Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Βουλγαρίας
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Βουλγαρίας

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Βουλγαρίας

Στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την τελευταία της έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η Βουλγαρία για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, καθώς και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ).

Η σημερινή έκθεση εξετάζει την πρόοδο που σημειώθηκε το προηγούμενο έτος για την εκπλήρωση των 17 τελικών συστάσεων που διατύπωσε η Επιτροπή στην έκθεση του Ιανουαρίου 2017 και επιδοκιμάζει τη συνέχιση των προσπαθειών της Βουλγαρίας και την αποφασιστικότητά της να υλοποιήσει αυτές τις συστάσεις. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η Βουλγαρία — αν συνεχίσει τη σημερινή θετική της πορεία — θα είναι σε θέση να εκπληρώσει όλες τις υπόλοιπες συστάσεις και, ως εκ τούτου, τα εκκρεμή κριτήρια αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία του ΜΣΕ για τη Βουλγαρία θα καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος της θητείας της παρούσας Επιτροπής – σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έδωσε ο Πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατά την έναρξη της θητείας του.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Η έκθεση αυτή αναγνωρίζει ότι η Βουλγαρία συνέχισε να σημειώνει σταθερή πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των τελικών συστάσεων που διατυπώσαμε τον Ιανουάριο του 2017. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Εάν η σημερινή θετική πορεία συνεχιστεί και διατηρηθεί η πρόοδος με βιώσιμο και μη αναστρέψιμο τρόπο, είμαι βέβαιος ότι η διαδικασία του ΜΣΕ για τη Βουλγαρία θα μπορέσει να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος της θητείας της σημερινής Επιτροπής.»  

Κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών από την τελευταία έκθεση τον Νοέμβριο του 2017, η Βουλγαρία συνέχισε τις προσπάθειές της για την υλοποίηση των συστάσεων που είχαν διατυπωθεί στην έκθεση του Ιανουαρίου 2017. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πολλές από τις εν λόγω συστάσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ μερικές άλλες βρίσκονται πολύ κοντά στην υλοποίηση. Σε αυτή τη βάση, τρία κριτήρια αναφοράς (δικαστική ανεξαρτησία, νομοθετικό πλαίσιο και οργανωμένο έγκλημα) από τα έξι μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν προσωρινά κλείσει. Δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι σχετικές ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη, η συνεχής παρακολούθηση από την Επιτροπή είναι αναγκαία για να επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση.

Η Βουλγαρία πρέπει να συνεχίσει να επιτυγχάνει συγκεκριμένα αποτελέσματα, ώστε να παγιωθεί η επιτευχθείσα πρόοδος. Η θετική αυτή τάση θα πρέπει να διατηρηθεί στο πλαίσιο του ΜΣΕ και θα χρειαστεί συνεχής παρακολούθηση από τις βουλγαρικές αρχές μετά τη λήξη του ΜΣΕ. Η υποβολή διαφανών εκθέσεων από τις βουλγαρικές αρχές, καθώς και ο δημόσιος έλεγχος και ο έλεγχος από την κοινωνία των πολιτών θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάληψη της παρακολούθησης σε εθνικό επίπεδο και στην παροχή των αναγκαίων εγγυήσεων για τη διατήρηση της προόδου και της πορείας των μεταρρυθμίσεων. Επιπλέον, στην έκθεσή της η Επιτροπή επισημαίνει τη σημαντική επιδείνωση του περιβάλλοντος των βουλγαρικών μέσων ενημέρωσης κατά τα τελευταία χρόνια, που κινδυνεύει να περιορίσει την πρόσβαση του κοινού στην πληροφόρηση και να επηρεάσει αρνητικά τη δικαστική ανεξαρτησία, καθώς ορισμένα μέσα επιδίδονται σε στοχευμένες επιθέσεις κατά δικαστών. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η ικανότητα των μέσων ενημέρωσης καθώς και της κοινωνίας των πολιτών να απαιτούν από όσους κατέχουν θέσεις εξουσίας να λογοδοτούν για τις πράξεις τους σε ένα πολυφωνικό περιβάλλον χωρίς να υφίστανται πιέσεις αποτελεί σημαντικό ακρογωνιαίο λίθο για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που καλύπτει ο ΜΣΕ, καθώς και γενικότερα για τη βελτίωση της διακυβέρνησης.

Η Επιτροπή είναι βέβαιη ότι η Βουλγαρία θα συνεχίσει τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες και ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώσει όλες τις υπόλοιπες συστάσεις. Θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο και θα προβεί σε περαιτέρω εκτίμηση της επιτευχθείσας προόδου πριν από το τέλος της θητείας της παρούσας Επιτροπής. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή αναμένει ότι η διαδικασία του ΜΣΕ για τη Βουλγαρία θα ολοκληρωθεί. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία να συνεχίσει την τρέχουσα θετική της πορεία όσον αφορά την υλοποίηση των υπόλοιπων συστάσεων.

Ιστορικό

Την 1η Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή θέσπισε τον μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ) για να αξιολογεί την πρόοδο σε σχέση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Βουλγαρία στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης, καθώς και της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Από το 2007, η Επιτροπή υποβάλλει σε τακτά διαστήματα γραπτές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο σε αυτούς τους τομείς. Οι εκθέσεις αυτές βασίζονται σε επαφές με κράτη μέλη, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, διεθνείς οργανισμούς, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, καθώς και σε διάφορες άλλες πηγές. Τα συμπεράσματα της Επιτροπής και η μεθοδολογία του ΜΣΕ λαμβάνουν συστηματικά την ισχυρή υποστήριξη των κρατών μελών στο πλαίσιο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου μετά από κάθε έκθεση.

Η έκθεση του ΜΣΕ του Ιανουαρίου 2017 έκανε απολογισμό των δέκα ετών λειτουργίας του ΜΣΕ και παρουσίασε τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις που απομένουν, καθώς και τα κυριότερα λοιπά μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του μηχανισμού. Η Επιτροπή διατύπωσε 17 συστάσεις οι οποίες, εάν υλοποιηθούν από τη Βουλγαρία, θα μπορούσαν να θεωρηθούν επαρκείς για την ολοκλήρωση του ΜΣΕ, εκτός εάν άλλες εξελίξεις αναστρέψουν σαφώς την πορεία της προόδου. Στην έκθεση του Ιανουαρίου τονίστηκε ότι η ταχύτητα της διαδικασίας θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα η Βουλγαρία θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις συστάσεις με μη αναστρέψιμο τρόπο. Μια πρώτη αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τις 17 συστάσεις εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2017, αλλά τη στιγμή εκείνη η Επιτροπή δεν μπορούσε ακόμη να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα κριτήρια αναφοράς είχαν επιτευχθεί με ικανοποιητικό τρόπο.

Η σημερινή έκθεση λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που έλαβε η Βουλγαρία από τον Νοέμβριο του 2017 και μετά. Περιλαμβάνει την εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι βουλγαρικές αρχές έχουν παρακολουθήσει τη συνέχεια που δόθηκε στις 17 συστάσεις, και συμπληρώνεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της, το οποίο περιλαμβάνει διεξοδική ανάλυση της Επιτροπής, με βάση τον συνεχή διάλογο μεταξύ των βουλγαρικών αρχών και των υπηρεσιών της Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO – Εκθέσεις του ΜΣΕ για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Όλες οι εκθέσεις του ΜΣΕ

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση