Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » FEATURED » Σχέδια Βελτίωσης ανακοίνωσε από την Αγριά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου
Σχέδια Βελτίωσης  ανακοίνωσε από την Αγριά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου

Σχέδια Βελτίωσης ανακοίνωσε από την Αγριά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου

προϋπολογισμού 316 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου από το βήμα της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που πραγματοποιείται στην Αγριά Βόλου.

Ο υπουργός είπε ότι με τα σχέδια βελτίωσης θα ενισχυθούν σημαντικές στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, με έμφαση στους νέους γεωργούς και με προτεραιότητα τους κλάδους της κτηνοτροφίας και ιδίως της αιγοπροβατοτροφίας, των οπωροκηπευτικών, των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και των ανθεκτικών καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για την των Σχεδίων Βελτίωσης τόνισε:«Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την των σχεδίων βελτίωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τις δύο δράσεις ανέρχεται στα 316 εκατ. ευρώ. Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα είναι από 21.12.2017 έως και 2.4.2018. Έτσι δίνεται επαρκής χρόνος να προετοιμαστούν κατάλληλα οι υποψήφιοι δικαιούχοι αλλά και η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών να είναι από το Δεκέμβρη του 2017.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι συνεργατικά σχήματα, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι επαγγελματίες γεωργοί ή να έχουν ενταχθεί στο μέτρο των νέων γεωργών. Τα υποψήφια συνεργατικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 € ή να είναι νεοσύστατα.
Ο προϋπολογισμός των 316 εκατ. ευρώ της προκήρυξης έχει κατανεμηθεί με την εκχώρηση στις Περιφέρειες, με βάση αντικειμενικούς δείκτες σε συνεργασία και διαβούλευση μαζί τους.
Ο προϋπολογισμός για τα ατομικά σχέδια βελτίωσης μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με βάση την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, ενώ για τα συνεργατικά σχήματα αντίστοιχα μέχρι 1 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την Περιφέρεια και την ιδιότητα υποψηφίου δικαιούχου. Δίνεται μεγαλύτερη στήριξη με προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης στους νέους γεωργούς μέχρι 80%, στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές μέχρι 75% και στα συνεργατικά σχήματα μέχρι και 85%. (Αυτά είναι τα μέγιστα ποσοστά που αφορούν στα νησιά υ.

Για την Ηπειρωτική Ελλάδα είναι χαμηλότερα λόγω Κανονισμού)

Προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που αφορούν στην κτηνοτροφία, και δη στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και στις καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή (όπως η ελαιοκομία). Ακόμη, δόθηκε η δυνατότητα και στις Περιφέρειες να ορίσουν τις δικές τους προτεραιότητες στους τομείς που εκείνες επιθυμούν. Επιπλέον, προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες αλλά δυνατότητες της εκμετάλλευσης.

Με τα σχέδια βελτίωσης ενισχύονται επενδύσεις όπως είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, η εγκατάσταση πολυετών καλλιεργειών, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες. Ακόμη, οι επιλέξιμες επενδύσεις αφορούν κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης».

Πρόσκληση για τα υπομέτρα 4.1.1 και 4.1.3 ()
Σύμφωνα με την πρόσκληση ς ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο για τα υπομέτρα 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στα 316 εκατ. ευρώ.
Η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 21.12.2017 έως και 2.4.2018. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια ο φυσικός φάκελος κατατίθεται στην οικεία ΔΑΟΚ.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι συλλογικά πρόσωπα αγροτών, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που είναι ενεργοί γεωργοί. Για το 4.1.1, οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι επαγγελματίες γεωργοί ή να έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών. Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 € ή να είναι νεοσύστατα.

Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά δράση και κατηγορία δικαιούχου έχει ως εξής:

Περιφέρεια Σύνολο Πιστώσεων Δράση 4.1.1 Δράση 4.1.3
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 28.824.929 26.923.761 1.901.168
Κεντρικής Μακεδονίας 59.529.745 55.603.419 3.926.326
Δυτικής Μακεδονίας 20.947.309 19.565.714 1.381.594
Θεσσαλίας 30.883.853 28.846.887 2.036.966
Στερεάς Ελλάδας 27.661.190 25.836.777 1.824.413
Ηπείρου 16.292.351 15.217.778 1.074.573
Ιονίων Νήσων 8.414.731 7.859.731 554.999
Δυτικής Ελλάδος 28.287.819 26.422.076 1.865.743
Πελοποννήσου 31.331.445 29.264.958 2.066.487
Αττικής 9.309.915 8.695.873 614.042
Νοτίου υ 9.667.989 9.030.330 637.659
Βορείου Αιγαίου 16.560.907 15.468.620 1.092.286
Κρήτης 28.287.819 26.422.076 1.865.743
Σύνολο Χώρας 316.000.000 295.158.000 20.842.000

Στη δράση 4.1.1 το 25% του ποσού θα κατευθυνθεί για την ένταξη προτάσεων που θα υποβληθούν από συλλογικά σχήματα αγροτών. Για τη δράση 4.1.3 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 50%.

Ποσά και Ένταση Ενίσχυσης
Για τη δράση 4.1.1 η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 300.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού
Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει και στο 1 εκ. ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι συλλογικά σχήματα που δεν έχουν ακόμα κλείσει μία χρήση δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:
α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.
β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ.

Η ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία υποψηφίου και τόπου μόνιμης κατοικίας ή έδρας είναι η εξής:
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ & ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΚΡΗΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
Ο δικαιούχος κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης: α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα2 και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής ή β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ),
την τελευταία πενταετία. 80% 70% 60% 60% 50%
Δικαιούχοι σε ορεινές περιοχές3 75% 60% 60% 60% 50%
Δικαιούχοι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα3 75% 50% 50% 50% 40%
Δικαιούχοι σε κανονικές περιοχές 75% 50% 50% 40% 40%
Συλλογικές επενδύσεις στο σύνολο των περιοχών 85% 60% 60% 60% 60%
1 Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και νησιά Θάσος, Σαμοθράκη, Σποράδες, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Αμολιανή, Γαύδος και νησιά περιφερειακής ενότητα Εύβοιας, εξαιρουμένης της Εύβοιας.
2 Κατοχή Πτυχίου – Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
3 Βάσει της Οδηγίας 81/645/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

Επιλέξιμες Επενδύσεις

Στη δράση 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.

Στη δράση 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.

Στις εγκαταστάσεις της  ΕΒΟΛ

Στη συνέχεια ο υπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της  ΕΒΟΛ, όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Νικ. Πρίντζο και τα μέλη του ΔΣ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου κι ενημερώθηκε για την δράση του.

Στην γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευ. Αποστόλου δήλωσε: «Σε μια εποχή  που η κυβέρνηση δίνει βάση στην αιγοπροβατοτροφία και στην κτηνοτροφία, αυτές οι ρυθμίσεις που έχουμε φέρει για την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας άρμεξης του γάλακτος,  για τη χώρα προέλευσης του κρέατος , θέλουμε σε αυτή την προσπάθεια συμπαραστάτες αυτούς που ήδη εφαρμόζουν ήδη  τη νομοθετική . Είμαστε σε μια γαλακτοβιομηχανία που προστατεύει τον Έλληνα κτηνοτρόφο γιατί αποτελεί τον βασικό της προμηθευτή όχι μόνο από πλευράς τιμών αλλά και αγορά της παραγωγής τους.

Για τα δάνεια των  συνεταιρισμών που ζητείται η ανάκτησή τους τόνισε: «Αυτή την ώρα βρισκόμαστε σε μια διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι αυτά που έχουμε επεξεργαστεί δείχνουν ότι τα 450 και 500 εκατομμύρια που λέγονται δεν ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτή την ανταλλαγή απόψεως και στοιχείων βρισκόμαστε ακόμη. Έχουμε χρόνο ακόμη. Όλα αυτά θα κάνουμε μία προσπάθεια απομείωσης που ουσιαστικά θα ανακουφίσουμε το χώρο.

Για την απορροφητικότητα δράσεων από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και τις δύο δράσεις που εξήγγειλε  διευκρίνισε: «Οι δράσεις του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης είναι γύρω στις 45 μέτρα και δράσεις. Αυτή την ώρα εμείς έχουμε δεσμεύσει το 55% των πόρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, έχουμε ήδη από πλευράς απορροφητικότητας στο 29%. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής επιτροπής και του υπουργείου εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης αναφέρθηκαν στην πορεία με τα καλύτερα λόγια, όχι μόνο για απορρόφηση από τις καλύτερες στην Ε.Ε. αλλά φθάσαμε σε σημείο που συμβάλλαμε στην γενικότερη απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ .

Άρα εμείς δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε. Προχωρούμε, έχουμε χρόνο και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η απορρόφησή μας να έχει αποτέλεσμα, δηλαδή μέτρα που προκηρύξαμε όπως αυτό σήμερα. Δηλαδή αυτό που αφορά τα σχέδια βελτίωσης 316 εκ. ευρώ, ταυτόχρονα και αυτό που αφορά τις ομάδες παραγωγών, γιατί σε μια περίοδο όπου η συνεργατικότητα είναι αυτή που απαντά, αυτή μέσα από τη δράση της ομάδας παραγωγών να την ενισχύσουμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες.»

Τέλος για τον Ειδικό  Φόρο  στο κρασί, που απ' ό,τι φαίνεται καταργείται  ο υπουργός είπε: «Ο  χρόνος που είχαμε βάλει είναι τέλος του 2017 συνδέοντας το συγκεκριμένο χρόνο με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης . Αντιλαμβάνεστε ότι η δέσμευσή μας εξακολουθεί να ισχύει και  η αναφορά πρέπει να έγινε αντιληπτή.»

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση