Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΘΕΣΣΑΛΙΑ » ΜΑΓΝΗΣΙΑ » Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια φαγητού
Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια φαγητού

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια φαγητού

Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση απόρων, του Ξενώνα Κακοποιημένων υναικών, της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Δήμου και του Μουσικού Σχολείου , ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 462.627,20€ συμπεριλαμομένου του ΦΠΑ, διάρκειας ενός έτους» προκηρύσσει ο Δήμος.

Η παραπάνω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους, το και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αποδεικνυόμενης της ιδιότητας τους από πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού της πιο πάνω προμήθειας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ς του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus..
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 27-5-2015 και ώρα: 08:00 π.μ. Καταληκτική υποβολής προσφορών: 2-6-2015 και ώρα: 15:00.
Οι ποσότητες των μερίδων έτοιμου φαγητού (έτοιμα γεύματα) αριθμούν στις 127.950 και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., δηλ. στο ποσό των 8.188,80 €.
Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου, ταχυδρ. δ/νση Πλατεία 1, αρμόδιος Κωνσταντίνος Ρέππος, τηλ:2421350119, 2421350165, FAX 2421097610 και στην ηλεκτρονική δ/νση του Δήμου Βόλου www. dimos volos.gr.

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Dark Mode

"Αλιεύοντας" την είδηση