Βρίσκεστε εδώ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ » ΕΛΛΑΔΑ » ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ » Πώς ρυθμίζονται οι οφειλές στα ασφαλιστικά Ταμεία
Πώς ρυθμίζονται οι οφειλές στα ασφαλιστικά Ταμεία

Πώς ρυθμίζονται οι οφειλές στα ασφαλιστικά Ταμεία

 

Από την Πέμπτη 2 Απριλίου  μπορούν οι οφειλέτες του να καταθέσουν αιτήσεις για τη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων, στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Οργανισμού.

Α. Δικαιούχοι υπς

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ασφαλισμένοι (ενεργοί και σε διακοπή, σε κύρια και επικουρική ασφάλιση) , πλην των προαιρετικά ασφαλισμένων (αυτασφάλιση) και αυτών που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Β. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές έως 31.12.2014 οι οποίες:
-Δεν έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε καθεστώς τμηματικής καταβολής
-Είναι ενταγμένες σε άλλες ρυθμίσεις ή τον προσωρινό διακανονισμό του Ν.3943/2011
-Βρίσκονται σε αναστολή είσπραξης
-Προέρχονται από επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων και δεν υπερβαίνουν τις 500.000€
Δε μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση οφειλές από αναγνωρίσεις χρόνων και χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

Γ. Προϋποθέσεις υπς

Υποβολή αίτησης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα Απριλίου 2015 (30.4.2015)
Η καταβολή των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2015 και έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση.

Δ. Όροι ρύθμισης

Επιβάρυνση της κύριας ς με Τέλη Καθυστέρησης, όπως αυτά διαμορφώνονται κατά την 31.12.2012.
Επιβάρυνση της κύριας ς από 1.1.2013 και μέχρι τον προηγούμενο μήνα υποβολής της αίτησης με ετήσιο επιτόκιο 8,05%.
Εξόφληση σε μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου επιβαρύνσεων (Τελών Καθυστέρησης και επιτοκίου), ως εξής:

α. Εφάπαξ εξόφληση
ποσοστό έκπτωσης 100%
β. Έως 36 δόσεις 80%
γ. Από 37 έως 50 δόσεις 70%
δ. Από 51 έως 72 δόσεις 60%
ε. Από 73 έως 100 δόσεις 50%

Οφειλές κάτω των 5.000€ κύριας οφειλής δεν επιβαρύνονται με τόκο αποπληρωμής. Οφειλές άνω των 5.000€ επιβαρύνονται με μηνιαίο επιτόκιο 0,25% (ετήσιο 3%).

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των δόσεων ή τη μετάπτωσή του σε μικρότερο αριθμό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής, επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των δόσεων που τελικά διαμορφώνεται. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είναι τα 50 ευρώ.
Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται σε Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.

Εκτός της πρώτης, οι υιπες δόσεις καταβάλλονται υποχρεωτικά σε Πιστωτικά Ιδρύματα με αυτόματη χρέωση Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή).

Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η δεύτερη δόση καταβάλλεται την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα πληρωμής της πρώτης δόσης (κατά τα γνωστά). Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία μέρα κάθε μήνα.

Σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης οι δόσεις είναι ισόποσες και εξοφλούν σταθερό ποσό εισφορών και επιβαρύνσεων.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση μιας δόσης, ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης, για ένα μήνα. Η καθυστερημένη δόση καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία πληρωμής της επόμενης δόσης.

Η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, είναι υποχρεωτική.
Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:

Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθ.1 του Α.Ν.86/67 (Α'136), όπως ισχύει, και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.

Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα συνεχίζονται.

Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρ.2 του Ν.2556/97.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής στο οποίο πιστοποιείται το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ε. Δικαιολογητικά

Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται μόνο η υποβολή αίτησης υπαγωγής, η οποία δύναται να υποβληθεί μία φορά.

ΣΤ. Αρμοδιότητα

Αρμόδια Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση είναι το Περιφερειακό Τμήμα Ο.Α.Ε.Ε. που υπάγεται ο ασφαλισμένος οφειλέτης.
Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Τμημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Ε.
Οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο., λόγω βεβαίωσης των οφειλών τους, υποβάλουν την αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση απευθείας στην Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. που ανήκουν.

Ζ. Υπολογισμός οφειλής

Η οφειλή υπολογίζεται από τη Μηχανογραφική εφαρμογή της ρύθμισης, κατά τα γνωστά, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
Το επιτόκιο από 1.1.2013 είναι 8,05%
Οι εκπτώσεις παρέχονται στο άθροισμα των Τελών Καθυστέρησης και επιτοκίου και
Το επιτόκιο αποπληρωμής είναι 0,25% μηνιαίως.

Η. Συμψηφισμός

Ο συμψηφισμός που αφορά χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντι του Δημοσίου που προέρχονται από επιστροφές Φ.Π.Α. και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εφαρμόζεται και μετά την ένταξη του οφειλέτη στην παρούσα ρύθμιση, μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/7 των υιπων δόσεων. Το συμψηφισθέν ποσό, εξοφλεί, κατά προτεραιότητα, τις τελευταίες δόσεις ρύθμισης.

Θ. Ασφαλιστική Ικανότητα

Για τους όρους χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές περίθαλψης θα εκδοθεί οδηγία από τη Γενική Δ/νση Παροχών.

Ι. Απώλεια ρύθμισης

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης επέρχεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

Καθυστέρηση, πέραν της μιας δόσης, ανά έτος προγράμματος ρύθμισης.

Καθυστέρηση μίας δόσης, πέραν του ενός μηνός.

Μη εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της.

Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως συνέπειες:

Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης.
Την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκου.
Την επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Επισημαίνεται ότι οι οφειλέτες που θα απωλέσουν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, μπορούν να υπαχθούν στην Πάγια ρύθμιση Ν.4152/2013.

Κ. Οφειλές – Φυσικά πρόσωπα (Διακοπή ασφάλισης)

Οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα μηδενικό εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014), μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους την αναστολή των εισπρακτικών μέτρων και διώξεων σε βάρος τους για περίοδο δώδεκα (12) μηνών.
Για την άσκηση του δικαιώματος πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση έως 30.4.2015 με την οποία ζητείται η αναστολή εισπρακτικών μέτρων και διώξεων για περίοδο δώδεκα (12) μηνών.

Η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 με την οποία δηλώνεται ότι:

Το εισόδημα οικονομικού έτους 2015 είναι μηδενικό και
– Υποχρεούται να υποβάλλει αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2015, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ς της Φορολογικής Δήλωσης.

Με νεότερη αίτηση η οποία μπορεί να υποβληθεί έως 31.3.2016, ζητείται η ένταξη στη ρύθμιση και υποβάλλεται αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2015.

Για την απόδειξη του μηδενικού εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπόψη επιδόματα ανεργίας και προνοιακές παροχές.

Η ένταξη στη ρύθμιση γίνεται μετά την πάροδο του δωδεκάμηνου αναστολής, εκτός αν ο ασφαλισμένος επιθυμεί νωρίτερα.

Εφόσον από τον έλεγχο του εκκαθαριστικού σημειώματος προκύπτει ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις εισοδηματικές προϋποθέσεις (έχει εισόδημα) δε μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση.

Επισημαίνεται ότι ασφαλισμένοι σε διακοπή που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις αλλά δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος αναστολής, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση υποβάλλοντας αίτηση – όπως οι λοιποί ασφαλισμένοι- έως 30.4.2015.

Οφειλέτες σε διακοπή που οι οφειλές τους έχουν βεβαιωθεί στο Ο, θα πρέπει να απευθύνονται στο Υποκατάστημα Ο που ανήκουν.

Λ. Μετάπτωση στη νέα ρύθμιση

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν μετά από αίτησή τους , οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές, το πλήθος των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί στην προϋφιστάμενη ρύθμιση θα αφαιρείται από τον επιλεγέντα αριθμό δόσεων της νέας ρύθμισης.

Π.χ. Οφειλέτης με ενεργή ρύθμιση Νέας Αρχής που έχει καταβάλλει μέχρι σήμερα 14 δόσεις μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση με αριθμό δόσεων από 1 έως 86.

Μ. Προσωρινός διακανονισμός Ν.3943/2011

Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 Ν.3943/2011, όπως ισχύει, και τηρούν τους όρους, εντάσσονται αυτοδίκαια στην παρούσα ρύθμιση σε εκατό (100) δόσεις εφόσον το υπόλοιπο ποσό οφειλής τους είναι άνω των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 ευρώ).

Οι ασφαλισμένοι αυτοί, με αίτησή τους μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους σε μικρότερο αριθμό δόσεων.

Οφειλέτες που έχουν μικρότερο των 15.000 ευρώ ποσό οφειλής παραμένουν στον προσωρινό διακανονισμό του Ν.3943/2011, εκτός αν επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.

Για την αυτοδίκαιη μετάπτωση, θα ληφθεί υπόψη για το ύψος της οφειλής και το ενεργό δικαίωμα, η κατάσταση του διακανονισμού κατά το 1ο δίμηνο 2015.

 

πηγή:money-money.gr

PagasitikosNews logo

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

    Dark Mode

    "Αλιεύοντας" την είδηση