Βρίσκεστε εδώ:  / ΑΓΡΟΤΙΚΑ / Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμβακοκαλλιέργεια

Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμβακοκαλλιέργεια

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μαγνησίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

Στόχοι
1. H έγκαιρη ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

  1. Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου ώστε να εφαρμόζονται οι καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα.

Διαπιστώσεις
1. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας καλλιεργητικής περιόδου 2016», η Υπηρεσία μας έχει αναπτύξει δίκτυο παγίδων που καλύπτουν τις βαμβακοπαραγωγικές περιοχές των Δήμων Ρήγα Φεραίου και Αλμυρού. Έχουν τοποθετηθεί φερομονικές παγίδες για το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι.

  1. Αυτή την εποχή τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο ανθοφορίας (σχηματισμό καρυδιών έχουμε σε πρώιμες βαμβακοφυτείες π.χ. Τσιγγέλι Αλμυρού), ενώ φυσιολογικά θα έπρεπε να διανύουμε το στάδιο της καρποφορίας.
  2. Από τους επιτόπιους ελέγχους γεωπόνων της υπηρεσίας μας διαπιστώνεται ότι οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και οι βροχοπτώσεις που επικράτησαν κατά το Μάιο, δεν βοήθησαν την ανάπτυξη των βαμβακόφυτων με αποτέλεσμα την οψίμιση της παραγωγής (πραγματοποιήθηκαν πολλές επανασπορές) .

  3. Οι συλλήψεις ακμαίων (πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο φερομονικών παγίδων της Yπηρεσίας μας δείχνουν αυξημένο μέγεθος πληθυσμού συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα(αρχίζει η 2η γενιά του εντόμου). Δεν παρατηρείται ιδαίτερη προσβολή ανθέων και χτενιών από πράσινο σκουλήκι.

  4. Αντιθέτως παρατηρείται προσβολή ανθέων από ρόδινο σκουλήκι (δημιουργία «ροζέτας») κοντά στα όρια οικονομικής ζημίας, στην περιοχή «Τσιγγέλι» Αλμυρού.

Τέλος δεν διαπιστώθηκαν ανησυχητικοί πληθυσμοί άλλων εχθρών (αφίδες, θρίπες, λύγκος κ.α.).

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
Συστήνεται στους βαμβακοπαραγωγούς να εφαρμόζουν περιορισμένη και ορθολογική άρδευση (ποσότητα νερού και αριθμός αρδεύσεων) και αζωτούχο λίπανση για την αποφυγή της υπέρμετρης βλάστησης των βαμβακόφυτων, η οποία θα έχει ως συνέπεια την προσέλκυση και εγκατάσταση επιβλαβών οργανισμών. Κατά περίπτωση ,όπου έχουμε υπερβολική βλάστηση,να γίνεται εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης (mepiquat chloride), για πρωίμιση της παραγωγής, διότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην ανάπτυξη του βαμβακιού.

Στα αρχικά βλαστικά στάδια που βρίσκεται η καλλιέργεια σήμερα οι εντομολογικές προσβολές (και ειδικότερα αυτές από το ρόδινο σκουλήκι) είναι συνήθως τοπικές και περιορισμένης έκτασης, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και στο ίδιο βαμβακοχώραφο το ποσοστό προσβολής από το έντομο μπορεί να διαφέρει σημαντικά από θέση σε θέση.

Γι’ αυτό το λόγο οι παραγωγοί απαιτείται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν την καλλιέργειά τους τακτικά (κάθε 2 – 3 ημέρες) προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν εντομολογικές προσβολές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Η ανάγκη και το είδος της χημικής επέμβασης με φυτοπροστατευτικά σκευάσματα πρέπει να εκτιμάται προσεκτικά σε επίπεδο κάθε χωραφιού, καθώς στην παρούσα χρονική περίοδο εγκαθίστανται τα ωφέλιμα έντομα στις βαμβακοκαλλιέργειες, για τα οποία η εξόντωσή τους είναι δυνατόν να οδηγήσει σε δευτερογενείς εξάρσεις τετράνυχου, αφίδων ή άλλων εντομολογικών εχθρών.

Ειδικότερα, η βλαπτική δράση της 1ης γενιάς του πράσινου σκουληκιού, στο βλαστικό στάδιο που βρίσκονται αυτή τη χρονική περίοδο οι βαμβακοκαλλιέργειες, μπορεί να αναχαιτιστεί με την δραστηριότητα των ωφέλιμων εντόμων, που έχουν εγκατασταθεί και που είναι χρήσιμα να συνεχίζουν να υπάρχουν στον αγρό για τις επόμενες και πιο καταστρεπτικές γενεές του πράσινου σκουληκιού.

Επισημαίνεται ότι οι προσβολές που προκαλούνται από την 1η γενιά του πράσινου σκουληκιού και του ρόδινου σκουληκιού στο βαμβάκι δεν είναι σημαντικές, λόγω της ικανότητας του βαμβακοφύτου να αναπληρώνει τα κατεστραμμένα καρποφόρα όργανα. Κατά συνέπεια, οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση και προστασία των ωφέλιμων οργανισμών αυτή τη χρονική στιγμή για τη μείωση των συνεπειών της υπέρμετρης αύξησης του πράσινου σκουληκιού στις επόμενες γενιές, η καταπολέμηση των οποίων θα αυξήσει σημαντικά το κόστος παραγωγής. Η χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών στη βαμβακοκαλλιέργεια θα πρέπει να γίνεται με σκευάσματα που δεν είναι επιζήμια για τους ωφέλιμους οργανισμούς, όπως π.χ. σκευάσματα με δραστική ουσία το Βάκιλο Θουριγγίας.


ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΡΟΔΙΝΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΙΟΥ

Οι συλλήψεις ενήλικων (πεταλούδων) ατόμων πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες που έχουν τοποθετηθεί τόσο από τους ίδιους τους παραγωγούς όσο και από την Υπηρεσία μας, δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή χημικής επέμβασης αλλά εργαλείο πρόγνωσης του κινδύνου προσβολής στον αγρό από πράσινο ή ρόδινο σκουλήκι. Η σοβαρότητα της προσβολής με σκοπό την άμεση λήψη ή μη μέτρων αντιμετώπισης εξαρτάται τόσο από τον αριθμό και την ηλικία των ζωντανών προνυμφών (σκουληκιών) που διαπιστώνονται στον αγρό, όσο και από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας. Σε κάθε περίπτωση κριτήριο για την λήψη ή όχι μέτρων αντιμετώπισης είναι μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων δειγματοληψιών στα βλαστικά όργανα των φυτών (χτένια, άνθη, καρύδια).

Η χημική καταπολέμηση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνεται στο 1ο ή στο 2ο στάδιο της προνύμφης (μήκος έως 1 εκατοστό) όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πράσινο σκουλήκι
(Heliothis armigera) Στάδιο ανθοφορίας –
καρποφορίας Έξι έως οκτώ (6-8) νεαρές
προνύμφες (1ου και 2ου
σταδίου), μήκους μέχρι ένα
(1) εκατοστό κατά μέσο όρο,
ανά 100 φυτά ή μία (1) νεαρή
προνύμφη στα φυτά γραμμής
μήκους ενός (1) μέτρου.

Στάδιο καρποφορίας Τέσσερις (4) νεαρές προνύμφες
1ου και 2ου σταδίου, μήκους
μέχρι ένα εκατοστό κατά
μέσο όρο, ανά 100 φυτά ή μια
(1) νεαρή προνύμφη στα
φυτά γραμμής μήκους
ενάμιση (1,5) μέτρου.
Ρόδινο σκουλήκι
(Pectinophora gossypiella) Στάδιο ανθοφορίας Προσβολή 20% στα άνθη,
εμφάνιση μορφής «ροζέτας»

Στάδιο καρποφορίας Όταν διαπιστωθούν, στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών
ηλικίας 2 εβδομάδων,
προνύμφες ρόδινου σε
ποσοστό 5-8% στα 100 καρύδια
O ψεκασμός θα πρέπει να διενεργείται μετά τη δύση του ηλίου, γιατί τότε αυξάνεται η δραστηριότητα των προνυμφών, καθώς και η αποτελεσματικότητα πολλών εντομοκτόνων (π.χ. Bacillus thurigiensis) αλλά και για την προστασία των μελισσών (βλ. κατωτέρω).
Οι Γεωπόνοι (Δήμοι, Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων, κλπ) που πιθανόν εντοπίσουν σημαντική προσβολή στις βαμβακοφυτείες ή ανησυχητικό αριθμό συλληφθέντων ατόμων σε φερομονικές παγίδες παρακαλούνται να επικοινωνούν άμεσα με την Υπηρεσία μας, προκειμένου να αξιολογούνται οι πληροφορίες για να εκδοθεί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή.

Εφαρμογή ψεκασμών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Κάθε βαμβακοπαραγωγός είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος και πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις ανακοινώσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων ταυτόχρονα με την κατάσταση του αγρού του, με σκοπό να υποβοηθείται στην λήψη των αποφάσεων επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης σύμφωνα με τις συνθήκες της καλλιέργειάς του.

Δηλαδή είναι υπεύθυνος να αποφασίσει για το είδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τον τρόπο και το χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και τους λοιπούς καλλιεργητικούς χειρισμούς, που θεωρεί ότι θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειάς του.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρεί αυστηρά τη νομοθεσία και τις οδηγίες χρήσης των παρασκευαστών οίκων για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής καθώς και για τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με την ετικέτα και με αποκλειστική ευθύνη του καλλιεργητή.

Η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων βλάπτει την υγεία των καταναλωτών, επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει το κόστος παραγωγής.

Προστασία μελισσών και ενημέρωση κοινού
Να αποφεύγονται ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και όπου κρίνεται αναγκαίο η εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι μέλισσες, κατά τις απογευματινές ώρες, κυρίως μετά τη δύση του ηλίου. Οι βαμβακοπαραγωγοί να προειδοποιούν τους μελισσοκόμους, ώστε να απομακρύνουν τα μελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασμού και γενικότερα να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ενημέρωσης το κοινού πριν την εφαρμογή του ψεκασμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5919/62354/13-5-2014 Εγκύκλιο του Υπ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ) και το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α’).

Για το σκοπό της προστασίας των μελισσών θα πρέπει απαραιτήτως οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Μαγνησίας (τηλ. 2421352494, 2422091281), καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας (τηλ. 2421066525).

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Η Γαλλία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μεσόγειο - https://t.co/fYISCtqpAv -

  • Βαρύ κλίμα μετά την επικοινωνία Μητσοτάκη-Τσίπρα - https://t.co/YRP4CVIPJP -

  • Κορωνοϊός-Λάρισα: Κατέληξε μια 81χρονη, διασωληνώθηκε 27χρονη γιατρός - https://t.co/1HI6dMvuud -

"Αλιεύοντας" την είδηση