσμίας. Αν δεν ληφθεί απάντηση ή αν τα σχόλια που περιέχει η απάντηση δεν είναι ικανοποιητικά, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να κινήσει το επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, και να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ιστορικό

Το προσωρινό πρόγραμμα επείγουσας μετεγκατάστασης θεσπίστηκε με δύο αποφάσεις του Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2015, στις οποίες τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν για τη μετεγκατάσταση ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από την Ιταλία και την Ελλάδα.

Η Επιτροπή υποβάλλει σε τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των δύο αποφάσεων του Συμβουλίου μέσω των τακτικών εκθέσεών της για τη μετεγκατάσταση και την , στο πλαίσιο των οποίων ζήτησε να αναληφθεί η αναγκαία δράση. Όπως αναφέρθηκε στη σημερινή 14η έκθεση για τη μετεγκατάσταση και την , ο ρυθμός μετεγκατάστασης αυξήθηκε σημαντικά το 2017: από τον Νοέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1 000 μεταφορές κάθε μήνα και τον Ιούνιο του 2017 σημειώθηκε νέο μηνιαίο ρεκόρ με περισσότερες από 3 000 μεταφορές. Στις 26 Ιουλίου ο συνολικός αριθμός μετεγκαταστάσεων ανερχόταν σε 24 676 (16 803 από την Ελλάδα και 7 873 από την Ιταλία).

Δεδομένου ότι τα περισσότερα κράτη μέλη αναλαμβάνουν δεσμεύσεις και πραγματοποιούν μετεγκαταστάσεις τακτικά, είναι απολύτως εφικτή η μεταφορά όλων των επιλέξιμων ατόμων έως τον Σεπτέμβριο του 2017, εάν ο ρυθμός μετεγκατάστασης διατηρηθεί για την Ελλάδα και ενταθεί περαιτέρω για την Ιταλία. Κατά την παρούσα τελική φάση, έχει ουσιώδη σημασία τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις μετεγκαταστάσεις και να αναλάβουν επαρκείς δεσμεύσεις ώστε να δημιουργηθεί αρκετά μεγάλο αποθεματικό θέσεων για τη μετεγκατάσταση όλων των επιλέξιμων αιτούντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι πιθανόν να φθάσουν έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, η νομική υποχρέωση των κρατών μελών όσον αφορά τη μετεγκατάσταση δεν θα παύσει μετά τον Σεπτέμβριο: οι αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τη μετεγκατάσταση ισχύουν για όλα τα πρόσωπα που θα φθάσουν στην Ελλάδα ή στην Ιταλία έως τις 17 Σεπτεμβρίου ή έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2017, αντίστοιχα, και στη συνέχεια οι επιλέξιμοι αιτούντες πρέπει να μετεγκατασταθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

 

: Μήνας ρεκόρ των μετεγκαταστάσεων από Ιταλία και Ελλάδα

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την 14η έκθεση προόδου για τη μετεγκατάσταση αιτούντων εντός της ΕΕ και την προσφύγων εκτός της ΕΕ.

Ο στόχος της μετεγκατάστασης όσων είναι επιλέξιμοι πριν από τον Σεπτέμβριο παραμένει εφικτός, καθώς τον Ιούνιο οι μετεγκαταστάσεις έφτασαν σε πρωτοφανή επίπεδα (με πάνω από 2.000 μετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα και σχεδόν 1.000 από την Ιταλία) ενώ όλα σχεδόν τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν δεσμεύσεις και πραγματοποιούν τακτικά μεταφορές. Ωστόσο, πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να αυξηθεί ο ρυθμός μεταφορών από την Ιταλία, ιδίως λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην κεντρική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, εξακολουθεί να σημειώνεται πρόοδος ως προς τις επανεγκαταστάσεις. Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει νέα διαδικασία ανάληψης δεσμεύσεων για την επανεγκατάσταση των πλέον ευάλωτων ατόμων από τη Λιβύη, την Αίγυπτο, τον Νίγηρα, την και το Σουδάν, ενόσω συνεχίζονται οι επανεγκαταστάσεις από την Τουρκία.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ  δήλωσε: «Από τα αποτελέσματα που επιτύχαμε, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: η μετεγκατάσταση λειτουργεί, όταν υπάρχει πολιτική βούληση. Τώρα χρειάζεται μια τελευταία ώθηση ώστε να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο να ολοκληρώσουμε τη μετεγκατάσταση των περισσότερων επιλέξιμων αιτούντων που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα και στην Ιταλία έως τον Σεπτέμβριο. Ιδίως η Ιταλία δέχεται τεράστια πίεση και καλώ όλα τα κράτη μέλη να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους για μετεγκαταστάσεις από την Ιταλία. Η ΕΕ δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τις χώρες με εξωτερικά σύνορα και η Επιτροπή θα συνεχίσει να μεριμνά ώστε όλα τα κράτη μέλη να τηρούν τις νομικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά τις μετεγκαταστάσεις.»

Παράλληλα, η Επιτροπή προωθεί σήμερα τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας, τηςΟυγγαρίας και της Πολωνίας για μη τήρηση των νομικών τους υποχρεώσεων όσον αφορά τις μετεγκαταστάσεις.

Μετεγκατάσταση

Τους τελευταίους μήνες εξακολουθεί να αυξάνεται ορυθμός με τον οποίο πραγματοποιούνται οι μετεγκαταστάσεις: από τον Νοέμβριο του 2016 οι μεταφορές ξεπερνούν τις 1.000 ανά μήνα, ενώ τον Ιούνιο του 2017 σημειώθηκε νέο μηνιαίο ρεκόρ με πάνω από 3.000 μεταφορές. Στις 24 Ιουλίου, ο συνολικός αριθμός μετεγκαταστάσεων ανερχόταν σε 24.676 (16.803 από την Ελλάδα και 7.873 από την Ιταλία).

Είναι απαραίτητο να συνεχιστούν οι προσπάθειες, καθώς αυτήν τη στιγμή περίπου 4.800 υποψήφιοι αναμένουν μετεγκατάσταση από την Ελλάδα — ο δε αριθμός τους αναμένεται να φτάσει τις 6.800 — και στην Ιταλία συνεχίζονται οι επιλέξιμων υποψηφίων. Η Ιταλία πρέπει επειγόντως να εντάξει στον μηχανισμό τα επιλέξιμα άτομα που αφίχθησαν το 2016 και το πρώτο εξάμηνο του 2017. Αυτό αφορά ιδίως 25.000 Ερυθραίους που αφίχθησαν στην Ιταλία από τις αρχές του 2016, εκ των οποίων μόλις 10.000 είναι καταγεγραμμένοι προς μετεγκατάσταση. Όπως περιγράφεται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη στήριξη της Ιταλίας, οι ιταλικές αρχές θα πρέπει να καταγράψουν επειγόντως όλους τους Ερυθραίους που βρίσκονται στην Ιταλία και να συγκεντρώσουν τη διαδικασία σε ειδικά κέντρα μετεγκατάστασης. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο () στηρίζει τις προσπάθειες της Ιταλίας μέσω διαδικτυακής ενημερωτικής εκστρατείας για τον εντοπισμό όλων των πιθανών υποψηφίων.

Κατά το παρόν τελικό στάδιο, έχει ουσιώδη σημασία τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις μετεγκαταστάσεις και να αναλάβουν όσες δεσμεύσεις χρειάζεται, ώστε να μετεγκατασταθούν όλοι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών αφίξεων έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, η νομική υποχρέωση των κρατών μελών όσον αφορά τη μετεγκατάσταση δεν θα παύσει να ισχύει μετά τον Σεπτέμβριο: οι αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τη μετεγκατάσταση ισχύουν για όλα τα πρόσωπα που θα φθάσουν στην Ελλάδα ή στην Ιταλία έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2017 και, στη συνέχεια, οι επιλέξιμοι αιτούντες πρέπει να μετεγκατασταθούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Ορισμένα κράτη μέλη είναι κοντά στο να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για μετεγκαταστάσεις: η Μάλτα, ηΛετονία και η Νορβηγία — η οποία συμμετέχει στον μηχανισμό ως συνδεδεμένη χώρα Σένγκεν — έχουν όλες ολοκληρώσει τις μετεγκαταστάσεις που τους αναλογούν από την Ελλάδα. Η Σουηδία, η οποία άρχισε τις μετεγκαταστάσεις μόλις τον Ιούνιο, έχει ήδη ολοκληρώσει το 60 % των μετεγκαταστάσεων που της αναλογούν. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ικανοποίησή της για την πρόσφατη ανακοίνωση της Ισπανίας περί αύξησης της μηνιαίας ανάληψης δεσμεύσεων, όπως επίσης και για την ανακοίνωση της Γερμανίας περί επιτάχυνσης του ρυθμού μεταφορών.

Επανεγκατάσταση

Η συνολική πρόοδος όσον αφορά την επανεγκατάστασηεξακολουθεί να είναι θετική, δεδομένου ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περίπου τρία τέταρτα (17.179) εκ των 22.504 επανεγκαταστάσεων που συμφωνήθηκαν τον Ιούλιο του 2015. Πολλά κράτη μέλη στα οποία αναλογούσε μεγάλος αριθμός επανεγκαταστάσεων έχουν ήδη εκπληρώσει ή βρίσκονται πολύ κοντά στο να εκπληρώσουν τη δέσμευση για επανεγκατάσταση, που ανέλαβαν δυνάμει των συμπερασμάτων του Ιουλίου του 2015. Συνεπώς, οι περισσότερες προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στις επανεγκαταστάσεις βάσει της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. Ωστόσο, οι προσπάθειες για επανεγκατάσταση που καταβάλλονται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μηχανισμού παραμένουν άνισες, διότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη επανεγκαταστήσει ούτε ένα άτομο.

Οι επανεγκαταστάσεις από την Τουρκία εξακολουθούν να αυξάνονται σταθερά. Από τις 14 Ιουνίου, επιπλέον 1.552 Σύριοι πρόσφυγες επανεγκαταστάθηκαν από την Τουρκία σε κράτη μέλη της ΕΕ. Ο συνολικός αριθμός των επανεγκαταστάσεων στο πλαίσιο της δήλωσης ανέρχεται σήμερα σε 7.806. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών και της Τουρκίας σχετικά με τις τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες για το εθελοντικό ανθρωπιστικό πρόγραμμα εισδοχής. Στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία το συντομότερο δυνατόν.

Στις 4 Ιουλίου, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να αναλάβουν νέες δεσμεύσεις επανεγκατάστασης για το 2018, για τις οποίες η Επιτροπή θα παράσχει χρηματοδοτική στήριξη. Η εν λόγω διαδικασία ανάληψης δεσμεύσεων στοχεύει στο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των υφιστάμενων μηχανισμών επανεγκατάστασης και της έγκρισης της πρότασης της Επιτροπής για νέο πλαίσιο μετεγκατάστασης, επί της οποίας διεξάγονται νομοθετικές συζητήσεις.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για τη στήριξη της Ιταλίας και με στόχο τη μείωση της μεταναστευτικής πίεσης στη Λιβύη, τη ζωών και την παροχή εναλλακτικών λύσεων έναντι των επικίνδυνων παράνομων διαδρομών μετανάστευσης, τα κράτη μέλη κλήθηκαν συγκεκριμένα να δώσουν έμφαση στις επανεγκαταστάσεις από τη Λιβύη, την Αίγυπτο, τον Νίγηρα, την και το Σουδάν, ενώ συνεχίζονται οι επανεγκαταστάσεις από την Τουρκία. Η Επιτροπή έχει δεσμεύσει ποσό ύψους 377,5 εκατ. ευρώ προς διάθεση σε μετεγκαταστάσεις το 2018, το οποίο μπορεί να στηρίξει την επανεγκατάσταση τουλάχιστον 37.750 ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας (10.000 ευρώ ανά άτομο).

Ιστορικό

Το προσωρινό σχέδιο μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης θεσπίστηκε με δύο αποφάσεις του Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2015, με τις οποίες τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν για τη μετεγκατάσταση ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από την Ιταλία και την Ελλάδα.

Στις 8 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή πρότεινε ένα ευρωπαϊκό σύστημα επανεγκατάστασης. Ακολούθησε η συμφωνία της 20ής Ιουλίου 2015 μεταξύ των κρατών μελών για την επανεγκατάσταση 22.504 ατόμων με σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας.

Η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, της 18ης Μαρτίου 2016, προβλέπει ότι για κάθε Σύριο που επιστρέφει στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ένας άλλος Σύριος θα επανεγκαθίσταται από την Τουρκία στην ΕΕ. Η αρχή αυτή ισχύει από τις 4 Απριλίου 2016. Προτεραιότητα δίνεται στους μετανάστες που δεν είχαν προηγουμένως εισέλθει ούτε είχαν επιχειρήσει να εισέλθουν παράτυπα στην ΕΕ.

Στις 13 Ιουλίου 2016 η Επιτροπή πρότεινε μόνιμο πλαίσιο επανεγκατάστασης της ΕΕ με στόχο να θεσπιστεί κοινό σύνολο τυποποιημένων διαδικασιών επιλογής και κοινό καθεστώς προστασίας, ώστε να εξορθολογιστούν οι ευρωπαϊκές προσπάθειες επανεγκατάστασης.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Έργα οδικής ασφάλειας σε περιοχές του Βόλου #έργαοδικήςασφάλειας - https://t.co/NKSIuVxnTo -

  • Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποκτά ο Δήμος Αλοννήσου #ΔήμοςΑλοννήσου - https://t.co/jor6ECiQtV -

  • Αιτήσεις για μόνιμες θέσεις καθηγητών στη Μαγνησία #ΑΣΕΠ - https://t.co/S1QrObMjZk -

"Αλιεύοντας" την είδηση