Βρίσκεστε εδώ:  / ΑΓΡΟΤΙΚΑ / Οικονομική ενίσχυση για ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών
Οικονομική ενίσχυση για ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών

Οικονομική ενίσχυση για ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας – Τμήμα Αλιείας Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή τους στο Μέτρο 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, σύμφωνα με την υπ.αριθ. 1470/09-07-2021 (ΑΔΑ:6Ν254653ΠΓ-ΛΗ7) 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Χρηματοδότησης του Γενικού Γραμματέα της Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid – 19», είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα/εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο σκάφους όσοι δεν έχουν την υποχρέωση του VMS και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα για τουλάχιστον εκατό είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Ειδικότερα η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19:

α) Μεταξύ 16ης Οκτωβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020,για τα σκάφη, τα οποία, έως και την 15η Οκτωβρίου 2020, έφεραν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και δεν εξάντλησαν το επιλέξιμο όριο των 90 ημερών παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας στο πλαίσιο του υπ. αριθμ.1990/23-09-2020 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

β) Μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 για τα τα οποία, έως και την 15η Οκτωβρίου 2020, δεν έφεραν δορυφορική συσκευή αυτόματου εντοπισμού σκάφους (VMS), αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν είχαν σχετική υποχρέωση.

Η χορηγούμενη στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες αθροιστικά για την χρονική περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 31η; Δεκεμβρίου 2020, για κάθε σκάφος.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr από 16-07-2021 και ώρα 12.00 έως 15-09-2021 & ώρα 14.00 .

Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ Μιχαλακοπούλου 103 ΤΚ 115 27 Τηλ.: 213-1501181,83,84,86

Ε.mail:ikountourakis@mou.gr, empiza@mou.gr, asotiropoulos@mou.gr, isakellariou@mou.gr.

Χρηματοδότηση υδατοκαλλιεργειών 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας – Τμήμα Αλιείας Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή τους στο Μέτρο 3.2.11 « Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, σύμφωνα με την υπ.αριθ. 1471/09-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΘΧΩ4653ΠΓ-ΦΧΠ) 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Χρηματοδότησης του Γενικού Γραμματέα της Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Η δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής της Covid-19» αφορά στην παροχή αντιστάθμισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) οι οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης καλύπτουν στο σύνολο τους τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής::

  1. Δραστηριοποιούνται στην ελληνική

  2. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1-1-2019

  3. Λειτουργούν αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Συνεταιρισμός , Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Οργάνωση Παραγωγών

  4. Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά του Νόμου4308/2014 αδιαλείπτως από την 1-1-2019 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

  5. Διαθέτουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος 2 , αδιαλείπτως από την 1-1-2019 και έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

  6. Διαθέτουν κωδικό Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα ένα από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, κατά την διάρκεια του φορολογικού έτους 2019

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr από 16-07-2021 και ώρα 12.00 έως 15-09-2021 & ώρα 14.00 .

Ενημέρωση και πληροφορίες για την Πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από την

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ Μιχαλακοπούλου 103 ΤΚ 115 27 Τηλ.: 213-1501181,83,86

Ε.mail:ikountourakis@mou.gr, asotiropoulos@mou.gr, isakellariou@mou.gr

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Διημερίδα για το τουριστικό προϊόν στη Σκιάθο από το Επιμελητήριο Μαγνησίας #Σκιάθος… - https://t.co/h3NuKiRktJ -

  • Συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαγνησίας στον Βόλο #ΣΥΡΙΖΑΠΣΜαγνησίας - https://t.co/RjLD4n3XCN -

  • Η Νίκη Βόλου σε λαϊκό αγώνα δρόμου #ΓΣΝΙΚΗΒΟΛΟΥ - https://t.co/6KvtNctsLa -

"Αλιεύοντας" την είδηση