Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Προκήρυξη τριάντα (30) θέσεων διοικητικών υπαλλήλων από την Εθνική Τράπεζα
Προκήρυξη τριάντα (30) θέσεων διοικητικών υπαλλήλων από την Εθνική Τράπεζα

Προκήρυξη τριάντα (30) θέσεων διοικητικών υπαλλήλων από την Εθνική Τράπεζα

Το ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την κάλυψη τριάντα (30) θέσεων διοικητικών υπαλλήλων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Τέσσερεις (4) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Οικονομικής Σχολής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με 3ετή προϋπηρεσία σε λογιστήριο ή/και μισθοδοσία.

Για την Αθήνα:      2 θέσεις
Για τη Θεσσαλονίκη:      2 θέσεις


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με βαθμό πτυχίου λίαν καλώς (6,50) και άνω.
 • Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με επίπεδο γνώσης τουλάχιστον καλώς  (Γ/Β2).
 • Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ  (π.χ. E.C.D.L.).
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α΄ τάξης.
 • 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε τμήμα λογιστηρίου ή/και μισθοδοσίας.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα συνεκτιμηθούν:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο (π.χ. Μ.Ο.Π.Α. ΜΒΑ, MSc Accounting and Finance κ.λ.π.).
 2. Επαγγελματικές πιστοποιήσεις στο αντικείμενο (π.χ. ορκωτού λογιστή, ΙΕΣΟΕΛ, ACCA, ICFE, DiplFR).
 3. Εμπειρία στη χρήση του λογισμικού SAP στο αντικείμενο.
 4. Επίπεδο γνώσης περισσοτέρων της μίας γλώσσας και μέχρι πέντε.

Γενική κλίμακα μοριοδότησης (συντελεστές βαρύτητας):

 • 50%   –    Πτυχίο
 • 20%   –    Ξένη Γλώσσα
 • 20%   –    Προϋπηρεσία
 • 10%   –    Επαγγελματικές πιστοποιήσεις

B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων  τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή  Α.Τ.Ε.Ι. Σχολών Επιχειρήσεων, Οργάνωσης & Διοίκησης και Σχολών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο.

Για την Αθήνα:        2 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με βαθμό πτυχίου λίαν καλώς (6,50) και άνω.
 • Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με επίπεδο γνώσης τουλάχιστον καλώς  (Γ/Β2).
 • Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ  (π.χ. E.C.D.L.).
 • 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο ζητούμενο αντικείμενο (Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού κ.λ.π.).

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα συνεκτιμηθούν:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκηση Υπηρεσιών, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφή αντικείμενα  (π.χ. MSc σε Management, Human Resources Management, κ.λ.π.).
 2. Επαγγελματικές πιστοποιήσεις στο αντικείμενο (π.χ. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Διοίκηση Λειτουργιών, κ.λ.π.).
 3. Εμπειρία στη χρήση του λογισμικού SAP στο αντικείμενο.
 4. Επίπεδο γνώσης περισσοτέρων της μίας γλώσσας και μέχρι πέντε.

Γενική κλίμακα μοριοδότησης (συντελεστές βαρύτητας):

 • 50%   –   Πτυχίο
 • 20%   –    Ξένη Γλώσσα
 • 20%   –    Προϋπηρεσία
 • 10%   –    Επαγγελματικές πιστοποιήσεις

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Έντεκα (11) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.  (οποιασδήποτε σχολής).

Για την Αθήνα:      8 θέσεις
Για τη Θεσσαλονίκη:      3 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με βαθμό πτυχίου λίαν καλώς (6,50) και άνω.
 • Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με επίπεδο γνώσης τουλάχιστον καλώς  (Γ/Β2).
 • Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ  (π.χ. E.C.D.L.).

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα συνεκτιμηθούν:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Διοικητικές ή Οικονομικές Υπηρεσίες Υγείας (π.χ. MSc, MBA, κ.λ.π.).
 2. Επαγγελματικές πιστοποιήσεις (π.χ. επιμόρφωση διοικητικών και οικονομικών στελεχών επιχειρήσεων, πιστοποίηση επαγγελματικών μεταπτυχιακών τίτλων ACCA, CFA, PMP, κ.λ.π.).
 3. Επίπεδο γνώσης περισσοτέρων της μίας γλώσσας και μέχρι πέντε.

Γενική κλίμακα μοριοδότησης (συντελεστές βαρύτητας):

 • 60%   –  Πτυχίο
 • 20%   –  Ξένη Γλώσσα
 • 20%   –  Επαγγελματικές πιστοποιήσεις

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Έντεκα (11) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων  απολυτηρίου Λυκείου.

Για την Αθήνα:      10 θέσεις
Για τη Θεσσαλονίκη:        1 θέση


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Απολυτήριο λυκείου, με βαθμό προς δέκα επτά (17) και άνω.
 • Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με επίπεδο γνώσης τουλάχιστον καλώς  (Γ/Β2).
 • Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ  (π.χ. E.C.D.L.).

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα συνεκτιμηθούν:

 1. Επαγγελματικές πιστοποιήσεις (π.χ. εξειδικευμένη επιμόρφωση σε διοικητικές ή/και οικονομικές υπηρεσίες, κ.λ.π.).
 2. Επίπεδο  γνώσης περισσοτέρων της μίας γλώσσας και μέχρι πέντε.

Γενική κλίμακα μοριοδότησης (συντελεστές βαρύτητας):

 • 60%   –  Βαθμός απόλυσης
 • 20%   –  Ξένη Γλώσσα
 • 20%   –  Επαγγελματικές πιστοποιήσεις (γνώση Η/Υ, κ.λ.π.).

Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Δύο (2) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατόχων  τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Σχολών Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ή κατόχων τίτλων σπουδών οποιασδήποτε  σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο (Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Οικονομικά Μονάδων Υγείας, Στατιστική και Πληροφορική στη Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας).

Για την Αθήνα:        2 θέσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. με βαθμό πτυχίου λίαν καλώς (6,50) και άνω.
 • Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας με επίπεδο γνώσης τουλάχιστον καλώς  (Γ/Β2).
 • Πιστοποιημένη γνώση στη χρήση Η/Υ  (π.χ. E.C.D.L.).
 • 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο ζητούμενο αντικείμενο (Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Οικονομικά Μονάδων Υγείας, Στατιστική και Πληροφορική στη Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας, κ.λ.π.).

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα συνεκτιμηθούν:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Οικονομικά Μονάδων Υγείας, Στατιστική και Πληροφορική στη Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας, κ.λ.π.
 2. Επαγγελματικές πιστοποιήσεις στο αντικείμενο (π.χ. ACCA, CFA, PMP, κ.λ.π.), εκπαίδευση σε Οργανωτικές, Διοικητικές, Οικονομικές και Διαχειριστικές μεθόδους σε Νοσοκομεία, Κλινικές και άλλες Μονάδες Υπηρεσιών Υγείας.
 3. Εμπειρία στη χρήση του λογισμικού SAP στο αντικείμενο.
 4. Επίπεδο γνώσης περισσοτέρων της μίας γλώσσας και μέχρι πέντε.

Γενική κλίμακα μοριοδότησης (συντελεστές βαρύτητας):

 • 50%   –    Πτυχίο
 • 20%   –    Ξένη Γλώσσα
 • 20%   –    Προϋπηρεσία
 • 10%   –    Επαγγελματικές πιστοποιήσεις

Γενικοί Όροι και Επισημάνσεις για όλες τις Κατηγορίες

 • Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όσοι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης πληρούν τις προϋποθέσεις της κάθε κατηγορίας, γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα και οι άρρενες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό αποτελεί η ύπαρξη έγκυρου Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Υποψήφιοι που δεν διαθέτουν Α.Φ.Μ. οφείλουν να απευθυνθούν άμεσα στην οικεία Δ.Ο.Υ. για την απόκτηση Α.Φ.Μ., προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμπλήρωση της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής».
 • Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μόνο για μία κατηγορία.
 • Όλοι οι προσληφθέντες θα δηλώσουν ότι θα παραμείνουν στην πόλη όπου θα τοποθετηθούν από το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) για μία τουλάχιστον 10ετία. Η επιλογή της πόλης τοποθέτησης θα γίνει από τους επιτυχόντες με βάση τη σειρά επιτυχίας τους.
 • Οι επιτυχόντες θα πρέπει να έχουν Λευκό Ποινικό Μητρώο.
 • Οι επιτυχόντες θα κληθούν να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μπορεί να αρνηθεί την πρόσληψη υποψηφίων αν διαπιστωθεί ότι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Όλοι οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και να έχει αντιστοιχηθεί η βαθμολογία τους.
 • Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με επικυρωμένη βεβαίωση του εργοδότη και με τα αντίστοιχα ένσημα ασφάλισης.
 • Σε περίπτωση που υποψήφιος αποκρύψει ότι είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής, αυτό θα ληφθεί υπόψη στα του προσόντα μετά από οκτώ (8) έτη.
 • Σε περίπτωση που υποβληθεί ηλεκτρονική αίτηση υποψηφίου, ο οποίος δεν είναι πτυχιούχος κατά τον χρόνο υποβολής, όταν αποκτήσει και καταθέσει στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. το πτυχίο του, αυτό θα αναγνωριστεί στα του προσόντα.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων θα διεξαχθεί ηλεκτρονική ενώπιον ς.
 • Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα και συστημένη επιστολή από πλευράς Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
 • Οι επιτυχόντες, πριν από την πρόσληψή τους θα κληθούν να καταθέσουν βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο ποινικού μητρώου και επικυρωμένα όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην κατηγορία την οποία επέλεξαν.
 • Με στον ιστότοπο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα ενημερωθούν για την ημερομηνία από την οποία, πληκτρολογώντας τον αριθμό της υποβληθείσας αίτησης, θα πληροφορούνται τη σειρά κατάταξής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους, από τη Δευτέρα 22.6.2015 και 12:00 (μεσημβρινή) έως και τη Δευτέρα 13.7.2015 και 12:00 (μεσημβρινή), επιλέγοντας το σχετικό πεδίο με τίτλο «Ηλεκτρονική Αίτηση Διαγωνισμού» στον ιστότοπο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Η εν λόγω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986. Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Διευκρινίζεται ότι η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση,συνεπώς η σειρά υποβολής της αίτησης δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο.

 

 

 

"Αλιεύοντας" την είδηση