Βρίσκεστε εδώ:  / ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ / Προς μεταστέγαση το Α.Τ. Βόλου
Προς  μεταστέγαση το  Α.Τ. Βόλου

Προς μεταστέγαση το Α.Τ. Βόλου

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας προτίθεται να προβεί στην παραλαβή εργασιών μεταφοράς του εξοπλισμού λόγω μεταστέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου Μαγνησίας εντός του συνολικού ποσού των 6.000 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.. και των νόμιμων κρατήσεων.
Ως κριτήριο για την των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 150 ημερολογιακές ημέρες, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, (Ελ. Βενιζέλου 158 – Πεσόντων Αστυνομικών/Τ.Κ. 38446 – Ν. Ιωνία Βόλου), έως την 20 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. ( και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών), τις προσφορές τους, εντός σφραγισμένου φακέλου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην έναρξη των σχετικών εργασιών μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε χρόνο που θα ορίσει η αρμόδια Επιτροπή, και να παραδώσει ολόκληρο το εντός πέντε ημερολογιακών ημερών. Δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη ή μέρος αυτής, ενώ χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη , υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο . Ο Ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις και γενικότερα να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όλα τα εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα, ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.

Αν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το συμβατικό αντικείμενο, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού αντικειμένου και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Ανάδοχου, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, που προβλέπονται στο άρθρο 218 του ν. 4412/2016. Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε 20 μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά στην Υπηρεσία και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Οι ενέργειες του Αναδόχου της μεταστέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου θα πρέπει να είναι πλήρης και ολοκληρωτικές προκειμένου η εν λόγω Υπηρεσία μεταφερθεί, τακτοποιηθεί και λειτουργήσει εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου. Δηλαδή ο ανάδοχος θα αποσυναρμολογήσει, θα συσκευάσει εντός κιβωτίου (αμπαλάρει),θα εγκιβωτίσει, θα κατεβάσει από το κτίριο, θα φορτώσει στο αυτοκίνητο, θα μεταφέρει τα αντικείμενα, θα τα εκφορτώσει, θα τα ανεβάσει στο νέο κτίριο, θα τα τοποθετήσει στις θέσεις και σημεία που θα του υποδείξει ο αρμόδιος προς τούτο Αστυνομικός (Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αθανάσιος ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ – Διοικητής του .Τ. Ν. Ιωνίας Βόλου), θα τα συναρμολογήσει και οτιδήποτε άλλο ήθελε χρειαστεί προκειμένου η Υπηρεσία να λειτουργήσει άμεσα και εύρυθμα.

Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου, πρέπει να μεταφερθεί από το κτίριο της οδού 28ης Οκτωβρίου 179/Τ.Κ. 38221-ΒΟΛΟΣ (, 1ος και 2ος όροφος) και να τακτοποιηθεί στο , στο και στον 2ο όροφο του κτιρίου του Αστυνομικού Μεγάρου.

Τον εξοπλισμό (γραφεία, ντουλάπες, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κλιματιστικές μονάδες κ.λπ.) θα υποδείξει στον Ανάδοχο ο Διοικητής της υπό μετακόμιση Υπηρεσίας με τους αναπληρωτές του, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Υπογραφή σύμβασης για προώθηση ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Νοτίου Πηλίου #ηλεκτροκίνηση - https://t.co/b06UOXwDOy -

  • Συνεργασία Δήμων Σκιάθου-Θεσσαλονίκης #ΔήμοςΘεσσαλονίκης #ΔήμοςΣκιάθου - https://t.co/pdhi5u2D5s -

  • Νέα  αρδευτικά δίκτυα στην Κάρλα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας   #λίμνηΚάρλα - https://t.co/zoRFQlX82X -

"Αλιεύοντας" την είδηση