Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ » Νέο πλαίσιο Europass: καλύτερη προβολή των δεξιοτήτων και των προσόντων σας
Νέο πλαίσιο Europass: καλύτερη προβολή των δεξιοτήτων και των προσόντων σας

Νέο πλαίσιο Europass: καλύτερη προβολή των δεξιοτήτων και των προσόντων σας

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση της απόφασης όσον αφορά το Europass. Το Europass είναι ένα σύνολο εργαλείων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τη διαφάνεια των δεξιοτήτων και των προσόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την αναθεώρηση αυτή η Επιτροπή έχει ως στόχο να απλουστεύσει και να εκσυγχρονίσει τα εργαλεία αυτά για την ψηφιακή εποχή, καθώς και να προσθέσει μια νέα λειτουργία η οποία, με τη βοήθεια μαζικών δεδομένων, χαρτογραφεί και προβλέπει τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες.

Η ευημερία της Ευρώπης εξαρτάται από το πολυτιμότερο αγαθό μας —τους πολίτες μας. Σε μια γρήγορα μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία οι δεξιότητες των πολιτών μας θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή μας. Το Europass αποτελεί έναν από τους πλέον χρησιμοποιούμενους και γνωστούς πόρους δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2005, έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 60 εκατομμύρια βιογραφικά σημειώματα Europass και εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευόμενοι σε ολόκληρη την ΕΕ λαμβάνουν ετησίως συμπληρώματα διπλωμάτων και πιστοποιητικών χάρη στα οποία τα προσόντα τους είναι πιο αναγνωρίσιμα και εύκολα συγκρίσιμα στο εξωτερικό· με τη συνδρομή των σχετικών υπηρεσιών παροχής συμβουλών και υποστήριξης των κρατών μελών.

Το νέο πλαίσιο Europass θα βασιστεί στην επιτυχή αυτή μέθοδο με τα εύχρηστα εργαλεία, ώστε να βοηθήσει τους πολίτες να προσδιορίζουν και να παρουσιάζουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα εξής: ένα βελτιωμένο διαδικτυακό εργαλείο για τη σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων και προφίλ δεξιοτήτων, δωρεάν εργαλεία αυτοαξιολόγησης των δεξιοτήτων, εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες μάθησης ανά την Ευρώπη, και πληροφορίες και στήριξη για την αναγνώριση των προσόντων, καθώς και στοιχεία για το ποιες δεξιότητες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και πού ακριβώς στις αγορές εργασίας.

Το νέο πλαίσιο Europass θα συνδέεται επίσης με άλλα εργαλεία και υπηρεσίες της ΕΕ στο πλαίσιο των συστημάτων εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως η πύλη EURES για την επαγγελματική κινητικότητα, διευκολύνοντας έτσι την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διασύνδεση των υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες. Τα εθνικά κέντρα στήριξης θα εξακολουθήσουν να παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές και οδηγίες στους πολίτες ώστε να τους επιτρέπουν να χαράσσουν την πορεία τους με βάση τις εξελίξεις στον τομέα των δεξιοτήτων και των προσόντων.

Η Μάριαν Τίσεν, Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, δήλωσε τα εξής: «Οι δεξιότητες ανοίγουν τον δρόμο προς την ευημερία και αποτελούν βασική προϋπόθεση για ποιοτικές θέσεις εργασίας. Με τις κατάλληλες δεξιότητες οι εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν με αυτοπεποίθηση το δυναμικό τους ως ενεργοί πολίτες στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας.

Το νέο πλαίσιο Europass θα παράσχει στους πολίτες τα εργαλεία για την προβολή των δεξιοτήτων και των προσόντων τους με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, καθώς και πρόσβαση σε πληροφορίες και επικουρικές υπηρεσίες, ώστε να κάνουν εμπεριστατωμένες επιλογές όσον αφορά τις σπουδές και την απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη».
Η αναθεώρηση εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη, το οποίο υποβλήθηκε στις 10 Ιουνίου 2016.

Το πλαίσιο Europass

Το ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων, το Europass, θεσπίστηκε με την απόφαση 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004.

Ο γενικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να υποστηριχθεί η κινητικότητα των πολιτών εντός της Ευρώπης, μεταξύ άλλων για την εκπαίδευση και την απασχόληση. Αυξάνει την πληροφόρηση και την πρόσβαση όσον αφορά τα εργαλεία με τα οποία οι δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα προβάλλονται καλύτερα και γίνονται ευκολότερα κατανοητά από όσους μαθαίνουν, όσους αναζητούν εργασία, τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, καθώς και τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταξύ άλλων.

Στο επίκεντρο του υφιστάμενου πλαισίου Europass είναι ένα σύνολο εγγράφων:
το βιογραφικό σημείωμα Europass στο οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/-η συμπληρώνει τα προσόντα, την επαγγελματική πείρα, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του/της·
το διαβατήριο γλωσσομάθειας Europass στο οποίο ο/η ενδιαφερόμενος/-η συμπληρώνει τις γλωσσικές δεξιότητές του/της·
το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass το οποίο εκδίδεται από τις αρχές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, χορηγείται στους σπουδαστές μαζί με τα πιστοποιητικά ολοκλήρωσης σπουδών και προσθέτει ορισμένες πληροφορίες ώστε τα πιστοποιητικά να είναι πιο εύκολα κατανοητά, ιδίως από τους εργοδότες ή τα ιδρύματα εκτός της χώρας έκδοσης·
το συμπλήρωμα διπλώματος Europass το οποίο εκδίδεται από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και χορηγείται στους αποφοίτους μαζί με το πτυχίο ή το δίπλωμα, ώστε τα εν λόγω εκπαιδευτικά προσόντα να είναι πιο εύκολα κατανοητά, ιδίως εκτός της χώρας στην οποία απονεμήθηκαν·
το έγγραφο κινητικότητας Europass για την καταγραφή κάθε περιόδου οργανωμένης εκπαίδευσης ή κατάρτισης που πραγματοποιείται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, το οποίο συμπληρώνεται από τους οργανισμούς προέλευσης και υποδοχής.

Το Europass αριθμεί από το 2005 πάνω από 126 εκατ. επισκέψεις στον δικτυακό του τόπο· έχουν τηλεφορτωθεί πάνω από 93 εκατ. υποδείγματα εγγράφων, ενώ έχουν δημιουργηθεί στο διαδίκτυο περισσότερα από 60 εκατ. βιογραφικά σημειώματα Europass, καθιστώντας το μακράν το πιο δημοφιλές εργαλείο.

Μια αξιολόγηση του πλαισίου Europass που διενεργήθηκε το 2013 κατέδειξε τα επιτεύγματά του. Τα έγγραφα Europass έχουν χρησιμοποιηθεί από όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων και έχουν βοηθήσει τους χρήστες να αλλάξουν θέση ή τόπο εργασίας (πάνω από το 60 % των ερωτηθέντων χρηστών ανέφεραν ότι το βιογραφικό σημείωμα, το διαβατήριο γλωσσομάθειας και το συμπλήρωμα πιστοποιητικού είχαν καθοριστική σημασία στην αλλαγή αυτή) και να αποκτήσουν ευκαιρίες μάθησης, όπως η εισαγωγή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (το 46 % των χρηστών του συμπληρώματος πιστοποιητικού, το 50 % των χρηστών του διαβατηρίου γλωσσομάθειας και χαμηλότερα ποσοστά των ερωτηθέντων χρηστών των άλλων εγγράφων).
Επιπλέον, το Europass διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην κινητικότητα εντός της ίδιας χώρας (το 40 % των ερωτηθέντων χρηστών μετακινήθηκαν εντός της χώρας προέλευσής τους).

Τα έγγραφα χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες εμφανίζουν υψηλότερα από τον μέσο όρο ποσοστά χρήσης του βιογραφικού σημειώματος, ενώ στη Γαλλία το έγγραφο κινητικότητας Europass έχει προσαρμοστεί, ώστε να χρησιμοποιείται από τους ενδιαφερόμενους για την παρουσίαση του προφίλ δεξιοτήτων τους.

Πρόοδος των “Εγγυήσεων για τη νεολαία” και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση η οποία υπογραμμίζει τα βασικά επιτεύγματα των «Εγγυήσεων για τη νεολαία» και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) από την έναρξή τους, το 2013, έως σήμερα και αντλεί διδάγματα για το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών για την κατάρτιση εθνικών προγραμμάτων για τις Εγγυήσεις για τη νεολαία.

Πέρσι, η Επιτροπή έλαβε μέτρα για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Εγγυήσεων για τη νεολαία, με την αύξηση της προχρηματοδότησης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος Γιούνκερ επιβεβαίωσε τη δέσμευση ότι «θα εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα των Εγγυήσεων για τη νεολαία παντού στην Ευρώπη, βελτιώνοντας τις δεξιότητες των Ευρωπαίων και φθάνοντας έως τις περιοχές και τους νέους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας.»

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε: «Οι Εγγυήσεις για τη νεολαία αποτελούν πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη και η χρηματοδοτική συμβολή της ΕΕ θα είναι αποφασιστική για τη συνέχιση της στήριξης των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τους νέους να επιστρέψουν στην εργασία ή την εκπαίδευση. Οι νέοι είναι το μέλλον μας και αποτελεί κοινή μας ευθύνη να δοθεί σε κάθε έναν η ευκαιρία να επιτύχει στην αγορά εργασίας».

Η κ.Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, δήλωσε: «Τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Εγγυήσεων για τη νεολαία έχουν συμβάλει θετικά στη ζωή περισσότερων από 9 εκατομμυρίων νέων. Οι Εγγυήσεις για νεολαία έχουν στηρίξει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα, στις υπηρεσίες απασχόλησης και στις συμπράξεις των χωρών για την παροχή καλύτερων ευκαιριών στους νέους. Είμαι σίγουρη ότι με συνεχή πολιτική δέσμευση, επαρκείς πόρους και αποφασιστικότητα θα αξιοποιήσουμε τα οφέλη από την έως τώρα προσπάθεια και θα επιτύχουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα να αυξηθούν οι δημοσιονομικοί πόροι για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων έως το 2020.»

Οι Εγγυήσεις για τη νεολαία αποτελούν πολιτική δέσμευση που ανέλαβαν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ με τη μορφή σύστασης του Συμβουλίου, τον Απρίλιο του 2013, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, ώστε να προσφέρεται σε κάθε νέο η δυνατότητα ποιοτικής απασχόλησης, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή κατάρτισης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίσταται άνεργος ή εξέρχεται από την επίσημη εκπαίδευση. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ, που δρομολογήθηκε ταυτόχρονα, για να διευκολυνθεί η υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη νεολαία και για να στηριχθούν περιφέρειες στις οποίες το ποσοστό ανεργίας των νέων υπερβαίνει το 25%. Όλα τα κράτη μέλη αξιοποιούν επίσης το μερίδιό τους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα καταγράφει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως σήμερα και δείχνει ότι, μολονότι η ανεργία των νέων εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα πρόκληση για πολλά κράτη μέλη, οι επιδόσεις της αγοράς εργασίας των νέων στην ΕΕ έχει, συνολικά, ξεπεράσει τις προσδοκίες από το 2013 έως σήμερα. Υπάρχουν 1,4 εκατομμύρια λιγότεροι άνεργοι νέοι στην ΕΕ από το 2013 έως σήμερα και 900.000 λιγότεροι νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).

Αυτές οι ενθαρρυντικές τάσεις δείχνουν ότι οι Εγγυήσεις για τη νεολαία, συνοδευόμενες από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, είχαν θετική συμβολή. Περίπου 9 εκατομμύρια νέοι αποδέχτηκαν κάποια προσφορά, με την πλειονότητα να αφορά προσφορές απασχόλησης. Επιπλέον, οι Εγγυήσεις για τη νεολαία αποτέλεσαν καταλύτη αλλαγής πολιτικής και οδήγησαν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και σε πολιτικές καινοτομίες στα κράτη μέλη.

Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, μια πηγή στοχευμένης χρηματοδότησης ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επίπεδο ΕΕ, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην ταχεία συγκρότηση εθνικών προγραμμάτων των Εγγυήσεων για τη νεολαία και παρείχε άμεση στήριξη σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια νέους ΕΑΕΚ που κατοικούν στις περιφέρειες με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Η αύξηση κατά 30 % στις προκαταβολές της ΠΑΝ από την Επιτροπή το 2015 προς τα επιλέξιμα κράτη μέλη – που ανήλθε περίπου σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ – έπαιξε σημαντικό ρόλο στην παροχή άμεσα διαθέσιμης ρευστότητας, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της έναρξης των μέτρων.

Δεδομένης της προόδου αυτής, η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα να αυξηθούν οι δημοσιονομικοί πόροι της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και να διατεθεί 1 δισ. ευρώ επιπλέον στην ειδική πίστωση του προϋπολογισμού για την ΠΑΝ, το οποίο θα συνοδευτεί από 1 δισ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Με αυτά τα 2 δισ. ευρώ θα μπορέσει να δοθεί στήριξη σε περίπου 1 εκατομμύριο περισσότερους νέους έως το 2020 στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την ανεργία των νέων. Τα μέτρα αυτά θα προστεθούν στις χρηματοδοτικές ενισχύσεις που διατίθενται από το ΕΚΤ.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα υπογραμμίζει την ανάγκη επιτάχυνσης και διεύρυνσης του προγράμματος των Εγγυήσεων για τη νεολαία, καθώς και την ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης της ΠΑΝ. Αναγνωρίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την υποστήριξη των «δυσπρόσιτων» νέων, δηλαδή νέων που δεν έχουν εγγραφεί στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, που διαθέτουν χαμηλή ειδίκευση, που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια για την είσοδο στην αγορά εργασίας (όπως φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό, αναπηρία και διακρίσεις). Παράλληλα, η ποιότητα των προσφορών και των υπηρεσιών που παρέχονται στους νέους μπορεί να βελτιωθεί.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση