Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Σκάνδαλο Μαρινόπουλος
Σκάνδαλο Μαρινόπουλος

Σκάνδαλο Μαρινόπουλος

Η πραγματικότητα για μία από τις μεγαλύτερες απάτες στην Ελλάδα των τελευταίων ετών, σε βάρος των προμηθευτών και εργαζομένων της εταιρίας Μαρινόπουλος ΑΕ, είναι η εξής:

Μέχρι την 14.6.2012 η εταιρία ανήκε κατά 50% στον Όμιλο Carrefour και κατά 50% στον Όμιλο Μαρινόπουλου. Κάνοντας μία αναδρομή στα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία των εταιριών αυτών και των συνδεδεμένων τους (ελληνικών και αλλοδαπών)  ετών 2008 – 2014 διαπιστώνονται τα κάτωθι:

Οικονομικές Χρήσεις Μαρινόπουλος ΑΕ 2008 – 2009

Μέχρι το 2009 η εταιρία ήταν εξαιρετικά εύρωστη.

 • 2.000mil κύκλο εργασιών το 2008 και 1.930mil το 2009.
 • Ελάχιστο τραπεζικό δανεισμό (βραχυπρόθεσμα 15-20mil) και μόνο εσωτερικό δανεισμό από τη μητρική Carrefour (65mil το 2008, 110mil το 2009).
 • Book value ακινήτων στα 642mil με προσημειώσεις σε αυτά μόλις 621.590ευρώ.
 • Οι απ από συνδεδεμένες εταιρίες ήταν μικρές (23mil και 29mil αντίστοιχα).
 • Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου 26mil το 2008 και 51,5mil το 2009 (ναι, εκατομμύρια ευρώ).
 • Κέρδη 25mil το 2008, και (μόλις) 6mil το 2009 -> η των 25mil αμοιβών ΔΣ αφαίρεσε προφανώς από το ποσό που θα διανεμόταν σε αμφότερους τους μετόχους.
 • Παρατηρείται ότι ήδη σε επίπεδο μητρικής γίνεται μία συγκέντρωση και της Κυπριακής Cash & Carryαγοράζοντας το εναπομείναν 45% της Guedo Ltd.
 • Η θυγατρική της εταιρία Πειραϊκό ΑΕ αρνητική καθαρή θέση.

Προφανώς σε μειονεκτική θέση ήταν η μητρική Carrefour S.A., η οποία ενώ λειτουργεί παγκοσμίως με ένα περιθώριο κέρδους περίπου 3% καθαρό επί του τζίρου (δηλ. 60mil στα 2.000mil), στην Ελλάδα λόγω των πολύ μεγάλων αμοιβών ΔΣ και μισθών αυτών (50+ mil), εξανεμίζονταν τα κέρδη.

Χρήση Μαρινόπουλος ΑΕ 2010

Το 2010 ήταν η αρχή του κακού για την εταιρία, και το τέλος δεν ήρθε παρά μόλις λίγα χρόνια αργότερα.

 • 1.870mil κύκλος εργασιών.
 • Εξαγορά της DIAHellas ΑΕ με τίμημα 120mil ευρώ. Η DIA είχε αρνητική καθαρή θέση -39mil ευρώ (με γεωμετρικά αυξανόμενες ζημίες από το 2008 κι εντεύθεν), επομένως η ζημιά της Carrefour-Μαρινόπουλος ήταν τριπλήα) Κόστος αγοράς πολλαπλάσιο του bookvalue, β) χρηματοδότηση προϊόντων από την Carrefour-Μαρινόπουλος μέσω αύξησης των χονδρικών πωλήσεων, οι οποίες σταδιακά δεν αποπληρώνονταν, γ) απομείωση κατά 100mil ευρώ της λογιστικής αξίας αγοράς εντός έτους.
 • Περιέργως συγκεντρώνεται και η Carrefour Marinopoulos Bulgaria στον Όμιλο Μαρινόπουλου (μεταβιβάζεται από την Carrefour Nederland BV στη Marinopoulos Sarl – Λουξεμβούργου). Το 2010 είναι η πρώτη χρονιά που δουλεύει η Bulgaria EAD με πολύ μικρά περιθώρια κέρδους.
 • Τα 120mil κατέληξαν ως επί το πλείστον στο Group Carrefour αφού ήταν οι κυρίως μέτοχοι της DIA Hellas (και πανευρωπαϊκώς της DIA). Μέτοχος εμφανίζεται και μία Schoptis Ltd, η οποία ανήκει στην οικογένεια Μαρινόπουλου καθώς είναι θυγατρική της Marinopoulos Sarl.
 • Για να γίνει η εξαγορά και να αυξηθεί η πίστωση σε προϊόντα στη DIA, χρηματοδοτήθηκε η Carrefour – Μαρινόπουλος με ομολογιακά δάνεια από την Carrefour Finance S.A. . Τα ομολογιακά δάνεια είναι ασυνήθη: Συνολικά 380mil (εκ των οποίων τα 270mil είναι νέα χρηματοροή δανείων) τα οποία είναι μικρής διάρκειας (αρχικά έτους, στη συνέχεια τρίμηνα). Σε έκαστη λήξη τριμήνου ανανεώνονταν για το επόμενο τρίμηνο.
 • Οι απ σε συνδεδεμένες αυξήθηκαν στα 48mil. Ο τραπεζικός δανεισμός ήταν 14.5mil (ο εσωτερικός όμως από τον Όμιλο ανήλθε στα 380mil).
 • Οι ζημίες της εταιρίας ανήλθαν σε -84,8mil.
 • Οι θυγατρικές Πειραικό ΑΕ και DIA Hellas AE έχουν αρνητικές καθαρές θέσεις.
 • Οι αμοιβές ΔΣ και μισθοί αυτών 50,2mil (εκατομμύρια ευρώ).

Σημειώνεται ότι η Carrefour Finance έχει 10.000mil ταμείο προς δανειοδότηση και έχει το έτος αυτό δανείσει συνολικά 1.250mil στη Carrefour – Marinopoulos και στη μέτοχο αυτής Carrefour Nederland BV συνολικά.

Χρήση Μαρινόπουλος ΑΕ 2011

Το 2011 φαίνονται οι συνέπειες των ενεργειών του 2010.

 • Ο τζίρος παραμένει μεγάλος στα 1.830mil
 • Απομείωση κατά 100mil της λογιστικής αξίας της DIA, λόγω αρνητικής καθαρής θέσης της τελευταίας
 • Αύξηση χονδρικών πωλήσεων στα 235 mil, και επιδείνωση της πίστωσης (άνευ επιστροφής) προϊόντων 150mil σε συνδεδεμένες εταιρίες (από 48mil την προηγούμενη και 29mil την προπροηγούμενη χρονιά). Τα δεν επιστρέφονται και είναι κατά μείζονα λόγο πωλήσεις προϊόντων μέσω της θυγατρικήςDIAHellasAE. Η τελευταία οφείλει σε προμηθευτές (μεταξύ των οποίων και η Carrefour – Marinopoulos) 153mil. Ήδη υπάρχουν προβλήματα στους προμηθευτές της Καρφούρ – Μαρινόπουλος.
 • Οι θυγατρικές Πειραϊκό ΑΕ και DIA Hellas AE έχουν αρνητικές καθαρές θέσεις, ενώ η Καρφούρ παροχή πιστώσεων υπολείπεται του ορίου της ΤτΕ κατά 9mil.
 • Αύξηση δανείων από την Carrefour Finance στα 430mil, εκ των οποίων τα 280 έχουν λήξη σε 3 έτη (30/3/2014), ενώ τα 150 σε 3 ισόποσες , ετήσιες δόσεις των 50 mil.
 • Μηδενισμός τραπεζικών δανείων. Παραμένουν οι προσημειώσεις σε ακίνητα της εταιρία στα μόλις 621.590ευρώ και book value ακινήτων στα 693mil.
 • -235mil ζημιές.
 • 16mil αμοιβές ΔΣ και μισθοί αυτών ΔΣ.

Πλέον η εταιρία στη Bulgaria ανήκει ως επί το πλείστον ήδη από το 2010 στον Όμιλο Μαρινόπουλου, ενώ και η κυπριακή ανήκει στην Carrefour–Marinopoulos απευθείας κατά 95%. Για τη Βουλγαρία έχουν δοθεί εγγυήσεις από την Carrefour–Marinopoulos μέχρι 70mil για κατασκευή σουπερμάρκετ.Πλέον στη Βουλγαρία δεν συνεργάζονται οι δύο Όμιλοι, ενώ στην Κύπρο έχει περάσει όλη η δραστηριότητα υπό την Carrefour-Marinopoulos Ελλάδος.

Η Carrefour Finance SA, τη χρονιά αυτή που πλέον ο δανεισμός έχει ανέλθει στα 430mil προς την Carrefour Marinopoulos, αποφασίζει το σχηματισμό πρόβλεψης 247mil για την επιστροφή των χρημάτων από ομολογιακά δάνεια (που σημειωτέον ήταν εξαιρετικά βραχυπρόθεσμα). Είναι φα ότι ο Όμιλος Carrefour προετοιμάζεται για να αποχωρήσει και είναι απορίας άξιο:

Γιατί η Carrefour Group στην οποία όφειλε η Carrefour Marinopoulos 430mil το 2011 (εκ των οποίων τα 270mil δόθηκαν εντός του έτους), κάνει πρόβλεψη ζημίας για τα 247mil εξ αυτών, ενώ η Μαρινόπολος ΑΕ έχει τεράστια αξία σε book value ακινήτων (691mil) άνευ προσημειώσεων (μόλις 621.500ευρώ οι προσημειώσεις); Γιατί δηλαδή να κάνει πρόβλεψη το Group Carrefour ενώ η οφειλή από τη Μαρινόπουλος ΑΕ ήταν (θεωρητικά) διασφαλισμένη;

Δηλαδή μέσα σε ενάμισι έτος από το 2010 μέχρι το 2011 το Carrefour Group έδωσε ως δάνειο στην Carrefour – Marinopoulos ΑΕ επιπλέον 320mil για να τα χάσει (αφού μόνοι τους έκαναν οικειοθελώς την πρόβλεψη ενώ η Carrefour – Marinopoulos ήταν θεωρητικά μία φερέγγυα εταιρία με μεγάλη ακίνητη περιουσία και χωρίς τραπεζικό δανεισμό παρά μόνο το δικό τους εσωτερικό δανεισμό, με τον οποίο χρηματοδοτήθηκε η εξαγορά της DIA HELLAS (που τους ανήκε).

Αντιστοίχως η εξαγορά της DIA κόστισε στην CarrefourMarinopoulos :

α) 120mil η εξαγορά (καταβλητέα στο Carrefour Group ως επί το πλείστον)

β) 100mil η απομείωση της αξίας

γ) 120mil η πίστωση (δίχως να επιστραφεί το τίμημα) προϊόντων κατά τα έτη 2010-2011, τα οποία πωλήθηκαν μέσω DIA και δεν επιστράφηκαν στην Carrefour – Μαρινόπουλος (ούτε ζητήθηκαν να επιστραφούν).

 

Οικονομική Χρήση Μαρινόπουλος ΑΕ 2012

Το 2012, ενώ θα μπορούσε να είναι το καλύτερο έτος για την εξυγίανση και τον πορισμό (λογικών) μεγάλων κερδών για την οικογένεια Μαρινόπουλου, αποτέλεσε την αρχή του τέλους με μία σειρά καταχρηστικών, προβληματικών και παράλογων εκ πρώτης όψεως συμπεριφορών, που όταν κανείς τις ενώνει, διαπιστώνει ότι υφίσταται μεθόδευση αποσάθρωσης της εταιρίας, σε βάρος των προμηθευτών.

 • Το Carrefour Group αποφάσισε να πουλήσει τη συμμετοχή του στην Carrefour – Marinopoulos ΑΕ, στον Όμιλο Μαρινόπουλου. Η πώληση έγινε με οικονομικό αντάλλαγμα 1ευρώ. Πλέον από 14.6.2012, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας ανήκουν σε εταιρίες συμφερόντων της οικογένειας Μαρινόπολου.
 • Τα δάνεια των 430mil του Carrefour Group εξελίχθηκαν ως εξής: Τα 331mil (280mil του ενός ομολογιακού δανείου και ακόμη 50mil μία ληξιπρόθεσμης δόσης του έτερου ομολογιακού) εκχωρήθηκαν προς εταιρίες του Ομίλου Μαρινόπουλου. Αντιστοίχως η Carrefour Finance SA έκανε πρόβλεψη 335mil ζημίας από τις αξιώσεις της αυτές. Στη συνέχεια η Marinopoulos Holdings Sarl κεφαλαιοποίησε την αξίωσή της (των 331mil) κάνοντας ισόποση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή χαρίστηκαν τα 331mil.
 • Τα υπόλοιπα εμφανίζεται ότι τα χρωστάει η Carrefour- Marinopoulos στην SouthMedInvestments. Για την ακρίβεια στην τελευταία εταιρία (συμφερόντων Group Carrefour) γίνεται το 2012 ΑΜΚ 140mil ευρώ (μέχρι τότε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυτής ήταν μικρότερο από 800.000ευρώ) τα οποία στη συνέχεια διοχετεύονται ως εξής: α) αποδοχή το 2012 δανειακής υποχρέωσης ποσού 84mil ευρώ σε βάρος της Μαρινόπουλος ΑΕ, β) αποδοχή το 2012 δανειακής υποχρέωσης ποσού 20mil ευρώ σε βάρος της Μαρινόπουλος ΑΕ, γ) αποδοχή το 2012 δανειακής υποχρέωσης ποσού 36mil ευρώ σε βάρος της ChrisCash & Carry.
 • Όλες τις ανωτέρω δανειακές υποχρεώσεις, που το 2012 απέκτησε/της εκχωρήθηκαν η SouthmedInvestments, πουλήθηκαν για 1 ευρώ έκαστη στη Λουξεμβουριανή MarinopoulosSarl. Αυτό η Μαρινόπουλος ΑΕ το αποκρύπτει στην αίτηση για το αρ. 99, ενώ και η ίδια η SouthMedInvestments, αντί να εμφανίσει ζημία ίση με 140mil ευρώ (αφού έκανε ΑΜΚ 140mil, αγόρασε σε nominal value δανειακές υποχρεώσεις, και τις πούλησε για 3 ευρώ σε άλλη εταιρία), δεν εμφανίζει τίποτα. Μετά από 2 έτη, το 2014 εμφανίζει σταδιακή απομείωση 59mil, επειδή δήθεν δεν θα εισπράξει τις δανειακές της απαιτήσεις, που στο μεταξύ είχε πουλήσει για 3 ευρώ συνολικά στην εταιρία Λουξεμβούργου συμφερόντων Μαρινόπουλου.
 • Παράλληλα η Carrefour Nederland BV χορήγησε 15mil δάνειο στην ΑΦΟΙ Μαρινόπουλος ΑΕ, που με τη σειρά της εμφανίζεται να δανειοδοτεί την  Μαρινόπουλος ΑΕ (πρώην Carrefour – Μαρινόπουλος ΑΕ). Επίσης παραιτείται από την αξίωση αυτή.
 • Επιπλέον, δυνάμει των οικονομικών καταστάσεων της Carrefour SA Γαλλίας, η λογιστική ζημία του Ομίλου (εκτός των δανείων) από την απομείωση συμμετοχών ανήλθε στα 208mil.
 • Επομένως αθροιστικά η ζημία του Ομίλου Carrefour από την πώληση της συμμετοχής του στην Μαρινόπουλος ΑΕ, την αποξένωση από τον Ομίλου Μαρινόπουλου σε Ελλάδα/Βουλγαρία και Κύπρο και την εκχώρηση των σχετικών δανείων ανέρχεται στα εξής:

Α) 331mil (οφειλή της Μαρινοπουλος AE) που εκχωρήθηκαν από την Carrefour Finance SA στην MarinopoulosSarl και κεφαλαιοποιήθηκαν ως ΑΜΚ από την τελευταία.

B) 104mil (οφειλή της Μαρινοπουλος AE) που εκχωρήθηκαν από την SouthMed Investments στην MarinopoulosSarl για 2 ευρώ.

Γ) 36mil (οφειλή της Chris Cash & Carry) που εκχωρήθηκαν από την SouthMed Investments προς την Marinopoulos Sarl για 1 ευρώ.

Δ) 208mil λογιστική ζημία από την απομείωση συμμετοχών της Carrefour SA.

679mil συνολικά ζημιά του Group Carrefour, εκ των οποίων 479mil ταμειακή ζημία, 208mil λογιστική. Η ζημία δε αυτή φτιάχτηκε/προκλήθηκε σε λιγότερο από δύο έτη, αρχής γενομένης το 2010.

Η εταιρία λοιπόν πλέον μετονομάζεται σε Μαρινόπουλος ΑΕ, ανήκει στον Όμιλο Μαρινόπουλου κατά 100%, και στα μέσα του 2012 οφείλει 0 ευρώ σε δάνεια του Ομίλου.

Θεωρητικά είναι μία κολοσσιαία ευκαιρία η οικογένεια Μαρινόπουλου, που της έγιναν «δώρο» 470mil δάνεια (!!!), και είχε το 100% ενός πολυεθνικού κολοσσού με τζίρο τεράστιο, να λειτουργήσει προς το όφελος της ιδίας, των προμηθευτών, των εργαζομένων και των μετόχων. Όμως αντί γι αυτό συνέβησαν τα εξής:

 • Άλλαξε όλους τους ελεγκτές. Ενδεικτικό ότι μέχρι το 2011 ήταν η KPMG σε όλες τις εταιρίες, και ιδίως σε όλες τις εταιρίες του Group Carrefour, όμως επέλεξε το 2012 νέες ελεγκτικές, τις οποίες μάλιστα άλλαζε κάθε έτος μέχρι το 2014.
 • Σταμάτησε να δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις από το 2012 κι εντεύθεν. Μία εταιρία με τζίρο 1.8-2 δις ευρώ αποφάσισε τη μη δημοσίευση των οικονομικών της δεδομένων στην Ελλάδα. Πλήρης συσκότιση, ώστε να μην φανεί η διόγκωση των πωλήσεων στις συνδεδεμένες εταιρίες, και η μη αναζήτηση των οφειλόμενων χρημάτων εκ των συνδεδεμένων εταιριών.
 • Στη Βουλγαρία αποφάσισε την μη ενοποίηση του ισολογισμό της 100% θυγατρικής στη μητρική της,MarinopoulosSarl, και αυτό σύμφωνα με τη σημείωση του ελεγκτή της KPMG έγινε με δήλωση του Μετόχου Marinopoulos. Στη συνέχεια βέβαια δεν δημοσίευε τους ισολογισμούς ούτε της Βουλγάρικης εταιρίας, ώστε να μην φαίνεται η διόγκωση των αγορών από τη Μαρινόπουλος ΑΕ, και η τύχη των οφειλόμενων χρημάτων σε αυτή.
 • Στην Κύπρου η Chris Cash & Carry δεν δημοσίευσε, ποτέ, τίποτα.
 • Η θυγατρική της Μαρινόπουλος ΑΕ, η πρώην DiaHellasAE, μετονομασθείσα σε Express M AE σταμάτησε να δημοσιεύει το 2011 (αμέσως μετά την εξαγορά της).
 • Το ίδιο και η ΞΥΝΟΣ ΑΕ.
 • Το ίδιο και η Καρφούρ Πιστώσεων ΑΕ.
 • Το ίδιο όλες οι εταιρίες του Ομίλου Μαρινόπουλου (των ασχολούμενων με τα σουπερμάρκετ) σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Ένας Όμιλος εταιριών με τζίρο που ξεπερνά τα 2δις ευρώ επιλέγει το σκοταδισμό των προμηθευτών, καταναλωτών και ελεγκτικών αρχών. Οι Τράπεζες βέβαια, των οποίων ο ρόλος (ειδικά της μίας) ερευνάται, χορηγούσαν δάνεια από τα τέλη του 2012 βασιζόμενες σε αδημοσίευτα οικονομικά δεδομένα κι ενώ η εταιρία είχε παράλληλα σε βάρος της διαταγές πληρωμής, αναβάλλοντας/ματαιώνοντας τις πληρωμές προς τους προμηθευτές αυτής. Είναι δε άξιο περαιτέρω έρευνας μέσω ποιάς Τράπεζας τους λογαριασμούς γίνονταν (λογιστικές και τραπεζικές) πιστώσεις από τις θυγατρικές / συνδεδεμένες και προς τα που, καθώς και πως απεικονίστηκαν λογιστικά οι συναλλαγές των μετρητών.

Η οικονομική πραγματικότητα για την Μαρινόπουλος ΑΕ είναι πλέον η εξής:

 1. Απαλλαγμένη από τα χρέη προς τον εσωτερικό δανεισμό (ποσού 430mil).
 2. Ανακεφαλαιοποιημένη από τους μετόχους οι οποίοι κεφαλαιοποίησαν τις εκχωρηθείσες προς αυτούς αξιώσεις 430mil αντί 1 ευρώ.
 3. Με ακίνητη περιουσία bookvalue 695mil ευρώ, και ελάχιστες προσημειώσεις (μόλις 621.500ευρώ).
 4. Με παρόντα τον (πρώην) άνθρωπο  του Carrefour Group Κο Loubere.
 • Λαμβάνει δάνεια από Τράπεζες. Το 2012 έλαβε 140mil περίπου δάνεια (το απεικονιζόμενο στις οικ. καταστάσεις είναι ανακριβές καθότι έχουν αποσβεστεί τελείως τα δάνεια προς το CarrefourGroup).
 • Ο τζίρος μειώθηκε σε 1.520mil, τόσο λόγω της κρίσης/εκλογές όσο κυρίως λόγω του ότι προμηθευτές δεν παρέδιδαν προϊόντα αν δεν πληρώνονταν τα ανεξόφλητα χρέη και παρατηρείτο δυσπραγία πληρωμών/παραδόσεων.
 • Οι χονδρικές πωλήσεις (σε θυγατρικές/συνδεδεμένες) στα 235mil, ενώ οι απαιτήσεις από θυγατρικές στα 184milμε τις απαιτήσεις από συνδεδεμένες στα 178mil (όλα τα σχετικά μεγέθη διαρκώς αυξάνονταν δραματικά από έτος σε έτος).
 • Ενώ το 2011 είχε 555mil εμπορικές υποχρεώσεις (προμηθευτές) για 1.830milτζίρο, το 2012 είχε 524mil για 1.520mil τζίρο. Αύξηση δηλαδή υποχρεώσεων σε προμηθευτές αναλογικά κατά 85mil ευρώ (από την αναλογία των δύο μεγεθών 555 στα 1.823 και 524 στο 1.520 εξάγεται το νούμερο αυτό)
 • Ζημιές -84mil.
 • Οι Πειραϊκό ΑΕ, Η ExpressM (πρώην DIA) CreditM έχουν αρνητικές καθαρές θέσεις.
 • Αμοιβές ΔΣ και μισθοί αυτών 5,4mil ευρώ

Οικονομική Χρήση Μαρινόπουλος ΑΕ 2013

Οι προμηθευτές είναι ήδη πίσω, ενώ η Μαρινόπουλος ΑΕ λαμβάνει πλέον τη μέγιστη ποσότητα δανείων που μπορεί. Το σχέδιο πλήρους αποσάθρωσης  ρευστότητας της εταιρίας θα έχει ολοκληρωθεί το 2014. Το 2013 συνέβησαν τα εξής:

 • Ο δανεισμός αυξάνεται κατά περίπου 60mil από το 2012. Πλέον ανέρχεται στα 200+mil ευρώ. Οι προσημειώσεις είναι 256mil ευρώ (από 621.500ευρώ).
 • Περαιτέρω αύξηση των απαιτήσεων από θυγατρικές και συγγενείς στα 245mil.
 • Τα δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη αυξάνοντα κατά 16mil.
 • Οι εμπορικές υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί στα 574mil με τζίρο 1.410mil. Η αναλογική αύξηση είναι ακόμη 61mil από πέρσι (61 + 85 = 146)
 • Ξεκινάει να υλοποιείται το σχέδιο αγοράς (ή ΑΜΚ σε) λιανικών και άλλων εταιριών. Ήδη αγοράστηκε το 2013 η Ζεύξις ΑΕ, η Μαρκέτα Αρβανίτης. Στις εταιρίες αυτές, με αποκορύφωμα την ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ (νυν ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΒΕΕ) πιστώθηκαν μεγάλης αξίας προϊόντα, δίχως να αποπληρώνονται αυτά από τις συνδεδεμένες εταιρίες στη Μαρινόπουλος ΑΕ (σταθερά πληρωνόταν μικρότερο οφειλόμενο ποσό από τα προϊόντα που πιστώνονταν) με αποτέλεσμα να αυξάνει το σχετικό χρέος (και κατά συνέπεια οι οφειλές της Μαρινόπουλος ΑΕ σε προμηθευτές) .
 • Οι θυγατρικές Πειραικό ΑΕ και DIA Hellas/Express M έχουν αρνητική καθαρή θέση. Ενδεικτικό είναι πως τηςExpress M τα ίδια κεφάλαια είναι -175.305.922ευρώ, ενώ οφείλει 160+mil στην Μαρινόπουλος ΑΕ (τα οποία είναι διαρκώς αυξανόμενα από έτος σε έτος).
 • Αμοιβές ΔΣ και μισθοί αυτών 7.970.526ευρώ.

Οικονομική Χρήση Μαρινόπουλος ΑΕ 2014

Το 2014 δεν υπήρχε ενδιαφέρον από την Διοίκηση η εταιρία να έχει σωστό περιθώριο κέρδους. Ήθελε απλώς να κάνει τζίρο, ακόμη και αν δεν είχε ικανό κέρδος για να αποπληρώνει τους προμηθευτές, αφού το χρέος προς αυτούς διαρκώς το διόγκωνε. Παράλληλα αγόρασε πολλές εταιρίες λιανικής, και πίστωσε σε αυτές προϊόντα δίχως να αξιώνει την είσπραξη του τιμήματος. Ειδικότερα :

 • Το μεικτό περιθώριο κέρδους έπέσε στο 16% (από 20+%).
 • Οι απαιτήσεις από συνδεδεμένες εκτοξεύτηκαν στα 321mil. Το προηγούμενο έτος ήταν 227mil (που ήδη ήταν γεωμετρικά αυξανόμενο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη).
 • Οι χονδρικές πωλήσεις εκτοξεύτηκαν επίσης στα 320mil.
 • Στα ανωτέρω μάλιστα δεν συμπεριλαμβάνονται οι πωλήσεις (άνευ επιστροφής του τιμήματος) 97mil στην φερόμενη ως μη συνδεδεμένη εταιρία Αρβανιτίδης Α.Ε.Ε.Ε. (νυν ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Ε.). Η εταιρία δηλώνει ότι έκανε fanchise με την ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕΕΕ για να πωλεί τα προϊόντα της στα 149 σημεία πώλησης της τελευταίας, σύμφωνα όμως με καταγγελίες η ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΟΕ (εταιρία που ασχολείται με την κατασκευή ξύλινων παλετών) αγόρασε κατ'εντολή και για λογαριασμό της οικογένειας Μαρινόπουλου την Αρβανιτίδης Α.Ε.Ε.Ε. ώστε να μην φαίνεται συνδεδεμένη λόγω ενδεχόμενων προστίμου και αδειοδοτικών διαδικασιών της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Έτσι η πίστωση των εμπορευμάτων θα γινόταν εν κρυπτώ, δίχως καμία σχετική δήλωση στις οικονομικές καταστάσεις, όπως και έγινε. Χάθηκαν 97mil ευρώ μόνο από πιστώσεις προϊόντων (άνευ επιστροφής του τιμήματος) εντός ενός έτους στην ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΕΕΕ (πρώην Αρβανιτίδης ΑΒΕΕ.
 • Τα δάνεια αυξήθηκαν κατά περίπου 50mil ακόμη. Πλέον ανέρχονται στα 250+ mil περίπου.
 • Η εταιρία κάνει sale & leasebackσε πολλά ακίνητά της. Πωλεί στην Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. ακίνητα 96mil ευρώ λαμβάνοντας σχετική ρευστότητα, πωλεί σε εταιρίες συμφερόντων φερόμενου Καταριανού υπήκοου 4 ακίνητα έναντι 116mil ευρώ, κι ένα ακίνητο στην Τράπεζα Πειραιώς για 4mil ευρώ. Σύνολο 216mil ευρώ από πωλήσεις ακινήτων που έγιναν lease back. Ιδίως οι συναλλαγές με το τις εταιρίες Helens 1-4 ΑΕ ελέγχονται ενδελεχώς.
 • Οι εμπορικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 689mil ευρώ σε τζίρο 1.552mil. Δηλαδή σε σχέση με το 2013 αυξήθηκαν κατά ακόμη 100mil σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
 • Οι απαιτήσεις από τη θυγατρική ExpressM είναι 206,4mil, ενώ η τελευταία έχει αρνητική καθαρή θέση -190mil.
 • Οι απαιτήσεις εν γένει από συνδεδεμένα μέρη είναι 264mil.
 • Η Ξυνός ΑΕ, Πειραιϊκο ΑΕ, Express M ΑΕ έχουν αρνητική καθαρή θέση.
 • Η DIA/Express M ΑΕ, που έχει τέτοια κατεστραμμένη οικονομική κατάσταση, έδωσε αμοιβές ΔΣ 2.276.971ευρώ.
 • Η Μαρινόπουλος ΑΕ έδωσε αμοιβές ΔΣ 7.925.304ευρώ.

Πρακτικά η Μαρινόπουλος ΑΕ αγόραζε προϊόντα, τα πουλούσε στις θυγατρικές, εισέπρατταν αυτές, δεν πλήρωναν τη μητρική. Στην περίπτωση μάλιστα της Καρυπίδης/Αρβανιτίδης Α.Ε.Ε.Ε., εκμεταλλεύτηκαν την έλλειψη υποχρέωσης δημοσιότητας και της χορήγησαν 97mil ευρώ σε προϊόντα, τα οποία πούλησαν από τα ΜΑΡΚΕΤ του Γαλαξία, εισέπραξαν τοις μετρητοίς, αλλά αγνοούνται.

Όταν μάλιστα κατασχεθούν τα λογιστήρια των θυγατρικών/συνδεδεμένων/Καρυπίδης ΑΒΕΕ κλπ, τότε θα αποκαλυφθεί η πλήρης αλήθεια για το πως λογιστικοποίησαν το σύνολο των εισροών – εκροών και την τύχη των χρημάτων εκ πωλήσεων προϊόντων. Δεν θα έπρεπε μία επιχείρηση του μεγέθους αυτού να προκαλέσει τέτοια ζημιά σε όλη την Ελλάδα, όταν μάλιστα ήταν υγιέστατη λίγα χρόνια πρωτύτερα.

Επιπλέον, η συμμετοχή στα ανωτέρω των Τραπεζών (ιδίως της μίας) και της Carrefour Group ελέγχεται εξονυχιστικά. Υφίστανται μάλιστα καταγγελίες ότι πολλά εκ των χρημάτων μεταφέρονταν με διαδοχικά εμβάσματα (μέσω συγκεκριμένης Τράπεζας) από τις θυγατρικές σε λογαριασμούς άλλης εταιρίας εκτός κοινότητας.

 Είτε ευοδωθεί το deal με τον Όμιλο Σκλαβενίτη είτε όχι, η ζημία των προμηθευτών και εργαζομένων είναι δεδομένη και τα υπαίτια φυσικά και νομικά πρόσωπα  θα λογοδοτήσουν για ό,τι έχει συμβεί στα αστικά και ποινικά Δικαστήρια της Ελλάδος και μη.Στις διαδικασίες αυτές όποιος προλάβει να κινηθεί ταχύτερα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αποκτά προνόμιο στις αξιώσεις.

Έχουμε επαναλάβει τη διαδικασία αυτή με διάφορες οικονομικές πανελλαδικές απάτες στο παρελθόν (ΑΣΠΙΣ, ASPIS Capital, Commercial Value, Τράπεζα Κύπρου, Proton κ.α.), πάντοτε με επιτυχία, και είμαστε πεπεισμένοι πως για τους πελάτες μας και στην υπόθεση αυτή θα υπάρξει ικανοποίηση. Η έρευνα που έχουμε κάνει ήδη (η οποία όπως είναι εμφανές δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα), έχει αναδείξει τα τεράστια προβλήματα του Marinopoulos Group, των μελών ΔΣ αυτών και τραπεζικών στελεχών που συνέργησαν σε σχετικές διαδικασίες (μίας Τράπεζας ιδίως), ενώ υπάρχει σωρεία δεδομένων που δεν δημοσιεύεται για προφανείς λόγους και θα χρησιμοποιηθούν ενώπιον των Δικαστικών Αρχών σε σχετική που πρόκεται να υποβληθεί.

 

 

πηγή:markoulakoslaw.gr

"Αλιεύοντας" την είδηση