Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Ολοκληρωμένη  φυτοπροστασία  στη βαμβακοκαλλιέργεια  
Ολοκληρωμένη  φυτοπροστασία  στη βαμβακοκαλλιέργεια   

Ολοκληρωμένη  φυτοπροστασία  στη βαμβακοκαλλιέργεια  

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μαγνησίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

Στόχοι

H έγκαιρη ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου ώστε να εφαρμόζονται οι καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα.

Διαπιστώσεις

Βρίσκεται σε εξέλιξη η 3η γενιά του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στο βαμβάκι.

 Οι συλλήψεις ακμαίων πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο παγίδων αυτή την εποχή είναι υψηλές. Εντούτοις οι δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν σε καρύδια βαμβακιού έδειξαν προσβολές εντός των ανεκτών ορίων.

Οι συλλήψεις ακμαίων ρόδινου σκουληκιού στο δίκτυο παγίδων είναι αυξημένη κατά τόπους. Παρόλα αυτά με βάση τις παρατηρήσεις από τους επιτόπιους ελέγχους και τις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν σε καρύδια βαμβακιού έδειξαν προσβολές εντός των ανεκτών ορίων.

 Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους καρπόδεσης και ανοίγματος των πρώτων καρυδιών σε ποσοστό 5-20%. Οι ευνοϊκές θερμοκρασίες που επικράτησαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο βοήθησαν στην ωρίμανση και στην έναρξη του ανοίγματος των καρυδιών και συνετέλεσαν στην πρωίμηση της παραγωγής.

  Συστάσεις – Καλλιεργητικές πρακτικές

σκουλήκι: Επεμβαίνουμε μόνο όταν διαπιστωθούν 4 ζωντανές νεαρές προνύμφες ανά 100 φυτά κατά μέσο όρο ή 1 ζωντανή νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμιση μέτρου επί της γραμμής κατά μέσο όρο.

 Ρόδινο σκουλήκι: Επεμβαίνουμε μόνο όταν διαπιστωθούν στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 εβδομάδων προνύμφες ρόδινου σε ποσοστό  5-8% ανά 100 καρύδια.

 Αποφύλλωση: Η αποφύλλωση είναι μια σημαντική επέμβαση προκειμένου να επιταχυνθεί η ωρίμανση και το άνοιγμα των καρυδιών και να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες κατά τη διάρκεια της συγκομιδής. Επίσης, με την αποφύλλωση επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα σύσπορου βαμβακιού απαλλαγμένου από ξένες ύλες.

Τα αποφυλλωτικά θα πρέπει να ψεκάζονται όταν έχουν ανοίξει τουλάχιστον το 50% των καρυδιών. Μια πρόωρη αποφύλλωση βλάπτει την ποιότητα του βάμβακος και πολλές φορές μπορεί να έχει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως μισοάνοιγμα των καρυδιών και καραμελοποίησή τους. Επίσης, για να είναι αποτελεσματικά τα αποφυλλωτικά θα πρέπει να επικρατούν καλές ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας (> 15-18ο C) για 4-5 ημέρες μετά την εφαρμογή του αποφυλλωτικού και να επικρατεί ηλιοφάνεια.

 Εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Κάθε βαμβακοπαραγωγός  είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος και πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις ανακοινώσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων ταυτόχρονα με την κατάσταση του αγρού του, με σκοπό να υποβοηθείται στην λήψη των αποφάσεων επιλογής  της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης σύμφωνα με τις συνθήκες της καλλιέργειάς του. Δηλαδή είναι υπεύθυνος να αποφασίσει για το είδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τον τρόπο και το χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και τους λοιπούς καλλιεργητικούς χειρισμούς, που θεωρεί ότι θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στις  ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειάς του.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρεί  αυστηρά τη νομοθεσία και τις οδηγίες χρήσης των παρασκευαστών οίκων για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής καθώς και για τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχημικά  πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με την ετικέτα και με αποκλειστική ευθύνη του καλλιεργητή.

Η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων βλάπτει την υγεία των καταναλωτών, επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει το κόστος παραγωγής.

 

και ενημέρωση κοινού

 Να αποφεύγονται ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και όπου κρίνεται αναγκαίο η εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι μέλισσες, κατά τις απογευματινές ώρες, κυρίως μετά τη δύση του ηλίου.

Οι βαμβακοπαραγωγοί να προειδοποιούν τους μελισσοκόμους, ώστε να απομακρύνουν τα μελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασμού και γενικότερα να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ενημέρωσης το κοινού πριν την εφαρμογή του ψεκασμού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 5919/62354/13-5-2014 Εγκύκλιο του Υπ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ) και το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α’). Για το σκοπό της προστασίας των μελισσών θα πρέπει απαραιτήτως οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους.

 Έλεγχοι ορθής χρήσης εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών ουσιών

 Η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων βλάπτει την υγεία των καταναλωτών, επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει το κόστος παραγωγής.

H Υπηρεσία μας είναι επιφορτισμένη με συνεχείς δειγματοληπτικούς ελέγχους στις βαμβακοφυτείες για τον έλεγχο της ορθής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε περίπτωση που βρεθούν μη επιτρεπτά υπολείμματα φυτοφαρμάκων, θα εφαρμοστεί η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το αρ. 9 παρ.3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8):

«όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθοιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα φυτοπρoστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης του στην αγορά έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από χίλια (1000) έως τριάντα χιλιάδες (30000) ευρώ». Για την ίδια παράβαση προβλέπονται επιπλέον ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 3 του ν.4036 /2012 (Α΄8).

Ταυτόχρονα ενημερώνεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για τη μη τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης και εφαρμόζεται η διαδικασία κυρώσεων όσον αφορά τις κοινοτικές ενισχύσεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στα τηλέφωνα  2421352494 του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου για το Βόλο,  2422021281 του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας για τον Αλμυρό και 2425022723 του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας για το Βελεστίνο καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, στο τηλέφωνο 2421066525.

«Βιολογική Κτηνοτροφία» «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων, ενημερώνει τους δικαιούχους καταβολής υπολοίπων από τις ενισχύσεις γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων για το έτος εφαρμογής 2014 ότι έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για εκκαθάριση οι ονομαστικές καταστάσεις τους με τα παρακάτω συγκεντρωτικά στοιχεία:

 

  1. i) «Βιολογική Κτηνοτροφία» 3ου έτους εφαρμογής (2014):19 δικαιούχοι για 50.941,39 ευρώ,

 

  1. ii) «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» 2ου έτους εφαρμογής (2014): 10 δικαιούχοι συμβάσεων πενταετίας για 25.061,36 ευρώ

 Οι ονομαστικές καταστάσεις των δικαιούχων με τα ατομικά ποσά ενισχύσεων για καθένα από τα ανωτέρω προγράμματα βρίσκονται αναρτημένες στους πίνακες ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων στο Διοικητήριο από την Τετάρτη  06-09-2017 για την ενημέρωσή τους.

 

 

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση