Βρίσκεστε εδώ:  / ΑΓΡΟΤΙΚΑ / Ενημέρωση για αποτελεσματική φυτοπροστασία και βαμβακοκαλλιέργεια

Ενημέρωση για αποτελεσματική φυτοπροστασία και βαμβακοκαλλιέργεια

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής σε µε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου ενηµερώνει τους βαµβακοπαραγωγούς της για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσµατικής φυτοπροστασίας της βαµβακοκαλλιέργειας.

 Στόχοι

 1. H έγκαιρη ενηµέρωση των βαµβακοπαραγωγών για την αποτελεσµατική φυτοπροστασία στον πραγµατικό καλλιεργητικό χρόνο.
 2. Η τακτική παρακολούθηση κάθε βαµβακοχώραφου ώστε να εφαρµόζονται οι καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας στο σωστό χρόνο και σύµφωνα µε τα πραγµατικά δεδοµένα.

∆ιαπιστώσεις

 1. Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας της Βαµβακοκαλλιέργειας της Χώρας καλλιεργητικής περιόδου 2015», η Υπηρεσία µας έχει αναπτύξει δίκτυο παγίδων που καλύπτουν τις βαµβακοπαραγωγικές περιοχές των ∆ήµων Ρήγα Φεραίου και Αλµυρού. Έχουν τοποθετηθεί φεροµονικές παγίδες για το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι.
 • Αυτή την εποχή τα βαµβακόφυτα βρίσκονται στο της πλήρους ανθοφορίας ενώ σε κάποιες περιοχές στο της καρποφορίας.

 • Πράσινο σκουλήκι : Από την παρακολούθηση των παγίδων οι µέχρι τώρα ακµαίων πράσινου σκουληκιού βρίσκονται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα εκτός από τις περιοχές «Ριζόµυλος» και «Στεφανοβίκειο» του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου και «Άγιοι Ανάργυροι» και «Μπόζαλο» του ∆ήµου Αλµυρού όπου έχουµε σχετικά αυξηµένες ακµαίων στις φεροµονικές παγίδες (είναι σε εξέλιξη η δεύτερη γενιά του εντόµου). Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγµατοληψίες που διενεργήθηκαν από τους γεωπόνους της Υπηρεσίας έδειξαν, κατά τόπους, µικρούς έως µηδενικούς πληθυσµούς προνυµφών σε χτένια, άνθη και καρύδια. Συστήνεται στους παραγωγούς να παρακολουθούν συστηµατικά, κάθε 3 ηµέρες, την καλλιέργεια τους για τυχόν προσβολές από προνύµφες και να προβαίνουν σε ψεκασµό µόνο όταν διαπιστώνεται η παρουσία προνυµφών σε ποσοστό πάνω από 4 ζωντανές προνύµφες (σκουλήκια µήκους µέχρι 1 εκατοστό) ανά 100 φυτά επιλεγµένα τυχαία από όλη την έκταση της φυτείας ή µία (1) νεαρή προνύµφη στα φυτά ενάµιση µέτρου επί της γραµµής κατά µέσο όρο.

 • Ρόδινο Σκουλήκι:

 • Από την παρακολούθηση του δικτύου φεροµονικών παγίδων προκύπτει κατά τόπους των ακµαίων της 2ης γενιάς του ρόδινου σκουληκιού.

  Σχετικά αυξηµένες ενήλικων ρόδινου σκουληκιού διαπιστώνονται στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Αλµυρού, πιο συγκεκριµένα στις τοποθεσίες «Άγιοι Ανάργυροι» και «Κρόκιο» του ∆ήµου Αλµυρού και στο «» του ∆ήµου Ρήγα Φεραίου. Με σκοπό τη λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών µέτρων συνιστάται στους παραγωγούς να προβούν άµεσα σε σχολαστική επιθεώρηση των φυτειών τους και ιδίως του εσωτερικού των καρυδιών για τη διαπίστωση ύπαρξης προνυµφών ρόδινου σκουληκιού. Χρειάζεται προσοχή στη διαπίστωση της ύπαρξης προνυµφών στο εσωτερικό των καρυδιών γιατί είναι δυσδιάκριτες όταν είναι µικρές (έχουν υπόλευκο χρώµα και µαύρο κεφάλι). Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από µέρους των παραγωγών µε συχνούς ελέγχους για το έντοµο σε κάθε βαµβακοχώραφο και να επέµβουν άµεσα στην περίπτωση που διαπιστωθεί προσβολή µεγαλύτερη από το όριο οικονοµικής ζηµιάς.

  Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

  Η Υπηρεσία µας συστήνει στους βαµβακοπαραγωγούς των οποίων οι βαµβακοφυτείες βρίσκονται στο της καρποφορίας µε καρπόδεση 50% -60% και ύψος φυτών 85 εκ. και άνω, µε πλούσια βλάστηση και µεσογονάτια διαστήµατα 5-6 εκ. να εφαρµόσουν µε ψεκασµό ρυθµιστές ανάπτυξης (meriquat chloride 5SL) µε δόση 100 κυβικά εκ. / στρέµµα και στη συνέχεια να γίνει άρδευση.

  Ακόµη να εφαρµόζουν ορθολογική αζωτούχο λίπανση και άρδευση (ποσότητα νερού και αριθµός αρδεύσεων) για την αποφυγή της υπέρµετρης βλάστησης των βαµβακόφυτων, η οποία θα έχει ως συνέπεια την προσέλκυση και εγκατάσταση επιβλαβών οργανισµών, καθώς και εφαρµογή καλλιεργητικών µέτρων που αποσκοπούν στην πρωίµιση της παραγωγής.

  ΠΡΑΣΙΝΟ – ΡΟ∆ΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ:.

  Οι παραγωγοί απαιτείται να βρίσκονται σε αυξηµένη ετοιµότητα και να επιθεωρούν την καλλιέργειά τους τακτικά (κάθε 2 – 3 ηµέρες) προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν εντοµολογικές προσβολές, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος. Η επιθεώρηση των βαµβακιών συνιστάται να γίνεται πρωινές ή απογευµατινές ώρες διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σηµεία της διαγωνίου. Ειδικά για το ρόδινο σκουλήκι πρέπει να γίνει σχολαστικός στα άνθη για ύπαρξη ροζέτας και να εξετάζουν το εσωτερικό 100 καρυδιών για την ύπαρξη προνυµφών.

  Το κατώτατο όριο επέµβασης για το πράσινο σκουλήκι είναι :

  Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera)

  Στάδιο ανθοφορίας –καρποφορίας (όψιµες περιοχές) – Έξι έως οκτώ (6-8) νεαρές προνύµφες (1ου και 2ου σταδίου, µήκους µέχρι ένα (1) εκατοστό κατά µέσο όρο, ανά 100 φυτά ή µία (1) νεαρή προνύµφη στα φυτά γραµµής µήκους ενός (1) µέτρου.

  Στάδιο καρποφορίας  – Τέσσερις (4) νεαρές προνύµφες 1ου και 2ου σταδίου, µήκους µέχρι ένα εκατοστό κατά µέσο όρο, ανά 100 φυτά ή µια (1) νεαρή προνύµφη στα φυτά γραµµής µήκους ενάµιση (1,5) µέτρου.

  Το κατώτατο όριο επέµβασης για το ρόδινο σκουλήκι είναι:

  Ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gyssypiella)

  Στάδιο ανθοφορίας  – Προσβολή 20% στα άνθη, εµφάνιση µορφής «ροζέτας»

  Στάδιο καρποφορίας  – Όταν διαπιστωθούν, στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 εβδοµάδων, προνύµφες ρόδινου σε ποσοστό 5-8% στα 100 καρύδια.

  Η χηµική καταπολέµηση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού είναι πιο αποτελεσµατική όταν γίνεται στο 1ο ή στο 2ο στάδιο της προνύµφης (µήκος έως 1 εκατοστό). O ψεκασµός θα πρέπει να διενεργείται µετά τη δύση του ηλίου γιατί τότε αυξάνεται η δραστηριότητα των προνυµφών, καθώς και η αποτελεσµατικότητα πολλών εντοµοκτόνων σκευασµάτων αλλά και για την προστασία των µελισσών.

  Επίσης οι Γεωπόνοι (Καταστήµατα Γεωργικών Φαρµάκων, ∆ήµοι κλπ) που πιθανόν εντοπίσουν σηµαντική προσβολή ή ανησυχητικό αριθµό συλληφθέντων ατόµων σε φεροµονικές παγίδες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άµεσα µε την Υπηρεσία µας (τηλ. 2421352494,2422021281), έτσι ώστε σε µαζί τους, να εκδοθεί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή.

   Εφαρµογή ψεκασµών µε φυτοπροστατευτικά προϊόντα

  Η Υπηρεσία µας ενηµερώνει ότι ο κάθε βαµβακοπαραγωγός είναι αποκλειστικά και µόνο υπεύθυνος και πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις ανακοινώσεις των ∆ελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων ταυτόχρονα µε την κατάσταση του αγρού του, µε σκοπό να υποβοηθείται στην λήψη των αποφάσεων επιλογής της συγκεκριµένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέµβασης σύµφωνα µε τις συνθήκες της καλλιέργειάς τους. ∆ηλαδή είναι υπεύθυνος να αποφασίσει για το είδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τον τρόπο και το χρόνο χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και τους λοιπούς καλλιεργητικούς χειρισµούς που θεωρεί ότι θα συµβάλλουν αποτελεσµατικά στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας του.

  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρεί αυστηρά τη νοµοθεσία και τις οδηγίες χρήσης των παρασκευαστών οίκων, για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής καθώς και για τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχηµικά πρέπει να χρησιµοποιούνται πάντοτε σύµφωνα µε την ετικέτα και µε αποκλειστική ευθύνη του καλλιεργητή.

  Η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρµάκων βλάπτει την υγεία των καταναλωτών, επιβαρύνει το περιβάλλον και αυξάνει το κόστος παραγωγής.

   

  Προστασία µελισσών

  Να αποφεύγονται ψεκασµοί µε µελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα και όπου κρίνεται αναγκαίο η εφαρµογή των ψεκασµών να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι µέλισσες, κατά τις απογευµατινές ώρες, κυρίως µετά τη δύση του ηλίου. Οι βαµβακοπαραγωγοί να προειδοποιούν τους µελισσοκόµους, ώστε να αποµακρύνουν τα µελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασµού. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει απαραιτήτως οι µελισσοκόµοι να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι βαµβακοπαραγωγοί µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της (τηλ. 2421352494, 2422091281), καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (τηλ. 2421066525).

   

  PagasitikosNews logo

  ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Σύλληψη ιδιοκτήτη #μπαρ για ανεμβολίαστους πελάτες #μπαρ - https://t.co/7KZL6PAnGE -

  • #φωτιά σε ξερά χόρτα στα Καλά Νερά #ΚαλάΝερά #φωτιά - https://t.co/NXwyLcCRuI -

  • #πολιτική και Ποδήλατο: Η ανάγκη για συνεχή κίνηση #πολιτική - https://t.co/HneMBnthy2 -

  "Αλιεύοντας" την είδηση