Βρίσκεστε εδώ:  / ΑΓΡΟΤΙΚΑ / Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμβακοκαλλιέργεια

Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμβακοκαλλιέργεια

για ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμβακοκαλλιέργεια της Μαγνησίας δίνει το αρμόδιο τμήμα της αντιπεριφέρειας.

Στόχος είναι η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο και η
τακτική παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου ώστε να εφαρμόζονται οι καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο.

Όπως διαπιστώθηκε η σπορά των βαμβακοκαλλιεργειών στις περισσότερες περιοχές πραγματοποιήθηκε το δεύτερο δεκαπενθήμερο Απριλίου και ολοκληρώθηκε αρχές Μαΐου. Οι δυνατές βροχοπτώσεις του Μαΐου σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες καθυστέρησαν το φύτρωμα και την ανάπτυξη των φυτών. Σε αρκετές περιπτώσεις έγιναν και επανασπορές λόγω ανεπιτυχούς φυτρώματος. Η μέχρι τώρα εξέλιξη των φυτών είναι όψιμη ενώ στις περισσότερες βαμβακοφυτείες τα φυτά βρίσκονται στο στάδιο έκπτυξης του τέταρτου ή έκτου φύλλου.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Αφορά το χρονικό διάστημα από το φύτρωμα των βαμβακόφυτων έως την εμφάνιση των πρώτων πραγματικών φύλλων.
Συνιστάται στους βαμβακοπαραγωγούς να εφαρμόζουν την απολύτως απαραίτητη αζωτούχο λίπανση και άρδευση (ποσότητα νερού και αριθμός αρδεύσεων). Έχει αποδειχθεί ότι υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις και αρδεύσεις οδηγούν στην οψίμιση της παραγωγής και κυρίως τη δημιουργία φυτών με πλούσια βλάστηση, τα οποία προσελκύουν για εγκατάσταση τους επιβλαβείς οργανισμούς και κυρίως έντομα. Το σύνολο των λιπαντικών μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει:
Ν = 10-14 Μονάδες
Κ = 5-7 Μονάδες
Κ = 5-7 Μονάδες
Δεν πρέπει να γίνεται ενσωμάτωση αζωτούχων λιπασμάτων σε κάθε πότισμα.

Επισημαίνεται, ότι στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των βαμβακοφύτων, οι εντομολογικές προσβολές και ιδιαίτερα αυτές από το πράσινο σκουλήκι, είναι συνήθως τοπικές και περιορισμένης έκτασης, γεγονός που σημαίνει ότι, ακόμη και στο ίδιο βαμβακοχώραφο, το ποσοστό προσβολής από το έντομο μπορεί να διαφέρει σημαντικά από σημείο σε σημείο. Κατά συνέπεια οι βαμβακοκαλλιεργητές θα πρέπει να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από έντομα, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική η αντιμετώπισή τους, με τη μικρότερη οικονομική δαπάνη και περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Καθένας βαμβακοπαραγωγός είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος και πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις ανακοινώσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων ταυτόχρονα με την κατάσταση του αγρού του με σκοπό να υποβοηθείται στην λήψη των αποφάσεων επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης σύμφωνα με τις συνθήκες της καλλιέργειάς τους. Δηλαδή είναι υπεύθυνος να αποφασίσει για το είδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τον τρόπο και το χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και τους λοιπούς καλλιεργητικούς χειρισμούς που θεωρεί ότι θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας του. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρεί αυστηρά οι χρήσης των παρασκευαστών οίκων, για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής καθώς και για τα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με την ετικέτα και με αποκλειστική ευθύνη του καλλιεργητή.

Προστασία μελισσών και ενημέρωση κοινού

Να αποφεύγονται ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και όπου κρίνεται αναγκαίο η εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι μέλισσες, κατά τις απογευματινές ώρες, κυρίως μετά τη δύση του ηλίου. Οι βαμβακοπαραγωγοί να προειδοποιούν τους μελισσοκόμους, ώστε να απομακρύνουν τα τους από την περιοχή του ψεκασμού και γενικότερα να λαμβάνουν όλα τα ενημέρωσης το κοινού πριν την εφαρμογή του ψεκασμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5919/62354/13-5-2014 Εγκύκλιο του Υπ..Α.Τ. (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ) και το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8 ’). Για το σκοπό της προστασίας των μελισσών θα πρέπει απαραιτήτως οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους.

Έλεγχοι ορθής χρήσης εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών ουσιών

Η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων βλάπτει την υγεία των καταναλωτών, επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει το κόστος παραγωγής.

H Υπηρεσία της Αντιπεριφέρειας Μαγνησίας πραγματοποιεί συχνούς δειγματοληπτικούς ελέγχους στις βαμβακοφυτείες για τον έλεγχο της ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε περίπτωση εύρεσης μη επιτρεπτών υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το αρ. 9 παρ.3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ ΄8): « όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ΄οποιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης του στην αγορά έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από χίλια (1000) έως τριάντα χιλιάδες (30000) ευρώ. Για την ίδια παράβαση προβλέπονται επιπλέον ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 3 του ν.4036 /2012 (΄8).

Ταυτόχρονα ενημερώνεται ο , για τη μη τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης και εφαρμόζεται η διαδικασία κυρώσεων όσον αφορά τις κοινοτικές ενισχύσεις.

Για οποιοδήποτε πληροφορία οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στα τηλέφωνα 24213 52494 του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου για το Βόλο, 2422021281 του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας για τον Αλμυρό και 2425022723 του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας για το Βελεστίνο καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο τηλέφωνο 24210 66525.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Υπογραφή σύμβασης για προώθηση ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Νοτίου Πηλίου #ηλεκτροκίνηση - https://t.co/b06UOXwDOy -

  • Συνεργασία Δήμων Σκιάθου-Θεσσαλονίκης #ΔήμοςΘεσσαλονίκης #ΔήμοςΣκιάθου - https://t.co/pdhi5u2D5s -

  • Νέα  αρδευτικά δίκτυα στην Κάρλα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας   #λίμνηΚάρλα - https://t.co/zoRFQlX82X -

"Αλιεύοντας" την είδηση