Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων
Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων

Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων

Ξεκίνησε την Τετάρτη 10/06/2015 η υποβολή των ιτήσεων πληρωμής του Μέτρου 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για τη ποιότητα τροφίμων» που αφορούν το έτος 2013-2014. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πληρωμής ορίζεται η Παρασκευή 10/07/2015.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις πληρωμής που θα κατατεθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας και για διάστημα 25 ημερών (δηλαδή έως και την Τρίτη 04/08/2015) θεωρούνται εκπρόθεσμες με μείωση του ποσού ενίσχυσης κατά 1% για κάθε εργάσιμη μέρα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών, χωρίς ο δικαιούχος να ενημερώσει την Υπηρεσία μας για την πορεία του έργου, τους λόγους της καθυστέρησης υλος και να αιτηθεί δεόντως αιτιολογημένη, το έργο θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε και οι τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις καθίστανται αμέσως απαιτητές στο σύνολό τους, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ωστόσο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί ς, ενημερώνοντας εγγρά την Υπηρεσία μας σχετικά με την αδυναμία υποβολής αίτησης πληρωμής.

ια περισσότερες πληροφορίες οι αγρότες μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των και Σποράδων ή στο τηλέφωνο 2421352415.

Ενεργειακές

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε ς και Σποράδων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους αγρότες με ενεργειακές ότι θα πρέπει έως και την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 (αντί τις 15 Μαΐου) να καταθέσουν τις υπογραφείσες συμβάσεις με τους μεταποιητές στην έδρα της Υπηρεσίας μας προς θεώρηση και απόδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου (αριθμός σύμβασης).

Η παραπάνω ημερομηνία είναι καταληκτική και συμπίπτει με αυτή της κατάθεσης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος (Ο.Σ) όπου και δηλώνονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ενεργειακών καλλιεργειών (Υ.Α 1242/52354).

[Fancy_Facebook_Comments language="el_GR"]
"Αλιεύοντας" την είδηση