Βρίσκεστε εδώ:  / ΑΓΡΟΤΙΚΑ / «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020
«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020

«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής στη Δράση 4.1.2

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και Σποράδων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους, που επιθυμούν να ενταχθούν προς οικονομική στήριξη στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Υπομέτρου 4.1:«Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Mέτρου 4:«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1710/07-05- πρόσκληση του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Αγροτικών Πόρων του Υ.Π..Α.Τ. για την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο ανωτέρω δράση.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης είναι από 11/05/ έως και 15/07/. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο www.ependyseis.gr. Για την υποστήριξη της υποβολής, στον ανωτέρω ιστότοπο, είναι διαθέσιμο εγχειρίδιο οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα αγροτών. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων δύναται να ανέλθει έως τις 150.000 ευρώ, ενώ για τις συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει έως τις 200.000 ευρώ.

Η αίτηση στήριξης συντάσσεται και υπογράφεται από γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Στην περίπτωση αιτήσεων στήριξης προϋπολογισμού έως 150.000 ευρώ η αίτηση στήριξης δύναται να υπογράφεται από τεχνολόγο γεωπονίας. Οι μελέτες υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος και της πραγματικής μείωσης χρήσης του ύδατος για τις αρδευτικές εγκαταστάσεις της εκμετάλλευσης εκπονούνται από γεωπόνο μελετητή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της ΥΑ 165/20277/6.2.2018 (863 Β’).
Επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι εξής:
1.       Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος, στις οποίες περιλαμβάνονται:
1.1.    Αρδευτικά συστήματα ) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης χαμηλού ύψους). Στην υποκατηγορία αυτή δύνανται να περιλαμβάνονται και μηχανισμοί συλλογής του εξοπλισμού, καθώς και αγωγοί μεταφοράς νερού από το σημείο υδροληψίας στο αγροτεμάχιο.
1.2.    Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από τα όμβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης ή/και με μεταφορά νερού από αδειοδοτημένα σημεία υδροληψίας.
1.3.    Μηχανολογικός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
1.4.    Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας και περιλαμβάνουν ενδεικτικά δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, δικτύου μετεωρολογικών δεδομένων, εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ή ασύρματου δικτύου, εδαφολογικής ανάλυσης, αισθητήρες, μετρητές, αυτοματοποιημένο έλεγχο συστημάτων άρδευσης, συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και προγραμματισμού.
2.       Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται:
2.1.    Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο).
2.2.    Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα).
2.3.    Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και  χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.
2.4.    Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα (αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο) ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.
3.       Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας καθώς και υδρόμετρου.
Η ανωτέρω πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι προσφεύγουν για περισσότερες διευκρινίσεις.

Υποβολή ενστάσεων για το κομφούζιο

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Σποράδων ενημερώνει τους δικαιούχους αγρότες στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 ότι πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ενίσχυσης εκκαθάρισης (%) των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς για το έτος εφαρμογής 2020 και για τις 3 Προσκλήσεις της εν λόγω Δράσης.
Κ
ατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής εκκαθάρισης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της με αριθμ. 4197/20.04.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1522/Β’/4.5.2017) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» όπως τροποποιημένη κάθε φορά ισχύει, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή , αρχής γενομένης από την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Με την ενδικοφανή οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της εκκαθάρισής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιούνται από το Πληροφορικό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας - https://t.co/JM849o2FHY… -

  • Ολοκληρώθηκε η καταγραφή ζημιών από τον Ιανό στη Μαγνησία #καταγραφήζημιών - https://t.co/bPeff9HHH7 -

  • Προχωρά η μελέτη για τη σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού του Βόλου με ΒΙΠΕ Αεροδρόμιο και Αλμυρό… - https://t.co/PBjKJ4twzm -

"Αλιεύοντας" την είδηση