Βρίσκεστε εδώ:  / ΑΓΡΟΤΙΚΑ / Υποβολή αιτήσεων για μέτρα αλιείας
Υποβολή  αιτήσεων για μέτρα αλιείας

Υποβολή αιτήσεων για μέτρα αλιείας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής- Τμήμα Αλιείας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την υποβολής αιτήσεων στα Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και  4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους με ΑΔΑ : 6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ,  Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» με ΑΔΑ: 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ, Μέτρα 3.2.2& 4.2.4 «Παραγωγικές στην Υδατοκαλλιέργεια» με ΑΔΑ: 67Ω84653ΠΓ-ΞΤΗ και Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»  με ΑΔΑ :7ΜΧΣ4653ΠΓ-ΨΛΛ.

 

Οι προσκλήσεις είναι αναρτημένες στο site: www.alieia.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις χρηματοδότησης ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον ιστότοπο:http: //www.ependyseis.gr  και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να καταθέσουν στην ΕΥΔΕΠΑΛΘ πλήρη φάκελο τόσο και σε έντυπη όσο και σε μορφή.

Ενημέρωση και πληροφορίες για τις Προσκλήσεις στους ενδιαφερόμενους παρέχονται από :

  1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ και στο Τηλέφωνο 242131501151
  2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής -Τμήμα Αλιείας και στα Τηλέφωνα 2421352486-434-435
"Αλιεύοντας" την είδηση