Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΣΜΟΣ » Δέσμη παραβάσεων Απριλίου  σε χώρες  της E.E. 
Δέσμη παραβάσεων Απριλίου  σε χώρες  της E.E. 

Δέσμη παραβάσεων Απριλίου  σε χώρες  της E.E. 

Η Ευρωπϊκή Επιτροπή, στην τκτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η Επιτροπή οφείλει να αναγνωρίσει την πίεση που ασκείται επί του παρόντος στους διοικητικούς πόρους των κρατών μελών λόγω της πανδημίας του κορωναϊού.

Υπό αυτό το πρίσμα, σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει, κατ' εξαίρεση, μόνο περατωθείσες υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. Η Επιτροπή ανταποκρίνεται στον ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών με μεγάλη υπευθυνότητα και έχει καταστήσει σαφές στα κράτη μέλη ότι, παρά την κατάσταση που επικρατεί, θα εξακολουθήσει να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει όταν κρίνεται αναγκαίο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των τακτικών κύκλων αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

1. Ένωση Ασφάλειας
(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 229 53156· Laura Berard — Τηλ.: + 32 229 55721· Ciara Bottomley — Τηλ.: +32 229 69971)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περατώνει σήμερα τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά 8 κρατών μελών, καθώς μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Βουλγαρίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Εσθονίας, της Κύπρου, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας και της ς, καθώς έχουν πλέον μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών [οδηγία (ΕΕ) 2016/681].

Η εν λόγω οδηγία ορίζει τους κανόνες σχετικά με τη διαβίβαση από τις αεροπορικές εταιρείες στις αρχές των κρατών μελών των δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (δηλ. των πληροφοριών που παρέχονται από τους επιβάτες στις αεροπορικές εταιρείες κατά την κράτηση και τον έλεγχο των αεροπορικών εισιτηρίων), καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου, με πλήρη σεβασμό των εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων.

Η επεξεργασία των δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών είναι ένα σημαντικό και διεθνούς εμβέλειας εργαλείο που διαθέτουμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών εγκληματικότητας, συμβάλλοντας στον εντοπισμό ύποπτων ταξιδιωτικών συνηθειών και στην ταυτοποίηση δυνητικών εγκληματιών και τρομοκρατών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ήταν προηγουμένως άγνωστοι στις αρχές επιβολής του νόμου.

Η οδηγία αποτελεί ουσιαστικό συστατικό για την αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας και, για να υλοποιηθούν πλήρως τα οφέλη της, έχει καθοριστική σημασία όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να διαθέτουν συστήματα για τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών. Επί του παρόντος, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον τα μέτρα μεταφοράς που εγκρίθηκαν από τα 8 κράτη μέλη είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας. Η σημερινή απόφαση δεν προδικάζει το αποτέλεσμα αυτής της ς.

2. Δικαιοσύνη
(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253· Guillaume Mercier — Τηλ.: +32 229 80564· Katarzyna Kolanko — Τηλ.: + 32 229 63444)

Συνεργασία στον τομέα του ποινικού δικαίου: Η Επιτροπή περατώνει τις υποθέσεις κατά της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, της ΕΛΛΑΔΑΣ και της ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, μετά την πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των αποφάσεων-πλαισίων σχετικά με το ποινικό δίκαιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Ιρλανδίας μετά την πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο τριών αποφάσεων-πλαισίων σχετικά με το ποινικό δίκαιο.

Οι εν λόγω αποφάσεις αφορούν αντίστοιχα την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους (απόφαση-πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου)· την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις (απόφαση-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου)· και την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών (απόφαση-πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου).

Σκοπός της απόφασης-πλαισίου σχετικά με τα μέτρα αναστολής και τις εναλλακτικές κυρώσεις είναι να διευκολυνθεί η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων αναστολής και εναλλακτικών κυρώσεων στην περίπτωση παραβατών που δεν διαμένουν στο κράτος μέλος έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης. Η απόφαση-πλαίσιο για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων εξασφαλίζει την αμοιβαία αναγνώριση των ποινικών αποφάσεων που επιβάλλουν ποινές φυλάκισης και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της κοινωνικής επανένταξης των καταδίκων.

Η απόφαση-πλαίσιο για τις χρηματικές ποινές επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση των χρηματικών ποινών, παρέχοντας τη δυνατότητα σε δικαστικές ή διοικητικές αρχές να διαβιβάζουν αποφάσεις που επιβάλλουν χρηματική ποινή απευθείας σε αρχή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και να επιτυγχάνουν την αναγνώριση και την ευχερή εκτέλεση της ποινής αυτής.

Δεδομένου ότι η Ιρλανδία και η Βουλγαρία δεν μετέφεραν δεόντως στο εθνικό τους δίκαιο εντός της νόμιμης προθεσμίας την απόφαση-πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την απόφαση-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου αντίστοιχα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις αρμόδιες αρχές των εν λόγω χωρών τον Ιανουάριο του 2019 και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2019.

Έκτοτε, τόσο η Ιρλανδία όσο και η Βουλγαρία ανακοίνωσαν την πλήρη μεταφορά των αποφάσεων στο εθνικό τους δίκαιο και η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Η Ελλάδα κοινοποίησε τη μεταφορά της απόφασης-πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου στο εθνικό της δίκαιο μετά τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας αλλά πριν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου από την Επιτροπή. Δεδομένου ότι τα μέτρα της ελληνικής πλευράς εξασφαλίζουν την πλήρη μεταφορά της απόφασης στο εθνικό δίκαιο, η υπόθεση της ΕΕ κατά της Ελλάδας μπορεί να περατωθεί.

Δικαιώματα των θυμάτων: Η Επιτροπή περατώνει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά τεσσάρων κρατών μελών, καθώς έχουν πλέον μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, των Κάτω Χωρών και της Φινλανδίας, μετά την κοινοποίηση των μέτρων με τα οποία μεταφέρεται πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων. Η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων της εγκληματικότητας και διασφαλίζει ότι τα άτομα που έχουν πέσει τα εγκληματικών πράξεων αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται με σεβασμό. Επίσης, πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη προστασία, υποστήριξη και στη .

Η οδηγία ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα των θυμάτων και των μελών της οικογένειάς τους στην ενημέρωση, την υποστήριξη και την προστασία σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες των θυμάτων. Επιπλέον, ενισχύει περαιτέρω τα δικονομικά δικαιώματα των θυμάτων στις ποινικές διαδικασίες. Ως προθεσμία για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών είχε οριστεί η 16η Νοεμβρίου 2015.

Η Επιτροπή είχε κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, της Φινλανδίας, της Ιρλανδίας και των Κάτω Χωρών, με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής τον Ιανουάριο του 2016. Αιτιολογημένες γνώμες απεστάλησαν στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2017 και τον Μάρτιο του 2019· στη Φινλανδία, τον Μάρτιο του 2019· στην Ιρλανδία, τον Οκτώβριο του 2017 και τον Νοέμβριο του 2018· και στις Κάτω Χώρες, τον Μάρτιο του 2019.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση