Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Συνεχίζουν την αποχή οι δικηγόροι του Βόλου
Συνεχίζουν την αποχή οι δικηγόροι του Βόλου

Συνεχίζουν την αποχή οι δικηγόροι του Βόλου

Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου της 5-7-2016 αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής με τη μορφή της στοχευμένης αποχής από 7-7-2016 μέχρι τις 15-9-2016.

Συγκεκριμένα σε σύνολο 567 εγγεγραμμένων μελών ψήφισαν 197 μέλη. Στην ψηφοφορία με τα ερωτήματα στοχευμένη αποχή από τις 7-7-2016 μέχρι τις 15-9-2016 ή αποχή με το ισχύον διευρυμένο πλαίσιο από 7-7-2016 μέχρι 15-9-2016, ψήφισαν 102 μέλη υπέρ της στοχευμένης αποχής και υπέρ της αποχής με το ισχύον διευρυμένο πλαίσιο 92 μέλη. Λευκά 2, άκυρα 1.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το πλαίσιο που αποφάσισε η Ολομέλεια της 2-6-2016 και επανέλαβε η Συντονιστική Επιτροπή της 8ης Ιουνίου 2016 και ενέκρινε η Γεν.Συνέλευση του της 5-7-2016:

Μεταβολή πλαισίου – Στοχευμένη αποχή

Αποχή από:

· Διοικητικές δίκες: φορολογικές (συμπεριλαμβανομένης της δημοτικής φορολογίας), τελωνειακές και όσες έχουν αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα, στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον υπάρχει ολικώς ή μερικώς αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα ή έχει ληφθεί προσωρινή δικαστική προστασία (είτε δυνάμει προσωρινής διαταγής, είτε δυνάμει ς επί αναστολής). Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, (ομοίως, στις φορολογικές, συμπεριλαμβανομένης της δημοτικής φορολογίας, τελωνειακές και τις υποθέσεις με αντικείμενο διοικητικά πρόστιμα), αποχή από δίκες όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, , , Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κ.λπ.) έχει ασκήσει το ένδικο μέσο.

· Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στις υποθέσεις του Κ, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (έχει ληφθεί προσωρινή διαταγή ή ς αναστολής), καθώς επίσης σε όλες τις δίκες του Κ , όπου ο δημόσιος φορέας (Δημόσιο, , , Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή κ.λπ.) είναι ανακόπτων (στον πρώτο βαθμό), ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν ο δημόσιος φορέας έχει ασκήσει ένδικο μέσο.

· Ποινικές δίκες: αποχή μόνο από φορολογικές, τελωνειακές και κοινωνικοασφαλιστικές (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής με άλλα ποινικά . Από τις ως άνω περιπτώσεις η αποχή δεν εκτείνεται: α) στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α' βαθμό και επταετία σε β' βαθμό, και β) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούμενοι.

· Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στον πρώτο βαθμό στις υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους Τραπεζών ή Εταιριών Διαχείρισης ή Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, εφόσον υπάρχει προσωρινή δικαστική προστασία (προσωρινή διαταγή ή αναστολή) ή στον δεύτερο βαθμό και στο στάδιο της αναίρεσης όταν η Τράπεζα ή η Εταιρία Διαχείρισης ή Απόκτησης απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις έχει ασκήσει ένδικο μέσο. Η αποχή δεν εκτείνεται : α) στην ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης, β) στην ανακοπή κατά κατακυρωτικής έκθεσης , γ) στην ανακοπή τρίτου, οι οποίες συζητούνται κανονικά.

· Δίκες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και του ΕΟΠΠΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ είναι ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων. Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν (ο ίδιος) ενάγων ή αιτών ή προσφεύγων ή ανακόπτων. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται σε όλες τις περιπτώσεις που ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει επιτύχει υπέρ αυτού προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτού αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά).

· Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή από όλες τις διαδικασίες όπου ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΠΥ έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.

"Αλιεύοντας" την είδηση