Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » Ξεκίνησε η ρύθµιση στεγαστικών
Ξεκίνησε η ρύθµιση στεγαστικών

Ξεκίνησε η ρύθµιση στεγαστικών

ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Στη διάθεση των δανειοληπτών είναι από χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους διασώζοντας με αυτό τον τρόπο την τους από πλειστηριασμό.

Ηδη χθες από το πρωί, οπότε τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα, μέχρι στις 6 το απόγευμα, είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 2.335 άτομα, ενώ είχαν αντλήσει στοιχεία από τράπεζες ήδη 159. Η «Κ» επιχειρεί σήμερα να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμες ερωτήσεις που μπορεί να έχουν οι δανειολήπτες, οι οποίοι θέλουν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

1) Πού και μέχρι πότε μπορεί να υποβληθεί η αίτηση;

– Ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα http://www.keyd.gov.gr/a-katoikia/έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

2) Ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο της αίτησης;

– Πλήρη στοιχεία του αιτούντος, του ή της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του, των παραπάνω από οποιαδήποτε πηγή και αιτία, κατάλογος των πιστωτών με ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτήσεις για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια , κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πλήρης περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων που είναι εγγεγραμμένα στην κύρια του αιτούντος, κατάλογος των πιστωτών με οφειλές ανεπίδεκτες ρύθμισης, δήλωση του αιτούντος ότι, πρώτον, δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση που απέρριψε αίτηση υπς στον νόμο Κατσέλη, λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση κατά την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 και, δεύτερον, ότι οι οφειλές των οποίων ζητεί τη ρύθμιση δεν έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις για εξυγίανση επιχειρήσεων ούτε υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισής τους κατά τις διατάξεις αυτές.

3) Πρέπει ο αιτών να συνυποβάλει δικαιολογητικά για τα παραπάνω;

– Αρκετά από τα παραπάνω στοιχεία αντλούνται αυτομάτως από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, καθώς ήδη είναι συνδεδεμένη με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και της «Τειρεσίας Α.Ε.» Τα δικαιολογητικά που πρέπει οπωσδήποτε να συνυποβάλει ο αιτών είναι τα ακόλουθα: α) πιστοποιητικό βαρών της κύριας κατοικίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου αυτής, β) αν ο οφειλέτης ή ο/η σύζυγός του είναι κύριος ή επικαρπωτής γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για το οποίο δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝΦΙΑ, συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου, υπογεγραμμένο από συμβολαιογράφο, γ) εκτίμηση εκτιμητή εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας του, σε περίπτωση που ο αιτών διαφωνεί με την καταχωρισμένη εμπορική αξία της κύριας κατοικίας στα βιβλία των πιστωτών.

4) Ενημερώνεται ο αιτών για το εάν πληροί τα που θέτει ο νόμος προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του;

– Πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, με ειδική ένδειξη, ενημερώνει τον αιτούντα για την επιλεξιμότητά του ή μη.

5) Πώς ξεκινάει η διαδικασία συνεννόησης με τους πιστωτές;

Μόλις υποβληθεί οριστικά η αίτηση, η πλατφόρμα κοινοποιεί την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφά της στους πιστωτές. Μέσα σε ένα μήνα, ο κάθε πιστωτής μπορεί να υποβάλει πρόταση για ρύθμιση της απαίτησής του. Ο αιτών μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων των πιστωτών δηλώνει ποιες από τις υποβληθείσες αποδέχεται και ποιες απορρίπτει. Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση, η αποδοχή του επέχει θέση ηλεκτρονικής υπογραφής του σχεδίου σύμβασης που έχει αναρτηθεί. Εάν περάσει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός, θεωρείται ότι ο αιτών απέρριψε την πρόταση.

6) Σε περίπτωση που ο πιστωτής ισχυρισθεί ότι ο αιτών είναι μη επιλέξιμος, μπορεί να αρνηθεί να υποβάλει πρόταση;

– Ναι. Στην περίπτωση αυτή όμως προσδιορίζει τον λόγο της μη επιλεξιμότητας και μεταφορτώνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, αν αυτό υπάρχει.

Τι ισχύει για τις εκκρεμείς υποθέσεις του ν. Κατσέλη

Η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας και η υποβολή αίτησης σε αυτήν δεν αναιρεί υπό προϋποθέσεις και την προσπάθεια προστασίας της α΄ κατοικίας μέσω δικαστικής ρύθμισης. Ας δούμε τι συμβαίνει σε διάφορες περιπτώσεις και κατά πόσον λειτουργούν ή όχι παράλληλα τα δύο είδη ρύθμισης.

7) Εάν έχει κατατεθεί αίτηση στον προηγούμενο νόμο (νόμος Κατσέλη) και είναι εκκρεμής, μπορεί να υποβληθεί αίτηση για τη συναινετική ρύθμιση των οφειλών και την προστασία της κύριας κατοικίας, βάσει του νέου νόμου, του νόμου 4605/2019;

– Φυσικά πρόσωπα, που έχουν ασκήσει αίτηση του ν. Κατσέλη και αυτή είναι εκκρεμής είτε ενώπιον του Ειρηνοδικείου είτε, κατ' έφεση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, χωρίς να έχει συζητηθεί η αίτηση ή η έφεση (δηλ. ακόμα και αν έχουν λάβει προσωρινή διαταγή), μπορούν να υποβάλουν αίτηση συναινετικής ρύθμισης των οφειλών τους. Εάν οποιαδήποτε από τις οφειλές ρυθμιστεί συναινετικά, τότε η που έχει ανοιχτεί με την αίτηση του νόμου Κατσέλη καταργείται. Εάν ο οφειλέτης έχει και λοιπές οφειλές, τις οποίες επιθυμεί να ρυθμίσει μέσω της υπς στον νόμο Κατσέλη, θα πρέπει να επανέλθει με νέα αίτηση υπαγωγής στον εν λόγω νόμο.

8) Εάν ο αιτών έχει λάβει προσωρινή διαταγή βάσει αίτησης που έχει καταθέσει με το ν. Κατσέλη, τι γίνεται;

– Μέχρι η αίτηση να συζητηθεί στην τακτική δικάσιμο, εξακολουθεί να έχει την προστασία της προσωρινής διαταγής. Στο διάστημα αυτό, μπορεί να επιδιώξει να ρυθμίσει συναινετικά τις οφειλές του με τους πιστωτές του βάσει του 4605/2019. Εάν η συναινετική ρύθμιση αποτύχει, τότε, για να υποβάλει δικαστικά την αίτηση ρύθμισης, πρέπει να παραιτηθεί από την αίτηση του ν. Κατσέλη και άρα παύει η προστασία του μέσω της προσωρινής διαταγής.

 

Πηγή: kathimerini.gr
[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση