Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΑ » ΑΓΡΟΤΙΚΑ » Δακοκτονία στις ελαιοκομικές περιοχές των Π.Ε. Μαγνησίας-Σποράδων και συστάσεις προς τους ελαιοπαραγωγούς
Δακοκτονία στις ελαιοκομικές περιοχές των Π.Ε. Μαγνησίας-Σποράδων και συστάσεις προς τους ελαιοπαραγωγούς

Δακοκτονία στις ελαιοκομικές περιοχές των Π.Ε. Μαγνησίας-Σποράδων και συστάσεις προς τους ελαιοπαραγωγούς

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς ότι η φετινή ελαιοκομική περίοδος εξελίσσεται ικανοποιητικά και διαπιστώνεται σχετικά πλούσια καρποφορία των παραγωγικών ελαιοδένδρων με πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η επεξεργασία των στοιχείων πενθήμερου ελέγχου των δακοσυλλήψεων του από 26-5-2019 εγκατεστημένου δικτύου δακοπαγίδων δείχνει ότι οι πληθυσμοί του δάκου κυμαίνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά και ελεγχόμενα επίπεδα μεγέθους και γονιμότητας μέχρι σήμερα σε όλες τις ελαιοκομικές περιοχές των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου παρουσιάζεται κατά μέσο όρο μηδενικό ποσοστό συλλήψεων ακμαίων δάκου και ελάχιστη αύξηση, μη υπερβαίνουσα τον ένα (1) δάκο ανά παγίδα και ποσοστό γονιμότητας των θηλυκών ακμαίων της τάξης του 6% μέχρι και την τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου.

Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, περίοδος κατά την οποία διαπιστώνεται η έναρξη πήξης του πυρήνα του ελαιοκάρπου αρχομένη από τις πρώιμες προς τις όψιμες περιοχές του ελαιώνα των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, παρουσιάστηκε μικρή αύξηση του αριθμού των συλλαμβανομένων ακμαίων δάκου με παράλληλη μικρή αύξηση της γονιμότητας των θηλυκών ακμαίων.

Η αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων κατέληξε στη λήψη επίκαιρης απόφασης της Υπηρεσίας για τη διενέργεια έγκαιρα από 21-6-2019 του πρώτου γενικού δολωματικού ψεκασμού με την έκδοση εντολών εφαρμογής ψεκασμού προς τους δύο αναδόχους εργολάβους ψεκασμών, που έχουν αναδειχτεί από το σχετικό ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό.

Στη συνέχεια, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου ο αριθμός των συλλαμβανομένων ακμαίων στις δακοπαγίδες και κατ' επέκταση το μέγεθος των δακοπληθυσμών στον ελαιώνα κρατήθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα της τάξης των 1,4 έως 2 ακμαίων ανά δακοπαγίδα, ως συνέπεια των έγκαιρων και επίκαιρων ψεκασμών, ενώ παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση του ποσοστού γονιμότητας των θηλυκών ακμαίων από 17% στο 41%, που οφείλεται στις επικρατούσες ευνοϊκές συνθήκες ς του δάκου, ιδίως κατά την τελευταία εβδομάδα του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου (βροχοπτώσεις και μέγιστη θερμοκρασία αέρα 20 οC έως 28 οC).

Η αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων κατέληξε στη λήψη επίκαιρης απόφασης της Υπηρεσίας για τη διενέργεια έγκαιρα δεύτερου γενικού δολωματικού ψεκασμού την 17-7-2019 με την έκδοση εντολών εφαρμογής ψεκασμού στους αναδόχους εργολάβους.

Ωστόσο, επισημαίνεται προς τους ελαιοπαραγωγούς ότι η ακολουθούμενη κατά τα ανωτέρω διαδικασία παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας βασίζεται σε συλλεγόμενα στοιχεία εκτιμήσεων της μεταβολής ουσιαστικών χαρακτηριστικών των δακοπληθυσμών σε επίπεδο Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας σε συνδυασμό με εκτιμήσεις και διαπιστώσεις για την εξέλιξη του ελαιοκάρπου και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, οι οποίες μπορεί επιπρόσθετα να κωλύουν την πραγματοποίηση των ψεκασμών (στις περιπτώσεις που αυτές υπερβαίνουν ορισμένες τιμές: θερμοκρασία αέρα 28 οC, ένταση αέρα 5 μποφόρ και έντονη βροχόπτωση). Στα πλαίσια αυτά δεν δύναται να αντιμετωπίζει επαρκώς τις εστιασμένες περιπτώσεις ελαιοκτημάτων ή μικροπεριοχών, που εμφανίζουν ιδιαίτερες συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη και του δάκου, αλλά αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών προληπτικής αντιμετώπισης και ελέγχου της αυξητικής μεταβολής των πληθυσμιακών και αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών του δάκου στις ευρύτερες ελαιοκομικές περιοχές των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. Η

Επομένως, συνιστάται στους παραγωγούς, που έχουν ελαιοκτήματα σε θέσεις και τόπους ευνοϊκούς για την ανάπτυξη του δάκου, όπως ενδεικτικά πλησίον δεξαμενών νερού, δικτύου άρδευσης, σταβλικών εγκαταστάσεων, ελαιοτριβείων, συλλογής λημμάτων, ρεμάτων, δασικών εκτάσεων, οπωρώνων, λαχανόκηπων, να παρακολουθούν τακτικότατα την κατάσταση του ελαιοκάρπου και, αναλόγως των διαπιστώσεών τους, εφόσον κρίνουν απαραίτητο για την πληρέστερη προστασία της ελαιοπαραγωγής τους, να προβαίνουν οι ίδιοι με δικά τους μέσα στην πρόσθετη καταπολέμηση του δάκου.

Επίσης, υπενθυμίζεται στους παραγωγούς ότι η διασφάλιση καλού αερισμού και φωτισμού της κόμης των δένδρων, που επιτυγχάνεται με το ενδεικνυόμενο κλάδεμα, καθώς και η συνεχής φροντίδα αντιμετώπισης της αυτοφυούς βλάστησης αποτελού σημαντικούς παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της δακοκτονίας, αλλά και την αντιμετώπιση και άλλων εχθρών ή ασθενειών της ελιάς (κυκλοκόνιο, λεκάνιο, πυρηνοτρίτης, γλοιοσπόριο κ.ά.)

Τέλος, είναι αναγκαίο για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της εφαρμογής των ψεκασμών όλοι οι ενδιαφερόμενοι ελαιοπαραγωγοί να παρίστανται κατά την ημέρα εφαρμογής του δολωματικού ψεκασμού στα ελαιοκτήματά τους, προκειμένου να διαπιστώνουν την επιμελή και ανά τρία δένδρα τουλάχιστον εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού σε συνεργασία με τα εργολαβικά συνεργεία ψεκασμού.

Διενέργεια δολωματικών ψεκασμών  

Εν τω μεταξύ, κατ΄εντολή και υπό την εποπτεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων διενεργείται δολωματικός ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς από τους παρακάτω αναδόχους εργολάβους:

α) Χατζηγεωργίου Τιμολέων, σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις παρακάτω περιοχές/ τοποθεσίες και ημερομηνίες εφαρμογής, ήτοι:

 • στη Δ.Κ. Σούρπης (συνεργείο πρώτο), θα ψεκαστούν από τις 18/7/2019 έως και τις 23/7/2019 με την ακόλουθη σειρά οι παρακάτω τοποθεσίες: Ταγάνια, Χαλατσαίικα, Αρλαπάνος, Χαρδαλούπα, Πηγάδια , Κακόρεμμα, Βρύση – Ματαράγκα και Ελίτσα
 • στη Δ.Κ. Σούρπης (συνεργείο δεύτερο), θα ψεκαστούν από τις 18/7/2019 έως και τις 23/7/2019 με την ακόλουθη σειρά οι παρακάτω τοποθεσίες: Αγία Τριάδα, Δροσόπουλο – Πλαγιά, Φραγκαίικα – Πλαγιά, Τσούκα – Πλαγιά και Δρυμωνιταίικα
 • στη Δ.Κ. Σούρπης (συνεργείο τρίτο), θα ψεκαστούν από τις 18/7/2019 έως και τις 23/7/2019 οι τοποθεσίες Παραλία και Καλαμάκι
 • στην Τ.Κ. Πτελεού θα ψεκαστούν από τις 18/7/2019 έως και τις 23/7/2019 όλες οι ελαιοκομικές περιοχές
 • στην Τ.Κ. Αγ Θεοδώρων, θα ψεκαστούν από τις 18/7/2019 έως και τις 22/7/2019 με την ακόλουθη σειρά οι παρακάτω τοποθεσίες: Τρύπες, Άγιος Παντελεήμονας, Κουβελά, Όρνιο, Παλιογκορτσιά, Άγιος Νικόλαος, Τραγάνα, Πέτρα, Βαθύρεμμα, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Απόστολος, Γιαμάδες, Αμπέλια και Αερο
 • στην Τ.Κ. Αμαλιάπολης, θα ψεκαστούν από τις 18/7/2019 έως και τις 23/7/2019 με την ακόλουθη σειρά οι παρακάτω τοποθεσίες: Μεγάλη Χούνη, Μικρή Χούνη, Μετέωρα, Καρακονήσι και Κάμπος Κοντίνου, Καλαμάκι, Ελίτσα, Σάρρες, και Αμπέλια,
 • στην Τ.Κ. Αχιλλείου θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες Βουνοπατησιά, Τριανταφυλλάκι, Μακρυράχη, Φτελιά, Αβαλαριά, Πεύκος, Μάλλινη, Όρνιο, Κρυφόβρυση, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Τσάκη, Διασταύρωση, Βερυκοκιά, Λιβάδια, Τύμπανος, Αβαλαριά, Πάγκαλι, Κάκκαβος, Γορίτσα στις  20/7/2019 οι τοποθεσίες, Άγιος Παντελεήμονας, Μεταφιό, Τσάκη, Διασταύρωση, Χαμάκ, Κατσαμπέρη, Άγιος Αθανάσιος, Κωστόπουλο, Ράχη στη 21/7/2019 οι τοποθεσίες Κοκκίνες, Φτελιά, Ράχη Αλώνια, Αετός, Λιόπρες, Πλατύστομο, Λυκούρες, Τσαμάλη Χωράφια, στις 22/7/2019 Καψάλη Κοκκίνες, Μάλλινη, Τσουμαράδες, Αετός, Λιόπρες, Λιβάδια, Κοκλιάς, Τρύπες, Μυτιλήνη, και στις 23/7/2019 οι τοποθεσίες Καλύβια, Γιαννούλη Ρέμα, Κακοκέφαλη, Κουνάκια, Κοτρωνιάς, Πετρόγουρνα, Καρδαράς, Κληματαριά, Καλύβια, Τζουμαράδες, Δραγασιά, Ξηρόραχη, Κουφόπουλο
 • στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Αχιλλείου θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες Παλιοκάλυβα, Παλιόμανδρα, Τσιλαφακέϊκα, Ψακτή, Σπηλιά, Βαλωματέϊκα, Καραβόστομο, Άγιος Δημήτριος, στις  19/7/2019 οι τοποθεσίες Ταράτσες, Αγκαθιά, Σπίτια, Πουρνάρι, Κλιμάκι, Πεύκος, Ξηριάς  και στις  20/7/2019 οι τοποθεσίες Κανα, Καλόγηρος, Αγκαθιά, Μουρτιά, Μανταφνέικα, Πουρνάρι
 • στη Δ.Κ. Σκιάθου θα ψεκαστούν από δύο (2) συνεργεία οι ελαιοκομικές περιοχές από 19/7/2019 ως και τις 24/7/2019

Ο ψεκασμός θα εφαρμοστεί ανά τρία (3) ελαιόδεντρα με προβλεπόμενη συνολική διάρκεια οκτώ (8) ημερών.

β) «Αγροτικός Συνεταιρισμός Πηλίου – Β. Σποράδων», σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις παρακάτω περιοχές/ τοποθεσίες και ημερομηνίες εφαρμογής, ήτοι:

 • στην Τ.Κ. Αργαλαστής (περιοχή Πάλτση) θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες Σταμλέικα μέχρι Μελανή και Λεύκα, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Μπουλοβνέικα, Ζουνέκα και Πανταζέικα, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Διασταύρωση Γιαγκουδάκη, Μουρτίρα, Σιδηρέικα, Κουρέικα, Άγιος Ταξιάρχης και στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες Καμιτσέλη, Πετρογούρνα, Ταράτσα, Αμαδάρη, Καπνός, Καλαμή και Κάμπος
 • στην Τ.Κ. Αργαλαστής (περιοχή Λεφοκάστρου) θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες Ζάβαλη–Φτελιά-Αμυγδαλιές-Δέλτα Λεφοκάστρου, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Δρόμος Λεφοκάστρου μέχρι Διασταύρωση Στουρνάρι, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Παλιολία– Κάμπος Λεφοκάστρου–Αγ. Ευθυμία, στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες Μυριοβρύτη–Καταμάχη–Μαρτίνη Κριθαριές, στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες Μέγα Ρέμμα–Σκούλτσες–Τσουγκάνα-Κάμπος και στις 23/7/2019 οι τοποθεσίες Γούρνες–Ρόγγια-Βρυτσούλα- Παλιάλωνο-Ραζή,
 • στην Τ.Κ. Αργαλαστής (περιοχή Καλάμου-Πάου) θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες Αϊ Σώστης–Κάτω Κόκκινος-Καλογριά-Δεξαμενή, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Τσιριβί τσιμέντα-Κοκκινόχωμα-Κορώνι-Παναγιά, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Κουτσουρδεϊκα-Αγ. Τριάδα, στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες Μπελιάν–Γαλανός–Μάρμαρο-Κάμπος Καλάμου, στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες Δουγάνη μέχρι δρόμο Καλάμου-Ζαμπάτης και στις 23/7/2019 οι τοποθεσίες Γήπεδο–Μοναστήρι Πάο-Μικρή Πάο
 • στην Τ.Κ. Αργαλαστής (περιοχές Μετοχίου και Χόρτου) θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες Αη Γιάννης, Μετόχι, Πέτρα και Σατραζέμη, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Παγανιά, Δεξαμενή, Καρακολύθα και Κατσίκα, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Αγ. Γεώργιος, Χόρτο και Βαθειά Σπηλιά, στη 21/7/2019 οι τοποθεσίες Χασάν, Αγ. Στέφανος, Μορφές, Κατσάδα και Γλυμμένο, στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες Μετόχι, Στουκογιάννη (Ρους) και Κλείτσα και στις 23/7/2019 οι τοποθεσίες Γλυμμένο και Χόρτο
 • στην Τ.Κ. Ξυνόβρυσης θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες Ποτάμι, Κουτριά, Πίνακας και Ποτιστικά, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Ματαρόγκια, Ποτιστικά, Κερασιά και Θωμά, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Αγρικλήματα, Σαμάρι  και Νεράτζη, στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες Συργιώτες, Κοκκινιά, Μπαλίν, Πλατανάκια και Κωστούλη και στις 22/7/2019 η τοποθεσία Ξυνόβρυση χωριό
 • στην Τ.Κ. Λαύκου (συνεργείο πρώτο), θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες Μικρός Λαύκος και Χονδρή Άμμος, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Αχλαδούλια, Ζώταλη και Χούνες, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Άγιος Νικόλαος, Αδάμ, Συκιά Σαρηγιάννη και Ντουγάνη και στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες Γόβρη, Λογγάρι, Μπόλιαρι και Ζόκαλι
 • στην Τ.Κ. Λαύκου (συνεργείο δεύτερο), θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες Περδικού και Κουκουλέικα, στις 19/7/2019 η τοποθεσία Αγ. Απόστολος, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Γενάτη, Μαραθιάς, Ψευδολιά και Ταμπούρια, στις 21/7/2019 η τοποθεσία Δαφνί και στις 22/7/2019 η τοποθεσία Ξηρόκαμπος
 • στην Τ.Κ. Μηλίνας θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες Σιμώτες και Κλεισούρι, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Κλεισούρι και Μουρκούρη, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Άγιος Ανδρέας, Λογγάρι και Γλας, στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες Βαλτούδι και Αγρίδι και στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες Κυδωνιές και Καλάμι
 • στην Τ.Κ. Συκής θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες Μητηρίζα, Φτέρες, Βότση, Μουρτιά και Σειρτά, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Μαυρομάτι, Βίγλα, Πούντες και Μαράθι, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Κατσίφι, Οξούς, Μάιρα, Ποτόκι και Παλιός Ηλίας, στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες Κουμαριές, Νερατσιά, Κουτσούβα και Βεργιουτανίλια, στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες Κανταρήλια, Σούρλα, Παλάτια και Στουρνάρια και στις 23/7/2019 οι τοποθεσίες Κοκκινόβραχος, Πτύκια, Λαγομάνη και ς,
 • στην Τ.Κ. Νεοχωρίου (συνεργείο πρώτο), θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 η τοποθεσία Στρογγυλό, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Αχλαδίτσα και Ζερβόχια, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Παλιοχφο και Αγία Παρασκευή, στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες Καντίλια και Άγιος Ιωάννης και στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες Χούργια, Πύργος και Στουρνάρι
 • στην Τ.Κ. Νεοχωρίου (συνεργείο δεύτερο), θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 η τοποθεσία Πλάκα, στις 19/7/2019 η τοποθεσία Πλάκα, στις 20/7/2019 η τοποθεσία Άγιος Δημήτριος, στις 21/7/2019 η τοποθεσία Άγιος Δημήτριος και στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες Κοκκινόπετρα και Καλιφτέρη
 • στην Τ.Κ. Αφετών θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες Ράχη, Παλιάλωνα, Χατζηγιάννη, Άγιος Ηλίας, Αμποβός και Κόρακας, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Καλαρίτες, Παλιάμπελο, Αλπάκια, Γκρέμαν και Κόρακας, τις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Τσαγκαράκι, Παναγία, Μπεκίρ Ρέμα, Πλορίκια, Μαύρη Λάκα και Ψωνίση και στη 21/7/2019 οι τοποθεσίες Σταυρός, Γούβα, Ρόγγια, Καλαβρού και Προσήλια
 • στην Τ.Κ. Βυζίτσας θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 η τοποθεσία Βυζίτσα (χωριό), στις 19/7/2019 η τοποθεσία Σταυρός, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Λουπούτια και Κουτούπια, στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες Αγία Μαρίνα και Αργυρέικα και στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες Παπαγιαννέικα, Του Κούκου τον Πλάτανο
 • στην Τ.Κ. Πινακατών θα ψεκαστούν στις 18/7/2019  η τοποθεσία Καρδασάκι  στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Τσαρχάκι και Αγρέπου, στις 20/7/2019 η τοποθεσία Γαλατσίδα, στις 21/7/2019 η τοποθεσία Ρέματα, στις 22/7/2019 η τοποθεσία Βελανιδιά και στις 23/7/2019 οι τοποθεσίες Αναστασέικα και Τσαρχάκια
 • στην Τ.Κ. Μηλεών (συνεργείο πρώτο) θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 η τοποθεσία Πετράλωνα, στις 19/7/2019 η τοποθεσία Σαΐτα, στις 20/7/2019 η τοποθεσία Πουρνάρες, στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες Πουρνάρες και Κορομηλάδες, στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες Παλάτια, Ταράτσες και Σταυροδρόμι, στις 23/7/2019 οι τοποθεσίες Ξυλοφάι και Πατλάκια και στις 24/7/2019 οι τοποθεσίες Μάνεση, Σωτήρα και Μπούρλιακας,
 • στην Τ.Κ. Μηλεών (συνεργείο δεύτερο) θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 η τοποθεσία Μπούφα, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Μπούφα και Κακραγές, στις 20/7/2019 η τοποθεσία Σχοινιά, στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες Σουρβατσάκια και Παλάτια, στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες Άγιος Ιωάννης και Άγιοι Ανάργυροι, στις 23/7/2019 οι τοποθεσίες Πεζούλια και Άγιος Νικόλαος και στις 24/7/2019 οι τοποθεσίες Αγία Μαρίνα και Αγούλαρος,
 • στην Τ.Κ. Μηλεών (συνεργείο τρίτο – Καλών Νερών) θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες Σαΐτες, Βλαχιώτη και Καλά Νερά, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Νοσοκομείο και Κοκκινόπετρες, στις 20/7/2019 η τοποθεσία Κοκκινόπετρες, στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες Αβούλαρος και Κοκκινόπετρες, στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες Ράχη και Σφαγεία, στις 23/7/2019 οι τοποθεσίες Εβδομήντα και Σπηλιά και στις 24/7/2019 οι τοποθεσίες Τρύπες, Τρατσέρα και Πεζούλια,
 • στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Νηλείας (συνεργείο πρώτο) θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 η τοποθεσία Μαλάκι, στις 19/7/2019 η τοποθεσία Καψάλα, στις 20/7/2019 η τοποθεσία Δύο Ρέμματα, στις 21/7/2019 η τοποθεσία Σκουπιδότοπος, στις 22/7/2019 η τοποθεσία Κολινδρέικα, στις 23/7/2019 η τοποθεσία Μπαξέδες και στις 24/7/2019 η τοποθεσία Μεγάλη Σωτήρα
 • στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Νηλείας (συνεργείο δεύτερο) θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 η τοποθεσία Γατζέα, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Μαυροειδή και Άνω Γατζέα, στις 20/7/2019 η τοποθεσία Αγία Τριάδα, στις 21/7/2019 η τοποθεσία Μαράβι, στις 22/7/2019 η τοποθεσία Ανανίας, στις 23/7/2019 η τοποθεσία Βελανιδιά και στις 24/7/2019 η τοποθεσία Πύρη,
 • οι Τ.Κ. Κατηχωρίου, Τ.Κ. Πορταριάς και Τ.Κ. Άλλης Μεριάς θα ψεκαστούν από συνεργείο σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: στις 18/7/2019 θα ψεκαστούν οι τοποθεσίες Πορταριά, Άγιος Κωνσταντίνος, Νέος Οικισμός, Άγιος Δημήτριος και Μούσγιες, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Άλλη Μεριά, Μεριάς και Περιφερειακός, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Κατηχώρι, Παναγία Μεγαλογένη και Καστρί, στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες Κατηχώρι, Μεγάλη Ράχη και Ασβεσταριές και στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες Κατηχώρι, Φυτέματα και Μούχος
 • στην Δ.Κ. Νέας Ιωνίας θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες Κλήμα και Νέα Ιωνία, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Νέα Ιωνία, Ξηρόκαμπος και Σκουπίδια, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Κοκκινιές και Μπασδανέικα, στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες Πηγάδια, Βαρέλα, Καρουφλάδικα και Μεγάλη Ράχη, στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας, Μελισσάτικα και Σπαρτιάδες και στις 23/7/2019 οι τοποθεσίες Κάκαβος, Σταυρός, Προσκύνημα και στο Μέτρο
 • στην Δ.Κ. Διμηνίου (συνεργείο πρώτο) θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες  από Προσκύνημα ως Χούνες, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες από Προσήλια ως Τσομπαναράκια, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες από χωριό Παλιούρι ως Καλαμάκι  και Παλιούρια, στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες από Παλιούρι ως Πετρομέλισσο, στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες από Διμήνι ως Ντόλης και στις 23/7/2019 οι τοποθεσίες από Διμήνι ως Λαχαναγορά
 • στην Δ.Κ. Διμηνίου (συνεργείο δεύτερο) θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες  από Καμπάκι ως Άη Μαμά, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες από Κοτρόνια ως Ταύτα, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες από Παλιούρι ως Βότανα και Μαρτίνι, στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες από Χατζή Ρήγα ως Καραούλι, στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες από Αγριολούλουδο ως Σέσκλο και στις 23/7/2019 οι τοποθεσίες από Διμήνι παραποτάμια ως Βιομηχανική ζώνη
 • στην Δ.Κ. Αγριάς θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες Αστέρια και Βαμβάκια, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Μποστάνια, Περιστεριώνας και Παιδόπολη στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Γήπεδο, Νεκροταφείο και Γουδμέικα στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες Νιάματα και Δώδεκα Απόστολοι, στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες Καταρτζή και Σπαστήρα και στις 23/7/2019 οι τοποθεσίες Τσουφλίκια και Τραγάνα,
 • στην Τ.Κ. Άνω Λεχωνίων θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 η τοποθεσία Διχάλες, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Ασβεσταριά και Πλατανίδια, στις 20/7/2019 η τοποθεσία Νεκροταφείο και στις 21/7/2019 η τοποθεσία Άγιος Παντελεήμονας,
 • στην Τ.Κ. Κάτω Λεχωνίων θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες Τερέμπασι και Μνήματα και στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Γαλανέικα και Κάραβος
 • στην Τ.Κ. Αγίου Βλασίου θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 η τοποθεσία Μαλάκι, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Μπαλίνα και Καψάλα, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Μουρτάκια και Αμαδίστρα, στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες Πετράλωνα και Αμαδίστρα, στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες Αμαδίστρα και Καρδάρα, στις 23/7/2019 οι τοποθεσίες Καρδάρα, Λαμπογιανέικα και Παλιόκαστρο, στις 24/7/2019 οι τοποθεσίες Άγιος Αχίλλειος και Άγιος Αθανάσιος και στις 25/7/2019 οι τοποθεσίες Άγιος Βλάσιος (χωριό), Στρόφιλος και Άγιος Νικόλαος
 • στην Τ.Κ. Δράκειας (συνεργείο πρώτο) θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 η τοποθεσία Νιάματα, στις 19/7/2019 η τοποθεσία Αγκαλίτσα, στις 20/7/2019 η τοποθεσία Καντέλια, στις 21/7/2019 η τοποθεσία Άγιος Χαράλαμπος, στις 22/7/2019 η τοποθεσία Κάτω Δράκεια και στις 23/7/2019 η τοποθεσία Γιαννά,
 • στην Τ.Κ. Δράκειας (συνεργείο δεύτερο) θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 η τοποθεσία Άγιος Ταξιάρχης, στις 19/7/2019 η τοποθεσία Ανεμούτσα, στις 20/7/2019 η τοποθεσία Σταυρός, στις 21/7/2019 η τοποθεσία Γαλήνη, στις 22/7/2019 η τοποθεσία Διάσελα και στις 23/7/2019 η τοποθεσία Παναγία,
 • στην Τ.Κ. Αγίου Λαυρεντίου θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες  Προφήτης Ηλίας, Μπούλιαρι και Κανάλια, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Ορνίτσα, Άγιος Κωνσταντίνος και Άγιος Ευθύμιος, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Καψάλα, Πουρνάζι και Κουρεμένου, στις 21/7/2019 οι τοποθεσίες Λιβανάτες, Άντρια, Καψαρούγκα και Παλιοσυκιά, στις 22/7/2019 οι τοποθεσίες Λουλούδα, Μούρτεσι και Καντράκια και στις 23/7/2019 οι τοποθεσίες Προφήτης Ηλίας, Χαμορέματα και Στογιάστικα,
 • στην Τ.Κ. Σέσκλου θα ψεκαστεί στις 18/7/2019 η περιοχή Χρυσή Ακτή Παναγιάς
 • στην Τ.Κ. Κεραμιδίου θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 η τοποθεσία Καμάρι, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Αγία Παρασκευή και Άγιος Ιωάννης, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Πηγάδια, Σαμαρά και Αγριελιά και στις 21/7/2019 η τοποθεσία Λάκες
 • οι Τ.Κ. Τσαγκαράδας και Τ.Κ. Μουρεσίου θα ψεκαστούν από συνεργείο σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: στις 18/7/2019 θα ψεκαστούν η Τσαγκαράδα, στις 19/7/2019 η Τσαγκαράδα και το και στις 20/7/2019 το
 • οι Τ.Κ. Ανηλίου και Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Πηλίου θα ψεκαστούν από συνεργείο σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: στις 18/7/2019 θα ψεκαστούν οι τοποθεσίες Πλάκα και Φανερωμένη, στις 19/7/2019 οι τοποθεσίες Άγιος Χαράλαμπος και Μπανιάκας, στις 20/7/2019 οι τοποθεσίες Άγιος Δημήτριος και Μαριούλη Ράχη και στις 21/7/2019 η τοποθεσία Άγιος Δημήτριος
 • στην Τ.Κ. Ξουριχτίου θα ψεκαστούν στις 18/7/2019 οι τοποθεσίες Λογκίνα και Μυλοπόταμος και στις 3/7/2019 οι τοποθεσίες Αγία Βαρβάρα και Λιμνιώνας,

Ο ψεκασμός θα εφαρμοστεί ανά τρία (3) ελαιόδεντρα με προβλεπόμενη συνολική διάρκεια οκτώ (8) ημερών.

Σε περίπτωση επικείμενης τοπικής βροχής ή υπέρβασης τοπικά της θερμοκρασίας αέρα άνω των 28ο C ή επικράτησης ανέμου εντάσεως μεγαλύτερης των 5 μποφόρ αναστέλλεται προσωρινά η εφαρμογή του ψεκασμού κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας .

Επισημαίνεται ότι στις κατοικημένες περιοχές επιτρέπεται η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών  του προγράμματος  δακοκτονίας, μη τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων από τους χώρους προστασίας  σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 7 περίπτωση 1ε) ββ) της Κ.Υ.Α. 6669/79087/20-8-2015 (ΦΕΚ 1791/Β/2015).

Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να μεριμνήσουν για την προσπελασιμότητα των περιφραγμένων ελαιοκτημάτων τους στα συνεργεία ψεκασμού και την κοπή των ζιζανίων για την αποτελεσματική εφαρμογή του δολωματικού ψεκασμού σε όλα τα ελαιοκτήματα (μη συμπεριλαμβανομένων των ενταγμένων στη βιολογική γεωργία).

Επίσης οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι να περιορίσουν τα ποίμνια και τα μελίσσια τους μακριά από τις παραπάνω ψεκαζόμενες περιοχές.

 

"Αλιεύοντας" την είδηση