Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ » Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στα όρια Μαγνησίας – Φθιώτιδας
Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών  στα όρια  Μαγνησίας – Φθιώτιδας

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στα όρια Μαγνησίας – Φθιώτιδας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αποφασίστηκαν στο χώρο του Κύριου Έργου Παραχώρησης (ΚΕΠ), ήτοι από τη Χ/Θ 259+500 (όρια Ν. Μαγνησίας – Ν. Φθιώτιδας) έως τη Χ/Θ 319+800 (όρια Ν. Μαγνησίας – Ν. Λάρισας), του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του Αυτοκινητόδρομου, διαβάσεων και παραπλεύρων αυτού, καθώς και στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδικότερα, αποφασίστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για όλο το 2017, με εξαίρεση τα χρονικά διαστήματα από 01-01-2017 έως και 08-01-2017, 24-02-2017 έως και 28-02- 2017, από 24-03-2017 έως και 26-03-2017, από 13-04-2017 έως και 18-04-2017, από 28-04-2017 έως και 02-05-2017, από 02-06-2017 έως και 06-06-2017, από 11-08-2017 έως και 16-08-2017, από 27-10-2017 έως και 29-10-2017, από 22-12-2017 έως και 27- 12-2017 και από 29-12-2017 έως και 31-12-2017 καθώς και τα σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 17-06-2017 έως και 10-09-2017 που δεν θα εκτελούνται εργασίες και το πλήρες πλάτος του οδοστρώματος θα διατίθεται για κυκλοφορία.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω τμήματα του Αυτοκινητοδρόμου:

α) Τοπικός αποκλεισμός της Λωρίδας έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο, καθ’ όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου από τη Χ.Θ. 259+500 (όρια Νομού Φθιώτιδας με όρια Νομού Μαγνησίας) έως τη Χ.Θ. 319+800 (όρια Ν. Μαγνησίας με Ν. Λάρισας), συμπεριλαμβανομένων των κλάδων των ανισόπεδων κόμβων και του τοπικού οδικού δικτύου εντός ορίων του ΚΕΠ.

β) Εναλλάξ τοπικός αποκλεισμός της αριστερής μόνο ή της δεξιάς μόνο λωρίδας κυκλοφορίας, καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο, καθ’ όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου στο τμήμα από Χ.Θ. 259+500 (όρια Νομού Φθιώτιδας με όρια Νομού Μαγνησίας) έως τη Χ.Θ. 319+800 (όρια Ν. Μαγνησίας με Ν. Λάρισας), συμπεριλαμβανομένων του υπεραστικού και τοπικού οδικού δικτύου εντός ορίων του ΚΕΠ.

γ) Αποκλεισμός αριστερής ημιδιατομής (εναπομείναν πλάτος 4,00μ.) καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο, καθ’ όλο το μήκος του Αυτ/μου στο τμήμα από τη χ/θ 259+500 (όρια Νομού Φθιώτιδας με όρια Νομού Μαγνησίας) έως τη Χ.Θ. 319+800 (όρια Ν. Μαγνησίας με Ν. Λάρισας),

δ) Αποκλεισμός των κλάδων των ανισόπεδων κόμβων με ταυτόχρονη εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών καθημερινά από ανατολή έως δύση του ηλίου, καθ. όλο το μήκος του τμήματος από τη Χ.Θ. 259+500 (όρια Νομού Φθιώτιδας με όρια Νομού Μαγνησίας) έως τη Χ.Θ. 319+800 (όρια Ν. Μαγνησίας με Ν. Λάρισας),

ε) Τοπική στένωση οδοστρώματος ( όταν το εναπομείναν πλάτος κυκλοφορίας είναι τουλάχιστον 3,5μ.) στους κλάδους των ανισόπεδών κόμβων καθημερινά από ανατολή έως δύση του ηλίου καθ’ όλο το μήκος του τμήματος από Χ.Θ. 259+500 (όρια Νομού Φθιώτιδας με όρια Νομού Μαγνησίας) έως τη Χ.Θ. 319+800 (όρια Ν. Μαγνησίας με Ν. Λάρισας),

ζ) Αποκλεισμός έως δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση στους μετωπικούς σταθμούς διοδίων και έως μίας λωρίδας στους πλευρικούς σταθμούς διοδίων, καθημερινά καθ’ όλο το 24ωρο, στους σταθμούς διοδίων του τμήματος από τη χ.θ. 259+500 (όρια Νομού Φθιώτιδας με όρια Νομού Μαγνησίας) έως τη Χ.Θ. 319+800 (όρια Ν. Μαγνησίας με Ν. Λάρισας),

θ) Τοπική στένωση οδοστρώματος (όταν το εναπομείναν πλάτος κυκλοφορίας στην κατεύθυνση εφαρμογής της στένωσης είναι τουλάχιστον 5,5μ.) ή εναλλακτικά εναλλάξ τοπικός αποκλεισμός της λωρίδας κυκλοφορίας της μίας κατεύθυνσης με ταυτόχρονη εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων των δύο ρευμάτων από τη λωρίδα κυκλοφορίας της άλλης κατεύθυνσης, καθημερινά από ανατολή έως δύση του ηλίου στα ακόλουθα τμήματα των παράπλευρων οδών του αυτοκινητόδρομου:

ι) Eναλλάξ τοπικός αποκλεισμός της λωρίδας κυκλοφορίας της μίας κατεύθυνσης με ταυτόχρονη εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων των δύο ρευμάτων από τη λωρίδα κυκλοφορία της άλλη κατεύθυνσης, καθημερινά από την ανατολή έως δύση του ήλιου, στις ακόλουθες άνω ή κάτω διαβάσεις του αυτοκινητόδρομου:

Ο ανάδοχος των εργασιών με την εποπτεία της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να τοποθετεί και συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης και τα Σχέδια Δράσης, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

Μετά το πέρας των εργασιών της ημέρας θα απομακρύνεται όλος ο μηχανικός εξοπλισμός του εργοταξίου εκτός οδού. Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα θα λαμβάνεται για τον επαρκή φωτισμό των εργοταξιακών χώρων κατά τις νυκτερινές ώρες, καθώς και την τοποθέτηση – επιπρόσθετα της σήμανσης με κώνους – φορητών στηθαίων κατάλληλης ικανότητας συγκράτησης των οχημάτων, στις περιπτώσεις παραμονής μηχανικού εξοπλισμού (οχημάτων, μηχανημάτων κλπ) εντός της ζώνης εκτέλεσης εργασιών.

Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπό της, εισπράκτορες διοδίων κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών και την ύπαρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Το μήκος ζώνης έργων σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το αναφερόμενο στις τυπικές διατάξεις σήμανσης μήκος ή σε περίπτωση που αυτό δεν προσδιορίζεται τα δύο (2) χιλιόμετρα με εξαίρεση τις περιπτώσεις εργασιών σε οδικό τμήμα με τρείς (3) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση , όπου το μήκος από Δευτέρα έως Παρασκευή θα μπορεί να εκτείνεται έως τρία (3) χιλιόμετρα, για την περίπτωση αποκλεισμού της Λ.Ε.Α και έως δυόμιση (2,5) χιλιόμετρα για την περίπτωση αποκλεισμού δεξιάς ή αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή το μήκος αποκλεισμού δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) χιλιόμετρα. Επιπλέον οφείλει για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε οδικά τμήματα, που η γεωμετρία της περιοχής των ρυθμίσεων περιλαμβάνει οριζοντιογραφικές καμπύλες και προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορατότητα είναι δυνατό το προβλεπόμενο από τις τυπικές διατάξεις σήμανσης μήκος της ζώνης προειδοποίησης και μήκος της ζώνης συναρμογής να επιμηκύνεται και να προσαρμόζεται κατάλληλα, με επανάληψη των προβλεπόμενων από τις τυπικές διατάξεις πινακίδων.

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να γνωρίζει εγγράφως στο αρμόδιο τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών, για το είδος των εργασιών, για το είδος του αποκλεισμού, το μήκος του αποκλεισμού, τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη χρονική διάρκεια τους. Γνωρίζεται ότι η Δ.Α. Μαγνησίας θα έχει την δυνατότητα άρσης της παρούσας Απόφασης, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι χορήγησης αυτής.

Η ισχύς της Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ.502/9-7-2003 Υπ. Απόφαση [Β΄/946/2003]), οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007 (Α-50)

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση