Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2017 η δράση «Επιχειρηματική επανεκκίνηση»
Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2017 η δράση «Επιχειρηματική επανεκκίνηση»

Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2017 η δράση «Επιχειρηματική επανεκκίνηση»

ΜΑΙΡΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ*

Από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) έχει ανακοινωθεί ότι, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, παρατάθηκε η ημερομηνία ολοκλήρωσης των δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ).

Η παράταση δόθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν την περαιτέρω ανάγκη υποστήριξης της ρευστότητας της αγοράς, καθώς και το αυξημένο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις για χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.
Συγκεκριμένα, η παράταση αφορά τις δράσεις:

«Επιχειρηματική επανεκκίνηση».
– «Νησιωτική τουριστική επιχειρηματικότητα».
– «Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ».

Σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης «Επιχειρηματική επανεκκίνηση», η οποία έχει προκηρυχθεί από το ΕΤΕΑΝ για τη χρηματοδότηση ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους, στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Η δράση έχει στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων, καθώς και το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, ενόψει της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας, μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Είδος χρηματοδότησης

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση αφορά δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού) και δάνεια επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους.

Πιο συγκεκριμένα, αφορά:

 • Δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που υπάχθηκαν στον Ν. 3299/2004, που εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.
 • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού).

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Ως επιλέξιμες ορίζονται οι εξής επιχειρήσεις:

 • Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ., που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω.
 • Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (αυτό ελέγχεται κατά την εκταμίευση του δανείου).
 • Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε εγγυημένο δάνειο.

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

 • Προβληματικές επιχειρήσεις.
 • Παράνομες ενισχύσεις.
 • Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Επιλέξιμες

Υποπρόγραμμα 1. που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί:

 • Στον αναπτυξιακό Ν. 3299/2004 ή σε άλλο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου.
  Υποπρόγραμμα 2. Οι που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ως επιλέξιμες νοούνται οι που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό-συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε δαπάνες που σχετίζονται με τη δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση. Μεταξύ άλλων, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, γενικών εξόδων κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμος ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας στις περιπτώσεις που μπορεί να ανακτηθεί ακόμα και αν δεν ανακτάται.

Επιτόκιο δανείου

Οπως αναφέρεται στην περιγραφή της δράσης, το δάνειο είναι έντοκο από την ημερομηνία εκταμίευσης. Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης είναι σταθερό ή κυμαινόμενο για όλη τη διάρκειά της. Το επιτόκιο αυτό είναι το μεσοσταθμικό επιτόκιο που προκύπτει από το επιτόκιο δανεισμού για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί τη δράση η κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα – με αναλογία συμμετοχής της 50% και από το επιτόκιο για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, που είναι μηδενικό (0%).

Το επιτόκιο εκτοκισμού επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75, που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% και η οποία βαρύνει την επιχείρηση. Η εισφορά επιβαρύνει μόνο το μέρος των κεφαλαίων της τράπεζας.
Το μειωμένο αυτό επιτόκιο εκτοκισμού του δανείου λογίζεται ως επιδότηση επιτοκίου και συνιστά κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας ( minimis). Η επιδότηση επιτοκίου αφορά το μέρος του δανειακού κεφαλαίου που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ.

Διάρκεια δανειακής σύμβασης

Υποπρόγραμμα 1. Η διάρκεια του δανείου ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε πέντε (5) έτη και με μέγιστη διάρκεια δώδεκα (12) έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη εκταμίευση.
Υπάρχει δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη, η οποία συμπεριλαμβάνεται στη διάρκεια του δανείου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον οι τόκοι.

Υποπρόγραμμα 2. Η μέγιστη διάρκεια του δανείου είναι 48 μήνες.
Και στα δύο υποπρογράμματα, σε περίπτωση πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής, αυτή γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση (π.χ. ποινή πρόωρης εξόφλησης).

Εξασφαλίσεις

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνονται ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στη δανειακή σύμβαση.

Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική του επιχειρηματία.

Διαχειριστικό κόστος

Το διαχειριστικό κόστος είναι εφάπαξ ποσό (για όλη τη διάρκεια του δανείου) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου, με ανώτατο ποσό 2.000 ευρώ και κατώτατο 100 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στα υποκαταστήματα των τραπεζών που ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΕΤΕΑΝ, για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων. Πρόκειται για τις τράπεζες: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, Alpha Bank, Eurobank, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Παγκρήτια Συνεταιριστική, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Τράπεζα Αττικής, Τράπεζα Πειραιώς, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων και Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.

Η πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις θα είναι ανοιχτή έως την 31η Ιανουαρίου 2017.

Υψος δανείου

Υποπρόγραμμα 1. Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για ένα επενδυτικό σχέδιο. Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε 10.000 ευρώ και το μέγιστο σε 800.000 ευρώ.

Υποπρόγραμμα 2. Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται ανά επιχείρηση σε 10.000 ευρώ και το μέγιστο σε 300.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Σε υφιστάμενες επιχειρήσεις το δάνειο δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους.
  1. Σε νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις το δάνειο δεν μπορεί να υπερβεί το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.
   Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

 

πηγή:kathimerini.gr

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

 • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

 • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

 • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση