Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΕΚΚΛΗΣΙΑ » Η πανήγυρις της Αγίας Φωτεινής εις Σμύρνην  
Η πανήγυρις της Αγίας Φωτεινής εις Σμύρνην  

Η πανήγυρις της Αγίας Φωτεινής εις Σμύρνην  

: “Η εις την Εκκλησίαν πρέπει να είναι μία εν Χριστώ έκπληξις” 

Ιεροπρεπώς και σεμνοπρεπώς ετελέσθη και εφέτος η πανήγυρις της Αγίας Φωτεινής εις Σμύρνην, ο οποία, εξ έθους παλαιού της Εκκλησίας των Σμυρναίων, άγεται την πέμπτην Κυριακήν από του Αγίου , καθ' ην η Αγία ημών Εκκλησία εορτάζει την της Σαμαρείτιδος εορτήν.

Πασών των Ιερών Ακολουθιών προεξήρχεν ο   , συμπαραστατούμενος υπό του οικείου ποιμενάρχου μητροπολίτου Σμύρνης   Βαρθολομαίου, ο οποίος και προσεκάλεσεν αυτόν όπως προστή της πανηγύρεως ταύτης.

Εις αυτήν προσήλθον και μετέσχον τα πάσης εθνικότητος μέλη της Ορθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης και ολιγάριθμοι προσκυνηταί εξ Ελλάδος, ενώ, ως πάντοτε, τόσον τα αγιογραφικά αναγνώσματα της ημέρας όσον και το Σύμβολον της Πίστεως και η Κυριακή Προσευχή απηγγέλθησαν ελληνιστί, τουρκιστί, ρωσσιστί και γεωργιανιστί.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο μητροπολίτης Σμύρνης Βαρθολομαίος ηυχαρίστησε δια θερμών λόγων τον μητροπολίτη  και Αλμυρού  Ιγνάτιον δια την αποδοχήν της απευθυνθείσης εις αυτόν εν καιρώ προσκλήσεως όπως έλθη εις την πρωτεύουσαν της Ιωνίας και προστή της πανηγύρεως ταύτης, γεγονός το οποίον αποτελεί ευλογίαν και τιμήν δια την Κοινότητα και Μητρόπολιν Σμύρνης, ανεφέρθη εις τους μακρούς και ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς οι οποίοι συνδέουν τον ίδιον μετά του  κ. Ιγνατίου και των εν Κυρίω συνεργών αυτού εν Βόλω, τη και ιδιαιτέρα αυτού πατρίδι, οι οποίοι, δεσμοί, ενισχύονται έτι περισσότερον εκ του γεγονότος ότι ο  είναι ο ποιμενάρχης αρκετών χιλιάδων απογόνων Σμυρναίων και κατοίκων της ευρυτέρας περιοχής της Ιωνίας της Μικράς Ασίας, οι οποίοι κατέφυγον εις τον Βόλον και ίδρυσαν εκεί την πόλιν της έας Ιωνίας, τμήμα σήμερον του ευρυτέρου πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτευούσης της Μαγνησίας, της οποίας, Νέας Ιωνίας, κέντρον τυγχάνει ο Ιερός Καθεδρικός Ναός Ευαγγελιστρίας, ανεγερθείς υπό των εκείσε προσφυγόντων Σμυρναίων και λοιπών Ιώνων και Μικρασιατών, εις ανάμνησιν της περιπύστου ομωνύμου ενορίας της Σμύρνης, εις τον οποίον φυλάσσονται πολυάριθμα της Μικρασιατικής γης.

Εις το κήρυγμά του ο   κ. λαβών αφορμήν από την πρωτοποριακήν πρωτοβουλίαν του Κυρίου να συνάρη δημοσία λόγον προς μίαν γυναίκα, γεγονός το οποίον απηγορεύετο την εποχήν εκείνην, και μάλιστα προς μίαν Σαμαρείτιδα γυναίκα, γεγονός το οποίον πολύ περισσότερον απηγορεύετο δια τους Ιουδαίους, τα οποία αμφότερα ήσαν μία έκπληξις, ανεφέρθη εις τον ρόλον τον οποίον οφείλει να διαδραματίζη τόσον ο χριστιανός ως μέλος της Εκκλησίας, όσον και αυτή η ιδία η Ορθόδοξος Εκκλησία μέσα εις την σύγχρονον κοινωνίαν, η οποία Εκκλησία πρέπει να “εκπλήσση, διότι εις την έκπληξιν ευρίσκεται ο Χριστός”.

Και εσυνέχισε παρουσιάσας τας εκπλήξεις τας οποίας εβίωσε κατά την διάρκειαν της παραμονής του εις Σμύρνην, όπου συνήντησε πολλούς άνθρώπους διαφόρων εθνοτήτων να δοξολογούν τον Χριστόν εις την ιδίαν αυτών γλώσσαν και παράδοσιν και όλοι από κοινού να αποτελούν μίαν εν Χριστώ κοινωνίαν εντός της Εκκλησίας και να συναπαρτίζουν την Ορθόδοξον Κοινότητα της πόλεως.

Κατέκλεισε δε τον λόγον του εξάρας την προ τριετίας σχεδόν πρωτοβουλίαν του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου να εισηγηθή εις την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον του Οικουμενικού Πατριαρχείου την εκλογήν μητροπολίτου Σμύρνης προς διαποίμανσιν του λαού του Θεού ο οποίος διαβιοί εις την ιστορικήν ταύτην περιοχήν, εγκαυχηθείς δια το γεγονός ότι ο οικείος ποιμενάρχης κατάγεται εκ της κατ' αυτόν Ιεράς Μητροπόλεως, ευχηθείς δ' εις αυτόν αφνειά και πολύκαρπον ποιμαντορίαν εις την ιστορικήν ταύτην Επαρχίαν. Κατά τας Ιεράς Ακολουθίας έψαλλεν η Βυζαντινή Χορωδία Αθηνών, υπό την διεύθυνσιν του μουσικολόγου Γεωργίου Χατζηχρόνογλου, Άρχοντος Υμνωδού της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

      Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο κ. Ιγνάτιος είχε την ευκαιρίαν να συζητήση και να συμπνευματισθή με τα εκκλησιασθέντα μέλη της Ορθοδόξου Κοινότητος, τους εκπροσώπους των Ελληνικών Διπλωματικής Αρχής εις Σμύρνην και Στρατιωτικής Αποστολής εις την ενταύθα έδραν του ΝΑΤΟ.

Ως φιλοξενούμενος της Ι. Μητροπόλεως επεσκέφθη τον ιστορικόν Ναόν των Αγίων Βουκόλου και Πολυκάρπου, την αρχαίαν Αγοράν της πόλεως, συνοδευόμενος δ', υπό του  κ. Βαρθολομαίου προσεκύνησεν εις τους πάλαι ποτέ ιστορικούς Ναούς Εισοδίων της Θεοτόκου (σήμερον τέμενος) Αλατζάτων και Αγ. Χαραλάμπους Τσεσμέ της πλησιοχώρου Επισκοπής και μετέπειτα Μητροπόλεως Κρήνης.

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση