Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Ελευθέρωση των θεωρήσεων: η Ε.Ε. επιβεβαιώνει ότι το Κοσσυφοπέδιο πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια αξιολόγησης
Ελευθέρωση των θεωρήσεων: η Ε.Ε. επιβεβαιώνει ότι το  Κοσσυφοπέδιο πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια αξιολόγησης

Ελευθέρωση των θεωρήσεων: η Ε.Ε. επιβεβαιώνει ότι το Κοσσυφοπέδιο πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια αξιολόγησης

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει εκπληρώσει τις δύο απαιτήσεις που απέμεναν για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων —την κύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης των συνόρων με το Μαυροβούνιο και ένα ενισχυμένο ιστορικό επιδόσεων στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της διαφθοράς— και κατά συνέπεια πληροί όλα τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στον χάρτη ς για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων.

Τον Μάιο του 2016, η Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να επιτραπεί στους του Κοσσυφοπεδίου να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς υποχρέωση θεώρησης, με την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των δύο απαιτήσεων πριν από την έγκριση της πρότασης.

Η Επιτροπή καλεί τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να προχωρήσουν προς την έγκριση της πρότασης.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Το Κοσσυφοπέδιο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία δύο χρόνια όσον αφορά την εκπλήρωση των δύο απαιτήσεων που απέμεναν για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Σήμερα, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι και τα δύο εναπομένοντα κριτήρια αξιολόγησης έχουν πλέον επιτευχθεί και ότι όλα τα υιπα κριτήρια εξακολουθούν να πληρούνται. Ευελπιστώ επίσης ότι το Κοσσυφοπέδιο θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις τόσο της μετανάστευσης όσο και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς. Καλώ λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν σύντομα την πρότασή μας για άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου. Η αυτή θα αποτελέσει σημαντική στιγμή για το Κοσσυφοπέδιο, για ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και για την Ευρώπη ως σύνολο.»

Από την έναρξη του διαλόγου με το Κοσσυφοπέδιο σχετικά με την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, το 2012, η Επιτροπή παρακολουθεί σε συνεχή βάση την εκπλήρωση των απαιτήσεων του χάρτη ς για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Η σημερινή έκθεση επιβεβαιώνει ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει εκπληρώσει τα δύο κριτήρια αξιολόγησης που απέμεναν αφότου η Επιτροπή υπέβαλε την 4η έκθεση προόδου τον Μάιο του 2016:

-Οριοθέτηση των συνόρων: κατόπιν θετικής ψήφου από τη Συνέλευση του Κοσσυφοπεδίου για τη συμφωνία οριοθέτησης των συνόρων με το Μαυροβούνιο, αυτό το κριτήριο αξιολόγησης εκπληρώθηκε στις 21 Μαρτίου 2018·

-Ιστορικό επιδόσεων στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς: η Επιτροπή παρακολουθεί το τελευταίο αυτό εναπομένον κριτήριο αξιολόγησης την τελευταία διετία και στις 3-4 Μαΐου πραγματοποίησε τεχνική αποστολή στο Κοσσυφοπέδιο για να αξιολογήσει περαιτέρω την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Η Επιτροπή είναι πλέον σε θέση να επιβεβαιώσει ότι οι αρχές του Κοσσυφοπεδίου δημιούργησαν και ενίσχυσαν ένα σταθερό ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα και την διαφθορά και την έκδοση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων σε τέτοιες υποθέσεις, εκπληρώνοντας έτσι με επιτυχία το τελικό κριτήριο αξιολόγησης.

Η σημερινή έκθεση επιβεβαιώνει επίσης ότι το Κοσσυφοπέδιο συνεχίζει να πληροί όλα τα άλλα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων όσον αφορά την επανεισδοχή και την επανένταξη, την ασφάλεια των εγγράφων, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και τα που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία.

Επόμενα βήματα

Η πρόταση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2016, για άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων που ορίζονται στον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Μόλις εγκριθεί η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για το Κοσσυφοπέδιο, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τη συνεχή εφαρμογή των απαιτήσεων μέσω του μηχανισμού αναστολής των θεωρήσεων και της Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.

Ιστορικό

Στις 19 Ιανουαρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε διάλογο με το Κοσσυφοπέδιο για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Τον Ιούνιο του 2012, η Επιτροπή υπέβαλε στο Κοσσυφοπέδιο χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, στον οποίο προσδιόριζε τη νομοθεσία και τα θεσμικά μέτρα που πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει το Κοσσυφοπέδιο για να προχωρήσει προς την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Ο χάρτης πορείας περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο μεταρρυθμίσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την επανένταξη και την επανεισδοχή, την ασφάλεια των εγγράφων, τη διαχείριση των συνόρων και της μετανάστευσης, το άσυλο, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς και τα που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία.

Η Επιτροπή εξέδωσε τέσσερις εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο του Κοσσυφοπεδίου στο πλαίσιο του διαλόγου για τις θεωρήσεις και στις 4 Μαΐου 2016 υπέβαλε πρόταση για άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου. Η πρόταση βασίστηκε στην παραδοχή ότι, έως την έγκρισης της πρότασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το Κοσσυφοπέδιο θα έχει κυρώσει τη συμφωνία οριοθέτησης των συνόρων με το Μαυροβούνιο και θα έχει ενισχύσει το ιστορικό των επιδόσεών του στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, εκπληρώνοντας έτσι τα δύο τελευταία κριτήρια αξιολόγησης.

Μόλις εγκριθεί η νομοθετική πρόταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου που διαθέτουν βιομετρικά διαβατήρια δεν θα υπόκεινται πλέον στην υποχρέωση θεωρήσεων για σύντομη διαμονή έως 90 ημερών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός της Ιρλανδίας και του ΗΒ, καθώς και στις τέσσερις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν (, Λιχτενστάιν, ορβηγία και Ελβετία).

"Αλιεύοντας" την είδηση