Βρίσκεστε εδώ:  / ΚΟΣΜΟΣ / Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας και άμυνας
Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας και άμυνας

Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας και άμυνας

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027), η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να εξασφαλίζει την προστασία των πολιτών της και να καταστεί η ΕΕ ισχυρότερος διεθνής παράγοντας.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, με προϋπολογισμό 13 δισ. ευρώ, θα δώσει τη χρηματοδοτική ώθηση για διασυνοριακές επενδύσεις σε προηγμένες και πλήρως διαλειτουργικές τεχνολογίες και εξοπλισμό σε τομείς όπως το κρυπτογραφημένο λογισμικό και η τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Επιπλέον, η Ύπατη Εκπρόσωπος, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προτείνει σήμερα τον ευρωπαϊκό μηχανισμό για την ειρήνη —ένα νέο μέσο εκτός του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ το οποίο θα διαθέτει 10,5 δισ. ευρώ— που θα βελτιώσει την ικανότητα της ΕΕ να προλαμβάνει τις συγκρούσεις, να εδραιώνει την ειρήνη και να εγγυάται τη διεθνή ασφάλεια.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι, ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, δήλωσε τα εξής: «Τα τελευταία δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε μέτρα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας που φάνταζαν αδιανόητα στο παρελθόν. Μπορούμε πλέον να στηρίξουμε την έρευνα και τη συνεργασία για να αναπτύξουμε αμυντικές ικανότητες. Λαμβάνουμε μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν την ταχεία μετακίνηση δυνάμεων των κρατών μελών στην Ευρώπη. Επιπλέον, με τη στήριξη της Επιτροπής, προτείνω τη δημιουργία του ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ειρήνη, ο οποίος θα βελτιώσει τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ και τη στήριξή μας σε δράσεις που αναλαμβάνουν οι εταίροι μας».

Ο Γίρκι Κάταϊνεν, αντιπρόεδρος αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Αυτό που προτείνουμε θα βοηθήσει την ΕΕ να πάρει την τύχη της στα χέρια της. Αναλαμβάνουμε μεγαλύτερο ρόλο όσον αφορά την άμυνα και την προστασία των πολιτών μας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα τμήμα του προϋπολογισμού της διατίθεται για την πραγματοποίηση συλλογικών επενδύσεων με σκοπό την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εξοπλισμού για την προστασία των πολιτών μας. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας είναι ένα πραγματικό ευρωπαϊκό εργαλείο που ενθαρρύνει τις κοινές επενδύσεις και ενισχύει τις προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας.»

ΗΕλζμπιέτα Μπιενκόφσκα, επίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, πρόσθεσε τα εξής: «Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας είναι ένα ρηξικέλευθο μέσο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Με βάση τις πρώτες πρωτοβουλίες που δοκιμάστηκαν την τελευταία διετία, κλιμακώνουμε πλέον τις προσπάθειές μας με τη δημιουργία ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού μέσου για τη στήριξη συνεργατικών έργων στον τομέα της άμυνας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξής τους. Το Ταμείο αυτό, που θα έχει προϋπολογισμό 13 δισ. ευρώ, αποδεικνύει ότι η παρούσα Επιτροπή είναι αποφασισμένη να οικοδομήσει μια Ευρώπη που υπερασπίζεται και προστατεύει τους πολίτες της.»

 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, με προϋπολογισμό ύψους 13 δισ. ευρώ, θα χορηγήσει 4,1 δισ. ευρώ για την άμεση χρηματοδότηση ανταγωνιστικών και συνεργατικών έργων έρευνας, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων. Πέρα από τη φάση της έρευνας, θα διατεθούν 8,9 δισ. ευρώ για να συμπληρωθούν οι επενδύσεις των κρατών μελών, με τη συγχρηματοδότηση των δαπανών για την ανάπτυξη πρωτοτύπων και τις επακόλουθες απαιτήσεις πιστοποίησης και δοκιμών. Το Ταμείο θα φέρει την ΕΕ μεταξύ των κορυφαίων 4 επενδυτών στην έρευνα και την τεχνολογία στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη, και θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη διαμόρφωση καινοτόμου και ανταγωνιστικής βιομηχανικής και επιστημονικής βάσης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας είναι τα εξής:

 • Η χρηματοδότηση έργων που ενισχύουν την ασφάλεια της ΕΕ και ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες τις οποίες καθόρισαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και άλλοι περιφερειακοί και διεθνείς οργανισμοί, όπως το ΝΑΤΟ·
 • Επιλέξιμα είναι μόνο συνεργατικά έργα στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον 3 οργανισμοί από 3 κράτη μέλη·
 • Η ΕΕ θα συγχρηματοδοτεί την ανάπτυξη κοινών πρωτοτύπων μόνο όταν τα κράτη μέλη δεσμεύονται για την αγορά του τελικού προϊόντος.
 • Η διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης προωθείται σθεναρά με την παροχή υψηλότερων ποσοστών χρηματοδότησης, την υποστήριξη έργων από κοινοπραξίες που περιλαμβάνουν ΜΜΕ, και, αν κρίνεται αναγκαίο, με την προκήρυξη ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·
 • Η πρωτοποριακή καινοτομία αποτελεί στόχο: το 5 % των κονδυλίων προορίζεται για την ανάπτυξη ανατρεπτικής τεχνολογίας και καινοτόμου εξοπλισμού που θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη τεχνολογική υπεροχή της·
 • Τα έργα μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) ενδέχεται, εάν είναι επιλέξιμα, να λάβουν πρόσθετη συγχρηματοδότηση (πριμοδότηση) ύψους 10 %, αλλά η χρηματοδότηση δεν είναι αυτόματη.

 Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός για την ειρήνη

Η ύπατη εκπρόσωπος, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προτείνει, με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό για την ειρήνη, ένα νέο ταμείο εκτός προϋπολογισμού, ύψους 10,5 δισ. ευρώ, το οποίο θα συγκεντρώσει τους υφιστάμενους εκτός προϋπολογισμού μηχανισμούς που αφορούν την ασφάλεια και την άμυνα, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και να ξεπεραστούν οι περιορισμοί. Ο μηχανισμός θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης των στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Αυτό θα διευκολύνει τη συμβολή της ΕΕ σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις τις οποίες αναλαμβάνουν εταίροι και θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της στρατιωτικής και αμυντικής στήριξης που μπορεί να παράσχει η ΕΕ. Θα καλύπτει δαπάνες που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω των στρατιωτικών και των αμυντικών επιπτώσεών τους.

 

Επόμενα βήματα

Προκειμένου τα ενωσιακά κονδύλια να αρχίσουν να παράγουν αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν, είναι σημαντικό να επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία επί του συνολικού μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και των τομεακών προτάσεων.

Καθυστερήσεις παρόμοιες με εκείνες που σημειώθηκαν στην αρχή της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020, θα συνεπάγονταν την καθυστέρηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για συνεργατικά έργα σε τομείς όπως τα μεταϋλικά, το κρυπτογραφημένο λογισμικό, η τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή οι δορυφορικές επικοινωνίες.

Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος, αφού έλαβε τη στήριξη της Επιτροπής, θα υποβάλει την πρόταση για τη σύσταση ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ειρήνη στο Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να λάβει τη σχετική απόφασή του με ομοφωνία.

 Ιστορικό

Στις πολιτικές κατευθύνσεις που παρουσίασε ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ τον Ιούνιο του 2014 έθεσε ως προτεραιότητα την ενίσχυση της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, το 2016, εξήγγειλε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας.

Η Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη έκδοση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας τον Ιούνιο του 2017, χάρη στην οποία η συνεργασία στον τομέα της άμυνας σε επίπεδο ΕΕ μπόρεσε να δοκιμαστεί μέσω της προπαρασκευαστικής δράσης για την έρευνα στον τομέα της άμυνας (PADR) για την περίοδο 2017-2019 και του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP) για την περίοδο 2019-2020.

Η σημερινή πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας υλοποιεί τη δέσμευση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2017 για σταδιακή αύξηση της αρχικής χρηματοδότησης έως το 2020 με τη δημιουργία ενός σημαντικότερου ταμείου.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας θα συμπληρώσει άλλα προγράμματα της ΕΕ, ιδίως τον προϋπολογισμό ύψους 6,5 δισ. ευρώ που έχει διατεθεί στον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για να ενισχυθούν οι στρατηγικές υποδομές μεταφορών της ΕΕ, ώστε να καταστούν κατάλληλες για στρατιωτική κινητικότητα, και το νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζων Ευρώπη, με προϋπολογισμό 100 δισ. ευρώ.

4,8 δισ. EUR για τη χρηματοδότηση της ασφάλειας για μια Ευρώπη που προστατεύει

 Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί σημαντικά η τρέχουσα χρηματοδότηση της ασφάλειας — από 3,5 δισ. EUR σε 4,8 δισ. EUR.

Καθώς οι απειλές αποκτούν ολοένα και πιο πολύπλοκο και διεθνή χαρακτήρα, τα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία μιας Ένωσης που θα είναι ανθεκτική στις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και καλύτερα εξοπλισμένη για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Το ποσό των 2,5 δισ. EUR στο πλαίσιο του ενισχυμένου Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) συμπληρώνεται από σχεδόν 1,2 δισ. EUR για τον ασφαλέστερο παροπλισμό των πυρηνικών δραστηριοτήτων σε ορισμένα κράτη μέλη και προστίθεται στο 1,1 δισ. EUR για την ενίσχυση των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας.

Ο αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς δήλωσε τα εξής: «Το να αισθάνεται κανείς ασφαλής στο σπίτι ή όταν περπατά στον δρόμο είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Οι Ευρωπαίοι περιμένουν από τις κυβερνήσεις τους και από την Ένωση να τους παρέχουν την ασφάλεια αυτή. Μια πιο ευέλικτη χρηματοδότηση της ασφάλειας, προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες των κρατών μελών, θα διασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να προστατεύονται καλύτερα, όπως πρέπει. »

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε τα εξής: «Όταν πρόκειται για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών μας, δεν θα πρέπει να είμαστε φειδωλοί στις προσπάθειές μας — και τα χρήματά μας θα πρέπει να διατεθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Για τον λόγο αυτόν, αυξάνουμε τον προϋπολογισμό για την ασφάλεια για τα επόμενα έτη κατά το ένα τρίτο, έως τα 4,8 δισ. EUR. Βοηθάμε τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν καλύτερα για τις μελλοντικές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και τις απρόβλεπτες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Οικοδομούμε μια ασφαλέστερη και πιο ανθεκτική Ευρώπη για τους πολίτες μας. Μια Ευρώπη που προστατεύει.»

Ο Eπίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας Τζούλιαν Κινγκ δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να αναπτύξουμε μια σθεναρή αντίδραση στις πολυδιάστατες, διασυνοριακές και συνεχώς εξελισσόμενες απειλές κατά της ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε από τρομοκράτες και εγκληματίες — μια αντίδραση που δεν θα επικαλύπτει τις προσπάθειες των κρατών μελών, αλλά θα τις συμπληρώνει, συνδέοντας τες τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Η σημερινή πρόταση για ένα σημαντικά ενισχυμένο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας παρέχει ακριβώς αυτό: μια πιο ανθεκτική Ευρώπη ως βάση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας.»

Ενισχυμένο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)

Παρόλο που η προστασία των πολιτών αποτελεί πρωτίστως εθνική αρμοδιότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών. Η Επιτροπή προτείνει σήμερα να υπερδιπλασιαστεί η χρηματοδότηση του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), του βασικού χρηματοδοτικού μέσου για τη στήριξη των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας, από 1 δισ. EUR σε 2,5 δισ. EUR. Το νέο ταμείο θα περιλαμβάνει:

 • Νέο σύνολο στόχων: Το ενισχυμένο ΤΕΑ θα έχει 3 νέους στόχους με έμφαση: 1) στην αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου της ΕΕ· 2) στην εντατικοποίηση των διασυνοριακών κοινών επιχειρήσεων· και 3) στην ενίσχυση των δυνατοτήτων για την καταπολέμηση και την πρόληψη του εγκλήματος, καθώς και για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Έτσι, τα κράτη μέλη θα λάβουν στήριξη με πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να επιτύχουν αποτελέσματα σε τομείς προτεραιότητας στο πεδίο της ασφάλειας: καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης· σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα· ηλεκτρονικό έγκλημα· και προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.
 • Μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης: ποσό 1,5 δισ. EUR από το ταμείο θα διατεθεί στα κράτη μέλη για να μπορέσουν να αναπτύξουν μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα στον τομέα της ασφάλειας. Το υπόλοιπο ποσό του 1 δισ. EUR προορίζεται για απρόβλεπτες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και η διοχέτευση των κονδυλίων στα κράτη μέλη που τα χρειάζονται περισσότερο.
 • Καλύτερος συντονισμός σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ: Η ασφάλεια είναι ένα εξελισσόμενο και οριζόντιο ζήτημα που απαιτεί συντονισμένη αντίδραση της ΕΕ. Το ενισχυμένο ΤΕΑ θα συνεργάζεται αποτελεσματικότερα με άλλα ταμεία της ΕΕ, όπως τα ταμεία της πολιτικής συνοχής και το «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της αντίδρασης της ΕΕ στις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας σε όλα τα μέτωπα.
 • Ισχυρή εξωτερική διάσταση: Η ασφάλεια αποτελεί παγκόσμιο ζήτημα και η ασφάλειά μας στις χώρες μας εξαρτάται από τις ενέργειές μας πέραν των συνόρων της ΕΕ. Το ΤΕΑ θα συνεχίσει να στηρίζει μέτρα σε τρίτες χώρες, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη συμπληρωματικότητα με τις προτεραιότητες εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης και τους γενικούς στόχους σε αυτές τις χώρες.
 • Ενίσχυση των οργανισμών της ΕΕ: Εκτός του πλαισίου αυτού του ταμείου και σε πρόταση που θα υποβληθεί χωριστά, σχεδόν 1,1 δισ. EUR θα διατεθεί για την περαιτέρω ενίσχυση των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας — του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA).

 Συνέχιση του ασφαλούς παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων

Τα προγράμματα συνδρομής της ΕΕ στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων (ΠΣΠΠΕ) έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα κράτη μέλη κατά τη διαδικασία επιβράδυνσης και διακοπής της λειτουργίας των εν λόγω πυρηνικών εγκαταστάσεων στο τελευταίο στάδιο του κύκλου ζωής τους, διατηρώντας παράλληλα το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Για την περίοδο 2021-2027, η Ένωση θα συνεχίσει να παρέχει αυστηρά στοχοθετημένη χρηματοδοτική στήριξη ύψους 118 εκατ. EUR για τον παροπλισμό στη Βουλγαρία και τη Σλοβακία, καθώς και 552 εκατ. EUR για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Λιθουανία. Άλλα 348 εκατ. EUR θα διατεθούν για τον παροπλισμό και τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων των εγκαταστάσεων διεξαγωγής πυρηνικών ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα παρασχεθούν 160 εκατ. EUR για τη στήριξη γενικών δράσεων στους τομείς της πυρηνικής ασφάλειας και των πυρηνικών διασφαλίσεων.

Τέλος, η Επιτροπή προτείνει επίσης να ενισχυθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ, μέσω του συστήματος rescEU, με 1,4 δισ. EUR, ποσό που προστίθεται στα 4,8 δισ. EUR για τη μελλοντική χρηματοδότηση της ασφάλειας.

 Τα επόμενα βήματα

Προκειμένου οι πόροι της ΕΕ να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό να παράγουν αποτελέσματα στην πράξη, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία επί του συνολικού μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και των τομεακών προτάσεων.

Καθυστερήσεις παρόμοιες με εκείνες που σημειώθηκαν στην αρχή της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020 θα σήμαιναν ότι: 5 000 εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, των αστυνομικών και του σωφρονιστικού προσωπικού, δεν θα μπορούσαν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης· η μονάδα της ΕΕ για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου (IRU) στο πλαίσιο της Ευρωπόλ δεν θα μπορούσε να επισημάνει πάνω από 40 000 περιπτώσεις βίαιου εξτρεμιστικού επιγραμμικού περιεχομένου σε διαδικτυακές πλατφόρμες· και τα κράτη μέλη δεν θα μπορούσαν να ανταλλάξουν σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας, μεταξύ άλλων μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) το οποίο συμβουλεύθηκαν 5 δισ. φορές το 2017.

Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

 Ιστορικό

Η ασφάλεια αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για την Επιτροπή Γιούνκερ ήδη από την έναρξη της θητείας της — από τις πολιτικές κατευθύνσεις του προέδρου Γιούνκερ τον Ιούλιο του 2014 έως την πρόσφατη ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 13 Σεπτεμβρίου 2017.

Ωστόσο, η έκταση και ο επείγων χαρακτήρας της προσφυγικής κρίσης της περιόδου 2015-2016 αιφνιδίασε την Ευρώπη. Για να αποτραπεί μια ανθρωπιστική κρίση και να καταστεί δυνατή μια κοινή αντίδραση σε αυτήν την πρωτοφανή πρόκληση, καθώς και στις νέες απειλές κατά της ασφάλειας, η ΕΕ αξιοποίησε κάθε δυνατή ευελιξία στο πλαίσιο του υφιστάμενου προϋπολογισμού για την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων. Πέρα από τα αρχικά κονδύλια ύψους 6,9 δισ. EUR για το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ (Σύνορα και Αστυνομία) για την περίοδο 2014-2020, κινητοποιήθηκε πρόσθετο ποσό ύψους 3,9 δισ. EUR, δηλαδή συνολικά 10,8 δισ. EUR για τη μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια — χωρίς να περιλαμβάνεται το μεγάλο ποσό χρηματοδότησης που κινητοποιήθηκε για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης εκτός της ΕΕ.

Αξιοποιώντας τα διδάγματα του παρελθόντος, η Επιτροπή προτείνει τώρα να διπλασιαστεί η χρηματοδότηση σε όλους τους τομείς, με τη χορήγηση 10,4 δισ. EUR για τη μετανάστευση, 9,3 δισ. EUR για τη διαχείριση των συνόρων, 2,5 δισ. EUR για την εσωτερική ασφάλεια και 1,2 δισ. EUR για τον ασφαλέστερο παροπλισμό πυρηνικών δραστηριοτήτων σε ορισμένα κράτη μέλη, δηλαδή ποσό που ανέρχεται σε πάνω από 23 δισ. EUR συνολικά.

Επιπλέον, η στήριξη των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας, της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης θα αυξηθεί από 4,2 δισ. EUR σε 14 δισ. EUR.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Πορεία διαμαρτυρίας από την Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου - https://t.co/IebgcQSuXK -

 • Πουλούσε χωρίς άδεια στη λαϊκή - https://t.co/cG1xC6mKY4 -

 • Νέο σήριαλ στο σημερινό Δ.Σ. Βόλου με τον γνωστό ...πρωταγωνιστή - https://t.co/0mz3rvJ84e -

"Αλιεύοντας" την είδηση