Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » Από 12 Απριλίου οι αιτήσεις για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2018
Από 12 Απριλίου οι αιτήσεις για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2018

Από 12 Απριλίου οι αιτήσεις για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2018

Από τις 12 Απριλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2018.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2018

ΜΕΡΟΣ 1ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δικαιούχων της παροχής που θα επιλεγούν
κατόπιν μοριοδότησης για τη διαμονή των παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση του Μητρώου
Παρόχων του ΟΑΕΔ.
Η θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.
Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί:
α) από 15.06.2018 έως 03.09.2018 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και
β) από 15.06.2018 έως 10.09.2018 για τα παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω.
Τα παιδιά μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες
ημέρες κατ' ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και
αναχώρησης.
Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 35.000.000,00€.
Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων παιδιών των δικαιούχων ανέρχεται στις 70.000
περίπου.
Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στους Διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΜΕΡΟΣ 2ο

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. «Δικαιούχοι» του Προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι,
κηδεμόνες κ.ο.κ.) ωφελουμένων παιδιών, οι οποίοι έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από
κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορολογικού έτους
2016, μέχρι 28.000,00 € κατ' ανώτατο όριο και παράλληλα:
α. το έτος 2017 πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, με εισφορές υπέρ
της Εργατικής Εστίας
ή
β. το έτος 2017 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες
ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας
ή
γ. το έτος 2017 έλαβαν ως άνεργοι/ες τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης
ανεργίας
ή
δ. το έτος 2017 συγκέντρωσαν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις
παραπάνω περιπτώσεις α' έως γ', δηλαδή από ημέρες ασφάλισης στον ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ της
Εργατικής Εστίας, από ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και από ημερήσια
επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας.
ή
ε. είναι άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό
διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον
τεσσάρων (4) μηνών.
2. Οι δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' ή/και β' της ως άνω
παραγράφου συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα του/της εργαζόμενου/ης, ενώ οι
δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων γ΄ ή/και ε' συμμετέχουν με την
ιδιότητα του/της ανέργου. Δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και των
εργαζομένων και των ανέργων ή δικαιούχοι της περίπτωσης δ', συμμετέχουν στο πρόγραμμα
υποχρεωτικά με τη μία από τις δύο ιδιότητες, είτε δηλαδή με την ιδιότητα του ανέργου είτε με την
ιδιότητα του εργαζομένου, την οποία και δηλώνουν στην αίτησή τους (βλ. σχετικά παρ. 6 της
Ενότητας Β' του παρόντος).
3. Δεν θεωρούνται Δικαιούχοι του Προγράμματος εργαζόμενοι/άνεργοι που επιδοτούνται για τη
συμμετοχή των παιδιών τους σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για το
έτος 2018.
4. Ο έλεγχος της πλήρωσης των εισοδηματικών προϋποθέσεων συμμετοχής θα γίνει με
αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
5. Η μη υποβολή δήλωσης ς εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016, όταν απαιτείται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.
6. Ο έλεγχος του αριθμού των ημερών εργασίας θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τον
ΕΦΚΑ με βάση τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου που ο δικαιούχος θα συμπληρώσει στην
αίτησή του. Συμπλήρωση εσφαλμένου αριθμού μπορεί να συνεπάγεται τον αποκλεισμό του
αιτούντος από το πρόγραμμα.
Στις περιπτώσεις συμμετεχόντων που για οποιονδήποτε λόγο οι ημέρες εργασίας τους δεν έχουν
μηχανογραφηθεί από τον ΕΦΚΑ (π.χ. εργαζόμενοι σε ΔΕΗ ή φορτοεκφορτωτές, δασεργάτες,
εκδοροσφαγείς κ.ο.κ.), ο έλεγχος θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην
Ενότητα Γ' του παρόντος. Μη προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών μπορεί να συνεπάγεται τον
αποκλεισμό των αιτούντων από το πρόγραμμα.
7. Ο έλεγχος του αριθμού των ημερών της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, της
επιδοτούμενης ανεργίας και της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας θα γίνει από το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ.
8. «Ωφελούμενοι» του Προγράμματος είναι τα παιδιά των δικαιούχων που γεννήθηκαν από
01.01.2002 έως 14.06.2012.
9. Ο έλεγχος της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής των ωφελούμενων θα γίνει με
αυτεπάγγελτη αναζήτηση από αρμόδιο δημόσιο φορέα, βάσει των ΑΜΚΑ και των στοιχείων των
παιδιών που θα συμπληρωθούν από τους δικαιούχους στην αίτησή τους (βλ. σχετικά παρ. 8 της
Ενότητας Β' του παρόντος). Συμπλήρωση εσφαλμένου ΑΜΚΑ μπορεί να συνεπάγεται είτε τον
αποκλεισμό του δικαιούχου από το πρόγραμμα (όταν εμφανίζεται χωρίς κανένα ωφελούμενο
παιδί) είτε τον αποκλεισμό ωφελούμενου μέλους το

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης
του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από την 12.04.2018 έως την 01.05.2018 και ώρα 23:59.
2. Η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είναι δυνατή μόνο σε πιστοποιημένους
χρήστες (χρήστες που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης).
Οι δικαιούχοι που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως
χρήστες για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ακολουθούν την εξής
διαδικασία κατά περίπτωση:
α) Δικαιούχοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ:
i. είτε θα προσέλθουν στην υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για να λάβουν κωδικούς
πρόσβασης
ii. είτε θα χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν για το TAXISnet
(εφόσον, βέβαια, διαθέτουν κωδικούς για το TAXISnet οι ίδιοι και όχι οι σύζυγοι αυτών)
προκειμένου να τους αποδοθούν διαδικτυακά οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του ΟΑΕΔ.
β) Δικαιούχοι μη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (δικαιούχοι που δεν έλαβαν στο
παρελθόν παροχές του Οργανισμού μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος): θα
προσέλθουν υποχρεωτικά στις υπηρεσίες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, για να εκδοθούν οι κωδικοί
πρόσβασης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις που προβλέπεται προσέλευση των δικαιούχων στις Υπηρεσίες
του ΟΑΕΔ για την έκδοση κωδικών πρόσβασης, αυτή θα πρέπει να γίνει εγκαίρως, σε χρόνο
που θα τους επιτρέψει την υποβολή της αίτησης στις προθεσμίες που έχουν οριστεί.
Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με χρήση
κωδικών πρόσβασης δίδονται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
3. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:

α. Οι δικαιούχοι εισέρχονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με τη χρήση του κωδικού πρόσβασής τους (βλ. σχετικά την ως
άνω παράγραφο).
β. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο της αίτησης. Εφιστάται η
προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις
διαδικτυακές οδηγίες. Σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν
στον αποκλεισμό του δικαιούχου ή ωφελούμενων μελών του από το πρόγραμμα ή στη μη
ορθή μοριοδότησή του.
γ. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον δικαιούχο αποδεικτικό της
υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και
αναγράφει την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.
4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής με άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
5. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν είναι
δυνατή.
6. Οι δικαιούχοι επιλέγουν και συμπληρώνουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική αίτησή τους την
ιδιότητα με την οποία συμμετέχουν (είτε ως άνεργοι είτε ως εργαζόμενοι), διαφορετικά δεν
μπορούν να συνεχίσουν την ηλεκτρονική υποβολή αυτής.
7. Οι δικαιούχοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχοντας το έτος 2017 ημέρες εργασίας οι
οποίες στο σύνολό τους ή κατά ένα μέρος τους δεν έχουν μηχανογραφηθεί συμπληρώνουν
υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική αίτησή τους τα πεδία που αφορούν στην ύπαρξη ή μη
μηχανογραφημένων ημερών εργασίας, επισυνάπτοντας/προσκομίζοντας και τα σχετικά
παραστατικά, διαφορετικά μπορεί να αποκλεισθούν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
8.Οι δικαιούχοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική αίτησή τους τον ΑΜΚΑ και τα
στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης) όλων των ανήλικων
παιδιών τους (έως 18 ετών), επιλέγοντας την ένδειξη «ΝΑΙ» για κάθε παιδί που θα συμμετάσχει
στο πρόγραμμα ως ωφελούμενο και «ΟΧΙ» για κάθε παιδί που δεν είναι ωφελούμενο, αλλά
δηλώνεται για τη μοριοδότηση του δικαιούχου στο σχετικό κριτήριο. Εσφαλμένη συμπλήρωση
στοιχείων ή παράλειψη δήλωσης κάποιου ανήλικου παιδιού μπορεί να οδηγήσει: α) σε αποκλεισμό
είτε του ίδιου του δικαιούχου είτε ωφελούμενου παιδιού του από το πρόγραμμα β) σε μειωμένη
μοριοδότηση του δικαιούχου.

9. Η αίτηση επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία
που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα
ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση συνεπάγεται
τον αποκλεισμό του δικαιούχου από το πρόγραμμα.
10. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελουμένων αυτού αποκλειστικά για τους
σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.
11. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής
τους αίτησης. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ
ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουμένων αιτήσεων.
Με την του πεδίου «ΑΚΥΡΩΣΗ», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακυρώσουν την αίτησή
τους για οποιονδήποτε λόγο. Αν επιθυμούν να υποβάλουν και πάλι αίτηση, επαναλαμβάνουν την
αρχική διαδικασία υποβολής αίτησης, επισυνάπτοντας εκ νέου δικαιολογητικά, όταν απαιτείται.
Υποβολή νέας αίτησης σε αντικατάσταση της προηγούμενης κατόπιν ακύρωσής της είναι δυνατή
μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: α. Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως, πριν από την υποβολή της αίτησής
τους, για τη διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή επικαιροποίησης των στοιχείων τους (ιδιαίτερα
στις περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων οικογενειακής μερίδας). Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι
δυνατόν να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία των παιδιών τους μέσω της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την
αρμόδια Υπηρεσία και τα παιδιά δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των Μητρώων.
β. οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέξουν ιδιαίτερα την ΟΡΘΗ συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και των στοιχείων
των παιδιών τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει πρόβλημα ταυτοποίησης με τα στοιχεία που θα
ληφθούν μέσω της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία, που μπορεί να οδηγήσει
είτε σε εσφαλμένες εγγραφές στα Μητρώα που θα καταρτισθούν είτε στον αποκλεισμό των παιδιών με τα
εσφαλμένα στοιχεία. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αναντιστοιχίας των δηλωθέντων στην αίτηση
στοιχείων και των στοιχείων που θα ληφθούν αυτεπάγγελτα, ως αποδεικτικά της ταυτότητας των
παιδιών θα εκληφθούν αυτά που θα προκύψουν από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ
1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Τα απαραίτητα Δικαιολογητικά για την πιστοποίηση και την έκδοση κωδικών πρόσβασης των
δικαιούχων των περιπτώσεων α.i και β της παραγράφου 2 της Ενότητας Β' του παρόντος είναι τα
ακόλουθα:
 Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λπ.).
 Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
 Άδεια διαμονής ή εργασίας σε ισχύ προκειμένου για πολίτες τρίτων χωρών.
 Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού
μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ.
 Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα ς εισοδήματος ή, ελλείψει αυτού,
αντίγραφο κατατεθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2.1. Για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα δεν απαιτούνται δικαιολογητικά και,
συνεπώς, δεν απαιτείται μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης προσέλευση στις
Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, καθώς η αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών θα
πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην ηλεκτρονική
αίτηση (βλ. σχετικά Ενότητες Α' και Β' του παρόντος).
2.2. Δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Όταν οι δικαιούχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχοντας ημέρες εργασίας που δεν είναι
δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως, επειδή δεν έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα
του ΕΦΚΑ για οποιονδήποτε λόγο, οπότε απαιτούνται:
 Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησής τους στην οποία θα αναγράφεται είτε ο
αριθμός των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017 με
κρατήσεις υπέρ της Εργατικής Εστίας είτε η ακριβής ημερομηνία έναρξης της
ασφάλισης αυτών από τον φορέα, με την επισήμανση ότι παρακρατούνται
εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας και ότι πρόκειται περί συνεχούς ασφάλισης
από την αναγραφείσα ημερομηνία και εξής που αφορά σε πλήρη απασχόληση ή
 Φωτοαντίγραφα Ατομικών Δελτίων Εισφορών (ΑΔΕΙ) έτους 2017 ή
 Φωτοαντίγραφα Δελτίων Ατομικών Εισφορών (ΔΑΤΕ) έτους 2017.
β. Όταν οι ωφελούμενοι είναι παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, οπότε απαιτείται
Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ αρμόδιου Δημόσιου Φορέα από την οποία
προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας του ωφελούμενου ή αίτηση για επανεξέταση από την αρμόδια
Επιτροπή, εάν η σχετική βεβαίωση έχει λήξει και εκκρεμεί η εκ νέου πιστοποίηση της αναπηρίας.
γ. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν παιδιά από γάμο που έχει λυθεί, οπότε απαιτείται:
 Επιμέλεια ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής, ότι ο δικαιούχος έχει την επιμέλεια των παιδιών ή
 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του γονέα που έχει την επιμέλεια, θεωρημένη για
το γνήσιο της υπογραφής, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα
και
 Βεβαίωση ΑΜΚΑ των παιδιών
δ. Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι γονείς των παιδιών (φυσικοί ή θετοί) αλλά ασκούντες την
επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.), οπότε απαιτείται:
 Επίσημο δικαιολογητικό από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμελείας και
 Βεβαίωση ΑΜΚΑ των παιδιών
ε. Όταν οι δικαιούχοι είναι πολίτες τρίτων χωρών και δεν μπορούν να ληφθούν ηλεκτρονικά
στοιχεία για την οικογενειακή τους κατάσταση, οπότε απαιτείται:
 Άδεια Διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή και
 Αυτοτελής Άδεια διαμονής μελών πολίτη τρίτης χώρας ή βεβαίωση κατάθεσης
αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής και
 Βεβαίωση ΑΜΚΑ των παιδιών
στ. Όταν οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 67 του
ν. 4172/2013 στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, επειδή δεν έχουν αποκτήσει
πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, οπότε απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 περί μη
υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016, η οποία θα
φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος.
Κατά τις ως άνω περιπτώσεις οι δικαιούχοι σαρώνουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά και τα
επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους. Σε περίπτωση αδυναμίας σάρωσης των
δικαιολογητικών, οι δικαιούχοι οφείλουν να τα προσκομίσουν στα ΚΠΑ2 της περιοχής που
ανήκουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου μέχρι την προσέλευση στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση των δικαιολογητικών οφείλουν για την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους να προσέλθουν σε αυτές άμεσα μετά την υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους.
2.3. Μη επισύναψη των ως άνω δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική αίτηση ή μη εμπρόθεσμη
προσκόμιση αυτών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μπορεί να συνεπάγεται τον αποκλεισμό του
αιτούντος από το Πρόγραμμα.
2.4. Μη προσκόμιση της βεβαίωσης αναπηρίας αρμόδιου φορέα για ωφελούμενα παιδιά με
αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω συνεπάγεται τον αποκλεισμό τους από τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα για ουσιαστικούς λόγους.
2.5. Μη πλήρωση των όρων της Δημόσιας Πρόσκλησης ή αναντιστοιχία των δηλουμένων στην
αίτηση στοιχείων με τα αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα ή τα επισυναφθέντα/προσκομισθέντα
δικαιολογητικά συνεπάγεται τον αποκλεισμό του αιτούντος από το πρόγραμμα.
2.6. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των αιτήσεων οι Υπηρεσίες είναι δυνατόν να ζητούν από
τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις επ' αυτών ή επί κατατεθέντων δικαιολογητικών. Μη
ανταπόκριση των συμμετεχόντων μπορεί να συνεπάγεται τον αποκλεισμό αυτών ή ωφελουμένων
τους από το πρόγραμμα.

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
1. Με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν συμπληρώσει στις ηλεκτρονικές αιτήσεις
τους αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο οι απαιτούμενες πληροφορίες από τις οποίες
εξακριβώνεται το δικαίωμα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.
2. Στις περιπτώσεις που κατά την παράγραφο 2.2 της Ενότητας Γ' του παρόντος απαιτείται
επισύναψη/προσκόμιση δικαιολογητικών από τους συμμετέχοντες, οι Υπηρεσίες ελέγχουν τα
δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση ή που παραλαμβάνουν και με ευθύνη των
Προϊσταμένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών.
3. Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες που:
α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατά την ενότητα Α' του
παρόντος,
β. δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, επειδή
δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, όπως αυτή περιγράφεται

στην ενότητα Β' του παρόντος, και δεν έχουν συμπληρώσει ορθά όλα τα απαιτούμενα
πεδία της αίτησης,
γ. δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα αυτεπαγγέλτως
αναζητηθέντα ή επισυναπτόμενα/προσκομισθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής,
δ. δεν έχουν επισυνάψει ή δεν έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται κατά την Ενότητα Γ' του παρόντος.
4. Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων στον
οποίο αναγράφονται οι Κωδικοί Αριθμοί των Αιτήσεών τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του
ΑΦΜ τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΜΚΑ τους, η ιδιότητα με την οποία συμμετέχουν
στο πρόγραμμα και ο λόγος του αποκλεισμού τους από τη διαδικασία.
5. Παιδιά που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 8 της Ενότητας Α' του παρόντος δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του
Πίνακα Αποκλειομένων.
6. Ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων καταρτίζεται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το
αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Για τους συμμετέχοντες που κατόπιν του ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος
αποκλεισμού, εφαρμόζεται διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα του Οργανισμού, στην οποία θα στηριχθεί η τους ή μη για την επιδότηση της
διαμονής των παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση.
Η επιλογή ενός δικαιούχου συνεπάγεται και την επιλογή των ωφελούμενων παιδιών του –
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 8 της Ενότητας Α' του παρόντος – και την έκδοση
Επιταγής Διαμονής σε Παιδική Κατασκήνωση για κάθε ωφελούμενο παιδί, μέσω της οποίας θα
γίνει η επιδότηση.
2. Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων εξαρτώνται από την ιδιότητα με
την οποία αυτοί συμμετέχουν στο πρόγραμμα (άνεργοι ή εργαζόμενοι) και είναι τα εξής κατά
περίπτωση:

Πίνακας 1: Μοριοδότηση Δικαιούχων που συμμετέχουν με την ιδιότητα του εργαζομένου

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
1 έως 7.000,00 €
2 7.001,00 -10.000,00 € 90
3 10.001,00-12.000,00€ 80
4 12.001,00-14.000,00 € 70
5 14.001,00 -16.000,00€ 60
6 16.001,00-18.000,00€ 50
7 18.001,00-20.000,00€ 40
8 20.001,00-22.000,00€ 30
9 22.001,00-24.000,00€ 20
10 24.001,00-28.000,00€ 10
2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Για κάθε ανήλικο τέκνο 25
Πίνακας 2: Μοριοδότηση Δικαιούχων που συμμετέχουν με την ιδιότητα του ανέργου

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
1 έως 7.000,00 €
2 7.001,00 -10.000,00 € 90
3 10.001,00-12.000,00€ 80
4 12.001,00-14.000,00 € 70
5 14.001,00 -16.000,00€ 60
6 16.001,00-18.000,00€ 50
7 18.001,00-20.000,00€ 40
8 20.001,00-22.000,00€ 30
9 22.001,00-24.000,00€ 20
10 24.001,00-28.000,00€ 10
16
2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Για κάθε ανήλικο τέκνο 25
3
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Για κάθε 1 πλήρη μήνα ανεργίας και μέχρι 36
μήνες

3. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχων θα αναζητηθούν με ηλεκτρονικό
τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
4. Ως πραγματικό οικογενειακό εισόδημα νοείται το δηλωθέν εισόδημα φορολογικού έτους 2016
του υποχρέου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων τέκνων του, όπως αυτό εμφανίζεται στο
εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ.
5. Ανήλικα τέκνα είναι όλα τα τέκνα της οικογενείας, και όχι μόνο

11. Ωφελούμενα παιδιά με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω εντάσσονται στο
πρόγραμμα ανεξαρτήτως του αριθμού μορίων των δικαιούχων γονέων/ασκούντων την επιμέλειά
τους, εφόσον οι προσφερόμενες θέσεις από τους παρόχους για παιδιά με αναπηρία επαρκούν για
τη διαμονή όλων των ωφελούμενων παιδιών της κατηγορίας αυτής για τα οποία έχουν υποβληθεί
αποδεκτές αιτήσεις.

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης συντάσσονται δύο προσωρινά Μητρώα,
το προσωρινό «Μητρώο Δικαιούχων – Εργαζομένων» και το προσωρινό «Μητρώο Δικαιούχων –
Ανέργων».
2. Στα προσωρινά Μητρώα αναγράφονται:
 οι Κωδικοί Αριθμοί Αίτησης όλων των δικαιούχων που πληρούν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού
Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),
 τα μόρια των δικαιούχων για καθένα από τα κριτήρια επιλογής, η συνολική
μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής τους,
 τα αρχικά και τελικά γράμματα του ονοματεπώνυμου και τα τέσσερα τελευταία
ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ωφελουμένων
παιδιών ανά δικαιούχο,
 η ένδειξη ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές
Κατασκηνώσεις για κάθε ωφελούμενο παιδί κάθε επιλεγόμενου βάσει της
μοριοδότησής του δικαιούχου.
3.Δικαιούχοι των Μητρώων που στα ωφελούμενα παιδιά τους δεν υπάρχει ένδειξη Επιταγής
Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις δεν έχουν επιλεγεί για την επιδότηση της διαμονής των
παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση.
4. Στην περίπτωση που για το ίδιο παιδί έχει υποβληθεί αποδεκτή αίτηση και από τους δύο
γονείς, μετά τη διαδικασία μοριοδότησης το παιδί θα αποδίδεται ως ωφελούμενο στον γονέα με
την υψηλότερη μοριοδότηση.
5. Παιδιά που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 8 της ενότητας Α' του παρόντος δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των
προσωρινών Μητρώων Δικαιούχων.
18
6. Τα προσωρινά Μητρώα «Δικαιούχων Ανέργων» και «Δικαιούχων Εργαζομένων»
καταρτίζονται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή
της.

Z. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
1. Τα προσωρινά Μητρώα «Δικαιούχων Εργαζομένων» και «Δικαιούχων Ανέργων» και ο
προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη
διεύθυνση www.oaed.gr, και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των
αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
2. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα
από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.
3. Οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να
υποβάλουν προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία και μόνο ένσταση κατά των
αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός
της αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της
δημοσιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ και μέχρι την ώρα 23:59 της τελευταίας
ημέρας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική
ημερομηνία και ώρα δεν είναι δυνατή.
4. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η
ένστασή τους οφείλουν:
 να έχουν πρώτα ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα, λόγω μη
σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς
πρόσβασης στο σύστημα,
 να αναφέρουν τον λόγο της ένστασης (π.χ. συμπλήρωση στην αίτηση εσφαλμένου ΑΜΚΑ
παιδιού, εσφαλμένη μοριοδότηση κ.ο.κ) και
 να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με
ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους της
Δημόσιας Πρόσκλησης.

Παραδείγματα
 Αν κάποιος ενίσταται, γιατί δεν μοριοδοτήθηκε σωστά στο εισοδηματικό κριτήριο,
πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού του σημειώματος
φορολογικού έτους 2016.
 Αν κάποιος ενίσταται, γιατί δεν έχει συμπεριληφθεί στους πίνακες παιδί που
δηλώθηκε ως ωφελούμενο, θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης και επίσημη βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ο
ΑΜΚΑ του παιδιού (ή και επιμέλεια, αν απαιτείται).
Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής σάρωσης των δικαιολογητικών οι συμμετέχοντες μπορούν
να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στο αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων και ώρα 14:00. Τα ΚΠΑ2 αυθημερόν
επισυνάπτουν τα εν λόγω δικαιολογητικά στην ένσταση με ηλεκτρονική σάρωση.
5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης
του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.

Η. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ του Οργανισμού καταρτίζονται από τη
Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της ο οριστικός
Πίνακας Αποκλειομένων και τα οριστικά Μητρώα «Δικαιούχων – Ανέργων» και «Δικαιούχων –
Εργαζομένων», που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με τον αντίστοιχο Προσωρινό Πίνακα και τα
Προσωρινά Μητρώα καθώς και τον μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό αριθμό της Επιταγής.
2. Σε περίπτωση που κατά την κατάρτιση των Μητρώων προκύψουν κενές θέσεις ωφελούμενων
παιδιών είτε στο Μητρώο Ανέργων είτε στο Μητρώο Εργαζομένων, οι κενές θέσεις του ενός
Μητρώου θα πληρωθούν από τους επιλαχόντες του άλλου. Μετά την κατά τα ως άνω κάλυψη
όλων των θέσεων ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής των τελικών δικαιούχων.
3. Κατά των οριστικών Μητρώων Δικαιούχων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι
συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.
4. Τα οριστικά Μητρώα «Δικαιούχων Εργαζομένων» και «Δικαιούχων Ανέργων» και ο οριστικός
Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση
www.oaed.gr, και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων
Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
5. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους
φροντίδα από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

ΜΕΡΟΣ 3ο

ΠΑΡΟΧΟΙ
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση
παιδικών κατασκηνώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 749/1948, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, και την Αριθ. Δ22/οικ. 37641/1450 (2712/Β/2016) ΚΥΑ.
2. Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα των ως άνω επιχειρήσεων αποτελεί η άμεση
πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και η πρόσβαση στο
Διαδίκτυο.
Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ από την
12.04.2018 έως την 01.05.2018 και ώρα 23:59.
2. Οι πάροχοι πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους λαμβάνουν υποχρεωτικά
κωδικούς πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εκτός αν ήδη έχουν) από το
ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής που ανήκουν οι εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης (και όχι η έδρα της
επιχείρησης). Αν ο υποψήφιος πάροχος έχει την εκμετάλλευση περισσότερων της μιας
κατασκηνωτικών επιχειρήσεων, τις οποίες επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα, λαμβάνει
διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για καθεμία προς ένταξη επιχείρηση και υποβάλλει
ισάριθμες με τις επιχειρήσεις αιτήσεις.
3. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:
α. Οι πάροχοι εισέρχονται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με τη χρήση του κωδικού πρόσβασής τους.
β. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο της αιτήσεως. Εφιστάται η
προσοχή για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αιτήσεως,
σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες.
γ. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο
αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός
αίτησης) και αναγράφει την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.
4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής με άλλο τρόπο και όχι μέσω των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
5. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν είναι
δυνατή.
6. Η αίτηση επέχει θέση δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων της Δημόσιας
Πρόσκλησης.
7. Η αίτηση επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία
που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση συνεπάγεται
τον αποκλεισμό του παρόχου από το πρόγραμμα και επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και
διοικητικές κυρώσεις.
8. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους
αίτησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν
ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων κατόπιν ακυρώσεώς τους.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσέλευση των
παρόχων στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ: οι πάροχοι σαρώνουν τα δικαιολογητικά και τα
συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής τους. Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά
που οι πάροχοι οφείλουν να σαρώσουν και να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στην αίτησή τους είναι
τα εξής:
α. άδεια ίδρυσης της κατασκήνωσης, εκδοθείσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β. άδεια λειτουργίας της κατασκήνωσης έτους 2018, εκδοθείσα επ' ονόματι του παρόχου
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που η άδεια έτους 2018 δεν έχει ακόμα
εκδοθεί, απαιτείται:
 άδεια λειτουργίας έτους 2017, εκδοθείσα επ' ονόματι του παρόχου σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που η κατασκήνωση δεν λειτούργησε το έτος 2017 ή λειτούργησε από άλλον εκμεταλλευτή, επισυνάπτεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με ρητή αναφορά στον λόγο για τον οποίο δεν λειτούργησε η κατασκήνωση.
 αντίγραφο της αιτήσεως για έκδοση άδειας λειτουργίας έτους 2018, το οποίο θα
φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, και
 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής:
 ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της Αριθ. Δ22/οικ.
37641/1450/2016 ΚΥΑ,
 ότι η άδεια λειτουργίας θα προσκομισθεί στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ
μόλις εκδοθεί και οπωσδήποτε πριν από την ημερομηνία έναρξης του
προγράμματος.
2. Η ημερομηνία προσκόμισης της άδειας λειτουργίας έτους 2018, στις περιπτώσεις που αυτή
δεν έχει συνυποβληθεί ηλεκτρονικά με την αίτηση, θα πιστοποιείται από τον αριθμό
πρωτοκόλλου που θα τίθεται από τις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 με την παραλαβή της.
3. Σε περίπτωση μη χορήγησης άδειας λειτουργίας έτους 2018 από τον αρμόδιο φορέα ή μη
προσκόμισης αυτής στην Υπηρεσία, ο πάροχος, εφόσον έχει ενταχθεί στο Μητρώο, θα
διαγράφεται από αυτό αυτοδίκαια με ευθύνη του Προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας ΚΠΑ2.

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Οι Υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά και με ευθύνη των
Προϊσταμένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος μέχρι την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων.
2. Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες
πάροχοι που:
α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής κατά την ενότητα Α' του παρόντος,
β. δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, όπως αυτή περιγράφεται
στην ενότητα Β' του παρόντος,
γ. δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα επισυναπτόμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής,
δ. δεν έχουν επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
ε. τα δικαιολογητικά τους δεν είναι σε ισχύ.

3. Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων, στον
οποίο αναγράφονται ανά Περιφερειακή Ενότητα η επωνυμία της επιχείρησης, ο διακριτικός
τίτλος αυτής, ο ΑΦΜ της και ο λόγος αποκλεισμού από τη διαδικασία.
4. Για τους λοιπούς συμμετέχοντες που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει
κανένας από τους ως άνω λόγους αποκλεισμού, συντάσσεται το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων.
Στο Προσωρινό Μητρώο Παρόχων οι κατασκηνωτικές επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται ανά
Περιφερειακή Ενότητα και αναγράφεται ανά επιχείρηση η επωνυμία της, ο διακριτικός τίτλος
αυτής, ο ΑΦΜ της, οι προσφερόμενες θέσεις για παιδιά τυπικής ανάπτυξης και για παιδιά με
αναπηρία, η περίοδος κατά την οποία μπορούν να φιλοξενηθούν σε αυτήν παιδιά τυπικής
ανάπτυξης και παιδιά με αναπηρία, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας: περιοχή, διεύθυνση,
τηλέφωνα, φαξ, email, ιστοσελίδα.
5. Ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων και το προσωρινό Μητρώο Παρόχων καταρτίζονται
από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ –
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
1. Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στη
διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr, και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον
Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
2. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα
από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.
3. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν
προς τον ΟΑΕΔ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία και μόνο ένσταση κατά των
αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Παρόχων και του προσωρινού Πίνακα
Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την επομένη
ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ και μέχρι την ώρα 23:59 της
τελευταίας ημέρας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν είναι δυνατή.
4. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους
ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά
αποδεικτικά των ισχυρισμών τους.
5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ του Οργανισμού καταρτίζονται από τη
Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της το οριστικό
Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία
με το προσωρινό Μητρώο και Πίνακα της ενότητας Δ' του παρόντος.
2. Το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στη
διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr, και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον
Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.
3. Κατά του οριστικού Μητρώου Παρόχων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι
συμμετέχοντες πάροχοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.
4. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους
φροντίδα από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.
5. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΟΑΕΔ για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει τη διακοπή του
Προγράμματος με απόφαση του Δ.Σ αυτού, το Μητρώο καταργείται αζημίως για τον ΟΑΕΔ.

ΜΕΡΟΣ 4ο

ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΞΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ
1. Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική
αξία και ο αποκλειστικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή της με υπηρεσίες των παρόχων για τη
διαμονή των ωφελούμενων παιδιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
2. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου για τη
διαμονή του παιδιού του σε παιδική κατασκήνωση, καλύπτει το ημερήσιο τροφείο για όλη τη
διάρκεια διαμονής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 συνεχόμενες ημέρες και την καταληκτική
ημερομηνία του προγράμματος, δηλαδή την 03.09.2018 στην περίπτωση παιδιών τυπικής
ανάπτυξης και την 10.09.2018 στην περίπτωση παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω.
Το ημερήσιο τροφείο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαμονής, τη συμμετοχή σε προγράμματα που
πραγματοποιούνται στην κατασκήνωση και γενικά όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της
υποχρεωτικής υποδομής και στελέχωσης των παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με το
Κανονιστικό Πλαίσιο Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων – Εξοχών και τους
όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.
Το ημερήσιο τροφείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανέρχεται κατά περίπτωση:
α) στα 30,00€ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά τυπικής
ανάπτυξης και
β) στα 52,00€ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά με
αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω.
Τυχόν αναπροσαρμογή του ύψους του τροφείου για το έτος 2018 με νεότερη Κοινή Υπουργική
Απόφαση θα συνεπάγεται ισόποση αναπροσαρμογή στο αναφερόμενο στην παρούσα ύψος τροφείου.
3. Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» έχει τη μορφή ενός μοναδικού
ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε ωφελούμενο παιδί επιλεγέντος δικαιούχου, ο οποίος
δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού και
αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία του ωφελούμενου και του δικαιούχου στα Μητρώα Δικαιούχων,
ισχύει δε αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος μέχρι τη λήξη αυτού.
4. Η επιδότηση μέσω της «Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» δίνει τη δυνατότητα
στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις
ανάγκες των παιδιών τους.
5. Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» ενεργοποιείται με τη σύναψη
προτυποποιημένης σύμβασης (ιδιωτικού συμφωνητικού) μεταξύ του Δικαιούχου και του Παρόχου
της κατασκηνωτικής επιχείρησης, στην οποία αναγράφεται ο ακριβής αριθμός ημερών διαμονής του
ωφελουμένου στην κατασκήνωση. Ο αριθμός αυτός είναι δεσμευτικός και δεν μπορεί να
αναθεωρηθεί προς τα πάνω με νέο ιδιωτικό συμφωνητικό, όταν δεν εξαντλείται το μέγιστο όριο
των 15 συνεχόμενων ημερών.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος (03.09.2018 για τα παιδιά τυπικής
ανάπτυξης και 10.09.2018 για παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω) η Επιταγή δεν είναι
σε ισχύ. Συνεπώς:
α) οι επιλεγέντες δικαιούχοι οφείλουν να μεριμνήσουν εγκαίρως για την ενεργοποίηση των
Επιταγών των ωφελούμενων παιδιών τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια διαμονής αυτών
στην κατασκήνωση θα πρέπει να εξαντλείται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του
προγράμματος, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιδοτηθούν μόνο
για τις ημέρες διαμονής που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του
προγράμματος.
β) οι πάροχοι οφείλουν να λάβουν υπόψη τους κατά τη σύναψη της σύμβασης την καταληκτική
ημερομηνία του προγράμματος με βάση την κατηγορία που ανήκει το ωφελούμενο παιδί (τυπικής
ανάπτυξης ή με αναπηρία). Σε περίπτωση διαμονής που υπερβαίνει τα χρονικά όρια του
προγράμματος (βλ. σχετικά 1ο
Μέρος, Ενότητα Β'), η επιδότηση θα αφορά μόνο στις ημέρες
διαμονής που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την κατά περίπτωση καταληκτική ημερομηνία αυτού.
6. Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» μετά την ενεργοποίησή της με την
υπογραφή σύμβασης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου, και, συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθεί ξανά από τον ωφελούμενο, ακόμα και αν με τη σύμβαση δεν εξαντλήθηκε ο
μέγιστος αριθμός ημερών διαμονής.
7. Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει επιδότηση ίση με τις πραγματικές ημέρες διαμονής του ωφελούμενου
παιδιού του δικαιούχου στην κατασκήνωση, όπως αυτές προκύπτουν από τη συναφθείσα μεταξύ
παρόχου και δικαιούχου σύμβαση ή από Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου σε περίπτωση
αναχώρησης προγενέστερης της συμφωνηθείσας με τη σύμβαση (βλ. σχετικά Μέρος 5ο
, παρ. 8) ή
σε περίπτωση προσωρινής απουσίας (βλ. σχετικά Μέρος 5ο
, παρ. 11).
8. Με την καταβολή της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ εξαντλείται κάθε υποχρέωση του
Οργανισμού έναντι του δικαιούχου αλλά και του παρόχου.

9. Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον πάροχο του ποσού επιδότησης προς
οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση δε που γίνει είναι άκυρη και δεν γεννά καμιά υποχρέωση για
τον ΟΑΕΔ.

ΜΕΡΟΣ 5ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Ο ΟΑΕΔ δεν εμπλέκεται σε θέματα κράτησης θέσεων σε παιδικές κατασκηνώσεις.
2. Οι δικαιούχοι επιλέγουν ελεύθερα: α) την κατασκήνωση στην οποία επιθυμούν να διαμείνουν
οι ωφελούμενοί τους από το αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ Οριστικό Μητρώο
Παρόχων, β) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα φιλοξενηθούν οι ωφελούμενοί τους εντός
του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του προγράμματος (βλ. σχετικά Μέρος 1ο
, Ενότητα Β΄), γ) τον αριθμό ημερών διαμονής των ωφελουμένων τους στην κατασκήνωση, με τον περιορισμό ότι
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών
προσέλευσης και αναχώρησης.
3. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν για κάθε ωφελούμενο μέλος τους διαφορετική
κατασκήνωση και διαφορετική χρονική περίοδο διαμονής σε αυτήν.
4. Οι δικαιούχοι επικοινωνούν απευθείας με τον πάροχο που επέλεξαν, δηλώνουν ότι οι
ωφελούμενοί τους είναι κάτοχοι Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις και αναλόγως
προβαίνουν σε κράτηση θέσης, αφού ενημερωθούν για τις παροχές και την πληρότητα της
κατασκήνωσης κατά τη χρονική περίοδο που τους ενδιαφέρει καθώς και για κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια, που θα αποτυπωθεί στη σύμβαση της παραγράφου 6 του παρόντος.
5. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται κατά την άφιξη με τα παιδιά τους στην κατασκήνωση να
επιδείξουν στον πάροχο το ατομικό βιβλιάριο υγείας των παιδιών τους και να προσκομίσουν
φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης δικό τους (ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ.) και των
ωφελουμένων τους (διαβατήριο, ταυτότητα, οικογενειακά ή ατομικά βιβλιάρια προστατευομένων
μελών κ.ο.κ.), επιδεικνύοντας και τα πρωτότυπα αυτών.
6. Ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr):
 επιβεβαιώνει ότι τα παιδιά είναι κάτοχοι της Επιταγής, ελέγχοντας παράλληλα τα
στοιχεία ταυτότητάς τους από τα έγγραφα που του επιδεικνύονται,
 εκτυπώνει, συμπληρώνει και συνυπογράφει με τον δικαιούχο την προτυποποιημένη
σύμβαση σε τρία (3) αντίγραφα (ένα για τον δικαιούχο, ένα για τον πάροχο και ένα για τον ΟΑΕΔ), στην οποία προσδιορίζεται μεταξύ άλλων ο ακριβής αριθμός ημερών διαμονής των ωφελουμένων στην κατασκήνωση,

Εναλλακτικά είναι δυνατόν να προσκομίζεται στον πάροχο βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή ιδιώτη γιατρού ότι το παιδί
δεν πάσχει από νοσήματα των παρ. 3 & 4 του άρθρ. 1 του ν. 749/48, ως ισχύει, και ότι έχει εμβολιασθεί ή, αν δεν έχει
εμβολιασθεί, ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η κατάσταση της υγείας του από τον μη εμβολιασμό του και ότι αυτή του επιτρέπει
την παρακολούθηση του κατασκηνωτικού προγράμματος.

 ενημερώνει βάσει της σύμβασης το σύστημα για τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης
των ωφελουμένων και υποβάλλει ηλεκτρονικά σαρωμένα αντίγραφα της σύμβασης και
των εγγράφων ταυτοποίησης, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αφίξεως
στην κατασκήνωση και οπωσδήποτε πριν από την ημερομηνία αναχώρησης των
παιδιών από αυτήν.
Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις». Μη
ενημέρωση του συστήματος εντός της προθεσμίας που ορίζεται ανωτέρω δικαιολογείται μόνο
στην περίπτωση αποδεδειγμένου τεχνικού προβλήματος. Σε τέτοια περίπτωση ο πάροχος
οφείλει: α) να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο (φαξ, e-mail κ.ο.κ.) για
την άφιξη των ωφελουμένων παιδιών και για το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε β) να
ενημερώσει το σύστημα με την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος σε συνεργασία με την
αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και τη Δ/νση Μηχανογράφησης.
Μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης του παρόχου συνεπάγεται τη μη καταβολή επιδότησης από
τον ΟΑΕΔ για τις ημέρες που οι ωφελούμενοι διέμειναν στην κατασκήνωση.
7. Ο πάροχος υποχρεούται να τηρεί έντυπες συγκεντρωτικές Ονομαστικές Καταστάσεις για τον
ΟΑΕΔ (το έντυπο είναι αναρτημένο στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ) με τα προσωπικά
στοιχεία των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους και τα στοιχεία διαμονής τους. Οι
ονομαστικές καταστάσεις συνυποβάλλονται στον ΟΑΕΔ για την αποπληρωμή, άλλως οι Επιταγές
δεν θα εξοφλούνται.
8. Στην περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ωφελούμενος θελήσει για
οποιονδήποτε λόγο να αναχωρήσει από την κατασκήνωση πριν από την προβλεπόμενη στη
σύμβαση ημερομηνία:
 ο δικαιούχος συμπληρώνει εις διπλούν Υπεύθυνη Δήλωση με την ημερομηνία
πρόωρης αναχώρησης του ωφελουμένου και καταθέτει τη μία στον πάροχο και
την άλλη σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) την ημέρα της
αναχώρησης ή την πρώτη εργάσιμη μετά από αυτήν. Ενημέρωση της υπηρεσίας
μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δικαιολογείται μόνο για σπουδαίο
λόγο (π.χ. ασθένεια). Το ΚΠΑ2 στο οποίο έχει κατατεθεί η Υπεύθυνη Δήλωση
οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία αρμοδιότητας των κατασκηνωτικών
εγκαταστάσεων του παρόχου.
 ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του
ΟΑΕΔ ενημερώνει κατά την αναχώρηση του ωφελουμένου για την ημερομηνία
πρόωρης αναχώρησης αυτού, διαβιβάζοντας ηλεκτρονικά και αντίγραφο της
Υπεύθυνης Δήλωσης που του κατέθεσε ο δικαιούχος. Μη άμεση ενημέρωση του
συστήματος για την πρόωρη αναχώρηση του ωφελουμένου δικαιολογείται μόνο
στην περίπτωση αποδεδειγμένου τεχνικού προβλήματος. Σε τέτοια περίπτωση ο
πάροχος οφείλει: α) να ενημερώσει αυθημερόν την Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο
μέσο (φαξ, e-mail κ.ο.κ.) για την πρόωρη αναχώρηση, αναφέροντας και το
τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε β) να ενημερώσει το σύστημα με την
αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος σε συνεργασία με την αρμόδια
Υπηρεσία ΚΠΑ2 και τη Δ/νση Μηχανογράφησης.
9. Αν από έλεγχο της Υπηρεσίας διαπιστωθεί μη τήρηση της υποχρέωσης του παρόχου να
ενημερώσει για την πρόωρη αναχώρηση του ωφελουμένου, ο ΟΑΕΔ δεν θα καταβάλει επιδότηση
για τις ημέρες που ο ωφελούμενος διέμεινε στην κατασκήνωση και θα επιβάλλονται οι κυρώσεις
της Β' Ενότητας του 9ου Μέρους της παρούσας.
10. Αν από έλεγχο της Υπηρεσίας διαπιστωθεί μη τήρηση της υποχρέωσης δικαιούχου να
ενημερώσει για την πρόωρη αναχώρηση του ωφελουμένου, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις της Α'
Ενότητας του 9ου Μέρους της παρούσας.
11. Η διαμονή του παιδιού στην κατασκήνωση, όπως αυτή έχει οριστεί χρονικά στη μεταξύ
παρόχου και δικαιούχου σύμβαση, είναι δυνατό να διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο μέχρι δύο (2)
συνεχόμενες ημέρες κατά μέγιστο όριο, για τις οποίες δεν θα καταβάλλεται επιδότηση από τον
ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση αυτή:
 ο δικαιούχος συμπληρώνει εις διπλούν Υπεύθυνη Δήλωση με τις ακριβείς
ημερομηνίες και τον λόγο προσωρινής απουσίας του ωφελουμένου και καταθέτει
τη μία στον πάροχο και την άλλη σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2)
την πρώτη ημέρα της προσωρινής απουσίας ή την πρώτη εργάσιμη μετά από
αυτήν. Ενημέρωση της υπηρεσίας μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας
δικαιολογείται μόνο για σπουδαίο λόγο (π.χ. ασθένεια). Το ΚΠΑ2 σ

Υπεύθυνης Δήλωσης που του κατέθεσε ο δικαιούχος. Μη άμεση ενημέρωση του
συστήματος δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση αποδεδειγμένου τεχνικού
προβλήματος. Σε τέτοια περίπτωση ο πάροχος οφείλει: α) να ενημερώσει
αυθημερόν την Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο (φαξ, e-mail κ.ο.κ.) για την
απουσία, αναφέροντας και το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε β) να
ενημερώσει το σύστημα με την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος σε
συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και τη Δ/νση Μηχανογράφησης.
12.Αν από έλεγχο της Υπηρεσίας διαπιστωθεί μη τήρηση της υποχρέωσης παρόχου να
ενημερώσει για την προσωρινή απουσία του ωφελουμένου, ο ΟΑΕΔ δεν θα καταβάλει
επιδότηση για τις ημέρες που ο ωφελούμενος διέμεινε στην κατασκήνωση και θα
επιβληθούν οι κυρώσεις της Β' Ενότητας του 9ου Μέρους της παρούσας.
13.Αν από έλεγχο της Υπηρεσίας διαπιστωθεί μη τήρηση της υποχρέωσης δικαιούχου να
ενημερώσει για την προσωρινή απουσία του ωφελουμένου, επιβάλλονται οι κυρώσεις της
Α' Ενότητας του 9ου Μέρους της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ 6ο

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Προκειμένου να αποπληρωθούν οι πάροχοι κατασκηνωτικών επιχειρήσεων που σύναψαν και
υλοποίησαν συμβάσεις σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση
και φάκελο με δικαιολογητικά αποπληρωμής στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της έδρας των
επιχειρήσεών τους ή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ταχυδρομικώς με απόδειξη
παραλαβής, είτε από την πρώτη του μηνός που έπεται του μήνα λήξης της σύμβασης (της παρ. 5
του 4ου Μέρους και της παρ. 6 του 5ου Μέρους της παρούσας) είτε από την επομένη της
ημερομηνίας λήξης υλοποίησης του προγράμματος (βλ. σχετικά Ενότητα Β' 1ου Μέρους) μέχρι την
31.12.2018.
2. Αιτήσεις και φάκελοι αποπληρωμής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Το έντυπο αιτήσεως αποπληρωμής είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.
2. Τα δικαιολογητικά αποπληρωμής είναι τα ακόλουθα:
α. Πρωτότυπο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για την
επιδότηση του ΟΑΕΔ που εκδίδεται από τον πάροχο στο όνομα του δικαιούχου και αποτυπώνει
το γινόμενο του αριθμού ωφελουμένων επί τον αριθμό ημερών διαμονής επί το ημερήσιο τροφείο.
β. Το ένα εκ των τριών αντιγράφων της σύμβασης μεταξύ παρόχου – δικαιούχου με
πρωτότυπες υπογραφές και, στην περίπτωση που έχει γίνει πρόωρη αναχώρηση ή και προσωρινή
απουσία ωφελουμένου, οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις του δικαιούχου που έχουν κατατεθεί
στον πάροχο.
γ. Η έντυπη συγκεντρωτική Ονομαστική Κατάσταση των Ωφελουμένων που φιλοξενήθηκαν
στο κατάλυμα (βλ. σχετικά Μέρος 5ο
, παρ. 7).
Επισημαίνεται ότι η κατάσταση θα πρέπει να συμφωνεί ως προς τον αριθμό των ωφελουμένων
ανά δικαιούχο και των ημερών διαμονής τους με τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών/τις
Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών που συνυποβάλλονται.
33
δ. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού,
στο οποίο αποτυπώνεται η επωνυμία και ο Λογαριασμός ΙΒΑΝ του παρόχου. Σε περίπτωση
φυσικού προσώπου, θα προσκομίζεται λογαριασμός ΙΒΑΝ στον οποίο ο πάροχος θα εμφανίζεται
ως πρώτος δικαιούχος.
Επισημαίνεται ότι το αναγραφόμενο στον λογαριασμό όνομα του δικαιούχου στην περίπτωση
φυσικών προσώπων ή η αναγραφόμενη επωνυμία της εταιρείας στην περίπτωση νομικών
προσώπων, θα πρέπει να συμπίπτουν απόλυτα με την αναγραφόμενη Επωνυμία στην Αίτηση
Συμμετοχής του Παρόχου, άλλως η αποπληρωμή δεν θα καθίσταται δυνατή.
Σε περίπτωση απόκλισης των στοιχείων ο πάροχος οφείλει να μεριμνήσει για την εμπρόθεσμη
αντικατάσταση του εν λόγω αντιγράφου με νέο, που θα πληροί την ως άνω προϋπόθεση.
3. Φάκελοι με παραστατικά που παρουσιάζουν ελλείψεις, παρατυπίες ή δυσανάγνωστα στοιχεία
δεν θα γίνονται δεκτοί προς εξόφληση και θα επιστρέφονται προς συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεδομένου ότι ελλείψεις των προβλεπομένων δικαιολογητικών συνεπάγονται μη καταβολή των
επιδοτήσεων.
4. Δεν είναι δυνατή η αποπληρωμή πριν από τη διενέργεια του ελέγχου υπαγωγής του παρόχου
στο πρόγραμμα ή στην περίπτωση αρνητικού ελέγχου υπαγωγής.

ΜΕΡΟΣ 7ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1. Οι υποχρεώσεις των παρόχων και των δικαιούχων διέπονται από το Κανονιστικό Πλαίσιο
Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων και τους όρους της παρούσας Δημόσιας
Πρόσκλησης.
2. Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν τους δικαιούχους κατά την κράτηση θέσεων για όλες τις
παρεχόμενες υπηρεσίες της κατασκήνωσης, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο ημερήσιο τροφείο.
Συνεπώς, τα ωφελούμενα παιδιά των δικαιούχων μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ σε κάθε
είδους δραστηριότητα ή πρόγραμμα που νομίμως πραγματοποιείται στις κατασκηνώσεις
(ψυχαγωγικό, επιμορφωτικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό κ.ο.κ.).
Σε περίπτωση που οι πάροχοι εγείρουν οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική απαίτηση για τη
συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες ή στα προγράμματα που υλοποιούνται στην
κατασκήνωση, επιβάλλονται οι κυρώσεις της Β' Ενότητας του 9ου μέρους της παρούσας.
3. Δημοσιοποίηση της συμμετοχής των παρόχων στο πρόγραμμα εκ μέρους τους για
διαφημιστικούς λόγους είναι δυνατή μόνο κατόπιν της δημοσίευσης των οριστικών
αποτελεσμάτων και οπωσδήποτε χωρίς τη χρήση των λογοτύπων του ΟΑΕΔ. Σε αντίθετη
περίπτωση είναι δυνατόν να επιβληθούν οι κυρώσεις της Β' Ενότητας του 9ου Μέρους της
Δημόσιας Πρόσκλησης.
4. Οι πάροχοι υποχρεούνται να τηρούν στον χώρο της κατασκήνωσης φάκελο για το πρόγραμμα,
στον οποίο θα υπάρχουν τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν με
την αίτηση, όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος (συμβάσεις,
αντίγραφα εγγράφων ταυτοποίησης, ονομαστικές καταστάσεις, υπεύθυνες δηλώσεις δικαιούχων
κ.ο.κ.) καθώς και όλα τα πρωτότυπα νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης, τα οποία
συγκεκριμένα είναι:
α. Σε περίπτωση συμμετοχής ατομικής επιχείρησης:
Βεβαίωση έναρξης εργασιών – επιτηδεύματος από αρμόδια ΔΟΥ.
β. Σε περίπτωση συμμετοχής Ο.Ε. & Ε.Ε:
i. Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του, από το οποίο
να προκύπτει ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές.
ii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να
δεσμεύει με την υπογραφή του το Νομικό Πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει
ευθέως από το καταστατικό).
γ. Σε περίπτωση συμμετοχής Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.:
i. Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.
ii. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί τροποποιήσεως ή μη του καταστατικού και οι
τροποποιήσεις αυτού, εφόσον υπάρχουν.
Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να
δεσμεύει με την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει
ευθέως από το καταστατικό).
δ. Σε περίπτωση συμμετοχής Α.Ε.:
i. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό της Εταιρείας.
ii. Βεβαίωση περί τροποποιήσεως ή μη του Καταστατικού της Εταιρείας και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
με τις τροποποιήσεις αυτού, εφόσον υπάρχουν.
iii. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
και στο οποίο αναφέρεται η λήξη θητείας αυτού ή
Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης της Α.Ε. για τη συγκρότηση και τον χρόνο θητείας του
Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει ήδη κατατεθεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ και θα φέρει τον
σχετικό αριθμό κατάθεσης (σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η δημοσίευση σε ΦΕΚ).
iv. Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο θα προκύπτει το
πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση.
ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου:
Στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το πρόσωπο/ τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα
να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης
αυτών, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου.
Τα δικαιολογητικά του φακέλου ελέγχονται από τους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 8ο
Μέρος της παρούσας.

ΜΕΡΟΣ 8ο

ΕΛΕΓΧΟΙ
Προκειμένου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της επακριβούς τηρήσεως των όρων και
των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος, όπως αποτυπώνονται στην παρούσα
Πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους στις κατασκηνωτικές
εγκαταστάσεις των παρόχων μετά την κατάρτιση των οριστικών μητρώων (έλεγχοι υπαγωγής)
και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (έλεγχοι ορθής υλοποίησης) σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Οι πάροχοι οφείλουν να διευκολύνουν το έργο των ελεγκτών – υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, να
επιδεικνύουν προς έλεγχο τον φάκελο της παραγράφου 4 του 7ου μέρους της παρούσας και να
συνεργάζονται πλήρως με τους ελεγκτές, παρέχοντας έγγραφα ή δικαιολογητικά που αφορούν
στην λειτουργία της κατασκήνωσης (π.χ. άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας κολυμβητικής
δεξαμενής, εβδομαδιαίο διαιτολόγιο κ.ο.κ.) ή οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί από το οποίο
μπορεί να εξακριβωθεί η ορθή εφαρμογή των γενικότερων όρων του προγράμματος αλλά και των
ειδικότερων όρων της σύμβασης μεταξύ παρόχου και δικαιούχου.

ΜΕΡΟΣ 9ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Α. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Σε περίπτωση που από έλεγχο της Υπηρεσίας ή έγγραφη τεκμηριωμένη
αποδεικνύεται οποιαδήποτε παράβαση των όρων της Πρόσκλησης από δικαιούχο, το ΔΣ του
ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ2
, μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της
επιδότησης ή και τον αποκλεισμό του δικαιούχου από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα έως τρία
(3) χρόνια.
Β. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Σε περίπτωση που από έλεγχο της Υπηρεσίας ή έγγραφη τεκμηριωμένη καταγγελία
αποδεικνύεται οποιαδήποτε παράβαση των όρων της Πρόσκλησης από πάροχο, το ΔΣ του
ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της
επιδότησης του δικαιούχου και τη μη καταβολή της στον πάροχο ή και τον αποκλεισμό του
παρόχου από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα έως πέντε (5) χρόνια.
ΜΕΡΟΣ 10ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει κατά την υλοποίηση του προγράμματος μεταξύ ΟΑΕΔ –
επιλεγέντων δικαιούχων – παρόχων θα επιλύεται με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ ή του οργάνου
που αυτό ορίσει, μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ.

 

"Αλιεύοντας" την είδηση