Βρίσκεστε εδώ:  / FEATURED / ΒΟΛΟΣ / Τέσσερις ενδιαφερόμενοι για την εκμίσθωση του γκαράζ Φιλελλήνων
Τέσσερις ενδιαφερόμενοι για την εκμίσθωση του γκαράζ Φιλελλήνων

Τέσσερις ενδιαφερόμενοι για την εκμίσθωση του γκαράζ Φιλελλήνων

Το θέμα σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου

Εκτάκτως συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 5 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου δια περιφοράς, με ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:15 για τη λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων και καταστημάτων στη διασταύρωση των οδών Φιλελλήνων-Δημητριάδος στο Βόλο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018).

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκμίσθωσης του ακινήτου.

Η αποστολή της ψήφου θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: praktikadb@volos-city.gr), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, (σύμφωνα με την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020), άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η  εισήγηση

Ο Δήμος Βόλου έχει στην κυριότητά του το κτίριο Στάθμευσης Αυτοκινήτων και καταστημάτων, που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος και Φιλελλήνων (Ο.Τ 590), σε οικόπεδο εμβαδού 1295,98 μ2. . Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου αποφάσισε την εκμίσθωση του ως άνω δημοτικού καταστήματος (αριθμός απόφασης 115/2020) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 272 του Ν.3852/2010, βάσει των όρων που καταρτίζει η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. ε του ν.3852/2010). Κατόπιν η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 530/2020 απόφασή της κατάρτισε όρους για τη διεξαγωγή δημοπρασίας η οποία έγινε στις 25/8/2020 και επαναληπτική στις 1/9/2020, οι οποίες απέβησαν άγονες. Στις εν λόγω δημοπρασίες η διάρκεια της μίσθωσης είχε οριστεί σε δώδεκα (12) έτη με τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας το ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000,00) ευρώ ετησίως πλέον χαρτοσήμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 196 παρ.1 του Ν.4555/2018 «Η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά για μία (1) φορά, εάν δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο».

Κατόπιν αυτών σας αναφέρουμε ότι κατατέθηκαν στο Τμήμα μας:

α) η αρ.πρωτ.65432/21-9-2020 αίτηση- προσφορά ποσού τριακοσίων εβδομήντα ένα χιλιάδων (371.000,00)ευρώ ετησίως από τη μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία HELLENICANN MONΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E., με διακριτικό τίτλο HELLENICANN A.E,που εδρεύει στο Βόλο επί της οδού Δημητρίου Πολιορκητού αριθμ,. 42, με διαχειρίστρια την  Γκαλίνα Τσατσανίδου,

β) η αρ.πρωτ. 66909/25-9-2020 αίτηση- προσφορά ποσού εκατό τριάντα δύο χιλιάδων (132.000,00) ευρώετησίως από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E., που εδρεύει στο Βόλο επί της οδού Φαναριωτών αριθμ,.1, με Διευθύνουσα Σύμβουλο την  Ασημίνα Γεωργάκου,

γ) η αρ.πρωτ. 67501/28-9-2020 αίτηση- προσφορά ποσού εκατό ενενήντα δύο χιλιάδων (192.000,00) ευρώετησίως από την υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία CLEVER CITY VOLOS S.A., με διευθύνουσα σύμβουλο την  Γεωργία Κόλλια. Στην ίδια προσφορά περιλαμβάνεται και η ρήτρα bonus καλής συνεργασίας, ήτοι σε περίπτωση που η εταιρεία πραγματοποιήσει κέρδη τα οποία υπερβαίνουν την αξία του ετήσιου ενοικίου θα επιστρέφει το 25% της υπερβάλλουσας αυτής αξίας στον Δήμο Βόλου ως προσαύξηση ενοικίου για το συγκεκριμένο οικονομικό έτος και

δ) ) η αρ.πρωτ. 68450/30-9-2020 αίτηση- προσφορά ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ ετησίως από τη μονοπρόσωπη εταιρεία ΙΚΕ με την επωνυμία MANOLLO GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE., που εδρεύει στο Βόλο επί της οδού Ροστώβ αριθμ,56, με διαχειριστή τον Εμμανουήλ Πολυδούλη.

Με βάση τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί είτε να επιλέξει ανάμεσα στις προαναφερόμενες προσφορές με απευθείας συμφωνία και στην ίδια απόφασή του θα πρέπει να καθορίσει και τους όρους αυτής της συμφωνίας, είτε να διενεργηθεί νέα φανερή πλειοδοτική δημοπρασία. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από επιτροπή κατά τις διατάξεις του Π.Δ 270/81,βάσει όρων που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 παρ.1 περίπτ. ε του Ν.3852/2010).

Το τμήμα μας κρίνει συμφέρουσα την πρώτη οικονομική προσφορά, γιατί έχουν προηγηθεί άγονες δημοπρασίες και το ποσό της προσφοράς ποσού τριακοσίων εβδομήντα ένα χιλιάδων (371.000,00) ευρώ ετησίως υπερβαίνει την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας (360.000,00) ευρώ αποφέροντας ακόμα μεγαλύτερο οικονομικό όφελος στον Δήμο.

Σε περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέξει την απ΄ ευθείας συμφωνία με βάση την πρώτη οικονομική προσφορά (αρ.πρωτ. 65432/21-9-2020 αίτηση – προσφορά) ποσού τριακοσίων εβδομήντα ένα χιλιάδων (371.000,00) ευρώ ετησίως από τη μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία HELLENICANN MONΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E., με διακριτικό τίτλο HELLENICANN A.Ε., προτείνεται το παρακάτω σχέδιο σύμβασης:

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η εκμίσθωση του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων και καταστημάτων επί των οδών Ερμού-Φιλελλήνων-Δημητριάδος στο Βόλο, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ AKINHTOY

1)Υπάρχουσα κατάσταση

Το πολυώροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων και καταστημάτων βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Δημητριάδος και Φιλελλήνων (Ο.Τ. 590), σε οικόπεδο εμβαδού 1295,98 μ2. Ο πολυώροφος σταθμός αυτοκινήτων αποτελείται από ισόγειο, (6) έξι ορόφους, δώμα και (7) επτά υπόγεια. Επίσης δημιουργούνται τρία (3) καταστήματα στο Ισόγειο, Α΄ όροφο και τμήμα του Α΄ Υπογείου με πρόσβαση από τον ακάλυπτο χώρο επί της οδού Δημητριάδος, συνολικού εμβαδού 539.97 μ2 (κύριοι και βοηθητικοί χώροι).

Η συνολική δυναμικότητα του κτιρίου σε θέσεις στάθμευσης είναι 252 θέσεις. Οι θέσεις στάθμευσης κατανέμονται στο κτίριο καθ’ ύψος ως εξής:

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΔΩΜΑ

20

ΣΤ ΟΡΟΦΟΣ

19

Ε ΟΡΟΦΟΣ

19

Δ ΟΡΟΦΟΣ

19

Γ ΟΡΟΦΟΣ

19

Β ΟΡΟΦΟΣ

19

Α ΟΡΟΦΟΣ

3

ΙΣΟΓΕΙΟ

Α’ ΥΠΌΓΕΙΟ

4

Β’ ΥΠΌΓΕΙΟ

20

Γ’ ΥΠΌΓΕΙΟ

22

Δ’ ΥΠΌΓΕΙΟ

22

Ε’ ΥΠΌΓΕΙΟ

22

ΣΤ’ ΥΠΌΓΕΙΟ

22

Ζ’ ΥΠΌΓΕΙΟ

22

Ο πολυώροφος Σταθμός Αυτοκινήτων είναι στεγασμένος, δημοσίας χρήσεως και θα λειτουργεί με αυτοεξυπηρέτηση . Η είσοδος – έξοδος του Σταθμού προβλέπεται στην οδό Φιλελλήνων, με τη διασφάλιση επαρκούς χώρου αναμονής των οχημάτων (3 θέσεις), όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

2) Μελλοντική κατάσταση

Ο προορισμός του κτιρίου είναι αποκλειστικά η στάθμευση αυτοκινήτων με αυτοεξυπηρέτηση, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους υπόγειους και υπέργειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων απαγορευμένης οποιασδήποτε παρέκκλισης από τη χρήση αυτή. Σε σχέση με την εγκεκριμένη μελέτη έχουν εκτελεσθεί όλες οι προβλεπόμενες εργασίες που περιγράφονται πλην του χώρου του δώματος που δεν κατασκευάζεται με το υπάρχον έργο.

Ο Δήμος Βόλου, επιδιώκοντας την πλήρη λειτουργία και αξιοποίηση του μισθίου, ορίζει ότι θα πρέπει να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση του ισογείου εκ μέρους του μισθωτή, ώστε να λειτουργήσει ένα ή περισσότερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.

Όσον αφορά τον τελευταίο όροφο (δώμα) εφόσον γίνει η σχετική τροποποίηση της άδειας οικοδομής από τον εκμισθωτή, μπορεί να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το οποίο ο εκμισθωτής (Δήμος Βόλου) θα αναλάβει τις εργασίες της Α΄ Φάσης του έργου που περιλαμβάνει την αρχική δόμηση και ο μισθωτής θα αναλάβει την αποπεράτωση και κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου. .

Τέλος σημειώνεται, ότι η όποια εργασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί απαιτεί την έκδοση Άδειας Δόμησης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Βόλου.

Άρθρο 2

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο επιλεγείς μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση αυτού χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

Άρθρο 3

Ο επιλεγείς μισθωτής για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο ή Κοινότητα ή Κράτους μέλους της Ε.Ε. ή φωτοτυπία της ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (πρόσφατο)

Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος.

Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του μισθίου μετά των εγκαταστάσεών του.

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας των ιδίων και των εργαζομένων τους.

Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου ότι δεν οφείλει σ’ αυτόν.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν οφείλει σε κανένα από τα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δήμου Βόλου.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα αναφέρει ότι δεν μετέχει σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο Δήμο.

Την ευθύνη για τη συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο μισθωτής.

Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον επιλεγέντα μισθωτή.

Επίσης αποκλείεται:

Α) Εάν έχει καταδικαστεί:

α) για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία

δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

β)για παραβίαση των διατάξεων των νόμων περί ηθών και λεσχών

γ)για παράβαση της περί συναλλάγματος νομοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για όλους τους ομόρρυθμους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για Α.Ε.

δ)για παράβαση της περί ναρκωτικών νομοθεσίας, και

ε) Εάν βρίσκεται σε πτώχευση ή εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση ή βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία. Και

Β) Εάν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Βόλου, στα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δήμου.

Άρθρο 4

Ο μισθωτής υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης χωρίς καμία επιφύλαξη, παραιτούμενος της διαιρέσεως και διζήσεως και θα υπόσχεται ότι θα εκτελέσει αυτός κάθε μη εγκαίρως και πλήρως εκτελούμενη υποχρέωση του μισθωτή αμέσως μόλις ειδοποιηθεί από τον Δήμο.

Άρθρο 5

Ως μίσθωμα για την ως άνω διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα ένα χιλιάδων (371.000,00) ευρώ ετησίως πλέον χαρτοσήμου, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος, σε ποσοστό ίσο με το ύψος του ετήσιου πληθωρισμού(Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΛΣΤΑΤ) προσθετικά στο μίσθωμα του αμέσως προηγούμενου έτους.

Ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του αναπροσαρμοζόμενου κατ΄ έτος μισθώματος από την κατακύρωση της μίσθωσης και εφ’ εξής.

Άρθρο 6

Το μηνιαίο μίσθωμα ποσού τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεπτά (30.917,000 ευρώ θα προκαταβάλλεται τις πέντε πρώτες ημέρες εκάστου μήνα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που ευρίσκεται εντός του Δημαρχιακού Καταστήματος.

Άρθρο 7

Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των δαπανών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού που καταναλώνοννται για χρήση του μισθίου μετά των δαπανών εγγυήσεων αυτών καθώς και για την καταβολή των αντίστοιχων δημοτικών τελών. Επίσης υποχρεούται στην καταβολή δαπανών κάθε μορφής για τη συντήρηση του μισθίου. Οι δαπάνες για επισκευές ακόμη και όταν πρόκειται για αναγκαίες βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή. Τον μισθωτή βαρύνει και ολόκληρο το αναλογούν ποσοστό χαρτοσήμου, καθώς και κάθε άλλο ισοδύναμο τέλος ή φόρος που τυχόν θα θεσπιστούν. Η μη καταβολή των ανωτέρω δαπανών θα αποτελεί λόγο καταγγελίας από τον εκμισθωτή της σύμβασης μίσθωσης.

Άρθρο 8

Ο ενδιαφερόμενος μισθωτής υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή της για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο μισθωτής υποχρεούται να καταθέσει στο Δήμο Βόλου Εγγυητική Επιστολή Ελληνικής Τράπεζας αόριστης διάρκειας που θα εγγυάται την καλή εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης μίσθωσης που θα υπογραφεί. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής θα είναι ίσο με το 50% του μισθώματος του πρώτου έτους δηλαδή εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων (185.500,00) ευρώ.

Άρθρο 9

Ο μισθωτής έχει ακέραια την ευθύνη για αποζημίωση για ζημιές ή βλάβες, που θα προκληθούν σε πρόσωπα ή πράγματα, έναντι οποιουδήποτε είτε από τον ίδιο, είτε από το προσωπικό του, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία αναγόμενη στη σφαίρα της αντικειμενικής του ευθύνης.

Άρθρο 10

Οποιαδήποτε μετατροπή, επέκταση των υφιστάμενων στην παραχωρούμενη έκταση κτιριακών εγκαταστάσεων και χρήσεων, πέραν αυτών που έχουν περιγραφεί παραπάνω, θα είναι επιτρεπτή μόνο μετά από συναίνεση των αρμόδιων οργάνων του Δήμου Βόλου (Δημοτικό Συμβούλιο). Επίσης απαγορεύεται η ανάρτηση οποιασδήποτε διαφήμισης εκτός από διαφημίσεις που αφορούν αυτή καθ’αυτή τη λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων.

Όλες οι προβλεπόμενες άδειες εκδίδονται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του μισθωτή, στο όνομά του.

Οποιαδήποτε δαπάνη (πλήν των δαπανών για τυχόν τροποποίηση της χρήσης του δώματος σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της παρούσας) σχετική με ανακαίνιση, μετατροπή, επέκταση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του κτιρίου ή νέα κατασκευή (μελέτες, εκτέλεση εργασιών, κ.λ.π.), θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του μισθωτή, παραμένουσα σε κάθε περίπτωση προς όφελος του μισθίου.

Περαιτέρω, ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί και να συντηρεί το κτίριο, τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιήσει ή θα αποκαταστήσει αισθητικά σε άριστη λειτουργική κατάσταση, καθώς και να αποκαθιστά με δική του μέριμνα και δαπάνες κάθε τυχόν ζημία που θα προξενηθεί σ’ αυτά από οποιαδήποτε αιτία, σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Ο μισθωτής, επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει, με δικές του δαπάνες, το κτίριο και να παραδώσει ασφαλιστήριο πυρός-σεισμού-πλημμύρας κλπ, ποσού αναλόγου της κατασκευαστικής αξίας του ακινήτου καθώς και των χρήσεων αυτού, εντός έξι(6) μηνών από την παράδοση της χρήσης του μισθίου σε αυτόν. Σε περίπτωση επέλευσης του σχετικού κινδύνου ο μισθωτής με τα χρήματα αυτά θα αποκαταστήσει τις όποιες ζημίες έγιναν στο μίσθιο, άλλως τα χρήματα αυτά θα εκχωρούνται στο Δήμο Βόλου με σαφή αναφορά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο επί ποινή καταγγελίας της συμβάσεως μισθώσεως θα προσκομίζεται ανανεωμένο κατ’ έτος έως τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης.

Τέλος, ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η διάρκεια της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο σε καλή κατάσταση διαφορετικά ευθύνεται έναντι του Δήμου Βόλου σε αποκατάσταση κάθε φθοράς, βλάβης ή ζημίας, πέραν από τη συνήθη χρήση. Οποιαδήποτε κατασκευή και επέκταση μετά τη λήξη της μίσθωσης παραμένει εις όφελος του κυρίου και ο μισθωτής δεν δικαιούται ουδεμίας αποζημίωσης.

Άρθρο 11

Το πολυώροφο κτίριο θα περιλαμβάνει διακόσιες πενήντα δύο (252) θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων ο μισθωτής υποχρεούται να παραχωρήσει αντί μηνιαίου μισθώματος α) ποσού εξήντα (60,00) ευρώ για τις θέσεις των Ε΄ και ΣΤ΄ υπογείων ορόφων στους περιοίκους, κατόπιν κλήρωσης, προκειμένου να αντισταθμιστεί η όχληση που θα προκαλείται από τη λειτουργία του ως άνω χώρου και β) ποσού ογδόντα (80,00) ευρώ για τις θέσεις του Ζ΄ υπογείου ορόφου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προς διευκόλυνσή τους.

Οι θέσεις στάθμευσης που θα εκμισθώνονται με την ώρα θα δίνονται χωρίς διάκριση σε όσους τις ζητούν με τη σειρά άφιξης. Ο μισθωτής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του σταθμού πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται οι τιμές στάθμευσης και θα προσδιορίζεται ανά πάσα στιγμή αν υπάρχουν ή όχι διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης. Ως τιμή στάθμευσης ορίζεται το ποσό των δύο (2) ευρώ για την πρώτη και μισή ώρα (1.30΄) και ακολούθως ο μισθωτής δύναται να καθορίζει ελεύθερα τις τιμές στάθμευσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και τους όρους εφαρμογής τους.

Οι τιμές του τιμοκαταλόγου δεν θα αυξηθούν κατά το πρώτο μισθωτικό έτος. Από το δεύτερο μισθωτικό έτος και μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών τελεί υπό την αναγκαία προϋπόθεση της έγγραφης συναίνεσης του Δήμου.

Το ποσόν χρέωσης της στάθμευσης οχημάτων θα υπολογίζεται με βάση την οριζόμενη τιμή τιμοκαταλόγου και το πραγματικό χρονικό διάστημα παραμονής τους στο χώρο στάθμευσης, το οποίο καθορίζεται από την ώρα εισόδου και εξόδου εκεί του κάθε οχήματος, στοιχεία που υποχρεωτικά θα εμπεριέχονται στα αντίστοιχα εκ του νόμου εκδιδόμενα παραστατικά.

Ο μισθωτής υποχρεούται να εξασφαλίσει τη συνεχή λειτουργία για δημόσια χρήση του σταθμού από Δευτέρα έως και Κυριακή και για τουλάχιστο 15 συνεχόμενες ώρες την ημέρα. Κάθε διακοπή λειτουργίας του σταθμού έστω και δικαιολογημένη (συντήρηση, επισκευές, αιτίες ανωτέρας βίας κλπ)θα γίνεται έπειτα από έγκριση του εκμισθωτή, ο οποίος θα δύναται σε περίπτωση αδικαιολόγητης διακοπής της λειτουργίας του να προβαίνει στη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου για την επαναλειτουργία του.

Ο μισθωτής δεν έχει το δικαίωμα να εκμισθώνει σε τρίτους πάνω από το 10% των θέσεων του σταθμού για στάθμευση μεγαλύτερη του μήνα. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της εκμίσθωσης των προαναφερομένων θέσεων δεν μπορεί να υπερβεί τη λήξη της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 12

Αν ο μισθωτής καθυστερήσει να καταβάλει το μίσθωμα ή παραβεί ολικά ή μερικά οποιονδήποτε από τους όρους αυτούς, οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνονται και στη σύμβαση μισθώσεως και οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, θα συνεπάγεται:

α. τη λύση της σύμβασης και την έκπτωση του μισθωτή από κάθε δικαίωμα από τη σύμβαση και την αποβολή του από το μίσθιο κατά τη νόμιμη διαδικασία.

β. την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Βόλου ως εύλογης και ρητά συμφωνηθείσας ποινικής ρήτρας.

Άρθρο 13

Σιωπηρά αναμίσθωση του μίσθιου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως. Υπεκμίσθωση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της μίσθωσης. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, ο αρχικός μισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του δήμου, σύμφωνα με τους όρους της κύριας σύμβασης μίσθωσης (παρ. 5 άρθρο 196 Ν.4555 ΦΕΚ Α 133/19.07.2018).

Άρθρο 14

Ο μισθωτής είναι δυνατόν να υποκατασταθεί στη σύμβαση από εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο ιδίων συμφερόντων, κατόπιν δηλώσεώς του προς τον Δήμο, εφόσον για την εταιρεία και τα φυσικά πρόσωπα πληρούνται όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή η νέα μισθώτρια υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτή για την εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης. Κατά τα λοιπά, η νέα μισθώτρια συνεχίζει την υφιστάμενη μίσθωση με τους ίδιους όρους της παρούσας.

Άρθρο 15

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. Εξ’ άλλου ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος, για βλάβη από θεομηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που τυχόν επέλθει μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 16

Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της μίσθωσης με υπαιτιότητα του μισθωτή, θα εκπίπτει και η κατατεθείσα στο Δήμο Βόλου εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιφυλασσόμενου του Δήμου να αναζητήσει κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν υπέστη από την πρόωρη λύση.

Άρθρο 17

Ο Δήμος δεν υποχρεούται σε επιστροφή των ήδη καταβληθέντων μισθωμάτων ή σε μείωση του συμφωνηθέντος μισθώματος, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, σε περίπτωση τυχόν άρνησης των δημοσίων αρχών να χορηγήσουν οιαδήποτε άδεια στο μισθωτή.

Άρθρο 18

Ο μισθωτής σε περίπτωση πυρκαγιάς υποχρεούται να παράσχει κάθε βοήθεια και συνδρομή για την κατάσβεσή της, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας.

Άρθρο 19

Ο μισθωτής οφείλει να δέχεται τον έλεγχο εντεταλμένων οργάνων του Δήμου, για την εξακρίβωση της τήρησης των όρων της Σύμβασης.

Άρθρο 20

Η εκ μέρους του μισθωτή μη τήρηση των παραπάνω όρων, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις, δίνει στο Δήμο Βόλου δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης, με όλες τις απορρέουσες από την καταγγελία νόμιμες συνέπειες.

Άρθρο 21

Κατά τη λήξη της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει έγκαιρα και άμεσα το μίσθιο με πρωτόκολλο παράδοσης. Αλλιώς θα αποβληθεί βίαια και θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο Δήμο Βόλου ποσό ίσο προς το 1/10 του καταβαλλόμενου, κατά τη λήξη της μίσθωσης, ετήσιου μισθώματος, για κάθε ημέρα παραμονής του στο μίσθιο, από την ημέρα λήξης του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης.

Άρθρο 22

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη σχετικής απόφασης για την εκμίσθωση του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων και καταστημάτων επί των οδών Ερμού-Φιλελλήνων-Δημητριάδος στο Βόλο, είτε απευθείας αποδεχόμενο την αριθμ. πρωτ.65432/21-9-2020 αίτηση – προσφορά) ποσού τριακοσίων εβδομήντα ένα χιλιάδων (371.000,00) ευρώ ετησίως από τη μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία HELLENICANN MONΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E., με διακριτικό τίτλο HELLENICANN A.Ε. καθορίζοντας στην ίδια απόφασή του και τους όρους αυτής της συμφωνίας, είτε με διενέργεια νέας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας.

PagasitikosNews logo

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TWEETS

  • Από τον Βόλο στον Όλυμπο ο Άγγελος Κριτσιώτης για τη “Φλόγα” - https://t.co/VM2H9XCzfp -

  • Ανακομιδή Λειψάνων Αγίων Γεωργίου και Αποστόλου του Νέου - https://t.co/4dp6Hrg8jP -

  • Αναστολή λειτουργίας νυχτερινού καταστήματος στον Βόλο   - https://t.co/LJxt5yCECr -

"Αλιεύοντας" την είδηση